Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi dersi 1.dönem 1.yazılısı 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

12 / ….  2013-2014 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI

1. Paris  Barış Konferansı;
I. Wilson Prensipleri
II. SSCB’nin Durumu
III.Galip devletlerin antlaşmanın şartlarını belirlemesi
Konularından hangilerinin düzenlenmesine yönelik toplanmış ve kararlar almıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir ?
A) Milletler Cemiyeti
B) Birleşmiş Milletler
C) Kuzey Atlantik Paktı
D) Sivil Savunma Teşkilatı

3. Bolşevik Devrimi Rusya’da aşağıdakilerden hangisi yönünde bir değişim süreci ortaya çıkarmıştır?
A) İtilaf bloğundan çekilerek İttifak Devletleri tarafına geçilmesi
B) Osmanlı Devletine karşı saldırgan bir politikanın ilenmesi
C) İtilaf Devletleriyle gizli antlaşmaların yapılması.
D) Çarlık rejiminin yıkılarak komünizmin iktidara gelmesi

4. I.Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın birçok bölgesinde manda ve himaye rejimlerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A) Osmanlıların halifelik gücünden yaralanmak istenmesi
B) Orta Avrupa’da birçok ulusal devletin ortaya çıkması
C) İtilaf Devletlerinin sömürgeci politikalarını devam ettirmesi
D) İtilaf Devletlerinin Wilson İlkelerine uyması

5. İngiltere ve Fransa’nın manda ve himaye rejimi kurduğu Ortadoğu ülkeleri arasında hangisi sayılmaz?
A) Irak
B) Afganistan
C) Suriye
D) Mısır

6. 19.YY’ın ikinci yarısında Japonya’nın Batıya açılamsı ,çağdaş ve modern bir nitelik taşıması
I. Meiji Restorasyonu
II. 1929 Büyük Buhran
III. I.Dünya Savaşı
Gelişmelerinden hangilerinin bir sonucu olarak kabul edilebilir?
A) Yalnız  I B) Yalnız III   C) I ve II  D) I,II ve III

7. 1929 Dünya Ekonomik Krizi  ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A)İngiltere  B) Fransa C) ABD  D) SSCB

8. Aşagıdaki sonuçlardan hangisi 1929 Büyük Buhran’ın sonuçları arasında gösterilmez?
A) Dünyada işsizliğin artması
B) Güney Amerika ülkelerinin zenginleşmesi
C) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi
D) Dünya üretiminin azalması

9.1923 Monroe Doktrini ile ABD Uluslar arası alandahangi politikayı temel almayı amaçlamıştır? ?
A) Devletlerin içişlerine karışma
B) Sömürgeciliğe dayalı politika
C) Ulusçuluğu yaymayı amaçlayan
D) Yalnızlık politikasını

10. İki Savaş Arası Avrupa’da ;
I. Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler yapıldı
II. Bağlantısızlar Dünya siyasetine giriş yaptılar.
III.Avrupa’da milliyetçi liderler iktidara geldiler
Gelişmelrinden hangileri gerçekleşebilmiştir?
A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III  D) II ve III

11. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri  iki savaş arası dönemde barışın korunması amacına yöneliktir?
A) Locarno Antlaşması
B) Balkan Antantı
C) Brest-Litovsk Antlaşması
D) Trianon Antlaşması

12. Briand-Kellog Paktının imzalanmasına önayak olan devletler grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa – SSCB
B) İngiltere – Fransa
C) SSCB – ABD
D) ABD – Fransa

13. Türkiye,İran,Irak ve Afganistan arasında imzalanan Sadabad Paktı ;
I.Çok Taraflı Bölgesel Antlaşma
II.Sınırları Belirleyici Antlaşma
III.Saldırmazlık ve Komşuluk
Özelliklerinden dolayı hangilerine uygun olarak değerlendirilmelidir?
A) Yalnız I   B) I ve III     C) II ve III     D) I,II ve III

14. Montrö Bogazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakları ile ilgili durumlarından hangisine varılamaz?
A) Barış zamanlarında Türkiye ticaret gemilerine serbestlik tanıyacak
B) Dünya savaşı sırasında Boğazların yönetimi Uluslar arası  örgütlere devredilecek
C) Savaş gemilerinin geçişi Türkiye’nin iznine tabi olacak
D) Türkiye’nin bulunmadığı savaşlarda savaş gemilerinin geçişi yasaklanacak

D             Y

15. Bolşevik ihtilalın lideri Lenin’dir                       (      )        (       )
16. Irak ve Suriye Fransa’nın manda rejimine girmişlerdir.                        (      )        (       )
17. Japonya’da Meiji Restorasyonu’nu Şogunlar başlattı.                          (      )        (       )
18. “Sürrealizm” akımı toplumu ve burjuva sanatını redederek                  (      )        (       )
I.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
19. Balkan Antantı’nı imzalayan devletler; Türkiye, Yunanistan,             (      )        (      )
Bulgaristan , Yugoslavya ve Romanya’dır.
20. Mussolini ve Hitler Komünist rejimler kurmuşlardır                          (       )        (      )

Not Baremi: Her Soru 5 Puandır.
Sınav Süresi 40 Dakikadır.
www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

5 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.