10.sınıf tarih 2.dönem 2.sınav 2014-2015

……………………………………….. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10. SINIFLAR (FEN-TM) TARİH DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARI

1- Aşağıda ki ıslahatçıların ıslahatlarını doğru bir şekilde eşleştiriniz.
( )Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı ilk düşünen kişi. A.Tarhuncu Ahmet Paşa
( )Celali isyanlarını zor kullanarak bastırmıştır. B.IV.Murat
( )İçki ve tütün içilmesini yasakladı. C.II.Osman(Genç)
( )Osmanlı’da ilk kez denk bütçeyi hazırladı. D.Köprülü Mehmet Paşa
( )Kurallar koyarak sadrazamlığa gelen ilk kişidir. E.Kuyucu Murat Paşa
2-Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerini açıklayınız.
3-I.Meşrutiyet’le(1876) birlikte Osmanlı Devleti’nin yönetim biçimi nasıl değişmiştir?açıklayınız.
4- Sanayi İnkılabı nedir ve Osmanlı Devleti’ni ne şekilde etkilemiştir?
5-‘İslamcılık’ düşüncesini açıklayarak,bu düşüncenin hangi dönemlerde etkili olduğunu yazınız.
6- İlmiye sınıfının temel görevlerini yazarak,bu sınıfın Divan-ı Hümayun’da ki temsilcilerini yazınız.
7- Nişancı’nın görevlerini yazınız.
8- Osmanlı Devleti’nde ‘kadı’nın görevlerini yazınız.
9- Osmanlı Devleti’nde ‘tımar sistemi’ni açıklayınız.
10-Aşağıda ki boşlukları doldurunuz.
Şehzadelerin yanlarında eğitim veren deneyimli devlet adamlarına ……………………….………..denir.
Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara varıldığı yere…………………………………….denir.
Osmanlı Devleti’nde askeri işleri yürüten yönetici sınıfa……………………………………..denir.
Kale kuşatmalarında tünel kazarak ve fitil döşeyerek kale duvarlarını yıkan askeri sınıfa……………………….………denir.
Devletin mali ve idari işlerini yürüten yönetici sınıfa…………………………………………..denir.
Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmaları yapan görevliye………………………………….…………denir.
Merkezden uzak olan ve iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlere……………………………………….denir.
Osmanlı’da Bakanlık sistemine……………………….…………döneminde geçilmiştir.
Osmanlı’da esnafların birleşerek oluşturdukları teşkilata…………………………….teşkilatı denir.
Osmanlı’da ………………………………..sosyal hizmetlerin yürütülmesini sağlayan aynı zamanda sağlık ve eğitim kurumları açan kurumlardır.
11- Bugünkü Adalet Bakanı konumunda olan kişi, Osmanlılarda Divan-ı Hümayun’un üyelerinden hangisidir?
A) Kazasker B) Nişancı C) Defterdar D) Kaptan-ı Derya E) Reis’ul-Küttab
Osmanlılarda, aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi zamanla önem kazanarak dış işleri bakanı niteliği kazanmıştır?
A) Kazasker B) Şeyhülislam C) Sadrazam D) Sadrazam E) Reis’ul-Küttab
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda uygulanan tımar sisteminin sonuçlarından biri değildir?
A) Her an savaşa hazır büyük bir atlı oluşturmayı sağlamıştır.
B) Geniş sınırlar içerisinde en ücra köşeye kadar giden bir güvenlik ağı oluşturmuştur.
C) Dirlik vergilerinin doğrudan devlet hazinesine aktarılması sağlanmıştır.
D) Merkezden toplanması son derece güç olan vergilerin toplanmasını kolaylaştırmıştır.
E) Bazı yükümlülüklerin ve hizmetlerin karşılanmasını sağlamıştır.
Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A) İşlenmeyen toprakların geri alınması B)Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması C)Gelirin fazla olması D) Mülkiyetinin devlete ait olması
E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfından değildir?
A) Vezir-i Azam B) Tımarlı Sipahiler C) Kapıkulu Askerleri D) Kaptan-ı Derya E) Kazasker
Osmanlı Devleti’nde devlet memuru yetiştirmek için kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese B) Enderun C) Süleymaniye D)Sahn-ı Seman E) Sıbyan Mektepleri
Aşağıdakilerden hangisi, kazaskerin (kadıaskerin) görevlerinden birisidir?
A) Devlet gelirlerini belirlemek B) Divana başkanlık etmek C) Padişah fermanlarını imzalamak
D) Elçileri kabul etmek E) Adalet işlerine bakmak
Osmanlılarda hükümet, eyaletlerin yönetimi ve ordu doğrudan padişahın şahsına bağlı bir bütün olarak teşkilatlandırılmıştı. Bu bütünün merkezinde padişah ve saray teşkilatı bulunuyor ve ülkenin her tarafındaki bütün birimler bu merkezden yönetiliyordu.Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Tımar ve devşirme sisteminin uygulandığının B) Merkeziyetçi bir devlet sisteminin kurulduğunun
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrıldığının D) Sınırların genişlemesiyle yeni eyaletlerin kurulduğunun
E) Adalet ve güvenliğin sağlanmasına önem verildiğinin
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Vezir-i Azam’ın özelliklerinden biri değildir?
A)Padişahın mutlak vekilidir. B)Padişahın mührünü taşır C)Hukuk ve yargı işlerine bakar
D)Tüm idari işlerden sorumludur. E)Vezirlerin başkanıdır.
XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin sınırları daralırken sınırlar içindeki nüfusu gitgide artmaktaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?
A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının
C) Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının
E) Köyden kentlere göçlerin artmasının

CEVAP ANAHTARIDIR.
1-( C )Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı ilk düşünen kişi. A.Tarhuncu Ahmet Paşa
( E )Celali isyanlarını zor kullanarak bastırmıştır. B.IV.Murat
( B )İçki ve tütün içilmesini yasakladı. C.II.Osman(Genç)
( A )Osmanlı’da ilk kez denk bütçeyi hazırladı. D.Köprülü Mehmet Paşa
( D )Kurallar koyarak sadrazamlığa gelen ilk kişidir. E.Kuyucu Murat Paşa
2-Osmanlıcılık düşüncesinin etkisi ile bir Osmanlı toplumu yaratmak ve bu doğrultuda azınlıklara da haklar vererek,Mısır meselesinin çözümünde Avrupalı devletlerin desteğini almak ve Avrupalı Devletlerin azınlık hakları bahanesi ile Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemektir.Aynı zamanda Rusya’nın Balkanlarda ki etkisi de kırılmış olacaktı.
3- I.Meşrutiyet’in ilanı ile Kanun-i Esasi ilan edilmiş ve ilk kez Osmanlı padişahı halkına yönetimde söz sahibi olma hakkını vermiştir.İki meclisli bir sistem oluşturularak;Mebusan Meclisi’nin üyelerini halk,Ayan Meclisi’nin üyelerini ise padişah belirler hale gelmiştir.Son söz söyleme yetkisi yine padişaha verilmiştir
4- Sanayi inkılabı kol gücünden makine gücüne geçerek,üretimin seri bir şekilde yapılması demektir.Üretim seri,kaliteli ve ucuza mal olmuştur.Böylece üretilen malları pazarlamak amacıyla sömürgecilik yarışı başlamıştır.Osmanlı Devleti kapitülasyonların etkisi ile açık Pazar haline gelmiş,el tezgahları birer birer kapatılmıştır.
5- İslamcılık düşüncesine göre toplumu oluşturan milletin en önemli özelliği dindir ve millet olmada dini birlik çok önemlidir.II.Abdülhamit’in istibdat döneminde Osmanlı Devleti’nin resmi politikası haline gelmiştir.
6- İlmiye sınıfının temel görevleri;
-Eğitim-öğretim -Yargı –Fetva -Yönetim’dir.
Bu sınıfın Divan’da ki temsilcisi Kadıasker’dir.Şeyhülislam’da daha sonradan etkili olmuştur.
7 -Nişancı’nın görevleri;
-Devletin tüm yazışmalarını yapmak,-Resmi belgelere padişahın tuğrasını çekmek,-Tımar kayıtlarını tutmaktır.
8- Kadı’nın görevleri;
-Davalara yargıçlık yapmak, -Kazaları yönetmek, -Noterlik görevi yapmak, -Olağanüstü vergilerin toplanıp,İstanbul’a gönderilmesini sağlamak gibi görevleri vardır.
9- Osmanlı Devleti Tımar sistemi ile bazı toprakların gelirlerini hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir.Bu topraklara ‘dirlik’ denilmiştir.Bu toprakları ekip biçen köylü ödemesi gereken vergiyi devletin göstereceği memurlara veya sipahiye öderdi.Dirlik sahipleri bu toprakları yönetirler,aynı zamanda ‘cebelü’ denilen atlı asker yetiştirirlerdi.Dirlikler gelirlerine göre Has,Zeamet ve Tımar diye üçe ayrılmışlardır.Bu sisteme tımar sistemi denilmiştir.
10- Şehzadelerin yanlarında eğitim veren deneyimli devlet adamlarına ……lala…..denir.
Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara varıldığı yere………Divan-ı Hümayun….denir.
Osmanlı Devleti’nde askeri işleri yürüten yönetici sınıfa……Seyfiye…..denir.
Kale kuşatmalarında tünel kazarak ve fitil döşeyerek kale duvarlarını yıkan askeri sınıfa…Lağımcılar………denir.
Devletin mali ve idari işlerini yürüten yönetici sınıfa…Kalemiye….denir.
Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmaları yapan görevliye…Reisülküttab…….denir.
Merkezden uzak olan ve iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlere…saliyaneli …denir.
Osmanlı’da Bakanlık sistemine…….II.Mahmut……..döneminde geçilmiştir.
Osmanlı’da esnafların birleşerek oluşturdukları teşkilata…lonca..teşkilatı denir.
Osmanlı’da …..Vakıflar….sosyal hizmetlerin yürütülmesini sağlayan aynı zamanda sağlık ve eğitim kurumları açan kurumlardır.
11- Bugünkü Adalet Bakanı konumunda olan kişi, Osmanlılarda Divan-ı Hümayun’un üyelerinden hangisidir?
A) Kazasker B) Nişancı C) Defterdar D) Kaptan-ı Derya E) Reis’ul-Küttab
Osmanlılarda, aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi zamanla önem kazanarak dış işleri bakanı niteliği kazanmıştır?
A) Kazasker B) Şeyhülislam C) Sadrazam D) Sadrazam E) Reis’ul-Küttab
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda uygulanan tımar sisteminin sonuçlarından biri değildir?
A) Her an savaşa hazır büyük bir atlı oluşturmayı sağlamıştır.
B) Geniş sınırlar içerisinde en ücra köşeye kadar giden bir güvenlik ağı oluşturmuştur.
C) Dirlik vergilerinin doğrudan devlet hazinesine aktarılması sağlanmıştır.
D) Merkezden toplanması son derece güç olan vergilerin toplanmasını kolaylaştırmıştır.
E) Bazı yükümlülüklerin ve hizmetlerin karşılanmasını sağlamıştır.
Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A) İşlenmeyen toprakların geri alınması B) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması C) Gelirin fazla olması
D) Mülkiyetinin devlete ait olması E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfından değildir?
A) Vezir-i Azam B) Tımarlı Sipahiler C) Kapıkulu Askerleri D) Kaptan-ı Derya E) Kazasker
Osmanlı Devleti’nde devlet memuru yetiştirmek için kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese B) Enderun C) Süleymaniye D)Sahn-ı Seman E) Sıbyan Mektepleri
Aşağıdakilerden hangisi, kazaskerin (kadıaskerin) görevlerinden birisidir?
A) Devlet gelirlerini belirlemek B) Divana başkanlık etmek C) Padişah fermanlarını imzalamak
D) Elçileri kabul etmek E) Adalet işlerine bakmak
Osmanlılarda hükümet, eyaletlerin yönetimi ve ordu doğrudan padişahın şahsına bağlı bir bütün olarak teşkilatlandırılmıştı. Bu bütünün merkezinde padişah ve saray teşkilatı bulunuyor ve ülkenin her tarafındaki bütün birimler bu merkezden yönetiliyordu.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Tımar ve devşirme sisteminin uygulandığının B) Merkeziyetçi bir devlet sisteminin kurulduğunun
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrıldığının D) Sınırların genişlemesiyle yeni eyaletlerin kurulduğunun
E) Adalet ve güvenliğin sağlanmasına önem verildiğinin
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Vezir-i Azam’ın özelliklerinden biri değildir?
A)Padişahın mutlak vekilidir. B)Padişahın mührünü taşır C)Hukuk ve yargı işlerine bakar
D)Tüm idari işlerden sorumludur. E)Vezirlerin başkanıdır.
XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin sınırları daralırken sınırlar içindeki nüfusu gitgide artmaktaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?
A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının
C) Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının
E) Köyden kentlere göçlerin artmasının www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.