10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılı soruları 24 Mayıs 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2012-2013 TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10 A SINIFI II. DÖNEM III. YAZILI SORULARI

A GRUBU

1. Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.

Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?

A) Taşlama – Ağıt

B) Güzelleme – Koçaklama

C) Güzelleme – Taşlama

D) Koçaklama – Güzelleme

E) Ağıt – Koçaklama

 

2.      Evleri var hâne hâne

Benleri var dâne dâne

Saramadan kâne kâne

Görmedin mi ah civan Aliş’imi

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.

C) Zengin kafiye kullanılmıştır.

D) Redif kullanılmıştır.

E) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?

A) Aruz vezni ile yazılmış olma

B) Kaside , mesnevi , gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.

C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme

D) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma

E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla  fazlaca yüklü olma.

 

4. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür

C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür?

 

A)Nesib    B)Fahriye  C)Tegazzül      D)Methiye      E)Dua

 

6. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise                             öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.

B)   Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca… şeklindedir,

mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.

C)   Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa                              kalıplarıyla yazılır.

D)   Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir;                       mesnevide vardır.

E)   Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

 

7. Aşağıdaki  edebi türlerden hangisinde olay örgüsü  
yoktur ?
   A)  Roman   B)  Deneme  C)  Destan  D) Hikâye    E) Masal

 

Menevşe derede sümbül borçtadır

Kasapların gözü daim koçtadır

Gözel sever diye yiğit suçtadır

Bahar geçer koklar güz menevşeyi

Ercişli Emrah

8. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış

B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür

D) Uyak  düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.

E) Tam kafiye ve redif kullanılmış

 

9. (I)  Gazel     (II) Koşuk       (III) İlahi   (IV) Koşma  (V) Sagu

 

  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir ?

 

  A) I – III -V           B) II – III –V                 C) I – II- IV
                    D) II-  IV – V              E) III-  IV – V 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)    İlahi-nutuk-deme-mani

B)    Nefes-devriye-mani-şathiye

C)     İlahi-nefes-deme-nutuk

D)    Mersiye-ilahi-nefes-deme

E)    Nutuk-semai-nefes-deme

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?

A) Semai – Tekke edebiyatı

B) Koşma – Âşık edebiyatı

C) İlahi – Tekke edebiyatı

D) Mesnevi – Divan edebiyatı

E) Gazel – Divan edebiyatı

 

12. Susamış topraklar gibi gönüller

Tükenmiş, yok olmuş, nerde sevgililer?

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas       B) Teşbih    C) Telmih     D) Tevriye      E) Tariz

 

13. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel         B) Kaside    C) Mesnevi    D) Şarkı     E) Rubaî

 

14. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında yer almaz?

A)Göstermelik  B)Muhavere    C)Fasıl   D)Bitiş    E)Mukaddime

 

 

15. Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?

A)Göstermelik   B)Muhavere   C)Fasıl   D)Bitiş   E)Mukaddime

 

 

16. Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyh Küşteri         B) Evliya Çelebi     C)Kambur Bâli Çelebi

D) Halil Hacı İvaz          E) Zuhurî

 

17.               I.         Meddah

II.        Orta Oyunu

III.      Karagöz

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı

B) Tulûata dayanması

C) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları

E) Tümünün sahnede oynanması

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?

A) Meddah                      B) Orta Oyunu            C) Komedi

D)Köy Seyirlik Oyunları           E) Karagöz

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayecilik geleneğinin bir özelliği değildir?

A)    Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.

B)   Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.

C)    Genellikle bir saz şairi tarafından anlatılır.

D)    Hikayelerdeki zaman bellidir.

E)   Dil son derece sadedir.

 

20.    Gaflet içinden uyan

Edepsiz olma ey can

Edepdür asl-ı imân

Var edep öğren edep

Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi          B)Nefes     C) Nutuk      D) Semai        E) Deme

21.   Sekiz cennet yaptın sen Âdem için

Adın büyük onun bağışla sucun

Âdemi cennetten çıkardın niçün

Buğday nene lâzım harmancı mısın

Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deme        B)Nefes    C) Nutuk     D) Semai      E) Şathiye

 

22.   Seni seven âşık neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare           B) Mecaz-ı Mürsel           C) Telmih

D) Teşhis                              E) Teşbih

 

23.   Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare          B) Mecaz-ı Mürsel           C) Telmih

D) Teşhis                         E) Nida

 

I

II

Çiğdemin menevşen kokar

Güzeller göğsüne takar

İçinde sunalar oynar

Derindir göllerin senin

Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misal

Seni eken biçer bir gün

III

                     Kalktı göç eyledi Avşar illeri

Ağır ağır giden iller bizimdir

Arap atlar yakın eyler ırağı

Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

 

24.Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Semai, varsağı, koşma

B)   Koşma, varsağı, semai

C)    Semai, destan, koşma

D)    Semai, varsağı, destan

E)   Koşma, destan, varsağı

25.Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?

A)    Kaside- Mesnevi

B)    Mesnevi-Mersiye

C)    Mesnevi-Gazel

D)    Mersiye-Gazel

E)    Mersiye-Kaside

NOT: Her soru 4 puandır.

SÜRE: 40 dk.

       A      B     C     D      E         A     B     C     D      E
 1.  O     O     O     O      O14. O     O     O     O      O
 2.  O     O     O     O      O15. O     O     O     O      O
 3.  O     O     O     O      O16. O     O     O     O      O
 4.  O     O     O     O      O17. O     O     O     O      O
 5.  O     O     O     O      O18. O     O     O     O      O
 6.  O     O     O     O      O19. O     O     O     O      O
 7.  O     O     O     O      O20. O    O     O     O       O
 8.  O     O     O     O      O21. O    O     O     O       O
 9.  O     O     O     O      O22. O    O     O     O       O
10. O    O     O     O       O23. O    O     O     O       O
11. O    O     O     O       O24. O     O     O     O      O
12. O    O     O     O       O25. O     O     O     O      O
13. O    O     O     O       O 

 

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

4 Responses

  1. mstafa dedi ki:

    Cevapları yokmu

  2. hakan dedi ki:

    Cevapları yokmu??

  3. mehmet dedi ki:

    CEVAPLARI YOKMU ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 3 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.