11.sınıf tefsir 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2013-2014

…………… ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TEFSİR DERSİ
2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI: OKUL NO: SINIFI: 11.05.2014

SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Keri.m’i anlama ve yo-rumlamadaki temel ilkelerden biri değildir?
a. Kur’anı kendi iç bütünlüğü içinde anlama
b. Tarihsel bağlamı dikkate alma
c. Sünnetin açıklayıcılığından yararlanma
d. Bilimsel verilerden yararlanma
e. Günün şartlarını dikkate alma

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i kendi iç bütün-lük için söylenemez?
a. Kur’andaki kelimelerin kendi aralarında oluşturduğu bü-tünlük
b. Kur’andaki cümlelerin kendi aralarında oluşturduğu bü-tünlük
c. Ayetlerin öncesi ve sonrasıyla oluşturduğu bütünlük
d. Aynı konuyla ilgili ayetlerin oluşturduğu bütünlük
e. Hadislerin Surelerle oluşturduğu bütünlük

3. “Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bula-madığından, eli boş ve bitkin geri döner.” Ayeti Kur’anın ana konularından hangisini kapsar?
a. Kıssalar
b. Yaratılış ve kâinat
c. İman
d. İbadet
e. Ahlak

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın ana konularından biri değildir?
a. Kıyamet
b. Yaratılış ve kâinat
c. İman
d. İbadet
e. Ahlak

5. Kur’an-ı Kerim’in ana konularından olan İmanın için aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Kalbin tasdiki dilin ikrarı
b. Kalbin marifeti, bedenin amel etmesi
c. Allahın takdirinin gerçekleşmesi
d. Peygamberimizi, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde onaylamak
e. Allah’ın zatını ve peygamberimizin peygamberliğini yü-rekten kabul etme

6. “Elbette onların hikâyelerinde akıl sahipleri için bir ibret vardır.” Ayeti Kur’anın ana konularından hangisini kap-sar?
a. Kıssalar
b. Yaratılış ve kâinat
c. İman
d. İbadet
e. Ahlak

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i açıklanmasında Sünnetin bağlayıcılığından yararlanma durumu için söy-lenemez?
a. Hazreti Peygamber (sav) bazen bir sorudan dolayı bazen de ihtiyaç duyduğunda ayetleri izah etmiştir.
b. Ayetin hangi sebeple nazil olduğunu dikkate almak
c. Sünnet ve ayet bedenle ruh gibidir.
d. Hazreti Peygamber (sav) yaşayan Kur’an ve Kur’an kale-me dökülmüş Hazreti Peygamber (sav)’dir.
e. Vahyin ilk muhatabı aynı zamanda Kur’anın ilk müfessi-ridir.

8. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Kur’andaki surelerin yaklaşık dörtte üçü Mekkidir.
b. Mekki sureler genelde kısa ve zengin ifadelidir.
c. Mekki surelerde cihat, hüküm ayetleri dikkat çekmekte-dir.
d. Medeni surelerde toplum hayatını düzenleyen ilkler ön plana çıkmaktadır.
e. Namaz dışındaki bütün ibadetler medeni surelerde ge-çer.

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kur’anın üslup özelliklerin-den biri değildir?
a. Sadece şiirin bütün üstün özelliklerini kendinde topla-mıştır.
b. Kıssa, tasvir, münazara gibi farklı edebi türleri ve beyan çeşitleri eşsizdir.
c. Lafız ve mana uyumu mükemmeldir.
d. Maksadın anlatılmasında ne noksanlık ne de fazlalık var-dır.
e. Dili tarifi imkânsız bir akıcılıktadır.
10. Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar için verilen aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?
a. Hitaplar genellikle “YA” yani ey hitabıyla başlar.
b. Kur’anda sadece peygamberlere veya diğer insanlara hi-tap vardır.
c. En çok kullanılan hitap cümlesi peygamberimize olan “Ey Resul” hitabıdır.
d. Mekki surelerin hitaplarında “Ey iman edenler” kavramı öne çıkar.
e. Medeni surelerde “Ey insanlar” veya “Ey ehl-i kitap” hi-tapları kullanılmıştır.

11. Kur’an-ı Kerim’deki kıssalar için verilen aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?
a. Geçmişten dersler almak amaçlanır.
b. İç ve dış dünyasında buhrana düşenlere bu halden kur-tulma yollarını gösterir.
c. Ahlaki değerler yani vefa, dostluk, sadakat, pişmanlık kıssalarda ön plana çıkar.
d. Peygamberimiz ve mü’minlere, meşakkatlere direnme telkin edilir.
e. Somut gerçekler soyutlaştırılmıştır.
12. “Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her ba-şağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir…” (Bakara, 261) âyetinde Allah yolunda infak etmenin tohum ekme-ye benzetilmesine ne ad verilir?
a. Emsâlu’l-Kur’an
b. Mecâzu’l-Kur’an
c. Aksâmu’l-Kur’an
d. Muhkem
e. Müteşâbih
13. Kur’an-ı Kerim’de yeminler, kasem kelimesiyle ifade edi-lir. Buna “Aksamu’l- Kur’an” denir. Aşağıdakilerden han-gisi Allah’ın üzerine yemin ettiği bir unsur değildir?
a. Kendi yüce ismine
b. Resullere
c. Kur’ana
d. Meleklere
e. İnsanın yaratılışına

14. Felak suresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Beş ayetten oluşan bir suredir.
b. Kur’anda yüz on üçüncü sırada yer alır.
c. Müfessirlerin çoğuna göre Mekki bir suredir.
d. Allah’ın Ehad olduğu, doğmadığı doğrulmadığı vurgusu vardır.
e. Sure adını, ilk ayette geçen “Felak” kelimesinden alır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı tefsir yollarından bi-ri değildir?
a. İsrâiliyyatı nakletmek
b. Nâsih- Mensûh’u bilme
c. Esbâb-ı Nüzûlü araştırmak
d. Muhkem- Müteşabih âyetleri ayırt etmek
e. Kelimelerin ilk kullanıldıkları anlamı öğrenmek
16. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilimle ilgili sıfatlarından biridir?
a. Ğani
b. Latif
c. Aziz
d. Ğafur
e. Rauf
17. Dinle ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan alana ne ad verilir?
a. Nesh
b. Kıraât
c. Mübhemât
d. Tenasüp
e. Nezâir
18. Peygamber ve müminlere ihanet ederek müşrik Kureyşlilerle dayanışma içine giren Nadiroğulları’nın du-rumlarından ibret alınması istenen insanlar Haşr Sure-sinde hangi kavramla ifade edilmiştir?
a. Ulü’l-Elbâb
b. Ulü’l-ebsâr
c. Ulu’l –ilm
d. Ulü’n-nühâ
e. Ulü’l-emr
19. Teenni ile hareket etmek Allah’tan, acele istemek şey-tandandır.” Hadisi Hucurât Suresinin hangi ayetiyle ilşkilendirilir?
a. (16) “Siz, Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz?” de! Oysa Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Allah her şeyi çok iyi bilendir.”
b. (10) Müminler ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşi-nizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının, böylece rahmet edilenlerden olasınız.
c. (4) odalarının arkalarından seni çağıranlar var ya, bunla-rın çoğu, aklı ermeyen( dolayısıyla görgü kurallarını bil-meyen) kimselerdir.
d. (1) Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün önüne geç-meyin, Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah işitir, bilir.
e. ( 6)Ey iman edenler! Eğer size güvenilir olmayan biri bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız.
20. سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (İsrâ, 43) âyetinde altı çizili kelimenin anlamı nedir?
a. Kadimdir, ezelidir.
b. Yücedir, uzaktır.
c. Yücedir, yakındır.
d. Efendidir, seyyiddir.
e. Büyüktür, iridir.

1 Response

  1. hakkı dedi ki:

    eyvallah koçum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 5 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.