Category: Felsefe

Dini Felsefenin temel konuları 0

Dini Felsefenin temel konuları

Din felsefesi, dini konu edinen, dinin temellerini ve öğelerini ele alan, sorgulayan felsefe dalıdır. Başka bir deyişle din felsefesi, dinin felsefe açısından ele alınması, din hakkında düşünme ve açıklamadır. Din felsefesi dine ahlak ve...

Dini felsefenin kavramları 0

Dini felsefenin kavramları

Tanrı: Evrende var olan herşeyin yaratıcısı olduğuna ve tekliğine inanılan yüce varlık. Mucize: Mucize, insan aklının ölçülerini aşan, doğa yasalarının dışına çıkın, düşünce ilkelerinde değil de, dini inanca dayanan bir oluştur. Vahiy: Peygamberlere gelen...

Din felsefesinin temel problemleri 0

Din felsefesinin temel problemleri

1. Dinin Tanımları: dinler kaynaklarında bulunan Tanrıya göre tanımlarınlar, tek Tanrılı (monoteist) ve çok Tanrılı (politeist) söz edilmektedir. 2. Tanrının Varlığı Problemi: Din, Tanrının var olduğu inancına dayanır. Ban göre dinin temellendirilebilmesi için ,...

Tanrı’nın varlığına ilişkin yaklaşımlar 1

Tanrı’nın varlığına ilişkin yaklaşımlar

A.       TANRI’NIN VARLIĞINA İLİŞKİN BAZI YAKLAŞIMLAR Tanrının varlığı konusunda üç temel yaklaşım bulunmaktadır. 1. Tanrının Varlığını Kabul Edenler: Tanrının varlığını kabul eden yaklaşımlar üç tanedir. Teizm, Deizm, Panteizm.   a) Teizm: Tanrıya inanma anlamına...

Farabi’nin Hayatı 0

Farabi’nin Hayatı

Büyük mütefekkir ve ünlü musikî üstadıdır. 870 yılında Türkistan’ın Seyhun ırmağı kenarındaki Farab kasabasında doğdu. Asıl adı Ebu Nasır Muhammed ibn Türkan el Farabî’dir.İlk öğrenimini Farab’da,yüksek öğrenimini ise Bağdat’ta yaptı. Farsça, Arapça, Latince ve...

Farabi’nin Varlık Anlayışı Felsefesi 0

Farabi’nin Varlık Anlayışı Felsefesi

Farabinin Varlık Hakkındaki Düşünceleri Felsefesi Farabi, Maveraunnehir’de Farab vilayetinin Vesic köyünde yaklaşık olarak H.257 jM.870 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının bir ordu kumandanı olduğu söylenir. Farabi’nin ilkin Merv’de okutulan felsefi ilimIerden faydalanmış olması akla uygundur....

Mevlana’nın eserleri 0

Mevlana’nın eserleri

Mesnevi Divan-ı Kebir Fihi-Ma-Fih Mektubat Mecalis-i Seb ‘a MESNEVİ Mesnevî, klâsik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla “İkişer, ikişerlik” demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım...

Eflatunun Önemli Sözleri 0

Eflatunun Önemli Sözleri

İyi insanların doğru davranması için yasaya lüzum yoktur. Kötü insanlar ise yasayı çiğnemenin bir yolunu zaten bulur. Kimse iki mesleği birden hakkıyla yapamaz. Tamamen cahil olmak o kadar feci değildir ve en kötü şey...

Eflatun’un Hayatı 0

Eflatun’un Hayatı

Arap dünyasında Eflatun olarak bilinen Platon M.Ö 427 yılında dünyaya geldi. Platon, batı felsefesinin başlangıç noktası ve ilk önemli filozofudur. Eflatun Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan ve günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı...

Eflatun ve Eserleri 0

Eflatun ve Eserleri

Platon(Eflatun) Arapçada P harfinin olmamasından dolayı Arap dünyasında Eflatun olarak anılmaktadır. Çok önemli bir Antik/Klasik Yunan filozofu olduğu gibi, matematikçi, felsefi diyaloglar yazarı ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusuydu...