Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

Adı-Soyadı:
Numarası:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİĞDEMLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ II.DÖNEM ORTAK SINAVI…
1- ►Tarım yapılmış,hayvanlar evcilleştirilmiş
►Yerleşik hayata geçilmiş,
►Ticaret ilk defa takas yöntemiyle
başlamıştır.
Yukarda sözü edilen olaylar aşağıdaki tarihi hangisinde meyana gelmiştir ?
A) Kalkoltik B) Mezolitik C) Paleolitik
D) Neolitik E) Yeni Çağ

2- Aşağıda bazı göller ve oluşum şekilleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Kovada-Tektonik
B) Çıldır -Heyelan set
C) Ulubat-Tektonik
D) Moğan-Alüvyal set
E) Yedigöller-Heyelan set

3- Coğrafi Keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması, aşağıdakilerden hangisinin önemini yitirmesine neden olmuştur?
A) Akdeniz limanlarının
B) Hıristiyanlığı yayma faaliyetlerinin
C) Şehir hayatının
D) Siyasi yapının
E) Krallara duyulan güvenin

4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
A) İşsiz nüfusun artması
B) Köyden kente göçün artması
C) Hayal standartlarının yükselmesi
D) Kırsal kesimde tarım topraklarının aşırı işlenmesi
E) Şehirlerde belediye hizmetlerinin aksaması

5- Ülkemizde bazı bölgelerde kırsal alanlarda
evlerin birbirinden uzak olduğu dağınık yerleşmeler varken bazı bölgelerde ise, evlerin birbirine çok yakın olduğu toplu yerleşmeler vardır.
Herhangi bir yerde yerleşmelerin toplu yada dağınık dokulu olmasına etki eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal bitki örtüsü
B) Yağış rejimi
C) iklim ve yer şekilleri
D) Ekonomik etkinlikler
E) Nüfus miktarı

6- Ülkemizde kırsal alandan kentlere doğru yoğun bir göç yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye genelinde kırdan kente olan göçlerin sebepleri arasında sayılmaz?
A) Yer şekillerinin elverişsiz olması
B) Kırsal alanda iş olanaklarının sınırlı olması
C) Kırsal alanda doğum oranlarının yüksek olması
D) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması
E) Kırsal alanda endüstrileşmenin yetersiz olması

7- Türkiye’nin nüfus özellikleri ile İlgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Genç nüfusu fazla olan bir ülkedir.
B) Nüfus, ülke geneline dengeli dağılmıştır.
C) Ülke nüfusunun yarıya yakını tarım sektöründe çalışmaktadır.
D) Son yıllarda kent nüfusu, kır nüfusunu geçmiştir.
E) Nüfus artış hızı, gelişmiş ülkelere göre fazladır.

8- Doğu Karadeniz ülkemizde en çok göç veren yerlerin başında gelir. Doğu Karadeniz Bölümü’nün fazla göç vermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Yağış miktarının fazla olması
B) Tarım alanlarınm dar olması
C) İş imkanlarının sınırlı olması
D) Yer şekillerinin engebeli olması
E) Endüstri ve ticaretin gelişmemiş olması

9- Türkiye’de iç göçler genel olarak kırsal kesimden kentlere doğru olmaktadır. Kırsal kesimden kentlere olan bu göçler, bazı faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?
A) Tarımda makineleşmenin artması
B) Miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması
C) Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması
D) Şehirlerde iş imkanlarının fazla olması
E) Kırsal kesimde sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersiz olması

10- Volkanik aktiviteler sonucu ortaya çıkan lavların akarsu vadilerinin önünü tıkaması sonucunda oluşan göllere volkanik set gölleri denir.
Volkanik set göllerine, aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha cok rastlanır?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
E) Karadeniz Bölgesi

11- Ülkemizde Ege Bölgesi’nde çok sayıda jeotermal kaynak varken, Akdeniz Bölgesi’nde daha çok karstik kaynaklar yaygındır.
Bu iki bölgede kaynak tiplerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer yapılarının farklı olması
B) İklim tiplerinin farklı olması
C) Yağış miktarlarının farklı olması .
D) Dağların uzanış yönlerinin farklı olması
E) Matematik konumlarının farklı olması

12- Aşağıdaki göllerden hangisi, Marmara Bölgesi’nde değildir?
A) Manyas gölü
B) İznik gölü
C) Ulubatgölü
D) Erçek gölü
E) Küçükçekmece gölü

13- Bir vadinin ve ya bir çanağın önünün bir setle kesilmesi sonucunda set gölleri oluşur. Bu göller seti oluşturan faktörlere göre gruplara ayrılır.
Buna göre, aşağıdaki göllerin hangisinin oluşumunda herhangi bir setin etkisinden söz edilemez?
A) Van gölü
B) Tuz gölü
C) Tortum gölü
D) Köyceğiz gölü
E) Uzun göl

14- Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?
A) Laterit
B) Terra – Rossa
C) Podzol
D) Tundra
E) Çernezyom

15- Yağışın fazla olduğu yerlerde topraktaki minerallerin alt tabakalara inmesine yıkınma denir.

Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde topraktaki yıkınma daha fazladır?
A) I B) II C) IIP D) IV E) V

16- Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Podsol
B) Çernezyum
C) Terra – rossa
D) Tundra
E) Laterit

17- Ülkemizde özellikle Erzurum – Kars platosunda uzun boylu ot toplulukları altında gelişen humus bakımından zengin koyu renkli topraklar genel olarak koyu renkli hangi toprak grubu içinde yer alır?
A) Laterit
B) Terra – Rossa
C) Kahverengi step toprakları
D) Çernezyom
E) Tundra

18- Aşağıdakilerden hangisi köyaltı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
A)Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
B)Kalabalık ailelerden koparak bağımsız yaşama isteği
C)Köylerde eğitim olanaklarının sınırlı olması
D)Ormanların kesilerek yerleşme alanlarına dönüştürülmesi
E)Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak olması

19- Aşağıdakilerden hangisi köyaltı yerleşmelerinden biridir?
A)Mezra B)Bucak C)İlçe D)İl E)Köy

20- Birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği yerleşmelerdir. Ülkemizde özellikle Samsun-Bolu-İstanbul üçgeninde yayılış gösterir.
Yukarıda tanıtılan köyaltı yerleşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ağıl B)Divan C)Kom D)Çiftlik E)Oba

21- Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da genellikle çobanların çadırlarından oluşan geçici yerleşmelerdir.
Yukarıda sözü edilen yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dam B)Ağıl C)Oba D)Kom E)Divan

22- Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme alanlarının özelliklerinden biri değildir?
A)Sayıları oldukça fazladır
B)Genellikle tarım ve hayvancılık ön plandadır.
C)Birçoğu elverişsiz yerlerde kurulmuştur.
D)Genellikle çevresine göre yoğun nüfuslu alanlardır.
E)Dağınık bir yapı gösterirler.

23- Bir yöredeki yaz turizminin gelişmesi nüfus olayları üzerinde etkilidir. Yaz aylarında turist olarak gelenlerin yanında, eğlence, iş hizmet sektöründe çalışanların da gelmesiyle nüfus artmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki merkezlerin hangisinde turizm nedeniyle yaz aylarında belirgin bir nüfus artışı görülmez?

A)Alanya B)Bodrum C)Kuşadası D)İskenderun E)Ayvalık

24- Türkiye’de iç göç olayı genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır. En çok göç veren illerin başında Tunceli,Kars, Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Artvin ve Ağrı gelmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi göç veren illerimizin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
A)İş olanaklarının fazla olması
B)Doğal koşullarının olumsuz olması
C)Doğum oranının yüksek olması
D)Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması
E)Tarımsal üretimdeki verimin düşük olması

25- Aşağıdaki illerimizden hangisi yer şekilleri nedeniyle seyrek nüfuslanmamıştır?
A)Kırklareli B)Hakkari C)Artvin D)Aydın E)Bayburt

26-

Yandaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisi az nüfuslu yerlerimizden biridir?

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E) 5

27-1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Doğum oranının yüksek olmasına
B) Evli nüfusun fazla olmasına
C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
D) Göçle gelenlerin çoğalmasına
E) Ortalama ömrün uzun olmasına

28- Baharat ve ipek yollarının zamanla önemlerinin azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Yeni ürünlerin yetiştirilmesi
B) Dünya nüfusunun hızla artması
C) Ülkeler arasında ticaretin artması
D) Yeni ticaret yollarının bulunması
E) Yolların güvenliklerinin giderek azalması

29-Akdeniz ile Atlas Okyanusunu birbirine bağlayan boğaz aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hürmüz Boğazı
B) Süveyş Kanalı
C) Berring Boğazı
D) Cebeli Tarık Boğazı
E) Malakka Boğazı

30-Türkiye akarsuları için verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Yatak eğimleri fazladır.
B) Enerji potansiyelleri yüksektir.
C) Ulaşımda yararlanılmaktadır.
D) Sulamada yararlanılır.
E) Tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.

31-

Yukarıdaki haritada işaretlenmiş olan akarsular sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

32- Türkiye’de ve Dünya’da yerleşmeler üzerindeki etkenler doğal ve beşeri faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır.
Aşağıda verilen etkenlerden hangisi yerleşmeye etki eden doğal etkenlerden değildir?
A) Hidrolojik faktörler
B) Klimatik faktörler
C) Ticari faktörler
D) Topografik faktörler
E) Toprak faktörü

33- Türkiye’de en düşük nüfus artış hızının olduğu dönem hangisidir?
A) 1935/1940 B) 1940/1945 C) 1960/1965
D) 1970/1975 E) 1980/1985

34- I.Oba II.Köy III.Kom IV.Mezra
Yukarıdakilerden hangilerinde geçici yerleşme görülür?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

35-Süveyş Kanalının açılması ile Akdeniz’in önemi artarken aşağıdakilerden hangisinin önemi azalmıştır?

A)Büyük Okyanus B) Hint Okyanusu C) Atlas Okyanusu
D) Karadeniz E) Panama Kanalı

36-Ümit Burnu’na ilk kez Bartolomedias ulaşmıştır ancak Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a ulaşmayı başaran ilk denizci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magellan B) Del Cano C) Vasco de Gama
D) Vespuçi E) Colomb

37-Coğrafi keşiflerin öncelikli olarak Portekiz ve İspanya’nın kontrolünde gelişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya ve Portekiz’in çağın en zengin ülkeleri olmaları
B) Denizaşırı seyahat yapabilen gemicilerinin olması
C) Gemicilik yapımında ileri olmaları
D) Coğrafi konumları
E) Balıkçılığın temel geçim kaynakları olması

38-Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente göçü hızlandıran itici faktörlerden sayılamaz?
A) Sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu
B) Daha kaliteli bir yaşam
C) Eğitim imkanlarının yetersiz oluşu
D) Tarımda makineleşme
E) Toprakların miras yolu ile küçülmesi

39-İyi eğitim görmüş,alanında nitelikli bireylerin başka ülkelere göç etmesidir.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?
A) Dış göç B) İç göç C) Mevsimlik göç
D) Beyin göçü E) Siyasi göç

40-Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç veren illerimizden biri değildir?
A) Tunceli B) Kars C) Tekirdağ D) Ağrı E) Sivas

41-Aşağıdakilerden hangisi 1935-1940 döneminde Türkiye nüfusunu arttıran önemli olaylardan biridir?

A) Hatay’ın anavatana katılması
B) Tarımda makineleşme
C) Cumhuriyet tarihinin en hızlı kalkınma hamlelerinin gerçekleşmesi
D) II. Dünya Savaşının sona ermesi nedeniyle genel seferberlik halinin kalkması
E) Yunanistan ve Türkiye arasında kabul edilen nüfus mübadelesi

42- Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A) II. Abdülhamit B) Abdülmecit C) Abdülaziz D) II. Mahmut
E) Mehmet Reşat

43- Aşağıdaki şehirlerden hangisi akarsu kenarında ve dağlar arasındaki oluklarda kurulmuştur?
A) Rize B) Amasya C) Şanlıurfa D) Ankara E) Bursa

44-Aşağıdakilerden hangisi akarsu kenarlarında kurulmuş tarım şehirlerine örnek olarak gösterilebilir?

A) Bodrum B) İskenderun C) Merzifon D) Sorgun
E) Elmadağ

45- Aşağıda verilen şehir ekonomik fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarsus – Tarım
B) Mersin – Ticaret
C) Van – Sanayi
D) Antalya – Turizm
E) Eskişehir – Ulaşım
46- Aşağıdakilerden hangisi maki türleri arasında sayılamaz?

A) Mersin B) Kocayemişi C) Defne
D) Söğüt E) Zeytin

47- Aşağıdaki göl oluşumlarından hangisine ülkemizde rastlanmaz?

A) Moren gölleri
B) Alüvyon set gölleri
C) Heyelan set gölleri
D) Karstik göller
E) Volkanik set gölleri

48-Aşağıdakilerden hangisinde jeotermal kökenli elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır?

A) Denizli-Sarayköy
B) Trakya-Hamitabat
C) Afşin-Elbistan
D) Kütahya-Simav
E) İzmir-Balçova

49-Aşağıdakilerden hangisi üçüncül faaliyetler içersine dahil edilemez?

A) Pazarlama B) Eğitim C) Bankacılık
D) Madencilik E) Ulaşım

50- Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik Çağa ait özelliklerden biridir?

A) İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlardı.
B) Köpek evcilleştirildi.
C) Ticaret ilk defa bu çağda başlamıştır.
D) Askeri açıdan güçlü imparatorluklar kurulmuştur.
E) Yerleşik hayata geçiş süreci tamamlanmıştır.
Not: Her doğru cevap iki puan değerindedir.
Süre 40 dakikadır.
Başarılar dileriz!

www.sorubak.com

Emre ÜTENLER Hakkı DOĞAN

10/B Coğ. Öğretmeni 10/A Coğ. Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

3
Kimler Neler Demiş?

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
AylinSerkan Beyadasdada Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

adasdada
Ziyaretçi
adasdada

hocam ellerinize sağlık yalnız testlerin cevap anahtarını alsak iyi olur

Serkan Bey
Ziyaretçi
Serkan Bey

Lütfen cevap anahtarını verirmisiniz ?

Aylin
Ziyaretçi
Aylin

Cevap anahtarını verir mısınız çok acil yardım edin lütfen