Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf seçmeli tarih 2.dönem 2.yazılı sınav 2013-2014

2013-2014  VE ÖĞRETİM YILI 11 TM1-2 SEÇMELİ TARİH DERSİ  2.DÖNEM (2.SINAV)

ORTAK SINAV SORULARI

1- Anadolu Selçuklularda Anadolu’nun birçok bölgesine medrese, hastane ve imarethane yapılmış ve buralarda verilen hizmetlerden ücret alınmamıştır. Bu durum;

 1. sosyal devlet anlayışının geliştiği
 2. mimari alanda dinsel yapılara ağırlık verildiği
 3. halka hizmet verildiği

yargılarından hangilerine kanıttır?

 

A) Yalnız I                  B) I ve II                  C) I ve III

D) II ve III              E) I, II ve III

2-. Anadolu Selçuklu Devleti’nde, hükümdar çocuklarını eğitmekle görevli kişilere Atabey denilmektedir. Ata­beyler’e, meliklerin eğitimlerinin yanı sıra bazı yönetsel görevler de verilmiştir. Ancak Selçuklu sultanları Atabeyler’e vermiş oldukları yetkileri zamanla kısmışlardır.

Bu durumun temel nedeni aşağidakilerden hangi­sidir?

A)Ülke yönetimini şehzadelere devretmek

B)Merkezi otoriteyi korumak

C)Halkın sorunlarını çözmek

D)Atabeyleri güçlendirmek

E)Halkın devlete güvenmesini sağlamak

3-Malazgirt Savaşı’nın kazanılması ile Türkler kitleler halinde Anadolu’ya akın etmişlerdir. Böylece ıssız bölgeler iskâna açılarak canlandırılmıştır.

Buna göre;

I.  Anadolu’nun Türkleşme sürecine girdiği

 1. Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağının kesinlik
  kazandığı
 2. Bizans’ın Anadolu’dan tamamen uzaklaştırıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                        B) Yalnız III              C) I ve II

D) II ve III                      E) I, II ve III

4-.   Dandanakan Savaşı ‘nın kazanılmasından sonra Selçuk­luların en önemli hedefi Anadolu’nun fethedilmesi olmuştur.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi­dir?

A)İslamiyet’in yayılmak istenmesi

B)Selçukluların Moğol baskısına uğraması

C)Göçmen Türkmenlere yurt bulabilme isteği

D)Halk arasında huzursuzluklar yaşanması

E)Denizcilik alanında çalışmalar yapılmak istenmesi

5-Haçlı Seferleri’nin;

 1. kutsal Kudüs’ü ele geçirmek
 2. İpek ve Baharat yollarını denetim altına almak

III. Bizans’ın yardım çağrısına karşılık vermek

nedenlerinden hangileri sadece Anadolu Selçuklu Devleti’ni ilgilendirir?

 

A) Yalnız I                B) Yalnız III              C) I ve II

D) I ve III                E) I, II ve III

6- Bizans ile Anadolu Selçuklular arasında meydana ge­len Miryokefalon Savaşı ile “Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağı” kesinleşmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A)Bizans’ın, yıkılıncaya kadar savunma konumuna
geçmesi

B)Bizans ile yapılan savaşların sona ermesi

C)Anadolu Selçuklu Devleti’nin bağımsızlığını kazan­ması

D)Anadolu’da kültür birliğinin oluşturulması

E)Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması

7- Doğu Anadolu’da bulunan ve Selçuklularla Moğollar       arasında tampon bölge görevini gören Harzemşahlar, ”      1230 yılında Selçuklularla giriştikleri Yassıçemen Sa­vaşı’m    kaybederek bölgeden çekilmişlerdir.

Bu durum;

I.  Harzemşahlar’in güçlenmesi

 1. Moğollar’m Anadolu’ya girişlerinin kolaylaşması

III. Selçuklu merkezi otoritesinin güçlenmesi

gibi sonuçlardan hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I                   B) Yalnız II              C) I ve II

D) I ve II                  E) II ve III

8-Anadolu Selçuklularında görülen;

–  loncalar oluşturulması

–  kervansaraylar yapılması

–  Kırım’ın ele geçirilmesi

–  beyliklerin egemenlik altına alınması

faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine yönelik ola­maz?

A)Anadolu Türk birliğini sağlamaya

B)Ticareti geliştirmeye

C)Esnafı korumaya ve desteklemeye

D)Ticaret yollarını denetlemeye

E)  Dini bütünlüğü sağlamaya

9-. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya’da bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkçeden başka bir dil konuşulmasını yasaklamıştır.

Bu durum Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki hangi özelliğe bir tepki olarak çıkmıştır?

A)Arap ve Fars kültürüne

B)İkta Sistemi’nin uygulanmasına

C)Devşirme Sistemi’ne

D)Anadolu Türk birliği politikasına

E)Ticaretin geliştirilmesine

10- Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nde­ki birçok özelliği devam ettirmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

A)Bağımsızlığın sağlanamadığının

B)Kültürel alanda Büyük Selçukluların devamı olunduğunun

C)Vergi vermeye devam edildiğinin

D)Merkeziyetçiliğin sağlandığının

E)Yönetimin değiştirildiğinin

11- Anadolu Selçuklu Devleti’ni ilk kuran kişi Süleyman Şah olmasına rağmen gerçek kurucu olarak I. Kılıç Arslan gösterilir. Bu durumun oluşmasında;

I.     Esas bağımsızlığın I. Kılıç Arslan döneminde kaza­nılması

 1. denizlerde fetihler yapılması
  III. kendi adına hutbe okutması

yargılarından hangileri etkilidir?

 

A) Yalnız I                        B) II ve III                 C) I ve II

D) I ve III                                            E) I, II ve III

 

 

12-Alaeddin Keykubat dönemindeki;

-Mengücek Beyliği’ne son verilmesi

-Kırım’a yapılan seferler sonucunda Suğdak Limanı’nın ele geçirilmesi

çalışmalarına bakılarak;

 1. denizaşırı seferler gerçekleştirilmiştir,
 2. Haçlı saldırılarına karşı önlem alınmıştır,

III. Anadolu Türk birliği sağlanmak istenmiştir,

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III

D) I ve II                 E) II ve III

13-   I. Kutsal bölgelerin Müslümanlar’dan alınmak isten­mesi

II. Doğu’nun zenginliğini ele geçirme düşüncesi III. Bizans’ın yardım çağrısıyla Türkler’i Anadolu’dan atma düşüncesi

Haçlı Seferleri’nin yukarıda sıralanan nedenleri ekonomik, dini ve siyasi olarak ayrıhrsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 

 EkonomikDiniSiyasi
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII

14- Haçlı Seferleri’nin oluşumunda dinsel, siyasal ve eko­nomik etkenler belirleyici olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi­dir?

A)Seferlerin yapılmasının tek nedene dayanmadığının

B)Halkın seferlere ilgi göstermediğinin

C)Ekonomik etkenlerin belirleyici olduğunun

D)Kilise’nin seferlerde yönlendirici güç olduğunun

E)Haçlı Seferleri’nin amacına ulaşamadığının

15- Haçlı Seferleri ile beraber derebeylerin bir kısmı haya­tını kaybetmiş, dönebilenler ise topraklarım Kilise’ye kaptırmışlardır. Bu durum;

 1. Kilise’nin, etki alanını genişletmeye çalıştığı
 2. derebeyliğin güç kaybettiği

III. siyasi yapıda değişiklikler olduğu

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

A) Yalnız I                      B) I ve II              C) I ve III

D) II ve III              E) I, II ve III

16- Haçlı Seferleri sonucunda kağıt, matbaa, pusula ve barut Müslümanlar’dan Avrupa’ya geçmiştir. Bu durum;

 1. Haçlı Seferleri’nin kültürel etkilenmeye neden ol­duğu
 2. İslam Dünyası’nın teknik alanda daha ileri olduğu
 3. savaşların, toplumlararası kültür alış verişinde etkili olduğu

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

A) Yalnız I                   B) I ve II                 C) I ve III

D) II ve III               E) I, II ve III

17- Haçlı Seferleri’nin Avrupalılar açısından olumlu, Müslümanlar açısından olumsuz olması;

 

 

 1. Avrupa’nın bilim ve teknikte gelişmeye başlaması
 2. Avrupa’da merkezi krallıklann yeniden güçlenmesi
 3. İslam beldelerinin yağmalanması

yargılarından hangileri ile ilgilidir?

A) Yalnız I                       B) I ve II                      C) I ve III

D) II ve III                   E) I, II ve III

18-. Haçlı Seferleri sonucunda;

–  kağıt

–  matbaa

–  pusula
-barut

gibi buluşların Avrupa’ya geçmesi, Avrupa’da aşağı­dakilerden hangisine neden olmamıştır?

A)   Coğrafi Keşifler

B)   Derebeyliğin yıkılması

C)   Rönesans

D)   Fransız İhtilali

E)   Reform

19-.    I.    Mengücekoğulları

 1. Hamitoğulları
 2. Dulkadiroğulları
 3. Saltukoğulları
 4. Candaroğulları

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yukarıda verilen bey­liklerden hangileriyle mücadele ettiği söylenebilir?

A) I ve IV                 B)llveV                C) III ve !V

D) I ve II                     E) IV ve V

20-.    I.    Baba ishak isyanı

 1. Moğol istilası
 2. Kösedağ Savaşı
 3. Miryokefalon Savaşı
 4. Haçlı Seferleri

olaylarından hangileri Anadolu Selçuklu Devleti’n-de merkezi otoriteyi bozmuş ve devletin yıkılma sürecine girmesine neden olmuştur?

A) I, II ve IV                                  B) I, II, III ve V

C) III, IV ve V                               D) I ve II

E) II ve III

Açıklama: Her bir soru 5 puan değerindedir. Toplam 100 puandır. Soruların üzerinde işaretleme yapmayınız. Cevap Anahtarı kutusu sayfanın sonundadır.

Hepinize başarılar diliyorum.

ALDIĞI NOT:

 

Adı Soyadı:

Sınıfı-No    :

1ABCDE14ABCDE
2ABCDE15ABCDE
3ABCDE16ABCDE
4ABCDE17ABCDE
5ABCDE18ABCDE
6ABCDE19ABCDE
7ABCDE20ABCDE
8ABCDE 
9ABCDE 
10ABCDE 
11ABCDE 
12ABCDE 
13ABCDE 

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

76 + = 82

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.