kimya dersi 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2015

T.C.

GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI

Güzelyurt Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü

KİMYA DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

ÖĞRETİM YILI      :   2014-2015

TARİH                      :  19.02.2015

TOPLANTI YERİ   :  Öğretmenler Odası

TOPLANTI NO        :  2

TOPLANTIYA KATILANLAR: Erhan ATEŞ  , Hakkı ADA

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama,

Ans,

 1. I. Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi

 

 1. Kaynak araç ve gereçlerin gözden geçirilmesi

 

 1. 2104 – 2212 – 2488 Sayılı Tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük  konularına derslerde yer verilmesi,

 

 1. Öğrencilerin I. Dönemki başarı durumları ve başarıyı artırıcı tedbirler,

 

 1. M.E.B Ödev yönetmeliğinin esaslarının 2300 STD’den okunması ve ödevlerin takibi,

 

 1. M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ilgili eğitim-öğretimde performans , proje ve kimya öğretimi ile disiplin , rehberlik bölümlerinin okunması,

 

 1. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerle ölçme ve değerlendirme,

 

 1. Yazılı ve performans notlarının uygulanma esasları ve performans kriterlerinin belirlenmesi

 

 1. Öğrenci ve öğretmen ilişkilerinin gözden geçirilmesi,

 

 1. Uygulamada görülen aksaklıklar ve bunların çözüm yolları,

 

 1. Dilek ve temenniler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Zümre başkanı Erhan ATEŞ; 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılının 2. Döneminin eğitim camiası için başarılı geçmesi dilekleri ile toplantıyı açtı.Toplantıda zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görülerek diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 1. I.dönem zümre kararları gözden geçirilerek, alınan kararların uygulandığı görüldü.

 

 1. I. Dönem zümresinde belirtilen kaynak araç ve gereçler aynen kullanılmasına karar verilmiştir.

 

 1. Zümre başkanı Erhan ATEŞ; 2104, 2212 ve 2518 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki Atatürkçülük ile ilgili konuların 2. Dönemde de derslerde yeri geldiğince önemle işlenmesi gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca Zümre başkanı Erhan ATEŞ; Atatürkçülüğün derslerde davranış haline getirilmesi hususunda öğretmenlere düşen görev ve sorumluluklar üzerinde durdu.
 2. Zümre başkanı Erhan ATEŞ; I.Dönem sonu itibari ile 9/A sınıfının %42 , 9/B sınıfının %24 , 10/B sınıfının %100 , 11/B sınıfının %64 başarı ortalamasına sahip olduğunu belirtti.

 

9.sınıflarda genel olarak başarı birinci dönem sonunda düşük olduğunu belirten Zümre başkanı Erhan ATEŞ; bunun sebeplerinin başında bilinçli öğrenci sayısının azlığı, velilerin ilgisizliği, öğrencilerin İlköğretim sınıf geçme sistemi ve disiplin yönetmeliğine iyi adapte olduğu, bununda onlarda olumsuz yönde etki ettiği, derslere düzenli ve sürekli çalışmadıkları, tekrar etmemeleri, çalışmaların plansız olması ve sayısal konularda matematik temel eksikliği gibi hususların öğrenci başarısını etkileyen olumsuzlukların başında geldiğini belirtti. İlave olarak öğrencilere az çalışmalarından ve suistimale açık kapı bırakmamak için I.Dönem pozitif kanaat kullanılmadığının da  başarının  düşük görülmesine neden olduğunu belirterek II.Dönem özellikle çalışmalarında gelişme gösteren, kendini ispatlayan, derse katılan öğrencilere yalnızca ders esnasında değil ayrıca ortalamalar verilirken de pozitif kanaat verilebileceğini söyledi

 

Erhan ATEŞ; başarının bazı sınıflarda çok düşük olduğunu belirterek bu sınıflarda eğer seviye düşükse daha basite indirgeyerek güncel anlaşılır ilgi çekici örneklerle dersler işlenirse onlarında başarılı olacağına inandığını belirterek, bahsedilen olumsuzlukların genelde aile yapılarından ve özellikle ekonomik sıkıntı ve aile içi sorunların çok yoğun olduğu bölgemizi dikkate alarak, öğrencilerin okul içinde ve ilimizdeki sportif ve sosyal faaliyetlerdeki başarılarının da mutlaka kanaatlerinizde kullanılması gerektiğini söyledi.

 

Başarının daha da artırılabilmesi için;

 

 1. a) Düşündüklerini ifade edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hususunda Edebiyat dersi öğretmeni ile sayısal işlemlerdeki becerilerin arttırılması noktasında ise Matematik öğretmeni ile işbirliği içinde olunması,

 

 1. b) Dengesiz beslenme, çok televizyon seyretme; televizyon programı seçme kabiliyetlerini geliştirememeleri ve zaman, zaman okuldan kaçıp internet cafelere gidilmesi gibi olumsuz durumların öğrencilere olumlu yaklaşılarak giderilebileceği ve öğrencilere bu konularda nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda bilgiler verilmesi,

 

 1. c) Velilere; öğrencilere olabildiğince iyi bir çalışma ortamı sağlamaları, anlayışla yaklaşmaları, birebir iletişimlerini geliştirmeleri, bu süreçte öğrencilerin olumlu ya da olumsuz davranışlarının öğretmenlerle paylaşılmasının tavsiye edilmesi,

 

 1. d) Derslere devam konusunda gerek idare, gerekse sınıf rehber öğretmenleri ile işbirliği içerisinde olunması,

 

 1. e) Verilen ödevlerin sık, sık kontrol edilmesi,

 

 1. f) Başarılı öğrencilerin başarılı olduğu anda ödüllendirilmesi,

 

 1. g) Dersin ilk 10 dakikasında önceki konuyla ilgili bağlantılı soruların sorulması ve açıklanması ile yeni konuya geçiş yapılması

 

 1. h) Öğrencileri aktif tutabilmek için soru-cevap yönteminin sık, sık kullanılması,

 

 1. i) Öğrencilerin çalışmalarında, onların anlayamadıkları yerler hususunda onlara rehberlik edilmesi gerekliliği ve bu ana hatlar paralelinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

 

 1. 2300 Sayılı Tebliğler Dergisindeki ödevler ile ilgili yönetmelik okundu. Zümre başkanı Erhan ATEŞ; öğrencilere verilen yıllık ödevlerin Nisan ayının ikinci haftasında toplanması gerektiğini hatırlattıktan sonra ödevler konusunda değerlendirme yapılırken kaynak eserlerden yeterince faydalanıp faydalanılmadığı, ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olunup olunmadığı gibi hususlarda değerlendirmenin esas alınmasının gerekliliği üzerinde durdu. Hakkı ADA; I. dönem zümre tutanağında tespit edilen ödev konularının öğrencilere dağıtıldığını bu ödevlerin değerlendirilmesinin yine I. dönem zümre tutanağında tespit edilen puanlama sistemine göre yapılacağını belirtti. Ayrıca bu ödevlerin belirli zaman aralıklarında takip edilmesinin önemini anlattı.

 

 1. M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ilgili eğitim-öğretimde performans , proje ve kimya öğretimi ile disiplin , rehberlik bölümleri Hakkı ADA tarafından okundu ve zümre öğretmenlerince incelendi.

 

 1. Hakkı ADA; derslere başlamadan önce ders konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine, konunun özelliğine uygun metotların seçilmesine, konun işlenmesi esnasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit metot, yöntem, anlatım tekniklerinin seçilmesinde titiz davranılması gerektiğini, öğrencilerin derslerde daha etkin hale getirilmesi için her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması, önemini vurguladı.

 

 1. II.Dönemde Kimya dersinden 9. , 10. ve 11. sınıflarda 1. ortak yazılının 24 Mart – 28 Mart , 2. ortak yazılının 21 Nisan-30 Nisan , 3. ortak yazılı yoklamanın 26 Mayıs-04 Haziran tarihleri arasında yapılacağı, verilecek sözlü notlarının adil ve öğrenciyi destekleyici olmasının gerekliliği ve öğrencinin genel durumuna bakılarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilere verilecek performans ödevlerini aşağıdaki sıralamaya göre hazırlamaları kararlaştırıldı.

– Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir.
– Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur.
– Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır. Gerekli    materyaller bulunur.
– Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir performans raporu hazırlanır.
– Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir.
– Belirlenen sürede teslim edilir.
Hazırlanacak Raporun İçeriği ve Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler:
*Performans ödevi kapak sayfası
*Dersin adı
*Ödev konusu
*Beklenen performans
*İçindekiler
*Ödev planı (gerektiğinde)
* Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
* Tablolar ve grafikler
* Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler)
* Kaynakça

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRE ÖLÇEĞİ

Performans ödevleriniz aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirilecektir.

 1. Sınıflarda düzeni bozan ve başarısız öğrencilerle önce teke tek görüşülmesi ve özel olarak ilgilenilmesi, velileri ile görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. Öğrencilerin öğretmenlerle ve arkadaşları ile olan davranışlarında örnek olması gerektiğini ve bu olumlu davranışların başarılarını arttıracağı da belirtildi.

 

 1. Derslerdeki aksaklıkların; ezbercilikten uzak, dersi derste öğrenme ilkesine dayanarak, özendirerek, araştırmaya yönlendirerek giderilmeye çalışılacağı karara bağlandı.

 

 1. Zümre başkanı Erhan ATEŞ; zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek, başarılı bir dönem geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

 

 1. I. Dönem zümresinde belirtilen kaynak araç ve gereçler aynen kullanılmasına karar verildi.
 2. Atatürkçülük konularının hedef ve davranışlarının yazılmasına karar verildi
 3. Yapılacak sınavlar ikinci dönem 3 adet olarak Mart,Nisan ve Mayıs aylarının son haftası uygulanacaktır
 4. Proje konularının nisan ayının ikinci haftasında ise hazırlanan projelerin toplanmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.
 5. Dersler işlenirken yukarıda anlatılan hususlara azami derecede dikkat edilmesine karar verildi.
 6. Yukarıda belirtilen konu ve branş öğretmenleri ile işbirliği yapılamasına karar verildi.
 7. Öğrencilerin konu eksikliklerinin giderilmesi için boş zamanlarda birebir ders anlatılmasına , sınav sonuçlarının takip edilerek hatalarının en aza indirilmesine karar verildi.
 8. Sınıflarda düzeni bozan ve başarısız öğrencilerle önce teke tek görüşülmesi ve özel olarak ilgilenilmesi, velileri ile görüşmeler yapılması karar verildi.

               Hakkı ADA                                                                                           Erhan ATEŞ   

         Kimya Öğretmeni                                                                                    Kimya Öğretmeni                       

                                                                                                                       Zümre Başkanı(Md. Yrd.)

UYGUNDUR

 

21 / 02 / 2015

                                                                            Erhan ATEŞ

Okul Müdür V.                                                                                                            

                                                            

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.