lise görsel sanatlar 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

LÜLEBURGAZ ATATÜRK LİSESİ
2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RESİM DERSİ
2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
www.sorubak.com
TOPLANTI NO : 2
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI TARİHİ : 16.02.2014
TOPLANTI SAATİ : 14.45
TOPLANTIYA KATILANLAR: Okul Müdürü SELAHATTİN TEMEL , Resim Öğretmeni İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK
DAYANAK: 31.07.2013 tarih / 27305 sayılı Resmi Gazete “Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği; Madde: 36-(3)-a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j göre hazırlanmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama
2- 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup incelenmesi, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-b”)
3- Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının ve ders başarısının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-a”)
4- Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Atatürkçülük ile ilgili hususların Resim Dersine yansıtılması (TD: 18.01.1982 / 2104 ve (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-c”)
5- 31.12.2013 tarihinde yenilenen Resim Dersi Öğretim Programının gözden geçirilmesi (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 31.12.2013 tarih / 338 sayılı Resim Öğretim Programı ve 31.07.2013 tarih / 27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-b”)
6- Dersin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve tekniklerin tespiti. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-ç”)
7- Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği esaslarının belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-e”)
8- Ders araç-gereçlerinin, okul ve çevredeki, kaynak, araç-gereç ve materyalin belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-g”)
9- Ders Planlarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-d”)
10- Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-h-ı”)
11- Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması ve konularının tespit, takip ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-i”)
12- Öğrencilerin okul içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-j”)
13- Yetenekli öğrencilerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümü ve Eğitim Fakültelerinin Resim Öğretmenliği Bölümlerine yönlendirme, sınavlarına hazırlama hususunda yapılacakların belirlenmesi.
14- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-f”)
15- Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-ğ”)
16- Sosyal etkinlik çalışmaları, Rehberlik Servisi ve veliler ile yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi
17- Başarısız ve isteksiz öğrenciler için alınacak önlemlerin belirlenmesi.
18- Dilek ve temenniler. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Açılış ve yoklama
Zümre başkanı İnci YILMAZ ŞİMŞEK ve Okul Müdürü Selahattin TEMEL 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminin başarılı ve verimli olmasını dileyerek toplantıya başlamıştır.
2- 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup incelenmesi, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-b”)
Türk Milli Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışlar maddesi bağlamında;
a) Türk Milli Eğitiminin amaçları;
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. 3. ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin zümrece bir kez daha okunarak kanunla verilen sorumluluklara yer verilecektir.
I – Genel Amaçlar:
Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı; Türk milletinin bütün fertlerini,
• (Değişik:16/6/1983 – 2842/1 md.) Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini, seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
• İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
II – Özel amaçlar:
Madde 3- Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
III – Amaç ve görevler:
Madde 28- Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
• Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
• Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgili, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
b) Okulun amaçları;
Okulun tabi olduğu yönetmelikle Lise Yönetmeliğinin 2. Maddesinde yer alan amaçlar ele alınacaktır.
Madde2- Liseler eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin;
• Türkiye Cumhuriyetinin milli, ahlaki benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini;
• Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini;
• Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini;
• İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar.
c) Dersin amaçları;
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 10/03/1998 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen “Lise Resim 1,2 ve 3.sınıf Öğretim Programında yer alan Genel ve Özel Amaçlar okunup incelendi.
Amacımız, duyan, düşünen, doğayı, ülkesini ve insanları seven, kendisini yalnız bugün için değil yarın içinde hazırlayan kendisine ve topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek için çağımızda sanat eğitimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır düşüncesi dile getirildi.
Bu doğrultuda genel amaçlarımız;
• Güzel sanatlarda yöntem ve teknik, ilke ve akımlarla ilgili kavramları doğru kullanabilme,
• Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri değişik konularda uygulayabilme
• İki veya üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapabilme,
• Görsel sanatlar çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar ortaya koyabilme,
• Sanat eğitimi ile ilgili görsel duyarlılığı geliştirebilme,
• Gözlem yolu ile nesnelerin temel özelliklerini kavrayabilme,
• Sanat eserlerinde estetik yönlerin farkında oluş,
• Güzel sanatların hayattaki önemini ve gerekliliğini kavrayabilme,
• Sanata ve sanat olaylarına değer verme,
• Sanat eserlerini koruyabilme,
• Kültür değerlerimizin önemini kavrayabilme,
• Kültür birikimimizi yarınlara aktarabilme bilincini kavrayabilme,
• Öz güveni gelişmiş, uygar, barışçı bir kişiliğe sahip fertler yetiştirme, gibi genel amaçlarımız ve her sınıf düzeyinde özel amaçlarımız bizlerin çalışmalarında yol gösterici olacaktır.
3- Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının ve ders başarısının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-a”)
15.09.2013 tarihinde yapılan zümre toplantı tutanakları okundu ve değerlendirildi; Zümre toplantısında alınan kararlara göre uygulamaların yapılmış olduğu tespit edildi. Yalnız 16. maddede bahsi geçen resim egzersiz dersinin okul genelinde yeterli katılım sağlanmadığından açılmadığı dile getirildi.
9-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 32
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 32 Kişi
Ders Başarısı : %100 9-B SINIFI
Sınıf Mevcudu: 32
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 1 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 1 kişi
Notu 85-100 olanlar: 30 Kişi
Ders Başarısı : %100 9-C SINIFI
Sınıf Mevcudu: 33
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 1 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 8 kişi
Notu 85-100 olanlar: 24 Kişi
Ders Başarısı : %100
9-D SINIFI
Sınıf Mevcudu: 32
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 2 kişi
Notu 85-100 olanlar: 30 Kişi
Ders Başarısı : %100 9-E SINIFI
Sınıf Mevcudu: 31
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 11 kişi
Notu 85-100 olanlar: 20 Kişi
Ders Başarısı : %100 9-F SINIFI
Sınıf Mevcudu: 33
Notu 0-24 olanlar : 1 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 1 kişi
Notu 70-84 olanlar : 3 kişi
Notu 85-100 olanlar: 28 Kişi
Ders Başarısı : %96.9..
10 FEN-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 25
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 1 kişi
Notu 85-100 olanlar: 24 Kişi
Ders Başarısı : %100 10 SOS-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 26
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 2 kişi
Notu 70-84 olanlar : 1 kişi
Notu 85-100 olanlar: 23 Kişi
Ders Başarısı : %100 10 SOS-B SINIFI
Sınıf Mevcudu: 25
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 7 kişi
Notu 85-100 olanlar: 18 Kişi
Ders Başarısı : %100

10 TM-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 23
Notu 0-24 olanlar : 1 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 22 Kişi
Ders Başarısı : %95,6..
10 TM-B SINIFI
Sınıf Mevcudu: 25
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 25 Kişi
Ders Başarısı : %100
10 YD-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 18
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 1 kişi
Notu 85-100 olanlar: 17 Kişi
Ders Başarısı : %100
11 FEN-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 34
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 34 Kişi
Ders Başarısı : %100 11 SOS-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 21
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 21 Kişi
Ders Başarısı : %100 11 SOS-B SINIFI
Sınıf Mevcudu: 21
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 1 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 20 Kişi
Ders Başarısı : %100
11 TM-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 30
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 30 Kişi
Ders Başarısı : % 100 12 FEN-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 26
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 1 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 1 kişi
Notu 85-100 olanlar: 24 Kişi
Ders Başarısı : %100 12 SOS-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 21
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 21 Kişi
Ders Başarısı : %100
12 SOS-B SINIFI
Sınıf Mevcudu: 19
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 19 Kişi
Ders Başarısı : %100 12 TM-A SINIFI
Sınıf Mevcudu: 35
Notu 0-24 olanlar : 0 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 0 kişi
Notu 55-69 olanlar : 0 kişi
Notu 70-84 olanlar : 0 kişi
Notu 85-100 olanlar: 35 Kişi
Ders Başarısı : % 100 GENEL ORTALAMA
Okul Mevcudu: 542
Notu 0-24 olanlar : 2 kişi
Notu 25-44 olanlar : 0 kişi
Notu 45-54 olanlar : 4 kişi
Notu 55-69 olanlar : 3 kişi
Notu 70-84 olanlar : 36 kişi
Notu 85-100 olanlar:497 Kişi
Ders Başarısı : % 99.6..
Resim Dersinden Okulun Genel Başarı Durumu

1- Notu 0-24 olanlar
2- Notu 25-44
3- Notu 45-54
4- Notu 55-69
5- Notu 70-84
6- Notu 85-100

4- Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Atatürkçülük ile ilgili hususların Resim Dersine yansıtılması (TD: 18.01.1982 / 2104 ve (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-c”)
Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçülük Öğretim Esasları Yönergesine (TD:18.01.1982-2104) göre ele alınması ve Resim Dersine uygulanması bir kez daha okunup incelendi. Buna göre;
• Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemle ilgili görüşlerine ilişkin, blok ve yazı değerleri çalışmalarında afişler yaptırılacaktır.
• Atatürk ile ilgili kitap isimlerinden kitap kapağı çalışmaları yaptırılacaktır.
• Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye ile Türk halkının durumu karşılaştırmalı kompozisyonlara uyarlanacaktır.
• Atatürk zamanında yaşamış kişiler veya eserleri sınıfa getirerek izlenimler resme dönüştürülecektir.
• Cumhuriyet dönemi ressam, heykeltıraş ve mimarları hakkında bilgiler toplanacak; eserleri, fotoğraf veya röprodüksiyonları ile birlikte derlenmeye çalışılacak ve panolarda sergilenecektir.
• Okullardaki Atatürk köşelerinin düzenlenmesinde, köşede yer alacak Atatürk’e ait resimlerde öğrenci katkısı sağlanacaktır.
• Atatürk’ü Anma Haftası ve Milli Bayramlarda günün anlam ve önemini anlatan resimler yaptırılarak sergilenecektir.
5- 31.12.2013 tarihinde yenilenen Resim Dersi Öğretim Programının gözden geçirilmesi (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 31.12.2013 tarih / 338 sayılı Resim Öğretim Programı ve 31.07.2013 tarih / 27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-b”)
31.12.2013 tarihinde yenilenen 338 sayılı Resim Dersi Öğretim Programı gözden geçirilerek 2014-2014 tarihleri itibariyle uygulanacağı belirtildi.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 10/03/1998 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen Lise 1, 2 ve 3. Sınıf Öğretim Programında yer alan ünite, hedef ve davranışlar bir kez daha gözden geçirilerek incelendi.10/03/1998 tarih ve 13. karar sayılı Tebliğler dergisinde hazırlanmış olan Ünite ve dağılımları incelenerek bunlara yıllık planda ve ders planında yer verildiği görüldü.
6- Dersin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve tekniklerin tespiti. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-ç”)
Resim Derslerinin işlenişinde izlenecek yöntem ve tekniklerin 2013-2014 sene başı zümre toplantısında öngörüldüğü gibi olduğu tespit edildi. Yöntem ve teknikler bölümüne film gösterimi ve slayt gösterisi; Resim teknikleri bölümüne yağlıboya eklenmesi uygun görüldü.
7- Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği esaslarının belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-e”)
2013-2014 sene başı zümre toplantısında öngörüldüğü gibi Konuların işlenişinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapıldığı görüldü.
• İnsan anatomisi ve bilim konularında; Biyoloji öğretmenleri,
• Atatürk İlke ve İnkılâpları konularında; Tarih öğretmenleri,
• Renk ve rengin oluşumu konularında; Fizik öğretmenleri,
• Sanat eserleri (heykel, mimari, minyatür vb.) konularında; Sanat Tarihi,
• Olay canlandırma, drama konularında; Türk Dili ve Edebiyatı,
• Oran-orantı kurma konularında; Matematik gibi ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılacaktır.
8- Ders araç-gereçlerinin, okul ve çevredeki, kaynak, araç-gereç ve materyalin belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-g”)
Ders araç-gereçlerinin, okul ve çevredeki, kaynak, araç-gereç ve materyalin belirlenmesinde; Resim Dersinde aşağıdaki malzemelerin kullanılmasına karar verilmiştir:
• Öğrencilerin malzemelerini ve çalışmalarını saklamada kolaylık olduğu için 35×50 ebatlarında resim çantası almaları sağlanacaktır.
• H,2B, 3B resim kalemleri
• Kuru boyalar,
• Sulu boyalar,
• Guaj boyalar ,
• Yağlı boyalar,
• Pastel boyalar
• Çini mürekkebi
• 35×50 resim defteri
• Farklı numaralarda sulu boya fırçaları, palet, su kabı, sünger, temizleme bezi
• Sınırsız atık maddeler
• Ders araç ve gereçleri kullanımında öncelikle öğrenciye maddi olarak zorlama yapmayacak çalışmalara ağırlık vererek uygulama yaptırılacaktır. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilip Okul Aile Birliği ile iş birliğine gidilerek yardımcı olunacaktır.
• Okul kütüphanesine sanat ve sanatçılarla ilgili kitapların alınması ve mevcut kitapların da korunması sağlanacaktır.
• Çalışmaların sergilenmesi için resim panoları devreye sokulacak atölye ve okulun müsait yerlerinde sergilenecektir.
• Çalışmalar sözsüz müzik eşliğinde yapılacaktır.(Lise Resim Programı açıklamalar bölümü sayfa: 294 te “Bu programlarda uygulamalar dinlendirici müzik eşliğinde yapılmalıdır.”)
9- Ders Planlarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-d”)
1. dönem ders planı hazırlanmasında gösterilen hassasiyetin devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Ders planları aşağıdaki esaslara göre hazırlanacaktır;
• Konuya ayrılan sürenin Ünitelendirilmiş yıllık plan ile uyumlu olması,
• Kullanılacak kaynak araç gereç ile gezi ve gözlemlere yer verilmesi,
• Ön görülen yöntem ve tekniklerin konuya uygun olması,
• Hazırlık sorularının konuyu kavratmaya yönelik ve içerikte olması,
• Değerlendirme sorularının hedef davranışları ölçme yeterliliğinde olması,
• Planın uygulanmasına ilişkin görüşlere yer verilmesi,
• Planlara alınması gereken Atatürkçülük ile ilgili hususların yansıtılması,
• Ders planlarının öğretmenin öğrenci karşısına çıkmadan yapacağı ön hazırlığın ifadesi olacak nitelikte hazırlanması
• Öğretmen bu hazırlığından derslerinde yararlanması,
• Öğretmen derslerinde yararlanacağı hatta zaman zaman öğrenci karşısında bakacağı bir plan hazırlanması,
• Öğretmen bu davranışı ile öğrenciye planlı çalışma alışkanlığı kazandırması,
Bir dersin gereği gibi işlenebilmesi için:
• Öğretmenin derse hazırlıklı girmesi,
• Uygulanabilir bir plan yapması,
• Sınıfta görülecek konu ile ilgili araç gereci önceden hazırlaması,
• Planlarda değerlendirme bölümüne de yer verilmesi, bu bölüme daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak kısa notlar yazılması.
Ders planlarının hazırlanmasında;
• Konu ve tekniğin Ünitelendirilmiş yıllık plana uygun olup olmadığı;
• Hedef ve davranışın ayrıntılı olarak gösterilip gösterilmediği:
• Konunun verilişinde takip edilecek metot ve tekniğin, yararlanılacak kaynağın neler olacağının belirlenip belirlenmediği;
Planın “işleniş” bölümünde, konunun verilişinde, dersin başlangıcından sonuna kadar, öğretmenin sınıfta göstereceği etkinliği ve buna bağlı olarak vereceği temel bilgileri gösterip göstermediği; (aynı konular için yapılan bir plan, bütün sınıflar için kullanılabilir.) hususları değerlendirilir.
10- Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi. (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-h-ı”)
Ölçme ve Değerlendirme Esasları 2013-2014 Sene başı zümresinde kararlaştırıldığı üzere; Sınavlar her dönem için 3 den az olmamak üzere uygulamalı olarak yapılacaktır (MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf geçme ve sınav Yönetmeliği Madde: 18 – f ) Değerlendirme (Ünite sonlarında) ,Ürün Değerlendirme Formu esaslarına göre yapılacaktır;
• Öğrencinin o güne kadar almış olduğu sanat eğitimi göz önüne alınarak göstermiş olduğu gelişim,
• Anlatım gücü
• Çalışmalara karşı ilgisi ve gayreti, zamanı iyi kullanması ve sorumluluk alması,
• İşin orijinalliği,
• Yaratıcılığı, ifade gücü ve yeteneğinin yanında derse ilgisi, malzeme ve alet kullanmadaki yeterliliği,
• Sergi, sahne ve panoların düzenlenmesinde görev alması ve yarışmalara katılması vb. hususlar dikkate alınarak her öğrencinin değerlendirilmesi aşağıdaki puanlamaya göre yapılacaktır:
Öğrencinin yaratıcı gücü : 20 p.
Konunun ifade edilişi : 10 p.
İşin orijinalliği : 15 p.
Tekniğine uygun çizim ve boyama : 10 p.
Kompozisyon kuralları : 15 p.
Derse ilgi ve hazırlanma : 10 p.
Zamanın değerlendirilmesi : 10 p.
Temizlik ve titizlik : 10 p.
TOPLAM :100 p.
Her dönem için 2 den fazla olamamak üzere sözlü notu verilir. (MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf geçme ve sınav Yönetmeliği Madde: 21 )
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Resim Dersi Sınav Takvimi 1. Dönem karşılaşılan aksaklıklar göz önüne alınarak düzeltildi.
II: Yarıyıl Dönemi İçin :
1. Sınav Ürün Dosyası Teslimi : 5-9- Nisan 2014
3. Sınav Ürün Dosyası Teslimi : 31 Mayıs-4 Haziran 2014 olarak düzeltildi.
11- Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması ve konularının tespit, takip ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-i”)
Okul genelinde resim dersinden proje ödevi alınmadığı tespit edilmiştir.
12- Öğrencilerin okul içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-j”)
10 TM/A Sınıfı Öğrencisi Fatma EŞPEK ilçe 1. liği,
11 SOS/A Sınıfı Öğrencisi Fatma KUNDUZ ilçe 3. lüğü,
12 SOS/A Sınıfı Öğrencisi Serkan ERGÜN ilçe 2. liği almıştır.
9 /F Sınıfı öğrencisi C. Seden GÜNDOĞ uluslar arası düzenlenen bir resim yarışmasına katılmak üzere ilçe resim yarışması komisyonu tarafından seçilerek ile gönderilmeye hak kazanmıştır.
13- Yetenekli öğrencilerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümü ve Eğitim Fakültelerinin Resim Öğretmenliği Bölümlerine yönlendirme, sınavlarına hazırlama hususunda yapılacakların belirlenmesi.
Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinin yetenek sınavlarına katılmak isteyen kabiliyetli öğrencilere Rehberlik Servisi ile işbirliğine gidilerek aydınlatıcı bilgiler verilecektir. Bu öğrencilere istekleri doğrultusunda ders dışında çalışmalar yaptırılacak , ( Egzersiz Programları hazırlanarak ) yetenek sınavlarına hazırlanacaklardır.

14- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-f”)
Çeşitli kitle iletişim araçlarından takip edilen Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile ilgili haberlerin sınıfta paylaşımı sağlanmaktadır.
15- Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, (31.07.2013 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-ğ”)
2013-2014 sene başı sergisinin 9. maddesinde kararlaştırıldığı üzere İlçe genelinde düzenlenen her türlü sergi ve sanatsal faaliyete okul olarak maksimum oranda katılım sağlanması için gerekli önlemler alındı. öğrenciler Çevrede bulunan tarihi ve sanatsal eserlere yönlendirildi. Gerekli izinlerin alınması halinde Mayıs ayı içerisinde ilçede bulunan bulunan tarihi ve sanatsal eserlere gezi düzenlenmesi uygun görüldü. Mart ve Mayıs aylarında resim sergisi düzenlenmesi için gerekli çalışmalara başlandığı tespit edildi.;
16- Sosyal etkinlik çalışmaları, Rehberlik Servisi ve veliler ile yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi
Sorunlu öğrencilerin sorunlarını çözümlemek için rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile işbirliğine gidilecek, veli toplantılarında karşılaşılan sorunlar hakkında genel açıklamalar yapıldıktan sonra özellikle sorunlu öğrencilerin velileri ile birebir görüşmeler yapılacaktır.
17- Başarısız ve isteksiz öğrenciler için alınacak önlemlerin belirlenmesi.
Başarısız ve isteksiz öğrencilerle birebir görüşmeler yapıldı, veli toplantısında bu dile getirildi. Son olarak rehberlik servisinden yardım alınmasına karar verildi
18- Dilek ve temenniler. Kapanış.
Zümre başkanı İnci YILMAZ ŞİMŞEK ve Okul Müdürü Selahattin TEMEL 2. Dönemin başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile toplantıya son vermiştir.

www.sorubak.com
İnci YILMAZ ŞİMŞEK Selahattin TEMEL
Resim Zümre Başkanı OKUL MÜDÜRÜ

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.