lise 2 din dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

Ş.KOÇHİSAR TEKNİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETÎM YILI, 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II.DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA TEST SINAVI
ALDIĞI NOT:

1-) Kur’n-ı Kerim’in kısa açıklamalarla birlikte başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir ?
A) Risale B) Tefsir C) Kelam D) Meal E) Müsned

2-) İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
A)Bilimi teşvik eder B)İnsanın sadece aklına hitap eder
C)İnsanı özgürleştirir D)Düşünmeyi araştırmayı öğütler
E)insanın anlam arayışına cevap verir

3-) Aşağıdakilerden hangisi İlköğretim düzeyinde eğitim veren İsam’ın ilk dönemlerinde kurulan eğitim kurumlarının adıdır?
A) Mektep B) Enderun C)Medrese D)Bilgelik evi E)Küttab

4-)Peygamberimizin hadislerinin yer aldığı ‘’Kütüb-i sitte’’adı verilen kitaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A ) Serahsi B)Buhari C) Müslim D) Tirmizi E)Nesei

5-) Kur’an-ı Kerim’i açıklayıp yorumlamayı konu edinen bilim dalına ne ad verilir?
A)Fıkıh B) Kelam C) Tefsir D) Hadis E)Akaid

6-) Peygamberimiz Medine’ye hicret edince ilk önce bir mescid yaptırdı. Bu caminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleymaniye camisi B) Sultan Ahmet camisi C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Haram E)Mescid-i Nebi

7-)İslam hukuku anlamına da gelen, kaynak olarak Kuran ve hadisi kullanarak ibadetler ve insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken hükümleri konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyer B) Fıkıh C) Tefsir D)Kelam E)Hadis

😎 Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?
A)Düşünce özgürlüğü B)İnanç özgürlüğü C)Ekonomik haklar
D)Özel yaşamı araştırma hakkı E)İbadet hakkı

9-)”Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya – ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.” Tanımından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Dinin kurallarını peygamberler belirler B) Dinin muhatabı insandır.
C) Dinin kurallarını Allah (cc) koyar D) Aklı olmayanın dini yoktur.
E) İnsan, dini hür iradesiyle seçer.

10-) Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesini engelleyen davranışlardan biri değildir?
A) İçki içmek B)Kumar oynamak C)Yasalara uymak
D) Zina ve zulmetmek E)Uyuşturucu kullanmak

11-)Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan, açıklanması güç olan ayetlere ne denir?
A) Muhkem ayetler B) Medeni ayetler C)Mekki ayetler D)Uzun ayetle E) Müteşabih ayetler

12-) Aşağıdakilerden hangisi devlete karşı görevlerimizden biri değildir? A) Vergi vermek B)Oruç tutmak C)Askere gitmek
D) Seçimlere katılmak E)Yasalara uymak

13-)“Dinde zorlama yoktur.”(Bakara,256), “De ki gerçek Rab’inizdendir; dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf,29) ayetleri hangi özgürlüğü vurgulamaktadır?
A) İbadet B)Düşünce C)Yaşam D)İnanç E)Eğitim

14-)Ebu Hanife, İmam Şafii, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel
Yukarıda bu ismi verilenlerin ortak özelliği nedir?
A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
B) Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
C) Fıkıh ilmini belli esaslara bağlıyan mezhep imamlarıdır
D) Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır
E) İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir

15)İsmi anıldığında “salavat” getirdiğimiz Peygamberimizin, bizim örnek alıp uygulamaya çalıştığımız söz, davranış ve susarak onayladıklarının tümüne ne ad verilir?
A) Farz B) İcma C)Kelam D) Kıyas E) Sünnet

16-) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
A) Namaz kılmak B) Allah’a iman C) Kader ve Kazaya iman
D) Ahiret gününe iman D) Peygamberlere iman

17-) Gusul (boy) abdestinin farzları aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) El, yüz, bütün vücut yıkamak B) Eller kollarla birlikte, yüz, baş, ayak
C) Baş, ayak, bütün vücut yıkamakD) El, baş, ayak, bütün vücut yıkamak
E) Ağız , burun , bütün vücutu yıkamak

18-) Aşağıdakilerden hangisi,Kur’an-ı Kerim’de yer alan başlıca konulardan değildir?
A)İbadetler B) Hadisler C)İnanç esasları D) Ahiret hayatı E)Ahlaki ilkeler

19-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir?
A) Doğru yolu göstericidir B)İnsanları kurtuluşa götürür C) Okuması ve incelemesi ibadettir D)Kuran eski olduğu için çağımıza uygun değildir E)Zaman geçtikçe tazeliğini korumaktadır

20-) Hangisi, kul hakkı kapsamına giren davranışlardan değildir?
A) Pazarlık yapmak B)Vergi vermemek C)Sıralara yazı yazmak D)Dedikodu yapmak E) Hırsızlık yapmak

21-) “Kim bir cana kıymış ya da yeryüzünde bozgunculuk yap¬ma¬mış olan bir kimseyi öldürürse, sanki ..… ….. öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşa¬tır¬sa …… ….. yaşatmış gi¬bi olur.”(Maide, 32) ayetindeki boşluklara hangi kelimeler gel¬me¬lidir?
A) Kendi kendini B)Bütün canlıları C)Bütün insanları D) Bütün Müminleri E)Anne-Babasını

22-)“Allah’tan başka İlah yoktur, Hz. Muhammed, Allah’ın Resulüdür “ ifadesi hangi seçeneğin karşılığıdır?
A)Salavat-ı Şerif B) Kelime-i Şahadet C) Kelime-i Cihat D)Kelime-i Tekbir E ) Kelime-i Tevhid

23-) İslam dininin inaç esaslarını ayet ve hadisler ışığında açıklayan bilim dalına ne ad verilir?
A)Tefsir B) Kelam C)Fıkıh D) Hadis E) Siyer

24)Peygamberimizin hayatını, karşılaştığı olayları ve bu olaylar karşısındaki tutmunu konu alan bilim dalı aşğıdakilerden hangisidir?
A)Kelam B)Hadis C)Fıkıh D)Siyer E) Akaid

25) Kur’an-ı Kerim’e göre doğru davranışın taşıması gereken zorunlu özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Davranışlar beğenilmek ve dünyevi menfaat sağlamak için yapılmalı
B)Yapılan iş insanların hayrına olmalı
C)Yapılan davranış ilahi emir ve yasaklara ters düşmemeli
D)Davranışlar yanlız Allah rızası için yapılmalı
E) Yapılan davranış gösteriş için yapılmamalı

NOT:Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.Başarılar….

MUTLU, UMUTLU, HUZURLU VE BAŞARILI BİR TATİL DİLEĞİMLE… BAHTINIZ AÇIK OLSUN…
Faruk BULAT
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37 + = 41

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.