Abit nedir? Mabut nedir? Mabet nedir?

Abit ne demektir? Kulluk ve ibâdet eden, Allâh’ın emirlerini içtenlikle yerine getiren, bütün varlığıyla Allâh’a yönelen, İslâm dîninin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan kişiye “âbit” denir. Mabut ne demektir? Kendisine ibâdet edilen, tapınılan varlık, ilâh, rab anlamlarına gelir. İbâdet edilmeye lâyık olan tek varlık, Allâh’tır. Mabet nedir?  İbâdet edilen yer, ibâdethâne, tapınak anlamlarına gelir. Her dinin … Devamını oku…

İşletim Sistemi ve Görevleri

İşletim Sistemi Nedir? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi özetle bilgisayardaki tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimini sağlayan en temel yazılımdır. İşletim Sisteminin Görevleri İşlemciyi ayrı işlere yönlendirmek ve yönetmek. Ana belleği yönetmek. Harici kayıt cihazlarını yönetmek. Giriş/çıkışları kontrol etmek. Bilgisayar sisteminin güvenliği ve kontrolünü … Devamını oku…

Yan anlam nedir?

Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. Yan anlamlar, temel anlamla birlikte gerçek anlamları meydana getirirler. Meselâ … Devamını oku…

Fiilimsiler Çalışma Yaprağı

FİİLİMSİLER Fiilden türeyen, fiil anlamını yitirmeyen, ancak cümlede isim, sıfat, zarf vb. gibi kullanılan kelimelere fiilimsi denir.  Fiilimsiler; Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler. Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler. Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiik alarak yüklem olabilirler. Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır. … Devamını oku…

Eylemlerde (Fiillerde) Çatı

Eylemler, cümle içinde yüklem görevinde bulunurlar. Yüklem görevindeki eylemler, öznelerine ve nesnelerine göre bazı özellikler gösterirler. İşte bu özelliklere ‘’EYLEM ÇATISI’’ denir. ÖZNELERİNE GÖRE EYLEMLER 1)Etken Eylemler: Eylem cümlelerinde yüklemin bildirdiği işi yapan (özne) belliyse, bu tür eylemlere etken eylem denir. Yani öznesi bilinen eylemlerdir. *Türkçedeki tüm eylemler, ilk biçimleriyle etken eylemdir. *Gizli özne, gerçek … Devamını oku…

Söz Sanatları ve Özellikleri

TEŞBİH (Benzetme) Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden, nitelikçe zayıfolanın güçlüolana benzetilmesine “teşbih” (benzetme) denir. Teşbih sanatının dört ögesi vardır: 1. Benzeyen, 2. Kendisine Benzetilen, 3. Benzetme Yönü, 4. Benzetme Edatı. inci gibi beyaz diş Kendisine Benzetme Benzetme Benzeyen Benzetilen Edatı Yönü (güçlü) (zayıf) Yukarıdaki örnekte “diş” beyazlık yönünden “inci”ye benzetilmiştir. (teşbih sanatı) * Dört … Devamını oku…

Dram ve Özellikleri

19. yüzyılda trajedinin sıkı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilen tiyatro türüdür.   Başlıca Özellikleri:   Ø    Konusunu günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir devrinden seçebilir. Ø    Hem acıklı hem komik olaylar aynı oyunda iç içe bulunur. Ø    Kahramanlar hem soylulardan hem sıradan insan- lar arasından seçilir. Ø    Üç birlik kuralına uymak zorunda değildir. Ø    … Devamını oku…

Komedi ve Özellikleri

İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türü- dür. Her gülünç şeyin altında ders alınacak acı bir ger- çeğin olduğuna inanılır. Başlıca Özellikleri:   Ø    Konusunu günlük hayattan, sosyal olaylardan se- çer. Ø    Kahramanları  sıradan  insanlar,  eğitim  görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir. Ø    Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sayılan hatta küfürlü sözlere yer verilir. Ø    Çirkin, kaba … Devamını oku…

Trajedi ve Özellikleri

  Seyircide  korku  ve  acıma  hislerini  uyandırarak  onu kötü duygularından arındırmayı amaçlayan tiyatro tü- rüdür. Başlıca Özellikleri:   Ø  Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden yani tanrılar arasındaki ilişkilerden se- çer. Ø    Kahramanları tanrılar ya da soylu kimselerdir. İn- san müsveddesi sayılan sıradan insanlara yer ve- rilmez. Ø    İşlenmiş, kusursuz bir üslubu vardır; kaba … Devamını oku…

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

Geleneksel   Türk   tiyatrosu   içinde   orta   oyunlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Kavuklu ve Pişekâr; orta oyunlarında  sıkça  görülen  sembolik  kahramanlardır. Bu kişiler; yine, geleneksel tiyatromuzun önemli kah- ramanları Karagöz ile Hacivat’ın karşılığıdırlar. Kavuklu, bilimsel anlayıştan uzak, fakat ârif, halk ada- mını temsil etmektedir. Pişekâr ise, Osmanlıca kelime- ler kullanmakta yetenekli, okumuş insanı temsil etmek- tedir. Her … Devamını oku…

Dilin sosyal hayattaki önemi

Dil, duygu ve düşünceyi insandan insana aktaran bir vasıta olmakla kalmaz, insanlardan oluşan toplulukları, bir yığın veya bir kitle olmaktan da çıkarır. Onları daha üst bir sosyal oluşum haline getirir. İnsanı; aralarında, duygu ve düşünce birliği, ülkü ve kader birliği, birlikte yaşama duygusu, vatan, tarih, din birliği oluşmuş toplum haline getirip millet yapar. Millet olabilmek … Devamını oku…

Öyküleyici anlatımın bölümleri

Yaşanmış ya da tasarlanmış bir olayın başkalarına söz ya da yazı ile anlatımıdır. Bu anlatım; olay, kişi, yer ve zaman ögelerine dayanır. Olay Öyküleyici anlatımda öncelikle bulunması gereken ögedir. Anlatım, bir ana olay ile birçok yardımcı olay arasında kurulan ilişkilerle yapılır. Ana olay üç evrede anlatılır: Serim, düğüm, çözüm. Serim: Öyküleyici anlatımda “giriş” bölümüdür. Bu … Devamını oku…

Olay nedir? Olay Örgüsü nedir?

Olay zinciri nedir?: Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması sonucu ortaya çıkan eyleme “olay”; eylem zincirine de “olay zinciri” denir. Olay örgüsü nedir?: Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir … Devamını oku…

Yapım ve Çekim Ekleri

FİİL ÇEKİM EKLERİ 1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir. Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman) oku-du (görülen geçmiş zaman) gid-i-yor (şimdiki zaman) yat-acak (Gelecek geçmiş zaman) Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman) 2)Dilek kipleri: Fiillerde dilek, şart, istek, gereklilik… gibi anlamları karşılayabilmek için getirilen kip ekleridir. Örnek: Gider-se-m gelmem (Dilek-şart kipi) Biraz daha oturayım (istek kipi) Ders çalışalım … Devamını oku…