9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları cevap anahtarlı

9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları cevap anahtarlı

Soru 1
Yunan Uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Demokrasi anlayışının ilk izleri görülmüştür.
B) Polis adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur.
C) Botanik ve zooloji alanlarının temelleri atılmıştır.
D) Aristokrat sınıfının yönetimdeki etkisi büyüktür.
E) Yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerini vermişlerdir.

Soru 2
Uygarlıkların doğuşunda aşağıdaki kavramlardan hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Ekonomi
B) Coğrafya
C) Siyasi durum
D) Tropikal yağmurlar
E) Dinsel yapı

Soru 3
Aristo’ya göre; krallık tiranlığa, aristokrasi oligarşiye, siyasal yönetimler de demokrasiye dönüşebilir. Ona göre tiranlık, tek kişinin çıkarı için despotça yönetilen monarşi biçimidir. Yönetim sadece mülk sahiplerinin yani varlıklıların eline geçerse bu, oligarşi olur. Yönetim yoksulların çıkarı için varlıksızların eline geçerse bu, demokrasi olur. Toplumun çoğu varlıklı ise ve yönetim bunların elinde ise Aristo’ya göre bu yönetim biçimi de demokrasidir.
Aristo’ya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tiranlık, monarşiye göre daha özgürlükçüdür.
B) Oligarşide zengin olmak gerekmemektedir.
C) Monarşide bir grup yönetimi vardır.
D) Adalet devletin orta direğidir.
E) Ülkelerin refahı yönetim şeklinden anlaşılabilir.

Soru 4
Konargöçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konargöçerler üstünlük sağlamıştır. Konargöçer topluluklar, kolaylıkla orduya dönüşebilecek bir yapıya sahiptirler. Savaş, yerleşik toplulukların zaferiyle bitmiş olsa da böyle bir zaferin onlara kazandıracağı birkaç tutsak ile silah, belki küçük bir sürü olurdu. Yenilen saldırgan konargöçerler bunları bile vermeden kaçmayı başarabilirken yenilen yerleşikler, konargöçerler gibi kaçamamıştır. Yerleşikler, kaçıp topraksız kalmaktansa topraklarında kalıp haraç ödemeyi kabullenmiştir.
Buna göre;
I. Konargöçerlerin yaşam tarzı askerliğe daha uygundur.
II. Yerleşikler savaşlarda başarı elde etsede çok kazançlı çıkmamışlardır.
III. Konargöçerler mağlubiyetleri durumunda haraç ödemişlerdir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 5
Orta Çağ’da konar-göçer yaşamı benimseyen topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?
A) Sınıf farklılığı ve köleliğin yayılması
B) Geniş aileler kurmaları
C) Çadır sanatının gelişmesi
D) Mimaride ileri gitmeleri
E) Özel mülkiyet anlayışının gelişmesi

Soru 6
– Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.
– Taş işçiliğinde gelişmişlerdi.
– Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frig
B) Urartu
C) Pers
D) Akad
E) İyon

Soru 7
– Mezopotamya uygarlıklarındandır.
– En ünlü hükümdarları Sargon’dur.
– Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.
– İlk düzenli ve sürekli orduları kurdular.
– Başkenti Agade’dir.
Yukarıda yer alan özelliklerin ait olduğu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hitit
B) Elam
C) Akad
D) Babil
E) Çin

Soru 8
Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da …………… ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve …………… bilimlerinde gelişmişlerdir.
Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
A) Matematik – Biyoloji
B) Geometri – Astronomi
C) Geometri – Fizik
D) Matematik – Kimya
E) Geometri – Eczacılık

Soru 9
Mısır medeniyeti, kendine özgüdür. Diğer medeniyetlerden fazla etkilenmez ama kendisi birçok medeniyeti etkiler. Ayrıca Mısır medeniyeti çok fazla istila ve saldırıya uğramamıştır.
Sözü edilen bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerî alanda güçlü olması
B) Etrafının surlarla çevrili olması
C) Güçlü uygarlıklarla dost olması
D) Tıp alanında gelişmiş olması
E) Çevresinde doğal engeller bulunması

Soru 10
Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Racalık
B) Veda
C) Kast
D) Brahmanizm
E) Feodalite

Anadolu’daki kazılarda bulunan;
I. Sulama kanalları,
II. Altın takılar,
III. Tapınaklar
gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Soru 12
Mısır uygarlığında takvimin icad edilmesinde en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş tutulması
B) Ay tutulması
C) Nil Nehri’nin taşması
D) Mimarideki ilerlemeler
E) Tıptaki ilerlemeler

Soru 13
Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.
Bu çalışma ile Kleistenes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Toplumsal cezaları artırmayı
B) Toplumsal barışı ve eşitliği sağlamayı
C) Tarım ve ticareti geliştirmeyi
D) İnsan haklarını sınırlandırmayı
E) Soyluların haklarını genişletmeyİ

Soru 14
Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.
Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
I. Tıp,
II. Eczacılık,
III. Astronomi
alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 15
Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.
Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kralın yönetimde tek yetkili olduğu
B) Merkezî otoritenin güçlü tutulduğu
C) Halkın siyasi olarak satraplara bağlı olduğu
D) Vergilerin satraplar adına toplandığı
E) Siyasi birliğin olmadığı

Soru 16
Sasanilerde Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip olan Şehinşahların ölümlerinden sonra ortaya çıkan iktidar kavgaları, merkezî otoritenin zayıf düşmesine yol açmıştır.
Buna göre, Sasanilerle ilgili olarak;
I. Kralların gücünün meşruiyet kaynağı tanrısaldır.
II. Veraset usulünde sorunlar yaşanmaktadır.
III. Şehinşahların gücü sınırlıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 17
İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.
B) Mısırlılar, piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.
C) Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
D) İbraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.
E) Yunanlılar, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

Soru 18
Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hâle getirmiştir?
A) Sümerler
B) Babiller
C) Lidyalılar
D) Asurlar
E) Persler

Soru 19
Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır.
B) Suriye toprakları yüzünden Mısırlılarla savaşmışlardır.
C) Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.
D) Kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır.
E) Anadolu’da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır.

Soru 20
Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur.
Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir konumda olması
C) İklimin yaşam koşullarına uygun olması
D) Toprakların tarıma elverişli olması
E) Tunç Devrini yaşarken tarihi devirlere geçilmesi

CEVAPLAR: 1-E 2-D 3-E 4-C 5-C 6-B 7-C 8-E 9-E 10-C 11-B 12-C 13-B 14-C 15-B 16-C 17-E 18-A 19-A 20-E Soru 11

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 50 = 54

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.