İHL 12. Sınıf Akaid ve Kelam 2. Dönem 2. Yazılı

İLM-İ AKAİD VE KELAM
1- Yeni İlm-i Kelam ne demektir?
_16yy.dan sonra ortaya çıkan ve Bütün şekilleriyle inançsızlığı ( ateizm, agnostisizm, pozitivizm, nihilizm vb.) reddeden, dine karşı yapılan her türlü tenkide cevap veren, çağımıza uygun metodlarla Allah’ın varlığını ispat eden ve İslam inanç esaslarını açıklayıp savunan kelam yaklaşımıdır.

2- Hüsün-Kubuh (iyi- kötü) konusunda Eş’ariler ve Matüridîler arasındaki görüş farklılığı nedir?
_Matüridîler’e göre; iyi ve kötü, güzel ve çirkin akılla bilinebilir.
_Eş’ariler’e göre; bunlar akılla değil ancak Allah’ın bildirmesiyle bilinebilir.

3- Tevbe-i Ye’s ne demektir? Matüridîler’e ve Eş’arîler’e göre geçerliliği nasıldır?
_Tevbe-i Ye’s:Ümitsizlik halinde (son nefes anında uğrayacağı azabı görerek )edilen tevbedir.
_Matüridîler’e göre; geçerlidir. _Eş’arîler’e göre ise; geçerli değildir

4-“Sekularizm” ne demektir? Açıklayınız.
_Toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılmasına vurgu yapan anlayış ve ideolojiye denir.

5- Matüridîlere göre caiz olan, Eş’arilere göre ise teorik olarak caiz, ancak meydana gelmemiş olan Teklif-i mâ lâ yutâk’ın anlamı nedir?
_ Allah’ın kişiyi güç güç yetmeyecek şeylerle sorumlu tutmasıdır.

6- Hatemül Enbiya ne demektir?
Nebilerin(Peygamberlerin) sonuncusu son halkası demektir. Hz peygamberimizle birlikte Nübüvvetin mühürlenmesi peygemberlik görevinin sona erdiğini belirtir.

7-Aşağıdakilerden hangisi DOĞRU hangisi YANLIŞTIR (!!!!!!Cümle yapısı ve D Y ler değişebilir)
D Hariciler’e göre İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde olmuştur.
D Mürcie’nin görüşleri Ehl-i Sünnet’in doğmasına zemin hazırlamıştır.
Y Mutezilenin usul-i hamsesinden biri olan Tevhid; iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak demektir.
D Ashabu’l-Hadis; Allah’ın sıfat ve fiilleri başta olmak üzere inanç konularına ait olan ayet ve hadisleri hiçbir yorum yapmadan kabul edip, iman eder.
D Hariciler’e göre büyük günah işleyen dinden çıkar.
D Aynı dinî metnin farklı şekillerde anlaşılması ve anlatılması mümkündür.
D Matüridîler’e göre insanda bağımsız cüz’i irade vardır.
Y Mürcie’ye göre bütün mü’minler iman bakımından eşit değildir.

8-Eşleştirmeler:
Teizm Tanrının varliginı kabul eden, bazen Monoteizm yerinede kullanılır.
Monoteizm Tek tanrıya inanan. İslamda Tevhid(Birleme-Bir Allah’a iman)
Düalizm  İkici, İki Tanrı’nın (biri iyi, biri kötü) var olduğunu öne süren anlayış
Politeizm Çok tanrıcılık , Birden çok tanrının varlığını savunurlar.

Ateizm  Tanrı tanımazlık, Tanrı var olmadıgını savunan felsefi akım.Teizmin zıddı.
Deizm  Yaradancılık, Pasif yaratıcıanlayışı, peygemberi reddederler.

Pozitivizm  Her şeyi bilime, gözleme ve deneye dayandıran akım.
Sekularizm Ahiretten ziyade dünyaya odaklanmasına vurgu yapan anlayış, dünyevileşme.
Nihilizm  Hayatın boşluk, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen akım.

Gnostisizm  Sezgicilik Tanrı sezgiyle bilinir
Agnostisizm  Bilinmezcilik, Tanrı akılla bilinemez

Tenasüh  Ruh göçü, Budizm kaynaklı
Satanizm  Şeytanı yucelten , Şeytana tapan anlayış

9- Aşağıdakilerden hangisiEhl-i Sünnet’in genel prensipleri arasında yer almaz?
*A)Hilafet nassla belirlenmiştir. B)Allah insanlık tarihinin her döneminde peygamber göndermiştir.
C)Var olan herşeyin yaratıcısı Allah’tır. D)Bir mü’mine kâfir demek doğru değildir.
E)İnsanlar hür irade sahibidir ve yaptıklarından sorumludurlar

10- Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet için doğru değildir?
A) Amel imanın bir parçası değildir. B)İnsanlar hür irade sahibidir ve yaptıklarından sorumludur.
C)İman kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibarettir. D)Allah ahirette mü’minler tarafından görülecektir.
* E)Allah her topluma peygamber göndermemiştir.

11-Hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bir bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olımsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran anlayış hangisidir?
A)Ateizm B)Agnostisizm * C)Nihilizm D)Politeizm E) Pozitivizm

12-Aşağıdakilerden hangisi itikadîhükümlerin özelliklerden birisi değildir?
A)Açıklık B)Bölünmezlik C)Kesinlik D)Değişmezlik * E)Tarihsellik

13- “Hüküm yalnızca Allah’a aittir.” Ayetini delil göstererek hem Hz. Ali’yi hem de Muaviye’yi küfürle suçlayan grubun adı hangisidir?
A) Mürcie *B) Harici C) Şia D) Mutezile E) Ehl-i sünnet

14-Türkçe’de ruh göçü, yeniden doğuş gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?
A) Sekularizm B) Nihilizm C) Ateizm *D)Tenasüh E) Satanizm

15-Bilinmezcilik ya da bilinemezcilik anlamına gelen, insanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını , özellikle de Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşım hangisidir?
A) Pozitivizm B) Nihilizm C) Politeizm D) Satanizm * E) Agnostisizm

16-Her şeyi bilime, gözleme ve deneye dayandırmaya çalışan, görünmeyen varlıkları yok hükmünde sayan, din çağının artık bittiğini ve bilimsel gelişmeler sonunda insanların dine ihtiyacının kalmayacağını savunan akım hangisidir?
A) Deizm * B) Pozitivizm C) Politeizm D) Ateizm E)Satanizm

17-“ Kim Allah’ı bırakır da Şeytanı dost edinirse, elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.”( Nisa suresı 119) Bu ayet aşağıdaki hangi akıma karşıdır?

*A)Satanizm B) Politeizm C) Deizm D)Ateizm E) Nihilizm

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


98 − = 95

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.