lise 3 coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

Adı Soyadı :
Sınıfı ve Numarası :
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çine Anadolu Öğretmen Lisesi
Coğrafya Dersi 11 Sosyal Sınıfı 2.Dönem 2.Sınav Sorularıdır

A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız(Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)
1- Turizmin görünmeyen ihracat olarak değerlendirilmesinin nedenini açıklayınız.
2- Paleolitik (Kabataş) Çağ’da önem kazanan doğal kaynaklar nelerdir? Bu doğal kaynakların önem kazanmasının nedeni nedir?
3- Neolitik Çağ’da toprağın önem
kazanmasının ana nedeni nedir?
4- Doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörlerden biri de doğal kaynağın potansiyelidir. Bir doğal kaynağın potansiyelini hangi özellikleri belirler?

5- Doğal kaynaklara olan talebin zaman içinde değişmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

B- Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz(Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)
1- Günümüzde uluslar arası ticarete ……………………………… denmektedir.
2- Mekke, Medine, Kudüs gibi şehirler …………………… turizmi merkezleridir.
3- Japonya hammadde kaynaklarından yoksun olduğu halde …………………… gelişen ülkelerden biridir.
4- İngiltere’nin …………………. ve …………………. iklim özelliklerine sahip olması geniş otlakların oluşmasına neden olmuştur.
5- Hindistan ekonomisinin temelini ……………………….. oluşturur.
6- Hollanda’nın başkenti………………………. ‘dır.
7- Madenlerin keşfi ile maden yataklarının ve maden işlenirken kullanılan ………………… önemi artmıştır.
8- Demir cevheri üretimi ve demir-çelik sanayindeki gelişmeler ……………………….. üretimini de teşvik etmektedir.
9- Kömürün demir-çelik sanayinde kullanılması ile ilgili ilk yüksek fırın 1745 yılında ……………………. ‘de kurulmuştur.
10- İnsanların değişen ……………………………… yararlanılan doğal kaynakları da değiştirmiştir.
C- Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz.(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)
1- Ormanlık alanlar daha çok tedavi ve sağlık amacıyla ziyaret edilmektedir. ( )
2- Dünyada milli parkların en fazla olduğu ülke Rusya’dır. ( )
3- Japonya önemli bir madenler ve enerji kaynakları üretim alanıdır. ( )
4- Hindistan yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. ( )
5- Hollanda’da tarım sektöründe çalışan nüfus miktarı fazladır. ( )
6- Maden Çağ’ından Sanayi Çağı’na kadar ormanlar maden eritmede kullanılmıştır. ( )
7- Su ve rüzgâr ilk kez değirmenlerde enerji kaynağı olarak kullanılmıştır. ( )
8- Buhar makineleri ilk olarak kâğıt fabrikalarında kullanılmıştır. ( )
9- İlk petrol kuyusu Rusya’nın Petersburg kentinde açılmıştır. ( )
10- Barajlar ilk yatırım maliyetinden sonra sadece bakım maliyeti olması nedeniyle ucuz bir enerji kaynağıdır. ( )
D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız.(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)
1- Aşağıdakilerden hangisi, küresel veya bölgesel ölçekte ticaretin gelişmesine katkı sağlayan faktörlerden biri değildir?
A- Nüfusun artması
B- Doğal kaynakların çeşidinin azalması
C- Ulaşım olanaklarının artması
D- Yeni teknolojilerin ortaya çıkması
E- Sermaye birikiminin artması
2- Yeryüzünde yer altı kaynaklarının dengeli olarak dağılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
B- Kara ve denizlerin oranının farklı olması
C- Dünyanın şeklinin geoit olması
D-Yerkabuğunun yapısı ve jeolojik süreçlerin etkisi
E- Değişik iklimlerin görülmesinin etkisi
3- I. Yaz turizmi
II. Kış turizmi
III. Tarihi Eserler turizmi
Yukarıdaki turizm etkinliklerinin en çok geliştiği ülkeler sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A- İsviçre İspanya Hollanda
B- İspanya İsviçre Mısır
C- İtalya Finlandiya Cezayir
D- İsviçre İtalya Pakistan
E- Türkiye Fransa Mısır
4- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Çağı’nda yaşanan gelişmelerden değildir?
A- Buhar makinesinin icadı ile kömür ve demir önem kazanmıştır
B- Pulluğun ve traktörün icadı ile tarımda büyük bir gelişme yaşanmıştır
C- Turizm önem kazanmış ve döviz kazandıran bir sektör olmuştur
D- Dinamonun icadı ile akarsulardan yararlanılarak elektrik üretilmiştir
E- Seramik yapımına başlanmıştır.
5- Çok önemli bir doğal kaynak olan suyun kıt olması çölleşmeye, fazlası da sel ve taşkınlara neden olur.
Bu durumun ana nedeni nedir?
A- Suyun hatalı kullanımı
B- Suyun enerji kaynağı olarak kullanılması
C- Suyun temizlik aracı olarak kullanılması
D- Suyun tükenebilir bir kaynak olması
E- Suyun maden işlemede önemli bir değer olması
6- Toprak, ilk çağlardan günümüze kadar önemini kaybetmeyen doğal bir kaynaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin toprağın öneminin artmasında etkili olduğu söylenemez?
A- Sabanın icadı
B- Traktör ve pulluğun icadı
C- Tarımsal faaliyetlerin başlaması
D- Gemicilik faaliyetlerinin gelişmesi
E- Çömlek üretiminde kilin kullanılması
7-Barajlar sulama ve enerji üretmede yararlanılan önemli değerlerdir. Ancak , çevre şartları dikkate alınmadan inşa edildiklerinde bir takım sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan bu sorunlardan değildir?
A-Tarihi yerlerin sular altında kalması
B-Bazı bitki türlerinin ortadan kalkması
C-Yılın her mevsiminde suyun kullanılması
D-Çevrede salgın hastalıkların baş göstermesi
E-Göçebe balıkların hareketinin engellenmesi
8-
Yukarıdaki Dünya haritasında taralı alan deniz kıyısında olmasına rağmen deniz turizminin yeterince gelişmemesi en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A- Deniz suyu sıcaklığının düşük olması
B- Kıyı derinliğinin fazla olması
C- Yaz yağışlarının varlığı
D- Deniz suyunun tuzlu olması
E- Nüfus yoğunluğunun fazla olması
9- I. Dünya nüfusunun artması
II. Üretimde kullanılan teknolojilerin gelişmesi
III. Çevre kirliliğinin artması
IV. Ekolojik dengenin bozulması
Yukarıda verilenlerden hangileri, doğal kaynakların zaman içinde kullanımının ve değerinin değişmesinde etkili olmuştur?
A- I ve II B- I ve III C- I ve IV
D- II ve III E- II ve IV
10- Aynı tür ve miktardaki doğal kaynaklardan elde edilen verimin gelişmiş ülkelerde yüksek, az gelişmiş ülkelerde düşük olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A-Doğal kaynakların ülke içinde dengeli dağılmamasıyla
B-Doğal kaynakların değerinin ülkeler arasında farklılık göstermesiyle
C-Gelişmiş ülkelerin bazı doğal kaynakları ithalat yoluyla karşılamasıyla
D-Az gelişmiş ülkelerin doğal kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymasıyla
E-Doğal kaynağı işlemede kullanılan yöntem ve teknolojilerin farklı olmasıyla

Not:A Bölümü 40 Puan, B , C ve D Bölümleri
20’şer Puan
Süre Bir Ders Saatidir
B A Ş A R I L A R
www.sorubak.com
ZEKİ GÜRBÜZ
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.