11.sınıf inkılap tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

BURSA ÇINAR LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
T.C.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
ADI :
SOYADI : A SINAV TARİHİ :
SINIF : SONUÇ DUYURU TARİHİ :
NO : SINAV NOTU :
SORU:1
Laiklik ilkesine göre, devlet kendisini oluşturan insanların inanç özgürlüğünü korumakla yükümlüdür. Ancak belli bir inanca, dine bağlanması söz konusu değildir.
Buna göre laiklikle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi savunulamaz?

A) Halka din ve mezhep seçme hakkı tanınmıştır.
B) Devletin din tercih etme hakkı yoktur, bireyin dini tercihi olabilir.
C) Devlet bütün inançlara eşit yaklaşmalıdır.
D) Farklı din ve mezheplerden insanları kaynaştırması düşünülmüştür.
E) Dinin tek bir çatı altında toplanması kararlaştırılmıştır.
SORU:2
Mondros Mütarekesi’nden sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı tarafından;
I. Kongreler yapılmıştır.
II. Kuva-yı Milliye oluşturulmuştur.
III. Milli Cemiyetler kurulmuştur.
İşgaller karşısında Türk halkı tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlere bakıldığında aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiği söylenebilir?

A) Çağdaşlaşma
B) Akılcılık ve Bilimsellik
C) Milli Birlik ve Bağımsızlık
D) İnkılâpçılık
E) İnkılâpçılık
SORU:3
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile;
– Kadına meslek seçme hakkı verildi.
– Şahitlikte kadın – erkek eşitliği sağlandı.
– Boşanma hakkı kadına da verildi.
– Miras konusunda kadınla erkek eşit oldu.
Buna göre Medeni Kanun aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının en açık kanıtı sayılabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik
C) Halkçılık D) Milliyetçilik
E) Devletçilik
SORU:4
Halkçılık ilkesi; ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye en yakın olan gelişmedir?
A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
B) Önemli yatırımları devletin yapması
C) Medreselerin kapatılması
D) Cumhuriyet’in ilanı
E) Yabancılara ait kuruluşların kamulaştırılması

SORU:5
Atatürk’ün Devletçilik ilkesi aşağıda verilen ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik
C) İnkılapçılık D) Halkçılık
E) Çağdaşlaşma

 

SORU: 17

 

SORU: 18

SORU: 19

SORU: 20

SORU:6
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan,
I. aşar vergisinin kaldırılması,
II. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,
III. yabancılara ait kuruluşların millileştirilmesi
yeniliklerden hangileri, ulusal ekonominin kurulmasında katkıda bulunmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
SORU:7
Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A) Yerli sanayiyi geliştirme
B) Ekonomik refaha ulaşma
C) Yabancı sermayeye destek olma
D) Ulusal ekonomiyi kalkındırma
E) Özel teşebbüsü sanayiye kazandırma
SORU:8

SORU:9

SORU:10

SORU : 21

SORU : 22
1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la
geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yapılması
B) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasına
C) Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınmasına
D) Sadabat Paktının kurulmasına
E) Balkan Antantının kurulmasına
(1988-OYS)

SORU : 23

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti
hükümetleri için bir sorun olmamıştır?
A) Türk-Yunan İlişkileri B) Boğazlar
C) Kapitülasyonlar D) Hatay
E) Türkiye-lrak sınırı
(1987-ÖYS)
SORU : 24

Avrupa’da savaş belirtilerinin artması ve Akdeniz’de güvenliğin bozulması karşısında,
Türkiye’nin 1936 yılında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Boğazların statüsünü ilgili devletlerle yeniden
düzenlemek
B) Sovyetlerle saldırmazlık anlaşması yapmak
C) Milletler Cemiyeti’ne üye olmak
D) Balkan Antantını (İttifakını) kurmak
E) Sadabat Paktı’na üye olmak
(1984-OYS)
SORU:11

SORU:12

SORU:13

SORU:14

SORU:15

SORU:16

SORU: 25
1934 yılında Türkiye ile Balkan devletleri arasında Balkan Paktı imzalanmıştır. Fakat Arnavutluk bir Balkan devleti olmasına rağmen paktta yer almamıştır.
Arnavutluk’un Balkan Paktı’nda bulunmamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Anadolu’ya açılmayı düşünmesi
B) İtalya’nın baskısı
C) Yunanistan’la anlaşmazlık içinde olması
D) Balkanlarda yeni topraklar almak istemesi
E) Rusya’nın düşmanlığını kazanmak istememesi

 

Süre: 40 dk
Puanlama: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup toplam 100 puandır.

Not: Birden fazla seçenek işaretlediğiniz so-
rular geçersiz sayılacaktır.

B A Ş A R I L A R

www.sorubak.com
SORU:17
SORU:18

 

SORU:19

 

SORU:20

SORU:21
SORU:22
SORU:23
SORU:24
SORU:25
Süre: 40 dk
Puanlama: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup toplam 100 puandır.

Not: Birden fazla seçenek işaretlediğiniz so-
rular geçersiz sayılacaktır.

B A Ş A R I L A R
Tarih Zümresi

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

63 + = 65

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.