Eğitimde Öncü Adres

Kuranı Kerimi Tanıyalım 4. Sınıf Özet

KUR’ÂN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim ilk olarak Arap toplumuna indirilmiştir. Bundan dolayı da onun orijinal dili Arapçadır. Kur’an, Arapça indirilmesine rağmen herkes onu okuyup anlasın diye hemen hemen bütün dünya

dillerine çevrilmiştir. Kur’an; ırk, renk, dil, milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa hitap eden evrensel bir ilahi kitaptır. Bundan dolayı yüce kitabımızın emir yasak, öğüt ve uyarıları bütün insanlara yöneliktir. Allah (c.c.) tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilmiştir

ve son ilahi kitaptır. Ondan sonra artık kutsal kitap gönderilmeyecektir. Yüce kitabımızı değiştirmeye,

onun aslını bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bu hususla ilgili olarak Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”

Kur’an-ı Kerim’i göndererek bize, kendisine niçin ve nasıl ibadet etmemiz gerektiğini de öğretmiştir. Dünyada görevlerimizin ve uymamız gereken ilkelerin neler olduğunu açıklamıştır. İnanan, ibadetlerini yerine getiren, doğru ve iyi insanların ödüllendirileceğini müjdelemiştir. Kur’an’a uyanların hidayete yani doğru yola ulaşacağını anlatmıştır.

Yüce kitabımız Kur’an, bölümler hâlinde ve belli bir süreç içerisinde indirilmiştir. Bu süreçte indirilen ayet ve sureler, Kur’an kitap hâline getirilirken rastgele dizilmemiştir. Kutsal kitabımızda yer alan ayet ve surelerin bir diziliş sistemi, kendine has bir sıralaması ve adlandırması vardır. Kur’an-ı Kerim; ayet, sure, cüz gibi bölümlerden oluşur. Buna da Kur’an’ın iç düzeni denir. Kur’an’ın iç düzenini anlaya-bilmek ve yüce kitabımızı iyi tanıyabilmek için ayet, sure, cüz kavramları hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.

Kuran:

 • İlahi kitapların sonuncusudur. Hz. Muhammed (A.S) aracılığıyla gönderilmiştir.
 1. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi

Kuran Peygamberimize

 • 610 yılında, Ramazan ayının Kadir gecesinde,
 • Peygamberimiz 40 yaşında iken,
 • Hira mağarasında bulunduğu sırada indirilmeye başlanmıştır.
 • İlk inen Kuran ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetidir. İlk ayet “Oku” ile başlar.

Kuranın indiriliş şekli

 • Kuran bütün olarak değil, parça parça indirildi.
 • Ayet ve sureler bu günkü sıralanışıyla değil, karışık olarak indirildiler ve Peygam­berimizin bildirmesiyle bu günkü sırasını aldılar.
 • Ayet ve sureler genelde yaşanan bir olaya bağlı olarak, o konuda insanları aydınlatmak, hatalarını düzeltmek için indirildi.

Peygamberimiz döneminde:

 • Peygamberimize vahiy geldiği zaman peygamberimiz, gelen vahyi hemen Müslümanlara bildirirdi.
 • Gelen vahiyler, vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilir, yazıldıktan sonra özel bir sandık içinde saklanırdı.
 • Bu resmi yazımın dışında pek çok Sahabî kendisi için de Kur’an’ı yazıya geçi­riyordu.
 • Yazı malzemesi olarak genelde deri, bazen de taş, ağaç kabuğu vb. malzeme­ler kullanılırdı.
 • Yazıya geçirilmenin yanında yüzlerce insan tarafından hemen ezberlenirdi.

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi ve Çoğaltılması

Hz. Ebubekir döneminde: Kuran toplanarak kitap haline getirildi. (Mushaf)

Hz. Osman döneminde: Okuma birliğini sağlamak amacıyla 7 nüsha çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi.

Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni

Ayet:

 • Sureleri oluşturan, bazen bir, bazen birkaç cümleden, bazen de bir veya birkaç kelimeden oluşan,

duraklarla birbirinden ayrılan Kur’an’ın en küçük bölümleridir.

 • Kur’an’daki toplam ayet sayısı yaklaşık 6666’ dır.

Sûre:

 • Kur’an’ın değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlerine sure denir.
 • Her bir surenin bir veya daha fazla adı vardır. Adlarını ya içinde geçen bir kelimeden ya da konusundan alırlar. (Kevser, İhlas)
 • Sureler besmele ile birbirlerinden ayrılırlar. Kur’an’da 114 sure bulunur.
 • Kur’an’ın en kısa suresi Kevser suresidir Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresidir
 • Kur’an’ın bu günkü dizilişe göre ilk suresi Fatiha suresidir. Kur’an’ın bu günkü dizilişe göre son suresi Nas suresidir. Başında besmele olmayan tek sure Tevbe suresidir

Tefsir: Kur’an’ın, diğer ayetlerine ve hadislere dayanılarak geniş bir şekilde yorumlanıp açıklan­masına tefsir denir.

Cüz: Kur’an’ın 20 sayfadan oluşan bölümlerine cüz denir. Kur’an’da 30 cüz bulunur.

Mekki-Medeni: Kur’an’ın hicretten (622) önce inen bölümlerine Mekki, hicretten sonra inen bölümleri­ne ise Medeni denir.

Mushaf: Kur’an’ın kitap haline getirilmiş haline mushaf denir.

Mukabele: Bir kişinin Kur’an’ı okuyup diğerlerinin onu takip etmesidir.

Meal: Kur’an’ın başka bir dile, kelimelerin birebir anlamları gözetilerek çevrilmesidir.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir