Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiştir.Aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun … Devamını oku…

Realizm ve Parnasizm

REALİZM 19. yy.ın ikinci yarısında Romantizme tepki olarak doğmuş ve gelişmiştir. Daha çok roman ve hikâye türünde gelişmiştir. Sanatın sanattan başka gayesi yoktur. Dinî, ahlâkî ve sosyal amaçları da yoktur. Beş duyuyla algıladıklarımızı var sayan Pozitivizm felsefesinden etkilenmiş; tabiatı, toplumu, olayları ve gerçeği olduğu gibi anlatma yolunu tutmuştur. Gerçeğin yansıtılmasında gözleme başvurulmuştur. Tarafsız bir şekilde … Devamını oku…

Romantizm

Klâsisizme tepki olarak, 19. yüzyılın birinci yarısında (1830’lu yıllar) İngiltere’de ortaya çıkmış ve bütün Avrupa’da, özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’da çok gelişmiştir. Klâsik akımın bütün kural ve şekilleri kırılmıştır. Klâsisizmin aksine duygulara, hayallere, içgüdülere ve tutkulara aşırı derecede yer verilmiştir. Dilde ve ifadede serbest davranılmış, sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır. Dilde de konuda olduğu … Devamını oku…

Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri

Türkiye, yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için, iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Ülkede hem hızlı nüfus artışı hem de artan bu nüfusun kentlerde yoğunlaşması sorunu günden güne ağırlaştırmaktadır. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinin oluşturduğu ortam, çalışabilecek durumdaki insanlara yeni iş alanları yaratma konusunda bir takım zorluklar yaratmaktadır. Turizm sektörü bu konuda yeni … Devamını oku…

Atatürk’ün Tarım alanında getirdiği yenilikler

Yurdumuzun Atatürk dönemine ait ekonomik ve tarımsal anlamda yapısını açıkça belirtmek için Cumhuriyetten evvelki Osmanlı İmparatorluğu’na ait dönemi kısaca gözden geçirmek yerinde olur. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan önce çok cılız bir ekonomiye ve sanayi kuruluşuna sahip olduğunu, 1913 Sanayi Sayımı sonuçlarından öğreniyoruz. 1913’de makine kullanılan ancak 269 işyeri vardı. Ve bu işyerlerinde 1700 işçi çalışıyordu. Gıda … Devamını oku…

Türkiye’yi Çevreleyen Denizler

Karadeniz Sularının Özellikleri Karadeniz, bol su taşıyan akarsularla beslendiğinden ve bol yağışlı bir bölgede bulunduğundan su seviyesi yüksektir. Bulunduğu enlem nedeniyle suların sıcaklığı Akdeniz sularına göre daha düşüktür Derinlerde kükürtlü hidrojen gazının bulunması, 200 m’nin altındaki derinliklerde deniz canlılarının yaşamını engeller. Tuzluluk oranı, %o 18’dir. Akıntılar Karadeniz’in su seviyesinin yüksek ve tuzluluk oranının düşük olması … Devamını oku…

Gazneliler Devleti

Gazneliler konu anlatımı, gazneli devletinin kurucusu kimdir, gaznelilerin siyasi tarihi, Alp Tigin Dönemi, Sebük Tigin Dönemi, Gazneli Mahmut Dönemi hakkında bilgi, Gazne Sultanları kimlerdir, Gazneli Kültürü hakkında bilgi GAZNELİLER (963 – 1183) ; Kurucusu Alp Tekin. Siyasi Tarih amani Devleti’nin önemli şahsiyetlerinden Horasan kumandanı Alp Tigin (Alptegin), 961′de Vezir Ali Muhammed Bel’ami ile birleşerek kendi … Devamını oku…

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

Image via WikipediaKANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520-1566) Yavuz Sultan Selim’in Şark Çıbanı hastalığından ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman herhangi bir tahtkavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz’un hayattaki tek oğluydu. DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ A)- İÇ İSYANLAR: 1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz’un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış … Devamını oku…

Orhan Bey Dönemi Önemli Olayları

1)- Bursa’nın alındı(1326) 2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı. 3)- İznik ve Kocaeli fethedildi. 4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı. 5)- Rumeli’ye geçildi 1)- Bursa’nın fethi: Osman Gazi döneminde başlayan kuşatma, tekfurun şehri teslimiyle son buldu.(1326) 2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329): Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik’i kuşatmaları Savaş: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı … Devamını oku…

Avrupada Feodalizm ve Sosyal Sınıflar

Roma İmparatorluğu ikiye bölündükten sonra zayıf kısım olan Batı Roma İmparatorluğu kısa zaman içinde yıkıldıktan sonra yerine krallıklar kurulmuştur. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan krallıklar anlaşamazlar ve böylece avrupada feodalite rejiminin doğmasına zemin oluştururlar. Avrupadaki Kavimler Göçü sonucunda meydana gelen karışıklıklar nedeniyle zayıf halk ve büyük toprak sahipleri, kendilerine güvende hissetmedikleri için ve hayatlarını devam ettirebilmek … Devamını oku…

Biyoçeşitlilik ve Biyomlar

BİYOÇEŞİTLİLİK Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Canlıların yaşamlarını sürdürebildiği tabakaya biyosfer denir. Biyosfer; atmosfer, litosfer ve hidrosferden oluşmaktadır. Habitat; bir canlının yaşadığı yerdir. Yapılan araştırmalar, yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümünün toprak yüzeyinden 10 metre derinlik ile yine toprak yüzeyinden 120 metre yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşayabildiğini … Devamını oku…

Kültürü oluşturan etmenler ,unsurlar

Image via Wikipedia 1.Dil: Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil, onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını … Devamını oku…

Beş Hececiler ve Akımı

Hecenin Beş Şairi Bu dönemde, egemen ideolojilerin dışında kalarak izlenimci, simgeci bir anlayışla “saf şiir”i geliştirmeye çalışan Ahmet Haşim, Milli Edebiyat kapsamına alınamayacak tek ozandır denilebilir. İlk örneklerini Cenap Şehabettin’de gördüğümüz simgeci şiir onunla en usta, en başarılı temsilcisini bulmuştur. Bireyselliği, şiirde anlam kapalılığını ve müziksele yakın uyumu savunan Haşim’in simgeciliğinin yanı sıra, anlatımcılığın ve … Devamını oku…

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Canlılarla (hayvanlar,bitkiler,mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütündür. Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir. Bu düzensizlik, canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür Ama bu çeşitliliğe karşın, canlıların biyosferdeki … Devamını oku…