11.sınıf din dersi 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

LİSESİ 11.SINIFLAR 2.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. Bilginlerin kendi anlayış, görüş, yorum ve ictihadlarına uygun olarak benimsedikleri yola ne ad verilir?
a)Mezhep b)Tarikat
c)Cemaat d)Din
2. “İslam gelmeden önce pek çok Arap kabilesi göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti. Siyasî hayat kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyş’in iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.”
Paragrafta sözü edilen durum “İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri”nden hangisine örnek olamaz?
a)Siyasi Sebepler b)Sosyal Sebepler
c)Kültürel Sebepler d)Dini Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
3. Kur’an’da bazı ayetler delaleti açık ve net olduğu için kolayca anlaşılırken, bazıları anlam benzerliği veya kapalılığı yüzünden zor anlaşılıyor veya anlaşılamıyordu.
Paragrafta sözü edilen, anlam benzerliği veya kapalılığı sebebiyle anlaşılamayan ayetlere ne isim verilir?
a)Mefhum b)Muhkem
c)Müteşabih d)Müşkil
4. Hakem olayında hakemlik yapanları ve taraflarını kâfir ilan ettiler. Cemel Vak’ası’na karışanları ve taraftarlarını lânetlediler. Adaletsiz hükümdara karşı isyanı bütün müminlere farz kabul ettiler. Büyük günah işleyen herkesi kâfir ilân ettiler.
Paragrafta sözü edilen mezhep hangisidir?
a)Mutezile b)Şiilik
c)Haricilik d)Caferilik
5. Aşağıdakilerden hangisi “ŞİA” kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?
a)Taraftar b)İmamet
c)Bölük d)Fırka
6. Şia mezhebinde Kerbela toprağından yapılmış taş üzerine secde edilmesi hükme bağlanmıştır.
Şiilikte bu taşa ne isim verilir?
a)Takiyye b)Ric’at
c)Gaybet d)Mühür
7. Şiilikte; Onikinci imamın gaybetini sona erdirip günün birinde tekrar döneceği inancı hangi terimle adlandırılır?
a)Ric’at b)Takiyye
c)Mut’a d)İsmet
8. Mutezile Mezhebinin kurucusu kimdir?
a)Hasan-ı Basrî b)Vâsıl b. Atâ
c)Cübbâî d)Muhtar es-Sakafî
9. Mutezile’ye göre, insan tamamen hür bir iradeye sahiptir ve fiillerinin yegâne sorumlusu odur. Yapmış olduğu iyilik de kötülük de kendisine aittir. Bu nedenle yapmış olduğu iyi amellere karşı mükâfat, kötü amellere karşı da ceza görecektir. Eğer kulun fiillerinde Allah’ın bir müdahalesi olsaydı, o zaman kul yapmış olduğu fiillerden mesul olmazdı. Çünkü bu durumda bir zorlama (cebr) söz konusu olurdu. İnsanı, zorlama altında yapmış olduğu fiillerden sorumlu tutmak ise zulümdür.
Paragrafta Mutezile mezhebinin hangi görüşü anlatılmıştır?
a)Adalet b)Tevhid
c)Vaad ve Vaîd d)el-Menziletü beyne’l-Menzileteyn
10. İslâm akaidinde bir Türk olan İmam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed (ö.333/944) nispet edilen itikâdî mezheptir. İmam Ebu Mansur’un akaiddeki mezhebine mensup olanların meydana getirdiği topluluğa denir.
Paragrafta sözü edilen mezhep hangisidir?
a)Mutezile b)Eş’arilik
c)Maturidilik d)Hanefilik
11. İman, marifet ve kalple tasdiktir. Büyük günah işleyen imandan çıkmış olmaz, sadece fıska düşer. Bu bakımdan ona fasık mümin denir. Durumu Allah’a kalmıştır. İsterse cehenneme sokar, isterse bağışlar.
Paragrafta bahsedilen görüş hangi itikadi mezhebe aittir?
a)Haricilik b)Şiilik
c)Mutezile d)Eş’arilik
12. Hanefilik mezhebi kurucusu ve ilk imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir?
a)Muhammed b. İdris b)Numan b.Sabit
c)Malik b. Enes d)Ali b. İsmail

13. İmam Malik’in en önemli eseri, fıkhın konularına göre tasnif ettiği hadis kitabıdır. İslam Hadis Külliyatı içerisinde önemli bir yere sahip olan eserin adı nedir?
a)Muvatta b)Müsned
c)er-Risale d)Kitabu’t-Tevhid
14. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan değildir?
a)Tevhid b)Nübüvvet
c)Ahiret d)İmamet
15. “Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık…” (Hucurat;13)
Ayette asıl vurgulanan düşünce nedir?
a)İnsanın yaratılışı b)İnsanların yaratılışta eşitliği
c)Irk ve kavim ayrılığı d)Hz. Âdem ve Hz. Havva
16. “Ne olursan ol yine gel” sözünün sahibi ünlü mutasavvıfımız kimdir?
a)Hacı Bektaşi Veli b) Yunus Emre
c) Mevlana d)Hoca Ahmet Yesevî
17. Kur’an’da Şûra Suresi 38. ayette Müminlerin özelliklerinden bahsederek; “Onların işleri aralarında istişare iledir…” buyrulur.
Bu ayete göre Müminler nasıl davranmalıdır?
a)Müminler namaza devam etmelidir.
b)Karar alırken başkalarına da danışmalıdır.
c)Müminler aralarında barış içerisinde olmalıdır.
d)Müminler işlerinde dürüst olmalıdır.
18. Haçlı orduları İstanbul’u yağmalamışken, Fatih Sultan Mehmet’in fethinden sonra, sadece fethin bir göstergesi olarak Ayasofya’yı camiye çevirmiş, başka bir şeye dokunmayarak orada yaşayanları hiçbir konu da zorlamamıştır. Bugün hala Rum Fener patrikhanesinin merkezi İstanbul’dadır.
Paragrafta Müslüman Türklerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
a)Hoşgörüsü b)Kahramanlığı
c)İbadete düşkünlüğü d)Savaşçılığı
19. “İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Hiçbir Arabın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur.” (Hadis-i şerif)
“Ey İman edenler! Allah için ……………… ayakta tutan şahitler olun…” (Maide;8)
Yukarıdaki hadiste ve ayette vurgulanan temel ilke nedir?
a)Eşitlik b)Şahitlik
c)Irk Ayrımı d)Adalet
20. “Yurtta sulh, cihanda sulh” özdeyişi kime aittir?
a)Hz. Ömer b)Hz. Ali
c)Atatürk d)Gandi
21. Peygamberimiz bir hadisinde “……………….. insanı iyiliğe,, iyilik de cennete götürür” buyurmuştur.
Hadis-i Şerif’te boş bırakılan yere hangi kelime gelirse Hadisin anlamı tamamlanmış olur?
a)Adalet b)Barış
c)Doğruluk d)Selam
22. İslam’ın kabulünden sonra yazılan ilk eser Yusuf Has Hacib ‘in Karahanlı Türkçesiyle yazdığı kitaptır.
Paragrafta sözü edilen eserin adı nedir?
a)Kutadgu Bilig b)Divan-ı Hikmet
c)Atabet’ül-Hakayık d)Divan-ı Lügati’t-Türk
23. Türk-İslam mimarisi denilince akla gelen, Selimiye, Süleymaniye vb. eserlerin ustası mimarımız kimdir?
a)Mimar Sinan b)Mimar İsa
c)Mimar Ahmed d)Mimar Yusuf
24. Kuran ayetlerini ve hadisleri güzel yazıyla yazma sanatına ne ad verilir?
a)Tezhip b)Hüsnü Hat
c)Minyatür d)Ebru
25. Hz. Muhammed (SAV)’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Hz. Muhammed (SAV)’in çeşitli özellikleriyle mucizelerinin dile getirildiği bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
Tanımı verilen manzum eserlere ne ad verilir?
a)Mevlid b)Gazel
c)İlahi d)Naat

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 (Dört) puandır.
Başarılar Dilerim Mürsel MARAŞLIOĞLU – DKAB Öğretmeni
www.sorubak.com
Üye Olmadan Dosya İndirme Keyfi Yaşayın

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.