Tagged: Government

Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Katkıları

Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Katkıları

Teknolojinin tanımı Teknoloji terimi konusunda genel kabul görmüş bir tanım olmamakla birlikte en basit ve dar tanımıyla teknoloji:Bir mal veya hizmetin üretim için gerekli ve uygulanan bilgi ve deneyimdir. Daha geniş kapsamlı tanımıyla teknoloji:Malların...

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Osmanlı Devleti,Batı’nın Rönesansla başlayıp çeşitli alanlardaki reform hareketleriyle ilerleyişine ayak uyduramamış ve 17.yy.dan sonra gerilemeye başlamıştır. Siyasi ve toplumsal hayatta ortaya çıkan bu gerileme edebi hayatta da kendini göstermiştir.3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşit...

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri...

Realizm ve Parnasizm

Realizm ve Parnasizm

REALİZM 19. yy.ın ikinci yarısında Romantizme tepki olarak doğmuş ve gelişmiştir. Daha çok roman ve hikâye türünde gelişmiştir. Sanatın sanattan başka gayesi yoktur. Dinî, ahlâkî ve sosyal amaçları da yoktur. Beş duyuyla algıladıklarımızı var...

Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri

Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri

Türkiye, yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için, iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Ülkede hem hızlı nüfus artışı hem de artan bu nüfusun kentlerde yoğunlaşması sorunu günden güne ağırlaştırmaktadır. Özellikle ekonomik...

Atatürk’ün Tarım alanında getirdiği yenilikler

Atatürk’ün Tarım alanında getirdiği yenilikler

Yurdumuzun Atatürk dönemine ait ekonomik ve tarımsal anlamda yapısını açıkça belirtmek için Cumhuriyetten evvelki Osmanlı İmparatorluğu’na ait dönemi kısaca gözden geçirmek yerinde olur. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan önce çok cılız bir ekonomiye ve sanayi kuruluşuna...

Gazneliler Devleti

Gazneliler Devleti

Gazneliler konu anlatımı, gazneli devletinin kurucusu kimdir, gaznelilerin siyasi tarihi, Alp Tigin Dönemi, Sebük Tigin Dönemi, Gazneli Mahmut Dönemi hakkında bilgi, Gazne Sultanları kimlerdir, Gazneli Kültürü hakkında bilgi GAZNELİLER (963 – 1183) ; Kurucusu...

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

Image via WikipediaKANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520-1566) Yavuz Sultan Selim’in Şark Çıbanı hastalığından ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman herhangi bir tahtkavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz’un hayattaki tek oğluydu. DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ A)-...

Musul Sorunu ve Çözümü

Musul Sorunu ve Çözümü

Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti’nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi. Lozan Barış Görüşmelerinde Musul konusunda uzlaşma sağlanamadı. İngiltere ile Türkiye arasında dokuz ayda...

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Canlılarla (hayvanlar,bitkiler,mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütündür. Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği...

Deprem ve Deprem Çeşitleri

Deprem ve Deprem Çeşitleri

Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir. 1. Volkanik depremler Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir. 2. Çöküntü (Göçme) depremleri Kayatuzu, jips, kalker gibi kolay...