ortaokul ingilizce 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU II. KANAAT DÖNEMİ İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 2

TOPLANTI TARİHİ: 23.02.2015

TOPLANTI YERİ ve SAATİ: ÖĞRETMENLER ODASI / 12.30

TOPLANTIYA KATILANLAR: Okul Müdürü ………………, Müdür Yardımcısı ………….. İngilizce Öğretmeni …………………, İngilizce Öğretmeni ……………..

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama
 2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I.Dönem zümre toplantı tutanaklarının okunup değerlendirilmesi
 3. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı başarı durumunun gözden geçirilmesi
 4. Kanun, Yönetmelikler, Planlar:
 1. a) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması, Atatürkçü eğitim esaslarının 2457-2488-2504 Sayılı Tebliğler Dergisinden incelenmesi.
 2. b) Yabancı Dil-İngilizce dersinin özel ve genel amaçlarının okunması.
 3. c) Müfredat programlarının okunması.
 4. d) Yıllık planların yapılışı ve mahiyeti. ( 2089-2551 – 2567 ve 2575 sayılı TD Sayılı Tebliğler Dergisinden)
 5. e) Günlük planlar ın yapılışı ve mahiyeti. (2089-2551 – 2567 ve 2575 sayılı TD Sayılı Tebliğler Dergisinden)
 1. Yöntem ve Teknikler:
 1. a) Yabancı Dil-İngilizce dersinin öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikler.
 2. b) Konuların özelliğine göre kullanılacak en uygun yöntem ve teknikler.
 1. Araç-Gereç :
 1. a) Öğrencilerin kullanacağı defter, kitap, sözlük vb. ders araç ve gereçlerinin tespiti ve dikkat edilecek hususların belirlenmesi.
 2. b) Konuların işlenişinde okulda mevcut ders araçlarından yararlanma durumlar ı ve bu araçların bakım ve korunması
 3. c) Yazı tahtasının kullanılmasında tertip, düzen.
 4. d) Dyned Interactif Yabancı Dil-İngilizce Programı.
 1. Ölçme ve Değerlendirme :
 1. a) Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin incelenmesi.
 2. b) Yazılı yoklamalar.
 3. c) Sözlü yoklamalar.
 4. d) Performans ve proje görevleri
 1. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin görüşülmesi
 2. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması
 3. Dilek ve temenniler

ALINAN KARARLAR:

 

 1. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı II. kanaat dönemi İngilizce dersi zümre öğretmenleri toplantısı 23.02.2015 Salı günü saat 12.30 da öğretmenler odasında Okul Müdürü …………………… başkanlığında açıldı. Yapılan yoklamada Müdür Yardımcısı …………………, İngilizce Öğretmeni …………….., İngilizce Öğretmeni …………………’in hazır olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerine geçildi.
 2. Kanaat Dönemi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı, İngilizce öğretmeni ……………………………….. tarafından okunmuş ve alınan kararlar gözden geçirilmiştir. Alınan kararlara genel olarak uyulduğu görülmüştür.
 3. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı I. Dönem başarı istatistikleri Müdür Yardımcısı ……………… tarafından okundu. Genel başarı durumunun iyi olduğu görüldü.
 4. Kanun, Yönetmelikler, Planlar:
 5. a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İngilizce öğretmeni …………………… tarafından okundu. Okul Müdürü ……………………., 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Müd. Yard. …………………………., Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği süreklilik, Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planl ılık, okul aile işbirliği ve her yerde eğitim konusunda derslerde sık sık yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi.

Ayrıca, 2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Okul Müdürü ……………………………. yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.

 

 1. b) Yabancı Dil-İNGİLİZCE dersinin özel ve genel amaçları okunduktan sonra, eğitim ve öğretimde bu amaçların öğrencilere en iyi ve kalıcı bir şekilde yerleştirilmesinde titizlik gösterilmesine dikkat çekilmiştir.

 

 1. c) 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıfların Yabancı Dil-İNGİLİZCE dersi müfredat programları ilgili yönetmelikten okunmuş ve bu programlara uyulması istenmiştir.

 

 1. d) I. Kanaat Döneminde Yıllık planların yapılmasında ” İlköğretim Okulları Yönetmeliği ” ve ilgili Yabancı Dil-İNGİLİZCE dersi programının göz önünde bulundurularak konuların ağırlığına göre düzenli ve planlı yapılması vurgulanmıştır. (2089 Sayılı Tebliğler Dergisi)

 

Öğrenciler anlamada zorluk çektikleri ve başarı gösteremedikleri için önemli olan; öğrencinin anladığını iyi anlaması ve öğrenmesi, dersten uzaklaşmaması ilkesi benimsendiği için bazı sınıflarda yıllık planların gerisinde kalınabileceğine karar verilmiştir.

 

 1. e) İngilizce öğretmenleri için ” Teacher’s Book’’lar ın günlük planların yerine geçmesinden dolayı bunların kullanılmasına karar verilmişitir.

 

 

 1. Yöntem ve Teknikler :

 

 1. a) Yabancı Dil-İNGİLİZCE dersi öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikler aşağıdaki şekilde maddelenmiştir.

 

YÖNTEMLER (METHODS) TEKNİKLER (TECHNICS)

 

1- The Grammar Translation Method, 1- Demonstration,

2- The Direct Method, 2- Question and Answer,

3- The Audio-Lingual Method, 3- Mimicry and Memorization,

4- The Silent Way, 4- Role Play,

5- Suggestopedia, 5- Pair and Group Work,

6- Community Language Learning, 6- Micro Teaching,

7- The Total Physical Response Method, 7- Games.

8- The Communicative Approach,

9- The Eclectic Method,

 

 1. b) Konuları işlerken mevcut olan yöntem ve tekniklerden elden geldiğince yararlanılması hedeflenmiştir.

 

 1. Araç-Gereç :

 

 1. a) Öğrencilere 120 veya 140 yapraklık çizgili veya kareli defter aldırılması uygun görülmüştür. Kesinlikle her ö ğrencinin bir ders kitab ı ve çalışma kitabı olmasının önemi vurgulanmıştır. Sözlük kullanmanın gerekli ve yararlı olduğu düşünülerekten öğrencilerin bir “İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce” sözlüğe sahip olmaları istenmiştir.
 2. b) Okullarda Yabancı Dil-İngilizce dersi için mevcut araç ve gereçlerden yararlanılması belirtilmiştir. Ayrıca “Flashcards, figurines, charts” gibi materyallerin de kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.
 3. c) Yazı tahtasının ders işlerken planlı ve düzenli kullanılmasına önem gösterilmesi istenmiştir.
 4. d) Dyned projesinin uygulanması için, özellikle BTS laboratuarı olan okullarda, bu laboratuarların kullanılmasına dikkat çekilmiştir. Bu konuda söz alan İngilizce Öğretmeni ………………………, “İnternet ve bilgisayara sahip öğrencilerin günlük olarak Dy-ned interaktif kursunu her gün yaklaşık olarak 45 dk. kullanmaları teşvik edilmelidir. “ dedi.

 

 1. Ölçme ve Değerlendirme :

 

 1. a) “Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” ilgili İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinden okunmuş ve incelenmiştir.
 2. b) 08.08 2007 tarih ve 2600 sayılı Tebliğler Dergisi ile 02.05.2006 tarih ve 26156 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bundan böyle her dönemde birinci kademede en az 2 yazılı, ikinci kademede ise 3 yazılı yapılacaktır. Ayrıca ikinci dönem bir tane proje ödevi notu, bir tane performans görevi notu ve en az iki tane de ders ve etkinliklere katılım notu verileceği belirtildi.

Yazılı sınavların Mart ayının son haftası, Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının son haftası yapılması planlanmıştır.

Ayr ıca, yazılı sınavlardan önce verilecek WORKSHEET’ lerin yazılı sınavlarda çıkacak soru tiplerini ve tekniklerini, yazılı sınavlarda her bölüm için kullandığımız INSTRUCTION’ ları öğrencilere tanıtma fırsatı vermesi ve aynı zamanda yazılı sınavlar içinde zengin bir kaynak oluşturması bakımından çok önemli bir araç olduğuna işaret edildi.

 1. c) Ders içi performans notu verilirken; özellikle öğrencilerin sınıf içi etkinliklerinin ve derse katılmalarının, kısa günlük ödevlerin zamanında yapılıp, yapılmadığının, öğrencilerin sınıf içindeki aktiviteleri, derse uyumları, derse katılma istekleri motivasyonları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasına karar verildi.

d)

I VE II.KANAAT DÖNEMİNDE VERİLECEK PROJE VE PERFORMANS GÖREVİ KONULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SINIFLAR DÜZEYİNDE BELİRLENMİŞTİR;

 

Derece Rakamla Puanlama

Pekiyi 5   85-100

İyi 4    70-84

Orta 3   55-69

Geçer 2   45-54

Başarısız 1   0-44

 

Proje ve performans ödevlerinin mümkün olduğunca okul ortamında yaptırılmasına dikkat çekilmiştir.

 

 1. Sınıflar :

“Verbs” (Belli ba şlı fiilleri içeren resimli bir afi ş hazırlama.)

“Classroom Objects” (S ınıftaki Objelerin üzerine İngilizce karşılıklarını yapıştırıp telaffuz etme.)

Numbers (Say ıları ve yazılışlarını gösteren bir afiş hazırlama.)

Family Members (Aile üyelerini kelimelerle tan ıtan küçük kartlar haz ırlama)

Animals (Hayvanlar ı tanıtan resimli Pano haz ırlama)

Clothes (Elbiseleri resimli olarak tan ıtan afiş hazırlama)

 

Free Subject (Serbest Konu)

 

 1. Sınıflar :

Countries : (Ülkelerin haritalar ı ve Dilleri ile Duvar panosu oluşturma ve telaffuz edebilme)

Tanıtma Kartları : (Ki şileri tanıtan yaka kartlar ı hazırlama)

There is/are yapısı : ( Söz konusu yap ıyı kullanarak afiş hazırlama)

İki kişilik bir tanışma diyaloğu hazırlayıp sunma.

Yiyecekler üzerine bir afiş hazırlama.

Can : (Can yap ısını kullanarak resimli pano haz ırlama)

 

Free Subject (Serbest Konu)

 

6.Sınıflar :

 

How Much is it? (Konu ile resimli soru cevaplar içeren pano)

Have/Has got (Olumlu – Olumsuz – Soru türlerinde cümleler haz ırlama)

Colours (Renklerle ilgili pano haz ırlama)

Prepositions (Konu ile ilgili resimli sunu haz ırlamak)

Family Members (Aile üyelerini tan ıtan bir Aile Ağacı hazırlamak)

Jobs (Meslekleri tan ıtan bir pano haz ırlamak)

 

Free Subject (Serbest Konu)

 

7.Sınıflar :

 

Comperatives (Konu ile ilgili resimli anlat ım)

İllnesses (Konu ile ilgili cümleler olu şturma ve diyalog şeklinde sunma)

Have / Has To (Resimli Slayt haz ırlama )

Simple Past (Slayt haz ırlama/resimli dosya hazırlama/istediğiv şekilde sunum)

Telling your summer holiday

 

Free Subject (Serbest Konu)

 

8.Sınıflar :

 

 • Past continious (Slayt haz ırlama/resimli dosya hazırlama/istediği şekilde sunum)
 • If Clauses (20 cümle haz ırlama)
 • Be able to (Yap ı ile ilgili resimli pano haz ırlama)
 • Superlatives (Konu ile ilgili resimli afi ş hazırlama)
 • Trafik kazası konulu kısa bir diyalog oluşturup sunma
 • 500 Kelimelik bir sözlük oluşturma ( Grup Çal ışması)

What do you do in your spare time ?

 

Free Subject (Serbest Konu)

 

Projelerin kartonlara da yapılabileceği belirtilmiştir.

Projelerin A4 boyutunda dosya kağıdına temiz şekilde siyah veya mavi dolmakalemle yazılması, ve en fazla 2 (iki) sayfayı

geçmemesi uygun görülmüştür.

Projelerin Nisan ay ı içinde toplanılmasına dikkat çekilmiştir.

 

PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ

A- ÖDEV TESLİMİ 20 Puan

B- ARAŞTIRMA ve BİLGİLERİ DOĞRU KULLANMA 10 Puan

C- GÖRSEL MATERYAL KULLANIMI 10 10 Puan

D- TERTİP, DÜZEN VE ESTETİK GÖRÜNTÜSÜ 10 Puan

E- YAZIM VE İMLA 10 Puan

F- ZAMANINDA TESLİM 10 Puan

G- KENDİ BAŞINA HAZIRLAMA 10 Puan

H- KAYNAK KULLANIMI 10 Puan

I- ÖĞRETMENLE İLETİŞİM 10 Puan

 1. Başarıyı artırmanın önemli yollarında birinin derse başlamadan önce bir önceki derste anlatılan konu ile ilgili sorulara sorularak dersin kısa bir tekrarının yapılması vurgulandı. Ve söz alan İngilizce Öğretmeni …………………….. bu yolun öğrencilerin başarısını artırmada önemli bir teknik olduğunu ve bol örnek vermenin yararlı olabileceğini söyledi.

Bu dönemde, başarının daha da arttırılması için, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerine ve ödevlerini zamanında yapmalarına ve derse aktif olarak katılımlarının sağlanmasına karar verildi. Ayrıca seviyesi düşük sınıflarda müfredat konularının ağırlığı altında öğrencileri ezmeden ve gramer ile bunaltmadan, günlük diyalogların ve konuşmaların  öğretilmesi cihetine gidilecektir. Bunun için gerekli ders malzemeleri ve ders metotları kullanılacaktır.

 1. Öğrencilerin Türkçe dilbilgisi temeli olmadan İngilizce öğrenemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak Türkçe dilbilgisi konuları ile İngilizce dilbilgisi konuları arasında paralellik olması amacıyla Türkçe öğretmeniyle işbirliği ve koordinasyon

sağlanmasına, Türkçe dersinde işlenmemiş bir konunun İngilizce dersinde de işlenmemesine karar verildi.

 

-Güzel konu şma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma,

okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, okuma güçlü ğü gibi vb konular için Türkçe dersi zümre öğretmeninden,

 

-Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar için Sosyal Bilgiler dersi zümre öğretmeninden yardım alınmasına ve bu zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

 1. 2014–2015 eğitim-öğretim yılı Kanaat döneminin sağlık, mutluluk ve başarılı bir şekilde geçmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

   ………………                              …………………                          ……………….

İngilizce Öğretmeni                      İngilizce Öğretmeni                     Müdür Yardımcısı

                                                           UYGUNDUR.

      24/02/2015

    ……………………

    Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

35 + = 39

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.