Eğitimde Öncü Adres

lise 3 Dil ve Anlatım dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

DARENDE AYVALI LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI
SORULARIDIR

1.Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.( 10 puan )

• Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır. ( )
• Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.( )
• Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.( )
• Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.( )
• Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.( )

2. “Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur: ikisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız, çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi altüst eder çığırından çıkarırlar. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilge kişileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. Gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Babayiğit yaradılışta kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz, çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar. İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur, onun için kuşkuyu” Kuşku Üstüne / Bacon
Yukarıdaki metnin türünü yazınız. Özelliklerinden 5 tanesini yazınız? ( 10+10 puan )

3.Makale-fıkra-deneme yazılarının amaçlarından yola çıkarak bu 3 düşünsel boyutlu tür arasındaki farkı belirtiniz? (20 puan)

4. “Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.” Cümlesindeki;
a) Anlatım bozukluğunu düzeltiniz. ( 8 puan )

b) Anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. ( 7 puan )

5. İyi bir eleştiri ve eleştirmen nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız? ( 10 puan )
6.Yapma destanlarla doğal destanlar arasında yapısal yönden büyük bir ayrım yoktur. Ayrım doğuşlarındadır. Doğal destanlar ulusların çocukluk dönemlerinde kendiliğinden ortaya çıkan, halkın düş gücüyle zenginleşip boyutlanan ya da ulusal bir ozanca şiirleştirilen ürünlerdir. Yapma destanlarsa tek kişinin yaratımıdır. Kişisellik ağır basar. Ozan yakınçağların herhangi bir tarih olayını seçer, bunu kişisel yaratım gücünün süzgecinden geçirerek işler.
(Emin ÖZDEMİR)
Yukarıdaki paragraftan hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir sıfat tamlaması bularak isim ve sıfatları gösteriniz. ( 5 puan )

www.sorubak.com

7.
• I.Herhangi bir alanda ünlü olmuş bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
Il. Kişinin günlük yaşamında edindiği izlenimleri günü gününe tarih belirterek yazdığı bir türdür.
III. Bir sanat ya da düşünce yapıtını öz ve yapı yönüyle tanıtan, açıklayan, gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür.
IV. Her konuda yazılan, düşünceyi kanıtlamayı amaçlayan, üslubunda ciddiyet olan yazı türüdür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde açıklaması yapılmayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?(5puan)
A) Makale B) Eleştiri C) Deneme
D) Otobiyografi E) Günlük

• Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? (5puan)
A) …………… yazarın herhangi bir konuda yazdığı ve düşüncelerini ispatlama amacı taşımadığı bir yazı türüdür. (Deneme)
B) ……………. yaşananları günü gününe yazıya aktarmayı amaçlayan bir türdür. (Günlük)
C) Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ayrıntılarıyla işleyen başlıklı ve imzalı yazılara …………. denir. (Fıkra)
D) Bir kimsenin başından geçen ya da kendi yaşamında ortaya çıkan olay, oluşum ve olguları; bilgi, gözlem ve
izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı düz yazı türüne …………… denir. (Anı)
E) Yazarın gündelik yaşamında karşılaştığı insanlarla yaptığı konuşmayı yazıya aktarmasıyla oluşan yazı türüne ……………. denir. (Söyleşi)

• Bilim ve teknolojinin gelişmesi, insanın sanata ve edebiyata olan gereksinimini ve ilgisini zerre kadar azaltmamıştır. Bugün insanlar en az eskisi kadar ilgililer sanatla, edebiyatla. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. İstatistiklere göre roman ve öykü okuru son on yüzyılda %20 artmış. Eskiden resim, heykel müzeleri yalnız bir iki büyük kentte çok az sayıda açılırdı. Şimdi görüyoruz ki büyük kentlerimizin hemen hepsinde çok sayıda resim ve heykel sergisi açılıyor. Üstelik bu ergilere ilgi de eskiye göre hayli fazla.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(5 puan)

A) İlk cümlede bir iddia dile getirilmiştir.
B) Ana görüş sayısal verilerle desteklenmiştir.
C) Yazar, iddiasını gözlemleriyle inandırıcı kılmaya çalışmıştır.
D) Parçada makale türüne özgü özellikler ağır basmaktadır.
E) Parçada eleştirel bir anlatım egemendir.
• Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazı türünün özelliklerinden biri değildir?( 5 puan )
A) İnandırıcılığını yazarın içten anlatımından alması
B) Yazarın kişisel görüş ve yorumlarını içermesi
C) Herkesin anlayabileceği bir dille yazılması
D) Görüşlerin çeşitli bilgi ve belgelerle kanıtlanması
E) Kısa oylumlu gazete ve dergi yazısı olması
İbrahim BELLUR
T.Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.