Duyu Organlarımız : Dil

Tat duyusunu alan organımızdır. Tat almasının yanı sıra besinlerin yutulması ve konuşmaya yardımcı olur. Dil arka ucu sabit,çizgili kas yapısına sahiptir. Çeşitli tatlar dilimizin farklı bölgelerinden algılanırlar. Dilin uç kısmı tatlı, arka kısmı acı, ön yanlar ile orta kısmı tuzlu arka yanları da ekşi tatları alır. Cisimlerin tadının alınması için önce ağızdaki tükürük içinde çözülmesi … Devamını oku…

Dilin sosyal hayattaki önemi

Dil, duygu ve düşünceyi insandan insana aktaran bir vasıta olmakla kalmaz, insanlardan oluşan toplulukları, bir yığın veya bir kitle olmaktan da çıkarır. Onları daha üst bir sosyal oluşum haline getirir. İnsanı; aralarında, duygu ve düşünce birliği, ülkü ve kader birliği, birlikte yaşama duygusu, vatan, tarih, din birliği oluşmuş toplum haline getirip millet yapar. Millet olabilmek … Devamını oku…

Kültür etkileşiminin olumlu ve olumsuz yönleri

Kültür etkileşiminin olumlu yönleri: Toplumların birbirilerini tanımalarına katkı sağ­lar. Sanatsal etkinliklerin ya­yılmasını sağlar. Evrensel kültür değer­lerinin ortaya çıkmasını sağlar. Sosyoloji biliminin araş­tırma alanlarını genişle­tir. Kültürel etkileşim ken­diliğinden ve toplumun kabulü ile gerçekleşirse yararlı olur.   Kültür etkileşiminin olumsuz yönleri: Bilinçsiz kültür etkileşimi toplumun sosyal yapısını bozar Kültür etkileşimiyle ortaya çıkan davranış ve anlayışlar, mevcut kültür … Devamını oku…

Bir kültürün diğerinden etkilenmesi nasıl olur?

Bir milletin, başka bir milletin kültüründen etkilenmesinin nedenlerini sıralayacak olursak Coğrafi yakınlık etkili olur. İki millet arasında ticari ve ekonomik ilişkiler var­dır. İki millet arasındaki din ve inanç bağları da kültür etkilenmesine neden olur. Etnik bakımdan yakınlık Milletlerden biri daha modern bir seviyededir.  

İklim şartları ve yer şekillerinin Türk Kültürü üzerindeki etkileri

 İKLİM Türk kültürünün ocağı Orta Asya’nın iklim şartları,  Türk Kültürüne şekil veren en önemli etkendir. Orta Asya’nın yarı kurak iklim şartları ve iklime bağlı bozkır bitki örtüsü, Türklerde ana geçim kaynağının küçükbaş hayvancılık olmasını zorunlu kılmıştır.Göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzına bağlı olarak Türk Kültürü doğmuş ve bütün Dünya’ya yayılmıştır.  İklimin etkilerine ait birkaç örnek; … Devamını oku…

Dil ve Kültür İlişkisi

En  genel  anlamıyla  kültür  bir  toplumun maddi  ve  manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir.  Toplumların yaşam biçimleri,  gelenek-görenekleri   kullandıkları  araç  gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur. Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil saye- sinde aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait des- tan, koşuk, … Devamını oku…

İnsan,dil ve iletişim

İletişim Türleri: Ø      Dille gerçekleştirilen iletişim Ø      Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim Ø      Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen  ileti-şim Ø      Simgelerle gerçekleştirilen iletişim  Dil Nedir?  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine  özgü yasaları  olan  ve  ancak  bu  yasalar  çerçevesinde  gelişen,temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir.  Dilin Önemi … Devamını oku…

Kültür taşıyıcı olarak dil

Dil, millî hafızanın, millî hatıraların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddî ve manevî değerlerin, bütün buluş ve yaradışların ortak hazinesidir. Millet denilen insan topluluğunun en önemli sosyal varlığıdır. Kültürün ilk ve temel unsurudur. Kültür, varlığını nesilden nesile intikale borçludur. Kültürün nesilden nesile geçmesi, böylece devamı ve yaşaması kültür taşıyıcı eserler, eğitim ve öğretim yolu ile olur. … Devamını oku…

Kültür nedir? Kültür unsurları nelerdir?

Kültür Nedir? Bugüne kadar kültürün pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan birkaçını aşağıya alıyoruz: “Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen; zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu, şuurlu tercihlerle, manalı ve zengin bir sentez oluşturan; sistemli ve sistemsiz şekilde nesilden nesile aktarılan; bu suretle her insanda mensubiyet duygusu, kimlik şuuru kazanılmasına yol açan; çevreyi ve şartları değiştirme gücü veren; nesillerin … Devamını oku…

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize … Devamını oku…

Dillerin Sınıflandırılması

* Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir. * Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleleri (dil akrabalığı)  adı verilir. Yeryüzündeki diller yapı ve köken … Devamını oku…

Dil ve Kültür İlişkisi ve ortak özellikleri

En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur. Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait destan, koşuk, sağu, savlar, … Devamını oku…

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar  Milli tarih bilinci Vatan, millet sevgisi Akılcılık ve bilimsellik prensibi Türk milletine inanmak ve güvenmek Barışçılık prensibi Milli bağımsızlık Egemenliğin millete ait olması Milli birlik ve ülke bütünlüğü Çağdaş uygarlık düzeyine yükselme Milli kültürün geliştirilmesi Milli dil  Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil Tarihi olmayan millet köksüz bir … Devamını oku…

İnsan,İletişim ve Dil

İletişim aracı olan dilin bir geniş, bir de dar anlamı vardır. Geniş anlamıyla dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir takım işaretleri (flama, bayrak, amblemden jest mimik, beden dili, müzik dili, raks dili ile trafik dili vb.) kapsayan bir sistemdir.Dar anlamda ise dil, insanların duygu, düşünce ve isteklerini karşısındakine aktarmak için kullandığı bir iletişim aracıdır. Bu … Devamını oku…