12.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

A GRUBU

Adı ve Soyadı:                                                           Puanı:                         Tarih:

Okul No:                                 Sınıfı:

1-Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin 4 kapı olarak adlandırdığı kavramlardan değildir?

 

A-Şeriat Kapısı    B-Marifet Kapısı

C-Tarikat Kapısı  D-İlim Kapısı

E-Hakikat Kapısı

 

2-Ahiliğin kurucusu kimdir?

 

A- Mevlana        B-Yunus Emre   C-Ahi Evran

D- Yunus Emre  E-Pir Sultan Abdal

 

3-Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan Tasavvufi yorumlardan değildir?

 

A-Mevlevilik   B-Ahilik    C-Satanizm

D-Alevilik-Bektaşilik   E-Yesevilik

 

4-Ahi Evran’ın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Divan-ı Kebir   B-Menahic   C-Divan-ı Hikmet

D-Makalat           E-Mesnevi

 

5-Allah’ın “rahim” sıfatının anlamı nedir?

 

A-Dünyada bütün insanlara acıyıp nimet veren

B-Ahirette yalnız mümin kullarını bağışlayan

C-Sabreden

D-Mühlet veren

E-Her şeye gücü yeten

 

6-Allah’ın “Tevbeleri daima kabul eden” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Rahman    B-Rahim    C-Tevvâb

D-Ğafur        E-Alim

 

7-Kimlerin öldükten sonra amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder?

A-Namaz kılanların    B-Hasta olanların

C-Zenginlerin             D-Oruç tutanların

E-Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştirenlerin

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan şahıslardan değildir?

 

A-Yunus Emre         B-Mevlana     C-Mimar Sinan

D-Ahi Evran              E-Hacı Bektaş Veli

 

 

9-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan dedeler ve babalar tarafından yönetilen törenlere ne ad verilir?

 

A-Ayin            B-Cem töreni    C-Sema

D-Musahip    E-Pir

 

10-Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserlerin yazarı kimdir?

 

A-Yunus Emre             B-Mevlana

C-Hacı Bektaş-ı Veli    D-Ahmet Yesevi

E-Pir Sultan Abdal

 

11-İslam’ın itikat, ibadet ve ahlâk konularındaki görüşlerini “4 kapı 40 makam” prensibine göre açıklayan düşünür kimdir?

 

A-Hacı Bektaş-ı Veli     B-Hacı Bayram Veli

C-Yunus Emre    D-Mevlana   E-Ahi Evran

 

12-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine mensup olanların müzik eşliğinde yaptıkları ayine ne ad verilir?

 

A-Sema    B-Semah    C-Cem

D-Pir         E-Yuğ Töreni

 

13-Tasavvufi düşüncede kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurlardan vazgeçmesi bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne ad verilir?

 

A-Riyazet            B-Sebat    C-Tövbe

D-Seyrüsülük      E-Mücahede

 

14-Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm ve rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?

 

A-Sema       B-Semazen   C-Semahane

D-Semah    E-Şeb-i Arus

 

15-“Kur’an ve sünnete bağlı kalarak nefsin kötülüklerden arındırılması ve manevi bir hayatın yaşanmasıdır.” Bu tarif hangi ilmin en genel tanımıdır?

 

A-Fıkıh     B-Kelam    C-Hadis

D-Tefsir    E-Tasavvuf

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan eserlerden değildir?

A-Mesnevi      B-Divan-ı Kebir   C-Divan-ı Hikmet

D-Kutadkubilig   E-Makalat

 

17-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

A-Hoca Ahmet Yesevi   B-Mevlana

C-Yunus Emre

D-Hacı Bektaş-ı Veli

E-Ahi Evran

 

18-“Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.(Nisa, 17)” âyetine göre Allah’ın kabul edeceği tevbe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Bile bile kötülükte ısrar edenlerin tevbesi

B-Bilmeden kötülük edip de tez elden tevbe edenlerin tevbesi

C-Bilmeden kötülük edip de tevbesini ölüm anı yapanların tevbesi

D-Bile bile kötülük yapıp ömrünün sonunda tevbe edenin tevbesi

E-Yalnızca hacıların yaptığı tevbe

 

19-Aşağıdakilerden hangisi tevbede bulunması gereken şartlardan değildir?

 

A-İşlediği günahtan pişmanlık duymak

B-Bir daha o günaha dönmemek

C-İşlediği günahı terk etmek

D-Tevbesini yalnızca camide yapmak

E-Kul hakkı ile ilgili bir günah ise helallik istemek

 

20-Tevbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Her zaman tevbe edebiliriz

B-Günahından samimi olarak tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur

C-Üç kere tevbe eden artık tevbe edemez

D-Tevbe içten ve samimi olarak yapılmalıdır

E-Allah Teâlâ tevbeleri daima kabul eder

 

NOT BAREMİ: Her bir soru 5 Puan değerindedir.

SÜRE: 30 Dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM

“İki nimet vardır ki insanlar o iki nimet konusunda aldanmışlardır. Bunlar: Sağlık ve boş vakittir. (Hadis-i Şerif)”

Eşref AKINCI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

CEVAPLAR

11(A) (B) (C) (D) (E)

12(A) (B) (C) (D) (E)

13(A) (B) (C) (D) (E)

14(A) (B) (C) (D) (E)

15(A) (B) (C) (D) (E)

16(A) (B) (C) (D) (E)

17(A) (B) (C) (D) (E)

18(A) (B) (C) (D) (E)

19(A) (B) (C) (D) (E)

20(A) (B) (C) (D) (E)

1  (A) (B) (C) (D) (E)

2  (A) (B) (C) (D) (E)

3  (A) (B) (C) (D) (E)

4  (A) (B) (C) (D) (E)

5  (A) (B) (C) (D) (E)

6  (A) (B) (C) (D) (E)

7  (A) (B) (C) (D) (E)

8  (A) (B) (C) (D) (E)

9  (A) (B) (C) (D) (E)

10(A) (B) (C) (D) (E)

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

B GRUBU

Adı ve Soyadı:                                                           Puanı:                         Tarih:                                   Okul No:                                 Sınıfı:

1-Ahi Evran’ın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Divan-ı Kebir   B-Menahic   C-Divan-ı Hikmet

D-Makalat           E-Mesnevi

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin 4 kapı olarak adlandırdığı kavramlardan değildir?

 

A-Şeriat Kapısı    B-Marifet Kapısı

C-Tarikat Kapısı  D-İlim Kapısı

E-Hakikat Kapısı

 

3-Allah’ın “rahim” sıfatının anlamı nedir?

 

A-Dünyada bütün insanlara acıyıp nimet veren

B-Ahirette yalnız mümin kullarını bağışlayan

C-Sabreden

D-Mühlet veren

E-Her şeye gücü yeten

 

4-İslam’ın itikat, ibadet ve ahlâk konularındaki görüşlerini “4 kapı 40 makam” prensibine göre açıklayan düşünür kimdir?

 

A-Hacı Bektaş-ı Veli     B-Hacı Bayram Veli

C-Yunus Emre    D-Mevlana   E-Ahi Evran

 

5-Allah’ın “Tevbeleri daima kabul eden” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Rahman    B-Rahim    C-Tevvâb

D-Ğafur        E-Alim

 

6-Kimlerin öldükten sonra amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder?

A-Namaz kılanların    B-Hasta olanların

C-Zenginlerin             D-Oruç tutanların

E-Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştirenlerin

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan şahıslardan değildir?

 

A-Yunus Emre       B-Mevlana    C-Mimar Sinan

D-Ahi Evran           E-Hacı Bektaş Veli

 

8-Ahiliğin kurucusu kimdir?

A- Mevlana        B-Yunus Emre   C-Ahi Evran

D- Yunus Emre  E-Pir Sultan Abdal

 

9-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan dedeler ve babalar tarafından yönetilen törenlere ne ad verilir?

 

A-Ayin            B-Cem töreni    C-Sema

D-Musahip    E-Pir

 

10-Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserlerin yazarı kimdir?

 

A-Yunus Emre             B-Mevlana

C-Hacı Bektaş-ı Veli    D-Ahmet Yesevi

E-Pir Sultan Abdal

 

11-Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan Tasavvufi yorumlardan değildir?

 

A-Mevlevilik   B-Ahilik    C-Satanizm

D-Alevilik-Bektaşilik   E-Yesevilik

 

12-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine mensup olanların müzik eşliğinde yaptıkları ayine ne ad verilir?

A-Sema    B-Semah    C-Cem

D-Pir         E-Yuğ Töreni

 

13-Tasavvufi düşüncede kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurlardan vazgeçmesi bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne ad verilir?

A-Riyazet            B-Sebat    C-Tövbe

D-Seyrüsülük      E-Mücahede

 

14-Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm ve rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?

A-Sema       B-Semazen   C-Semahane

D-Semah    E-Şeb-i Arus

 

15-Aşağıdakilerden hangisi tevbede bulunması gereken şartlardan değildir?

A-İşlediği günahtan pişmanlık duymak

B-Bir daha o günaha dönmemek

C-İşlediği günahı terk etmek

D-Tevbesini yalnızca camide yapmak

E-Kul hakkı ile ilgili bir günah ise helallik istemek

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan eserlerden değildir?

A-Mesnevi    B-Divan-ı Kebir  C-Divan-ı Hikmet

D-Kutadkubilig    E-Makalat

 

17-“Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.(Nisa, 17)” âyetine göre Allah’ın kabul edeceği tevbe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Bile bile kötülükte ısrar edenlerin tevbesi

B-Bilmeden kötülük edip de tez elden tevbe edenlerin tevbesi

C-Bilmeden kötülük edip de tevbesini ölüm anı yapanların tevbesi

D-Bile bile kötülük yapıp ömrünün sonunda tevbe edenin tevbesi

E-Yalnızca hacıların yaptığı tevbe

 

18-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

A-Hoca Ahmet Yesevi   B-Mevlana

C-Yunus Emre

D-Hacı Bektaş-ı Veli

E-Ahi Evran

19-Tevbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Her zaman tevbe edebiliriz

B-Günahından samimi olarak tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur

C-Üç kere tevbe eden artık tevbe edemez

D-Tevbe içten ve samimi olarak yapılmalıdır

E-Allah Teâlâ tevbeleri daima kabul eder

 

20-“Kur’an ve sünnete bağlı kalarak nefsin kötülüklerden arındırılması ve manevi bir hayatın yaşanmasıdır.” Bu tarif hangi ilmin en genel tanımıdır?

 

A-Fıkıh     B-Kelam    C-Hadis

D-Tefsir    E-Tasavvuf

 

NOT BAREMİ: Her bir soru 5 Puan değerindedir.

SÜRE: 30 Dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM

“İki nimet vardır ki insanlar o iki nimet konusunda aldanmışlardır. Bunlar: Sağlık ve boş vakittir. (Hadis-i Şerif)”

Eşref AKINCI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

11(A) (B) (C) (D) (E)

12(A) (B) (C) (D) (E)

13(A) (B) (C) (D) (E)

14(A) (B) (C) (D) (E)

15(A) (B) (C) (D) (E)

16(A) (B) (C) (D) (E)

17(A) (B) (C) (D) (E)

18(A) (B) (C) (D) (E)

19(A) (B) (C) (D) (E)

20(A) (B) (C) (D) (E)

1  (A) (B) (C) (D) (E)

2  (A) (B) (C) (D) (E)

3  (A) (B) (C) (D) (E)

4  (A) (B) (C) (D) (E)

5  (A) (B) (C) (D) (E)

6  (A) (B) (C) (D) (E)

7  (A) (B) (C) (D) (E)

8  (A) (B) (C) (D) (E)

9  (A) (B) (C) (D) (E)

10(A) (B) (C) (D) (E)

CEVAPLAR

www.sınavdünyası.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.