lise 3 felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

AD – SOYAD : SINIF: NO:
2014-2015 YILI ……………….LİSESİ FELSEFE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GRUBU
1. Siyaset, hem siyaset biliminin hem de siyaset felsefesinin konusudur. Ancak siyaset bilimi varolanı incelerken, siyaset felsefesi olması gerekeni yani ideal olanı inceler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinden çok siyaset biliminin ilgilendiği sorulardan biridir?
a. Devlerin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
b. Ütopik düzen gerçekleşebilir mi?
c. İdeal devlet düzeni olabilir mi?
d. Meşruiyetin ölçütü nedir?
e. Sivil toplum gerekli midir?
2. Karl Marx, kapitalist ekonomiyi yarattığı sınıf ayrımı nedeniyle, insanlık dışı bir sömürü aracı olarak nitelemiştir. Bu ekonomiden kurtulmanın yolu olarak üretim araçlarının tümünü kamulaştırmayı önermiştir.
Buna göre, Karl Marx ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
A) Adaleti B) Eşitliği C) Özgürlüğü
D) Hukuku E) Temel hakları

3. I. Hak ve özgürlükleri devlete karşı savunabilen özgür ve özerk vatandaşların oluşturduğu bütündür.
II. devletin içte ve dışta kararlar alıp bunları uygulayabilmesidir.
Verilenler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir?
A) Bürokrasi – Egemenlik B) Toplum – İktidar C) sivil toplum – Egemenlik D) Bürokrasi – Meşruiyet E) Egemenlik –Toplum
4. Bürokrasi akılcı bir örgütlenme biçimi olarak devletin yönetim yükümlülüklerini gerçekleştiren vazgeçilmez bir yapılanma şeklidir.
Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Devlete alternatif bir güçtür.
b. Devletin işlevselliğini sağlar
c. Her bakımdan devletin işleyişini zayıflatır.
d. Özgürlükleri engelleyici yapıdadır.
e. Kolayca terk edilebilir özellikler taşır.
5. Sofistler, insanın oluşturduğu düzenin doğal durumdaki güç dengesini bozduğunu, bu düzenin egemen olanlara yaradığını öne sürerler. Onlara göre, doğa insanları eşit yaratmıştır. Ancak toplumsal düzen, insanları yöneten ve yönetilen, özgür ve köle olarak ayırmıştır. Dolayısıyla insan doğasına uygun düzen arayışları boşuna bir çabadan öteye geçemez.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin toplumsal düzen anlşayışlarını en iyi özetlemektedir?
a. İnsan, doğasına uygun devleti oluşturmalıdır.
b. Devlet insanın özüne uygun doğal bir kurumdur.
c. Her yerde geçerli toplumsal kurallar vardır.
d. İnsanlar arasındaki çatışma devletin kurulmasıyla yok olur.
e. İnsanın özüne uygun ideal bir toplumsal düzen yoktur.
6. Bir mimarın projesine dayanarak birbirinin benzeri aynı güzellikte yüzlerce konut yapılabilir. Ama bunlar sanat eseri değildir. Oysa Mimar Sinan’ın ünlü yapıtlarından biri olan “Süleymaniye Camii” bir sanat eseri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu yapıt herhangi bir yapıt olmaktan uzaktır.
Buna göre, bir yapıtın sanat eseri olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mimarının ünlü olması B) Kendi türünde özgünlük taşıması
C) İnsan yaratısı olması D) Manevi yönünün bulunması
E) Yapıtın eski çağlara ait olması
7. Küçük bir akarsuyun oluşturduğu çağlayan, tarla kenarındaki gelinciklerya da kanaryanın ötüşü “güzel” olmalarına rağmen, sanat felsefesinin konusuna girmezler. Buna karşılık Cahit Külebi’nin “Atatürk’e Ağıt” adlı şiiri ya da Picasso’nun “Guernica” adlı tablosu birer sanat ürünü olduklarından sanat felsefesinin inceleme alanına girerler.
Buna göre, bir güzelliğin sanat felsefesinin inceleme alanına girebilmesi içintaşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. Mutlak ve kalıcı olması
B. İnsan ürünü olması
C. Doğada bulunması
D. Genel olarak kabul görmesi
E. Büyük sanatçılarca yansıtılması
8. Benedetto Croce’ye göre, sanat, sanatçının hayal gücünde ve ruhunda meydana gelen ama bir kez olup biten bir estetik yaşantıdır. Bu yaşantı, sanatla doğa arasında mutlak bir ayrım yapar. Bu anlayış, doğada ideal olanın ve mükemmelliğin bulunmadığını savunur. Mükemmelliği arayan sanatın, doğada hiçbir şekilde olmayan bir şeyi yarattığını dile getirir.
Bu yaklaşıma göre, yaratma kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Mükemmel varlık sanat eserinde kendini gösterir.
B. Dış dünyadakinden farklı ürünler meydana getirir.
C. Sanatçının duyguları belirleyicidir.
D. Sanatla dış dünya arasında kesin bir ayrıma gidilir.
E. Doğanın aslına uygun tasvir edilmesidir
9. I. Aristoteles’e göre güzellik, nesnenin parçaları arasındaki uyumlu orantıdan kaynaklanır.
II. Plotinos’a göre güzellik, tanrısal aklın evrende ışımasıdır.
III. Augustinus’a göre güzelliğin nedeni olan uyum, Tanrı’nın mükemmelliğinden kaynaklanır.
IV: Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerde görünün hale gelmesidir.
V. Croce’ye göre güzellik, muutluluk veren bir ifadedir.
Verilenlerden hangilerinde filozofların güzellik anlayışlarının idealist olduğu söylenemez?
A) Yalnız V B) II veIII C) I ve V D) I, III ve V E) II ve IV
10. Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.
Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.
B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.
C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.
D. Evrensel bir nitelik taşır.
E. Tamamen deneyime dayalıdır.
Klasik sorular (11.soru 10 puan, diğerleri 15’er puandır.)
11. İstenen ütopya anlayışını korku ütopyalarına dönüştüren nedenleri yazınız.
12. Platon Devlet’te kurguladığı toplum düzeninde kaç sınıfın olduğunu ve görevlerini yazınız.
13. George Orwell’ın 1984’ü hakkında bilgi veriniz.
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.