coğrafya 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2015

………………………………… LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ II.  DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO                   :           2015 / II

TOPLANTI TARİHİ                       :           …/ 02 / 2015

TOPLANTI YERİ               :           Öğretmenler Odası

 

GÜNDEM     :

 

 • Açılış ve Yoklama.
 • Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu kararların değerlendirilmesi varsa uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Temel Amaçlarının okunması.
 • Müfredat Programlarının gözden geçirilmesi ve Coğrafya Derslerinin amaçlarının okunması.
 • Yöntem ve Tekniklerin belirlenmesi.
 • Dönem Başarı Durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırmak için alınabilecek tedbirler.
 • Ders araç ve gereçlerinin tespit edilmesi varsa noksanların belirlenerek Okul İdaresine bildirilmesi.
 • Ölçme ve Değerlendirmede izlenecek yöntemlerin belirlenmesi, yazılı ve sözlü sınavların uygulama esasları.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarının zümrelere aktarılması.
 • ÖSS’ye yönelik Etüt çalışmaları ve Seviye belirleme sınavları hakkında görüşlerin belirtilmesi
 • Yıllık ödevlerin ve projelerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması.
 • Dilek ve Temenniler.

 

MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Açılış ve Yoklama: Gündem maddeleri görüşülmek üzere Okul Müdürü ………………………… başkanlığında Coğrafya Öğretmeni ………………. ve …………….’in katılımları ile … / 02 / 2015 tarihinde, saat 15.40’ta öğretmenler odasında toplantıya başlandı.

 

2-  I.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları incelendi. Kararların uygulanmasında görülebilen aksaklıkların giderilmesi konusunda söz alan;

………………………: Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar hazırlanırken konulara göre zamanın belirlenmesine dikkat edilmesini istedi. Ayrıca derslerde her öğrenciye konuşma hakkının verilmesi, sınıfta öğrencinin onurunu kırıcı tavırlardan kesinlikle kaçınılmasını ve eğitimde fırsat eşitliğine yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

……………….. : I. Dönem alınan zümre kararlarına uygun hareket edildiğini, zümre toplantılarının öğretmenler için bağlayıcı olduğunu ve mutlaka uyulması gerektiğini belirtti. Ders işlenirken, işlenen konunun sebebi, dağılışı, oluş biçimi, sonuçları, ülkemizden ve Dünya’daki ülkelerden örneklendirilerek anlatılması,

…………………..: Ders anlatımı sırasında konuların güncelleştirilmesi ve mutlaka öğrencilere sorular sorularak onlarında derslere katkılarının sağlanmasının önemini belirtti. Ayrıca kendine güvenemeyen, çekingen öğrencilere sınıf ve okul içi görevler verilerek onurlandırılmasının gerektiğini belirtti.

 

KARAR:

 1. a) Konular işlenirken ders kitaplarımızdaki harita, şekil ve şemalar okulumuzdaki çeşitli haritalar imkânlar ölçüsünde daha fazla incelenmeli. Bu konuda öğrencilere daha fazla ödev verilmeli ve bu çalışmalar not ile değerlendirilmelidir.
 2. b) Coğrafya dersleri işlenirken harita ve atlas kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verilmeli ve harita kullanımının önemi belirtilmelidir.
 3. c) Başarısız öğrencilerin velileri ile daha sıkı bir işbirliği yapılamasına,
 4. d) Derslerde demokratik bir yöntem uygulanması ve her öğrenciye konuşma hakkının verilmesi, sınıfta öğrencinin onurunu kırıcı tavırlardan kesinlikle kaçınılması ve eğitimde fırsat eşitliğine önem verilemesine,
 5. e) Lise son sınıflarda müfredat programı aksatılmadan üniversiteye yönelik çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

 

3- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Temel Amaçları Zümre Başkanı ………………………….. tarafından okundu.1739 sayılı kanunda yer alan Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri olan

       *Genellik ve eşitlik, *Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, *Yöneltme, *Eğitim hakkı, *Fırsat ve imkan eşitliği, *Süreklilik, *Atatürk İnkılapçılığı ve Türk Milliyetçiliği, *Demokrasi eğitimi, *Laiklik, *Bilimsellik, *Planlılık, *Karma eğitim, *Okul ile aile işbirliği, *Her yerde eğitim ilkeleri incelendi.

Oy birliği ile “Ülkemizi ve milli kültürümüz çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için önemli görev ve sorumluluklar yüklenebilecek iyi yurttaşlar yetiştirmek temel amacımız olmalıdır.” Bunun için öğretimden çok eğitime ağırlık vermemiz gerektiği sonucuna varılmış, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerinin genel olarak açıklanması karara bağlandı.

 

4- Müfredat Programlarının Gözden Geçirilerek ve Coğrafya Derslerinin Amaçları ……………….. tarafından okundu. Bu amaçların önemi üzerinde duruldu.

……………………… :  Müfredat programlarına uygun dersler işlenirken özellikle Talim, Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 198 sayılı kararı dikkate alınarak, çevre-bitki örtüsü ve bunların korunması üzerinde durulmasının önemini belirterek özellikle bazı konular işlenirken yurdumuz ve Dünyamızdaki tabii afetlerin sebepleri-sonuçları üzerinde durulmasının, öğrencileri bu konuda bilgilendirmenin önemini belirtti.

……………………..: Yeni müfredatın uygulanmasında etkinliklere daha çok önem verileceğini belirtti. Türklerin yaşadığı diğer ülke ve bölgelerin coğrafyalarını öğretmek, Türklerin geniş bir alana yayılmış, büyük bir millet olduğunun önemini öğrencilere kavratmak gerektiğini belirterek öğrencilere doğal,toplumsal ve ekonomik çevrelerini tanıtmak ve onlara çevreleri ile sağlıklı bir uyum kurma gücü kazandırılmalıdır,dedi.Ayrıca Lise I.Sınıf coğrafya dersinde bulunduğumuz bölgenin özelliği göz önüne alınarak, bazı konulara daha fazla zaman ayrılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca öğrencilerin daha sonra işlenecek konular hakkında sorular sormaları durumunda konunun ötelenmemesi gerektiğini, öğrenciye ilgili konu hakkında da bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

………………..: 9. sınıf Coğrafya konularının yoğun olmasından dolayı planlamalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sınıflarda konuların mümkün olduğu kadar sunular, CD’ler ve görsel araçlarla işlenmeye çalışıldığını belirtti ve buna 2. Dönemde de devam edileceğini vurguladı.Coğrafya dersinin görsel bir ders olması nedeniyle bu tür çalışmaların başarı üzerinde olumlu etki yaptığını söyledi.

        Coğrafyanın doğayla iç içe bir ders olduğunu bu yüzden de yakın çevremizden örneklerin konulara serpiştirilerek verilmesinin, hem derslerin işlenmesini öğrenciler açısından daha zevkli hale getireceğini hem de konuların daha iyi kavranmasını sağlayacağını belirtti.

 

KARAR:

Coğrafya derslerinin temel amaçları; öğrencilere doğal, toplumsal ve ekonomik çevrelerini tanıtmak ve onlara çevreleri ile sağlıklı bir uyum kurma gücü kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşabilmek için coğrafya derslerinde öğrencilere, bu alandaki dayanıklı bilgi birikimi ile verimli bilgi edinme yolları öğretilmekte ve bu yolla onların çevrelerini tanıma ve onunla uyum kurmada bilimsel yaklaşımdan yararlanma yeterliğine erişmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcanması, müfredat programlarına uyulması, bazı konulara daha fazla zaman ayrılması ve yıllık planlarındaki konuların zamanında bitirilmesine,

Sonuç olarak bu okuldaki öğrencileri belirlenen amaçlar ile birlikte kültürel, sosyo-ekonomik ve aktüel sorunlar karşısında seviyelerine göre ilerde öğrenecekleri geniş kapsamlı “Atatürkçülük” felsefesinin gereklerini bir davranış haline getirecek durumda yetiştirmek için her türlü çaba gösterilecektir.

 

5- Yöntem ve Teknikler: Öğretmen dersin amaçlarına, konunun özelliğine, öğrenci grubuna, ortamın durumuna, zaman ve maliyet gibi hususlara göre çeşitli tür yöntemler arasından en uygun öğretme yöntem ve tekniklerini seçerek işe başlamalıdır.

……………………….: Ders işlenirken her konuda aynı yöntemin kullanılmasının uygun olmayacağını, özellikle konuların ve öğrencilerin özelliğine göre farklı metotların uygulanmasının başarıyı arttıracağını söyleyerek, öğrencilere konuların önceden verilmesi, öğrenciler bu konuları evde hazırladıktan sonra sınıfa gelmelerinin sağlanması, sınıfta öğretmenin rehberliğinde bu konuları tartışmalarının öğrenciyi aktif hale sokacağını ve başarıyı arttıracağını belirtti.

…………………………. :  Konunun esasları belirdikten sonra ,öğretmen öğrencilerin derse katılmalarını sağlamak için çevreden örnekler vererek ve güncel olayları hatırlatarak soru-cevap yöntemi ile de dersi işlemeye özen göstermelidir.Örnek olarak;enerji konusunda Türkiye’nin tükenen ve tükenmeyen enerji kaynakları ve bunların potansiyeli hakkında bilgi verildikten sonra,enerji kullanımında tasarruf fikri soru ve cevaplar ile işlenmeli ve Türkiye’nin nükleer santrale ihtiyacının olup olmadığı bile tartışılmalıdır,dedi.Ayrıca Lise I. Sınıflarda konuların özelliğine göre grup (küme) çalışmalarının yapılması ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.  Yine Lise son sınıflarda özellikle nüfus, göçler, şehir ve köylerimizin sorunları gibi konular işlenirken bölgemizden örnekler verilmesi, göçün nedenlerinin tartışılması, nüfus artışının olumsuz sonuçları ve bunun yanında köy ve şehirlerimizin yaşadığı sorunların örneklendirilmesi ile konuların daha anlaşılır hale geleceği belirtildi.

Şenol SEZER: Coğrafya kitaplarında konuların genelde etkinlikler şeklinde verildiğini bu nedenle de öğrencinin derse aktif halde katılımının gerektiğini belirtti. Bu sebeple dersler işlenirken kullanılacak yöntemlerin, bu etkinliklerin uygulanmasını sağlayacak özelliklerde olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.Bunun yanında görsel materyallerin de daha yoğun şekilde kullanılacağını belirtti.

 

KARAR :

Öğretimde verimliliği arttırmak için öğretmen-öğrenci aktifliğinin esas tutulması,

Öğretmen yerine göre etkili, ilgi çekici anlatım ve açıklamaları yanı sıra cevaplandırılması kolay sorular ile öğrencilerin konulara katılımlarının sağlanması,

Sunum, video, interaktif cd’ler vb kullanıldığı belirtildi ve bu uygulamaların 2. Dönemde de devam edeceğine karar verildi.

Zümremiz konuların işlenmesinde ısrarla aynı yöntemlerin kullanılmamasını, konuların özelliklerine göre farklı yöntemler kullanılması yanında coğrafya öğretiminde öğretmen; düz-anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri, alan gezisi, dramatize, kroki yapma, inceleme-araştırma, gözlem ve röportaj gibi yöntemleri başarı ile seçip uygulamalı, öğrencilere alanı sevdirmek ve öğretimde başarı sağlamak için bunların dikkate alınmasını karalaştırılmıştır.

 

 

6- 1.Dönem Başarı Durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırmak için alınabilecek tedbirler.

……………………..: Coğrafya dersinde 1.Dönem başarı durumu şu şekilde gerçekleşmiştir.

Zümre öğretmenleri olarak girdiğimiz sınıflarda başarı oranı %100’dür.Ancak bu başarı oranı puan olarak öğrencilerin tamamının Coğrafya derslerinden 45 puandan yukarı bir not aldıklarını göstermektedir.Yani gerçek başarı durumunu yansıtmamaktadır.Okulumuzda Coğrafya dersinde başarı her ne kadar %100 olsa da ortalamaların 65’ler civarında olduğu tespit edilmiştir.Bu ortalama Coğrafya dersi için yüksek değildir.Bu nedenle;

 

Başarıyı artırmak için:

a-Öğrencilere, dersleri neden öğrendikleri, hayatta kendilerine hangi alanlarda gerekecekleri anlatılmalıdır. Gördükleri derslerin ne işe yarayacağını bilmeleri, öğrencilerin derse olan ilgilerini artıracaktır.

b– Öğrencilerin çoğunun velisi okula uğramamaktadır. Okul-veli-öğrenci üçgeninde öğrenci velilerinin sık sık okula gelmeleri ve velisi oldukları öğrencilerle ilgilenmeleri sağlanmalıdır. Okul-aile-öğrenci ilişkisinin önemi vurgulanmalı ve velilere kavratılmalıdır. Velisi tarafından eğitim sürecinin izlendiğini fark eden öğrenci derslerine daha fazla konsantre olacaktır.

c– Öğrencilere, derslere nasıl çalışacakları, planlamaları nasıl yapacakları ve hazırlıklarında nelere dikkat edecekleri konusunda onlara rehberlik yapılmalıdır. Öğrencilerimizin çoğu verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemektedir. Bunun için öğrencilere;

 • Derslere bir gün önceden çalışıp gelmeleri,
 • Konulara çalışırken bütün olarak değil parçalara ayırarak çalışmaları,
 • Ders çalışma istekleri yoksa kendilerini zorlamamaları, çalışmak istediklerinde derse oturmaları,
 • Yeni konulara çalışırken önceki konularla bağlantı kurarak çalışmaları,
 • Sınavlara bir gün önceden değil, bir hafta veya on gün önceden çalışmaya başlamaları gerektiği ve kendilerine bir çalışma planı yapmaları,
 • Sadece sınavlar için değil her türlü çalışmada planlı olmaları ve bu planı kendilerine göre ayarlamaları gerektiği anlatılmalı.

d– Sınıfa aktif olmayan öğrencilere de çeşitli görevler verilmelidir. Ödevlerle, sosyal aktivitelerdeki görevlerle ve derslerde de sık sık sorular sorulmak suretiyle bu öğrencileri derse katmaya çalışmalıdır. Değerli oldukları,  diğer öğrencilerden bir farkları olmadığı onlara hissettirilmelidir. Bu şekilde onların da derslere katılımları sağlanabilir.

e- Öğretmenlerin, öğrencilere biraz daha yakın olmaları, onlara arkadaş gibi yaklaşarak dertlerini dinlemeleri de başarının artmasında etkili olacaktır. Çünkü çoğu öğrencilerin bir problemleri olsa bile aradaki mesafeden dolayı öğretmenlerine yaklaşamadıkları görülmektedir. Bu da öğrencilerin pek çok probleminin çözülememesine neden olmaktadır. Öğretmenlerle öğrenci arasında tabiî ki belli bir mesafe olacaktır. Ancak bu mesafe öğrencilerin öğretmenlerine yaklaşamayacakları bir seviyede olmamalıdır. Bu yaklaşımın da öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkisi olacaktır.

 

7- Ders Araç ve Gereçlerinin Tespiti:

………………………….:   Öğrenciler bir araçtan yararlanmadan önce kullanma tekniğini pratik olarak öğrenmede, okul içinde bulundurulacak bütün araçların tertibi, kullanılması, bakımı, zarar görmeden saklanması konusunda öğrencilere aktif görev verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca okulumuzda tepegöz,  projeksiyon aleti, model küreler, çeşitli haritaların kullanılabileceğini belirtti.

…………………………  : I.Dönemde eksik olan haritalar tamamlanmıştır.Coğrafya dersinin görsel bir ders olmasından hareketle haritaların bu derste çok sık kullanıldığını belirtti. Bu yüzden de eksik haritaların tamamlanmasının öğrencilerin dersi anlama ve katılımını sağlamada daha etkili olduğu görülmüştür.

        Bunların dışında film, slâyt, enteraktif CD’ler, videobantları temin edilebileceğini belirtti. Coğrafya dersinin görsellikle yakından ilişkili olduğunu, bu sebeple de haritaların, film, slâyt, enteraktif CD’ler, video gibi görsel araçların çok gerekli olduğunu belirtti.

……………………..: Öğrencilerin mutlaka ders esnasında coğrafya atlaslarının olması gerektiğini vurgulayarak bu alışkanlığın kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Coğrafya derslerimizde görsel materyali ne kadar sık kullanırsak konuların anlaşılmasını o kadar kolay sağlarız dedi.Ayrıca öğrencilerin birden çok duyu organına hitap edileceği için öğrenme de maksimum seviyede gerçekleşecektir diye ekledi.

KARAR:

 1. a) Eksik olan haritaların tamamlanması memnuniyetle karşılandı, varsa başka eksiklerin de belirlenerek okul idaresine bildirilmesine,
 2. b) Ders araç ve gereçlerinin saklanması, kullanılması ve yıpranmış haritaların bakımından öğretmenin sorumlu olmasına,
 3. c) Dersler işlenirken, küre, atlas, duvar haritaları, film, slâyt, ansiklopediler, D.İ.E yayınları, basın ve yayın organlarından yararlanılmasına,
 4. d) Öğrencilerin okul kütüphanesinden yararlanılmalarının teşvik edilmesine,
 5. e) Coğrafya derslerini öğrencilere sevdirmek ve amacına ulaşabilmek için, yazılı kaynaklar olan atlas, rehber, yıllık, gazete, dergi, bülten, istatistik bilgiler ve ayrıca süreli yayınlar ile ilgili listelerden yararlanabilmeyi ve konuların özelliğine göre tepegöz kullanmaya karar verilmiştir.

 

8- Ölçme ve Değerlendirme, yazılı ve sözlü sınavlar: 

Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, kullanışlılık, objektiflik, örnekleyicilik, ayırt edicilik, özelliklerine sahip olmalıdır.

Coğrafya derslerindeki ölçme ve değerlendirmelerde, öğrenmelerin izlenmesi ve öğrenme düzeyinin belirlenmesine çalışılmaktadır. İzleme amacı güden ölçme ve değerlendirmelerle, dersin her ünitesi sonunda her öğrencinin bu ünitede öğrenmesi gereken davranışlardan hangilerini öğrenmiş, hangilerini öğrenmemiş ve bu eksiklerini muhtemelen neden öğrenmemiş olduğunun saptanmasına çalışılmaktadır.

………………………… : Öğrenciler değerlendirilirken yalnız bilgilerine göre değil davranışları, sorumluluk anlayışları, sınıf dışı etkinlikleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir, dedi.Ayrıca yapılacak sınavlardan en az birinin test olmasına, yazılıların çok sorulu, kısa cevaplı olmasına özen göstermesi gerektiğini belirtti.

…………………… :  Her konu ve ünitenin sonunda öğrencilere sorular sorularak alınacak cevaplara göre konunun anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek, olumlu cevapları not ile değerlendirmek başarıyı arttırır, dedi. Ayrıca Coğrafya derslerinde konuların özelliğine göre hangi özel hedefler belirlenmiş ise o hedefe ulaşmada çaba içerisinde olan öğrenciler not ile değerlendirmeleri diğer öğrenciler için teşvik oluşturulması gerektiğini belirtti.

 

KARAR:

 1. a) Ölçme ve değerlendirmede farklılığın olmaması, değerlendirmede birlik ve beraberlik içinde olunmasına,
 2. b) Ölçme de değerlendirmede hassas davranılmasına ve objektif olunmasına,
 3. c) II dönem boyunca ders kitaplarında yer alan proje ve performans ödevlerinin yapılmasına ve bunların değerlendirilerek ölçme değerlendirmeler yapılırken dikkate alınmasına,
 4. d) Soruların açık ve net, çok sorulu, kısa cevaplı ve öğrenciye ezbercilikten uzaklaştıracak biçimde yoruma dayalı olmasına,
 5. e) Sınavların ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına, Lise I.Sınıf’larda Coğrafya 9 dersinde iki, Lise II.sınıf’larda, Coğrafya 10 dersinde TM sınıflarında üç, FEN sınıflarında iki,   Lise III.Sınıf’larda Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası’nda ise üç, Yeni müfredata göre oluşturulan 11.sınıflarda ise iki  sınav yapılmasına, sınavların en az bir tanesinin test şeklinde yapılmasına,
 6. f) Öğrencileri değerlendirirken davranışlardaki olumlu gelişmelerin ödüllendirilmesi, ders içi ve ders dışı faaliyetlerinin de değerlendirilmesinin sağlanmasına,
 7. g) Öğrencilerin her konu ve ünite sonunda kendilerine sorulacak kavrama soruları ile değerlendirmesine karar verilmiştir.

 

9- Atatürk İlke ve İnkılâplarının zümrelere aktarılması:

2104,2212 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayınlanan esaslar doğrultusunda davranılmasına, Atatürk’ün önderliğinde kurulan T.C ’nin sınırlarını Misak-ı Milli ile belirlediği anlatılmalıdır. Türkiye’nin Jeopolitik ve stratejik önemi açıklanırken geçmişte ve günümüzde Türkiye üzerine oynanmış ve oynanmakta olan oyunlar ve günümüzdeki terör olayları ele alınmalıdır.

Ortadoğu’nun karışık siyasi ve coğrafi yapısı içinde ülkemizin her geçen gün önem kazandığı,petrol yataklarına yakınlığı,Asya ile Avrupa arasında kültür, uygarlık ve ulaşım yönünden bir köprü teşkil ettiği açıklanmalıdır.Nüfus konusunda okuma ve yazma seferberliği,alfabenin kabulüne yer verilmelidir. Türkiye ekonomisi işlenirken Kapitülasyonlar ve Lozan anlaşmasına değinilmelidir.

Şeker,dokuma, kağıt sanayisinin temellerinin atılması,İzmir İktisat Kongresi kararlarına ve millileştirme olaylarına değinilmelidir.Ülkeler coğrafyası konuları işlenirken II.Dünya Savaşı sonrası oluşturulan kuruluşları konusunda “Yurtta Sulh,Cihanda Sulh” ilkesi açıklanmalıdır.Asya ve Afrika ülkelerine değinilirken,bazı ülkelerin bağımsızlık savaşları ve ülkelerinin kalkındırılması konularında Atatürk’ü yalnız Türk milletinin değil Dünya’nın lideri olduğu açıklanmalıdır.Yurt sevgisinin okuma parçası olarak verilmesi zümremiz tarafından kararlaştırılmalıdır.

 

 1. ÖSS’ye yönelik Etüt çalışmaları ve Seviye belirleme sınavları hakkında görüşlerin belirtilmesi

………………………….: Kendisinin etüt çalışmalarına katılmadığını anccak buraya devam eden öğrencilerde konuyu kavramada olumlu yönde gelişmeler olduğunu söyledi.

       Başarı değerlendirme sınavlarının, uygulandığı dönemde öğrencinin ne seviyede olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Bu sınavlar sayesinde öğrencinin eksik olan yönlerini görebileceğini ve bunu telafi etmek için tedbirler alabileceğini söyledi.Bu sınavlara öğrencinin azami ölçüde katılımının sağlanması gerektiğini ifade etti.

………………..: Etütlerin, öğrencilerin derslerdeki ve Başarı değerlendirme sınavlarındaki başarılarını kesinlikle artıdığını söyledi.Öğrencilere okulumuzdaki derslerde konular anlatılsa da konuların daha iyi kavranmasının test çözme becerisi ile arttığını belirtti.Bu yüzden de öğrencilerimizin mümkün olduğu ölçüde etütlere devamlarının sağlanması gerektiğini, geçen dönemlerde ÖSS’de yaşanan başarılarda etütlere devam eden öğrencilerin katkısının da büyük olduğunu belirtti.

Ayrıca Başarı Değerlendirme Sınavlarının sonuçlarının ilan edildikten sonra başarı istatistiklerinin çıkarılabileceğini, bunların sınıflara asılabileceğini bunun öğrenciyi güdeleyeceğini belirtti.

       Başarının daha da artması için öğrencilerin test çözme yeteneklerinin artırılması için gerekli özenin gösterilmesi gerektiği, sene başında alınan yaprak testlerin çözülmesine önem verilmesinin başarıyı daha da yukarılara taşıyacağını söyledi.

 

11- Yıllık ödevlerin ve projelerin toplanması ve değerlendirilmesi:

Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarından birisi de ödevler ve projelerdir. Buna göre 2300-2348’e ek tebliğler dergilerinde yayınlanan ödev yönetmenliğinin ilgili maddeleri okundu. Öğrencilere Ekim ayı içerisinde verilen ödev konularının Nisan ayı içerisinde toplanması kararlaştırıldı. Ödevler değerlendirilirken aşağıdaki kriterlerin dikkate alınacağı belirtildi.

 

 

Ödevlerin Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Not Baremi:

Araştırma ve kaynak bulma  : 20 puan

Bilgilerin yeterliliği                : 20 puan

Dokümanlar                          : 20 puan

Tertip ve düzen                     : 20 puan

Sınıfa aktarma                                   : 20 puan

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (Son Değişiklik Dâhil 01.02.2007, RG:26421)’nin Genel İlkeler başlıklı 5.maddesinin g bendinde yer alan konulara göre verilen projeler değerlendirilirken ekte hazırlanmış olan proje değerlendirme ölçeğinin dikkate alınarak değerlendirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.

 

12- Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması:

Özellikle matematik coğrafya konuları ( ölçekler, alan hesaplamaları vb.) işlenirken Matematik Öğretmenleriyle, bölgeler coğrafyası işlenirken Tarih Öğretmenleriyle, madencilik, enerji kaynaklarında Fizik ve Kimya Öğretmenleri ile yurt sevgisi, Türkçeyi güzel konuşma ve yazma konusunda; Edebiyat Öğretmenleri ile;turizm zenginlikleri konusunda Resim ve Sanat Tarihi Öğretmenleri ile;öğrencilerin sergilemiş oldukları olumsuz davranışların giderilmesi için Sınıf Öğretmenleri ve Rehber Öğretmeni ile işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır.

 

13- Dilek ve Temenniler

Coğrafya Öğretmeni ………………..,  Coğrafya dersinin toplumsal olaylar ile iç içe bir ders olduğu için önemli güncel olayların derslerde yeri geldikçe vurgulanması gerektiğini ve derslerin daha işlevsel hale getirilmesi (harita bilgisinin kazandırılması,yurdumuzun daha iyi tanınmasının sağlanması,Türkiye’nin dünya üzerindeki ve önemini öğrencilere kavratılması) gerektiğini vurguladı.

…………………… ise Zümre toplantısında alınan kararlara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, yıllık ve günlük planların yapılarak bunların idareye imzalatılmasını, bu konuda bir problem yaşanması durumunda kendisinin her konuda yardımcı olacağını belirterek 2014–2015 eğitim-öğretim yılındaki başarının artması dileği ile toplantıya son verdi.

… / 02 / 2015

UYGUNDUR

Coğrafya Öğretmeni               Coğrafya Öğretmeni                                       Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

43 + = 48

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.