12.sınıf islam tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2015-2016 ……………. A.İ.H.L BAHAR DÖNEMİ 12. SINIF İSLAM TARİHİ 2. ORTAK SINAVI
85. Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinin gelirlerinden biri değildir?
A) Haraç B) Cizye C) Fidye D) Zekat E) Ganimet

86. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte önem verilen prensipler arasında yoktur?
A) Mesleğinde ehil olmak B) Güzel ahlaklı olmak
C) Nefsine düşkün olmak D) Ustasına saygılı olmak
E) Konuksever olmak

87. İslam dünyasında halife Me’mun zamanında Yunancadan Farsçadan pek çok eser tercüme edildi. İlkçağ filozoflarını Avrupa’ya Müslümanlar tanıttı. Felsefe, tıp, matematik
kitapları incelendi. Farabi felsefede, İbn-i Sina tıpta ilerledi.
Bu durumla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bugünkü uygarlığın oluşumunda Müslüman bilginlerin de etkisi vardır
B) Pozitif bilimleri ilk kez Müslümanlar başlatmıştır
C) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır
D) İslam bilginleri felsefeyle de ilgilenmiştir
E) Tıp alanında islam bilginleri yetişmiştir.

88. Müslüman toprak sahiplerinin zirai mahsullerinden onda bir oranında alınan gelirin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nema B) Öşür C) Haraç
D) Zekat E) Cizye

89. Hür ve ergen olan gayrimüslim erkeklerin yılda bir kez ödedikleri toprak ve ürün vergisine hangi isim verilir?
A)Zekat B)Cizye C)Haraç
D)Ganimet E)Borç

90. Aşağıdakilerden hangisi Rasathane Bilimi ile ilgilenen Müslüman astronomi âlimlerindendir?
A) Davud-u Kayseri B) Harezmi C) Kindî D)Ebubekir Razi E) Nasıruttin Tûsi

91. Aşağıdakilerden hangisi İslami sanatlardan değildir?
A) Hüsn-ü hat B) Tezhip C) Resim
D) Minyatür E) Musiki

92. İslam inanışına göre resim ve heykel sanatlarıyla ilgilenmek yasaktı. Resim ile ortaya konulamayan duygu ve düşünceler, aşağıdaki sanatlardan hangisi ile daha güzel bir şekilde ifade edilmiştir?
A) Seramik sanatlar
B) Dokuma sanatı
C) Yapı sanatı
D) Minyatür
E) Çinicilik sanatı

93. İlk altın dinar aşağıdaki Devletlerden hangisi zamanında bastırılmıştır?
A) Emeviler B) Abbasiler C) Selçuklular
D) Gazneliler E) Osmanlılar
94. İslam dini, bütün Müslümanları kardeş kabul etmiştir.
Bu durumun İslam Devleti’nde aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?
A) Müslümanlar arasında sınıf farklılıklarının oluşmasını
B) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
C) Çok uluslu bir yapının oluşması
D) Merkeziyetçi bir yapının kurulması
E) İslamiyetin farklı uluslar arasında yayılması

95. İslam tarihinde meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır:
Ülkeni birimlere ayrılması
Donanmanın kurulması
Batı dillerinden çevilerin yapılması
İslam parasının basılması
Yukardaki verilen gelişmelere bakılara aşağıda verilen alanlardan hangisi hangisinde bir gelişmenin olduğu söylenemez?
A) Yönetim B) Kültürel C) Askeri
D) Sanat E) Ekonomi

96. Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmaya başlamıştır?
A) Katvan B) Nihavent C) Talas
D) Kösedağ E) Dandanakan

114. Emeviler döneminde,
Posta ve muhafız teşkilatının kurulması
Teşkilatlanmanın sağlaması
İlk islam parasının basılması
Gelişmelerden hangilerinin “siyasi otoriteyi” doğrudan güçlendirdiği söylenebilir
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I-II E) II-III

115. İslam tarihinde görülen,
Divan teşkilatının kurulması
Fetih hareketlerinde bulunulması
Vezirlik makamının oluşturulması
Gelişmelerinden hangilerinin yöntemi kolaylaştırmak için yaptığı söylenebilir
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I-II E) I-III

116. İslam öncesi Arabistan’da şiir, edebiyat ve hitabet sanatının gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile öncelikle ilgilidir?
A) Din B) Dil C)Hukuk
D)Tarih E)Ekonomi

117. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde yetişen meşhur mutasavvıflardan biri değildir?
A) Cüneyd-i Bağdadi B) Bayezid-i Bistami
C) İbn Arabi, D) Ahmet Yesevi E) İbn-i Sina

118. Hz. Ömer döneminde,
Ülke yönetimi idari birimlere ayrılmıştır.
İllere valiler ve kadılar tayin edilmiştir.
Divan teşkilatı kurulmuştur.
Buna göre Hz. Ömer dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Fetih hareketleri durmuştur.
Yönetimin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.
Merkezi otorite güçlenmiştir.
Devlet giderleri artmıştır.
Adalet kavramına büyük önem vermiştir.

119. İslam tarihinde görülen,
Adli teşkilatın kurulması,
İlk İslam parasının basılması,
Gayri Müslimlerden haraç ve cizye vergilerinin alınması,
Gelişmelerden hangileri devletin doğrudan ekonomik gelirlerinin artmasına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

120. İslam dünyasına ait bazı bilimler ve ilgi alanları aşağıdaki gibidir:
Fıkıh: İslam hukukunu inceler
Tefsir: Kuran ayetlerini açıklar
Kelam: İslam felsefesi çalışmaları yapar
Kıraat: Kuranı usülüne uygun okunması ile ilgilenir
Siyer: Hz. Muhammedin hayatına konu edinen çalışmalar yapar
Bu bilimlerden hangisinin, İslam dünyasında tarih çalışmalarına zemin hazırladığı savunulabilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

121. Bir İslam bilgini olan İbn-i Sina’nın “El Kanun Fi’t Tıbb” (Tıbbın Kanunu) adlı eseri XII. ve XVII. Yüzyıllar arasında Avrupa’da temel tıp kitabı olarak kullanılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tıp biliminin İslamiyetle birlikte doğduğuna
B) Batı dünyasının İslam kaynaklarından yaralandığına
C) İslam dünyasında tıp alanı dışında bilim adamı yetişmedine
D) Türklerin pozitif bilime önem vermediğine
E ) Arapçanın evrensel bir dil olduğuna

122. Hindistan’ın Pencap eyaletinde dünyaya gelip, Pakistanlı Müslüman şair ve düşünürün ismi aşağıdakilerden hangisidir
A) Ömer Hayyam B) İbnü’l-Heyse C) Gandi
D) Muhammed İkbal E) İbni Rüşt
123.Aşağıdakilerden hangisi Müslüman olan Ön Asya ve Körfez Ülkelerinden biri değildir?
A) Türkiye B) Japonya C) Lübnan
D) Suriye E) İran

124. Günümüzde İslam ülkeleri arasında dayanışma ve iş birliğini geliştirip güçlendirmek için 1969 yılında Suudi
Arabistan’nın Cidde şehrinde İslam örgütü hangisidir?
A) AGİT B) İKÖ C) KİK D) KKTC E) KİD

125. İslam toplumlarında tarih çalışmaları Hz. Peygamberin hayatını konu alan siyer ve meğazi kitapları yazan alimlerdendir.
A) Farabi B) İbn İshak C) Ebu Hureyre
D) Musab b. Umeyr E)Hz. Ali
126. Toplumda genel ahlakı ve kamu düzenini korumayı amaçlayan görevli kişiye muhtesip denmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Muhtesibin görevleri değildir?
A) Pazarlarda düzeni sağlamak B) Yolları düzeltmek
C) Camileri denetlemek D) Şikayetlerine hüküm vermek
E) Halkın şikayetlerini dinlemek
www.sorubak.com
Adı: Soyadı:
No/Sınıf: İmza :
Tarih: 15.05.2015
Not: Her soru 4 puan, cevaplar aşağıdaki optiğe kodlanacaktır. Süre 35 dk.

Dokümanın Tam ve Görsel Halini İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 7 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.