12.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.yazılı soruları 2014

 1. yandaki dünya haritası üzerinde verilen yerlerle ilgili olarak aşağıda verilen soruları yanıtlayınız? (20)

– deprem riskinin az ve fazla olduğu yerleri gruplandırınız?

Deprem riski az:

Deprem riski fazla:

– Ekstrem  sıcaklık ve soğukluklara en fazla …….. numaralı yerde rastlanılmaktadır. Bu durumun nedeni…………………. …………………………………………

– Şiddetli rüzgar ve fırtınalara en fazla…….. ve ……. numaralı yerlerde rastlanılır. Bu durumun nedeni …………… … ……………………………………………………açıklanır.

– Küresel ısınma sonucunda sırasıyla en fazla ve en az etkilenmesi beklenen yerleri yazınız?

 

-.1. numaralı yerde…………….. uygarlığı, 5 numaralı yerde ise ……………….uygarlığı kurulmuştur.

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİCE Ç.P.L. COĞRAFYA DERSİ 12-C SINIFI I.DÖNEM I. YAZILI SORULARI      A – KAĞIDI

 

 1. Küresel ısınmanın su kaynakları üzerinde ne gibi etkileri olacaktır yazınız?

 

 1. Aşağıdaki boşlukları doğru ve uygun kelimelerle doldurunuz.

    -İnsanın doğal sistemlere müdahalesi ……………………………. ile en üst düzeye ulaşmıştır.

-Mezopotamya medeniyeti varlığını  …….……….. ve ……………….    nehirlerine borçludur.

– Volkanik faaliyetler ile depremler …………….. sınırlarında sık olarak yaşanır.

-Orta Amerika’da geçmişte var olmuş en önemli iki medeniyet  …………………..    ve  …………….

-Okyanus diplerinde deprem ve volkanizma sonucu  ………………….    oluşur.

-İngiltere ile Fransa arasında ……………  ……………yapılmıştır.

-Hollanda’da denizden toprak kazanılarak kullanılan, tarım topraklarına …………….  adı verilir

 1. Aşağıdaki kavram mharitasında yer alan boşlukları doldurunuz*

                            

                                COĞRAFİ BÖLGELERİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER

 

 1. Aşağıda Ruhr bölgesi ile verilen boşlukları doldurunuz?

Ruhr bölgesi ………………….. sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölge ………………  ……………… yataklarının varlığıyla ülkemizde yer alan ……………………. çevresine benzemektedir. Bölge çok geniş bir sanayi bölgesi olması nedeniylede ülkemizdeki ………………….  ……………….. benzemektedir. Ruhr bölgesi ………….. …………… ve …………………  firmalarının sayısının fazla olması dolayısıyla ………………… duyarlı sanayi kollarının gelişme gösterdiği bir bölgedir.Ruhr bölgesinde ilk gelişen sasnayi kolu ise…………………  ……………

sanayidir.Bu sanayi kolunun gelişimi………………. …………….. yataklarının varlığı ile ilgilidir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?
 2. A) Deniz seviyesinin yükselmesi
 3. B) Buzulların erimesi
 4. C) Atmosferdeki su buharının azalış göstermesi
 5. D) Erozyonun şiddetlenmesi
 6. E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi
 7. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?
 8. A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya
 9. C) İngiltere-FransaD) Almanya-Avusturya E) İsveç-Hollanda

8.. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?

 1. A) İtalya B) Libya C) Suriye
 2. D) Ukrayna E) Hindistan
 3. Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı yaşanmıştır?

A)Kanada’nın orta kesimleri

 1. B) Avustralya’nın iç kısımları

C)Ruhr HavzasıD) İskandinav Yarımadası

 1. E) Patagonya (Arjantin)
 2. Aşağıdaki haritada, tarihteki bazı uygarlıkların kurulduğu yerler gösterilmiştir.

Bunlardan hangisi, ilk yerleşmelerle ortaya çıkan uygarlıklar arasında gösterilemez?

 1. A) Roma B) Mezopotamya    C) Mısır    D) Hint    E) Çin
 2. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?
 3. A) Rüzgar enerjisinden yararlanma
 4. B) Akarsular üzerinde baraj kurulması
 5. C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi
 6. D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi
 7. E) Ormanların tahrip edilmesi
 8. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;
 9. Taş kömür yataklarının bulunması
 10. İş gücünün fazla olması

III. Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 2. D) I ve III E) II ve III

13..

 1. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?

 1. A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak
 2. B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak
 3. C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak
 4. D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak
 5. E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek
 6. Hollanda’da olduğu gibi denizi doldurarak arazi kazanmak gerekse aşağıda verilen illerden

hangisinde yapılacak doldurma faaliyetinin denizi doldurma anlamında daha kolay gerçekleşeceğini söyleyebiliriz?

 1. A) Antalya B)Zonguldak  C) Samsun            D)Trabzon     E)Sinop

 

 1. Okyanus ve denizlerde meydana gelen depremler büyüklüklerine bağlı olarak “Tsunami” adı verilen dev dalgalar oluşturur. Tsunami özellikle alçak kıyılarda büyük can ve mal kaybına neden olur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, deprem sonrası ortaya çıkan tsunamilerin daha fazla can ve mal kaybına neden olma ihtimali daha fazladır?

 1. A) Türkiye B) Iran C) Endonezya D) Yunanistan E) Finlandiya
 2. Çığ; bitki örtüsünün az olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yoğun ve sürekli kar yağışları sonucu oluşan kar örtüsünün, herhangi bir nedenle aşağı doğru hareket etmesiyle ortaya çıkan doğal afettir.

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangisinde, Çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip alanlar daha fazladır?

 1. A) I B) II     C) III        D) IV        E) V
 2. Kuraklık, insan yaşamını etkileyen doğal afetlerden biridir. İnsanlık tarihi boyunca önemli kuraklıkların yaşandığı dönemlerde, kuraklık nedeniyle savaşlar çıkmış, büyük medeniyetler yok olmuş ve büyük göçler yaşanmıştır.

Haritada işaretlenen yerlerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, hangilerinde kuraklıktan kaynaklanan sorunların yaşanma olasılığı daha fazladır?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV  D) II ve III      E) III ve IV
 2. Sel, Dünya’nın büyük bölümünde çok sık görülen. afete dönüşmesi durumunda büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal bir tehlikedir.

Harita üzerinde işaretlenen ülkelerden hangisinde meydana gelen seller fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır?

 1. A) Kanada B) Almanya C) Türkiye
 2. D) İsviçre E) Bangladeş
 3. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçü önleyebilmede etkili olabilecek tedbirlerden biri değildir?
 4. A) Tarımda sulamaya geçmek
 5. B) Tarımda makine kullanımını arttırmak
 6. C) Kıtsal kesimde yol, elektrik gibi alt yapı problemlerini gidermek
 7. D) Kırsal kesimde tarıma dayalı sanayi kollarını geliştirmek

E)Besi ve ağır hayvancılığını geliştirmek

 

NOT: 1soru 17p, 2  ve.4. sorur 10 puan 3.soru 18p 5. soru 15p

6-20  arası test soruları 2’şer puandır.

               

www.sorubak.com              B  A  Ş  A  R  I  L  A  R

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

96 − 89 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.