11.sınıf sosyoloji 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2.DÖNEM 2.YAZILI
1- Güney Afrika’da Tuna kabilesinde bir kadının birden fazla erkekle aynı zamanda evlenmesi
Kast sisteminde yukarı ve aşağı kastların birbirleriyle evlenmelerin yasak olması
Bu örnekler aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde sırasıyla verilmiştir.?
A-)Endogami-Polijini B)-Poliandri-Endogami
C)-Matrilokal-Neolokal D)-Monogami-Poligami
E)Poligami-Egzogami.
2-Boşanmaya yol açan belirli nedenler in sosyolojinin ilgi alanına girebilmesi için , sadece birkaç çiftin bu nedenlerle boşanmış olması yeterli değildir.Bu nedenlerin başka birçok çifti de boşanmaya yöneltmiş olması gerekir.
Bu durum dikkate alındığında bir olgunun
Sosyolojinin ilgi alanı içinde yer alması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.?
A-İnsan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesi
B-Toplumun gelişmesinde rol oynamasına
C-Toplumun genelinde gözlenmesine
D-Birey için önemli sorun olmasına
E-Belirli normlara(kurallara)dayanmasına
3- Bir toplumda;—Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçilmesi
–Piknik yapılan yerlerde ,çöplerin .çöp kutusuna atılamayarak açıkta bırakılması
–Toplu taşım araçlarında gençlerin , yaşlılara yer vermemesi gibi davranışların yaygın olması aşağıdakilerden hangisinin en güçlü göstergesidir.?
A-Bazı toplumsal kuralların gereği gibi benimsenmemiş olduğundan
B-Teknolojik ilerleme karşısında yasaların yetersiz kalmasından
C-Endüstri toplumlarında duygu ve düşünce alışverişinde azalma olduğunun
D-Nüfusun hızla artmakta olduğunun
E-Kültürler arası etkileşimin ulusal değerleri değiştirdiğinin
4-Aşağıdakilerden hangisi, sanayileşmiş toplumlarda bireylerin içinde yer aldığı toplumsal sınıfı belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir? A) Eğitim düzeyi B) Rollerin sayısı
C) Tüketim biçimi D) Gelir düzeyi
E) Bireylerin saygınlığı
5-Komşusunun davasına bakan bir yargıç ,komşu gibi davranırsa yargıçlık görevini ,yargıç gibi davranırsa komşuluk görevini yerine getirmede zorlanabilir Bu kişinin içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir.?
A)-Statü farlılığı B)-Rol çatışması
C)-Anahtar statü D)-Sosyalleşme
E)-Anomi (Kuralsızlık)
6-Aşağıdakilerden hangisi “Dikey sosyal hareketlilik “ için bir örnektir.?
A)-Fabrikada çalışan bir işçinin ,işyeri açması
B)-İzmir’deki polis memurunun İstanbul’a tayin olması
C)-Orta okulda hizmetli olarak çalışan birinin Lisede hizmetli olarak çalışmaya başlaması
D)-Bir kişinin kasaplığı bırakıp Manavlık yapmaya başlaması
E)-Santrafor oynayan bir futbolcunun kalecilik yapmaya başlaması
7-İskoçya’da erkeklerin törenlerde etek giymesi gayet normal karşılanırken ,diğer toplumlarda bu durum çok tuhaf görülür.Bir çok toplumda adam öldürmek hem suç ,hem de günah sayılırken ,bazı yörelerimizde kan davası nedeniyle adam öldürmek teşvik edilir.
Yukarıdaki davranış örneklerinde kültürün hangi özelliği üzerinde durulmaktadır.?
A)Toplumun ihtiyaçlarını karşılaması
B)Toplumdan topluma farklılık göstermesi
C)-Toplumun sürekliliğini saplaması
D)-Aynı toplumda zamanla değişiklik göstermesi
E)-Kuşaktan kuşağa aktarılması
8- İki kültürün aynı türden kültür içinde kaynaşmasına ne ad verilir.?
A-Kültürlenme B-Kültürleşme C-Kültürel seçmecilik D-Kültürel benzeşme E-kültürel gecikme
9-Bir spor salonunda boks çalışanlar , veya bir salonda güreş karşılaşması izleyenler birer toplumsal grup olmadığı halde ,bir futbol takımındaki oyuncular birer toplumsal gruptur. Buna göre bir insan topluluğunun grup niteliği kazanması neye bağlıdır.?
A)-Bir nitelik yönünden benzer olmalarına
B)-Fiziksel bakımdan birbirine yakın olmalarına
C)-Benzer nitelikte olmalarına
D)-Ortak bir amaç için işbirliği yapmış olmalarına
E)-Bireylerin birbirini tanımlarına
10-Ordu’nun dereleri, aksa yukarı aksa”
“Şu Fırat’ın suyu, akar derindir”
“Kar mı yağdı Kütahya’nın dağına
Yukarıda verilen farklı türkülere ait dizeler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?
A) İnsanlar yaşadığı çevreyi değiştirir.
B) Sanat kültürel birikimin ürünüdür.
C) Türküler, kültürün zenginliğinin göstergesidir.
D) Yaşanılan coğrafya kültürü etkiler.
E) Sanat toplumsallaşmayı artır
11-İtalya’da kozmetik ürünlerini satmak isteyen bir Amerikan şirketi, ürünlerin reklamında elinde çiçek tutan bayan modeller kullanmış ama bekledikleri ilgiyi görememiştir. İtalyanların, çiçeği geleneksel olarak cenazelerde kullanıyor olmaları kozmetik ürünlerine ilgisiz kalmalarına yol açmıştır.
Bu parçadaki olayda, şirketin amacına ulaşamaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Ürünün üretildiği ülkenin dışında pazarlanmaya
çalışılmasına
B) Hitap edilen tüketici kitlesinin yanlış belirlenmesine
C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesine
D) Reklamın tek pazarlama yöntemi gibi düşünülmesine
E) Ürünün, değerinden pahalıya satılmasına
12-1868’de ilk trafik ışıkları Londra’da kullanılmaya başlandı. Daha motorlu araçların olmadığı, yalnızca at arabalarının olduğu bir devirde, trafik ışıklarının hizmete sunulmasının nedeni, arabalar değil “özel” yayalardı. Asıl amaç, meclis üyelerini ve asilleri korumaktı. Günümüzdeyse trafik ışıklarının kullanım amacı çok değişmiştir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan ihtiyaçları zamanla çok çeşitlenmiştir.
B) Teknoloji toplumsal yaşama göre şekillenir.
C) Teknolojinin bir ülkedeki kullanımı başka ülkeleri de etkiler.
D) Toplum geliştikçe toplumsal kurumların işlevi de değişir.
E) Teknoloji günümüzde her alanda kullanılmaktadır
13-Eski Mısır’da varlıklı kesimin “Haik” adı verilen düz, uzun bir kumaşla vücutlarını ve başlarının etrafını sardığını, süslü ve daha gösterişli olanları yasa gereği yüksek rütbeli memurların, Çin’den gelen pahalı ipekten yapılanları da yalnızca kraliyet ailesinin giydiğini, geri kalan insanların ise vücutlarının çok az yerini örttüklerini hiyerogliflerden öğrenmekteyiz Bu cümle aşağıdaki yargılardan hangisini destekler
niteliktedir?
A) Statüler bireylerin yaşam biçimlerini belirler.
B) Doğuştan edinilen statülerin değiştirilmesi güçtür.
C) Statüler topluma ve kültüre göre değişir.
D) Toplumsal yapı insanların yaşantısına göre şekillenir.
E) Hukuk kuralları kimi toplumlarda gücünü dinden alır.
14-Bir futbol takımı, ortak amaç ve idealleri paylaşan, aynı kurallara uyan ve davranışları eş güdümlü olan oyunculardan meydana gelir. Takım sadece aynı formayı giymiş on bir insan demek değildir. Her oyuncunun bir görevi vardır. Hepsi birden topa yönelmez ya da gol atmaya çalışmaz. Her oyuncu, başına buyruk hareket ederse ortaya bir takım oyunu çıkmaz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Ortak amaçlar grubun sürekliliğini sağlar.
B) Toplumsal ilişki türü grup türünü belirler.
C) Grup, bireylerin toplamından farklı bir bütündür.
D) Bireylerin anahtar statüleri gruptaki rollerini belirler.
E) Bireyin, amacına ulaşma isteği gruba bağını güçlendirir
15-Farklı kültürler arasında, ileri, yüksek ya da ilkel kültür şeklinde karşılaştırma yapmak yanlıştır. Sadece bir kültürün zamanla geçirdiği değişim hakkında bir şeyler söylenebilir ve o kültürün çeşitli evreleri birbiriyle karşılaştırıla bilir. Bu parçadaki yaklaşımın, kültürün hangi özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir?
A) Farklı kültürlerin birbirlerini etkilemesinden
B) Kuşaktan kuşağa aktarılmasından

C) Ait olduğu topluma özgü olmasından
D) Bireylerin yaşam tarzını etkilemesinden
E) İnsan ilişkileri sonucu oluşmasından
16- XIX. yüzyılın Avrupalı tarihçileri için
din uğruna yapılmış Otuz yıl savaşları nı
anlamak oldukça zordu.Çünkü bu tarihçiler
,yalnızca vatan uğruna savaşmayı doğru ve
övgüye değer bulan bir anlayışla yetişmişlerdi. Bu parçada sözü edilen tarihçilerin eksiklikleri nereden kaynaklanmaktadır.?
A-Tarihsel belgelere gerekenden daha az önem
vermelerinden
B-Geçmişi çağlarının değer yargılarıyla
Yorumlamalarından
C-Yalnızca kendi uluslarını ilgilendiren olayları incelemelerinden
D-Olaylara ilişkin koşullardan ,maddi olanlara ağırlık vermelerinden
E-Yalnızca kendi çağlarının olaylarını İncelemelerinden
17- Siyasi karar mekanizmalarını belli amaçlar doğrultusunda etkileyip yönlendirmek için oluşturulan örgütlü birimlerdir.Bu örgütlü birimler ortak çıkarların korunması ve bütün insanları ilgilendiren değerleri veya belli ahlaki İlkeleri korumak ve savunmak için oluşturulmuştur.Örneğin ,ticaret odaları ,sivil toplum örgütleri gibi.Bu parçada anlatılan örgütlenmiş gruplar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir.?
A-Sapıcı gruplar B-Marjinal gruplar
C-Normatif gruplar D-Baskı grupları
E-Birincil gruplar
18-Ailenin temel işlevlerinden biride çocuğu toplumsallaştırmaktır.Ancak ,aile çocuğa benimseteceği değerleri kendisi yaratmaz.Kendi dışında geliştirilmiş değerleri aktarır.Bu görüşe dayanarak aşağıdaki yargılardan Hangisine ulaşılabilir.?
A-Aynı aile içinde yetişmiş bireyler farklı değerler kazanmış olabilir.
B-Ailenin işlevleri arttıkça toplumun aileye verdiği değerde artar.
C-Birey ait olduğu toplumun değerlerini ailesinden öğrenir.
D-Ailenin diğer kurumlara göre daha değerli sayılması evrensel bir olgudur.
E-Ailenin işlevlerinin sayısı toplumdan topluma Değişebilir.
19- Ailelerin “anaerkil”, “ataerkil” ve “modern” (eşitlikçi, demokratik)” aile olarak sınıflanmasında hangi ölçüt kullanılmıştır?
A) Ailede kararların alınış biçimi
B) Aile üyeleri arasındaki işbölümü
C) Ailedeki eş sayısı
D) Ailenin sahip olduğu çocuk sayısı
E) Ailenin yerleşme yeri 20- Anadolu uygarlıkları tarihinde geleceğin insanına yol gösterecek nice incelikler ve ipuçları saklıdır, Sağlıklı, güçlü, sancıları az bir toplum yaratmak istiyorsak, genç kuşaklara bu zengin tarihsel mirası iyi tanıtmalıyız; bu incelikleri, bu
ipuçlarını yakalamayı öğretmeliyiz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir?
A) Geçmişi o zamanın koşullarına göre değerlendirme
B) Toplumsal kurumların işbirliğini güçlendirme
C) Toplumsal değişimi hızlandırma
D) Kültürel geçmişten yararlanma
E) Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında uyuşma sağlama
21- Kaplumbağa çorbası bir Fransız için ziyafetin görkemli girişini oluştururken, bir Türk bunu soğuk bir şaka olarak algılar. Domuz pirzolasını zevkle yiyen bir Alman karşısında Türk’ün pek de ağzı sulanmaz, hatta yüzü değişir. Kurbağa bacağını iştahla ısıran bir İtalyan’ın karşısında bir Türk şaşkınlıkla tiksinme tepkisi gösterebilir. Bu parçada sözü edilen durumlar, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Kültürel çözülme B) Kültürel değişme
C) Kültürel gelişme D) Kültürel farklılık
E) Kültürel yozlaşma
22-Ekonomik sorunlar nedeniyle işleri durgunlaşan bir işletme sahibi ,kendi işinden arta kalan zamanda başka işyerinde ücretli olarak çalışmaya başlamıştır.Bu kişi orada kendisi gibi ücretli çalışanlara zaman zaman İşletme sahibi gibi davranmaktadır.Kişinin işletme sahibi gibi davranması ,aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir.?
A-Statülerin toplumca belirlenmesine
B-Önceki rolün yeni rolü pekiştirmesine
C-Kesin biçimde tanımlanan rollerin açık rol olmasına
D-Kazanılmış statünün ,verilmiş statüden farkına E-Statü değişmesinin neden olduğu rol çatışmasına kültürel çatışma
23-Aşağıdaki toplumsal kurumları eşleştiriniz.?
I- Yiyecek, giyecek ve barınak sağlama
II- Kişileri toplumun temel değerlerine ve uygulamalarına hazırlama
III- Yasa, kural ve ölçülerin uygulanması
A)-Aile-Eğitim-Ekonomi
B)Siyaset-Boş zaman değerlendirme-Eğitim
C-Ekonomi-Eğitim-Siyaset D)-Aile-Din-Ekonomi
E)-Din-Eğitim-Aile kurumu
24- Bireylerin toplumda daha önceden uydukları sosyal kurallara daha sonradan uymamasına ne ad verilir.? A-Sosyal kural B-Sosyal değer C-Sosyal sapma D -Sosyal kontrol E-sosyal kategori
25 Aşağıdakilerden hangisi müdahele yoluyla sosyal değişme tiplerinden biridir.?
A)Baskıcı –Teknolojik Sosyal değişme
B)Telkinci-Demokratik sosyal değişme
C)Serbest –Plansız sosyal değişme
D)-Baskıcı-Demokratik planlı Sosyal değişme
E)-Kültürel –demokratik sosyal değişme
26–Aşağıdaki tanımlanan sosyolojik kavramları uygun olan boşluğa yazınız.?
A) Toplumda yoksulluğun hızla artışı , .Siyasi rejim değişiklikleri v.b………………
B) Toplumda yeni değişmelere direnen yönetim yada toplumsal grubun zorla değiştirilmesine …………………………..
C)- Sosyal değişme nedeni sınıflar arası çatışmaya bağlayan teoriye………………………
D)-Toplumu cemaat(topluluk) cemiyet (toplum) ilişkisine göre tanımlayan sosyologtur………………………………………
E)-Toplumu organik ve mekanik sosyal değişme ölçütüne göre inceleyen Fransız sosyolog…………………………dir.
27- Aşağıdaki tanımlanan sosyolojik kavramları uygun olan boşluğa yazınız.?
A)- Milli karakterini korumak , ülküde tarihte birliğe…………………..
B)- Nüfusun hiyerarşik bir sıralamaya göre dağılımına…………..
C)- Toplumsal kurallar esnek tabakalar arası geçiş izne bağlı olduğu tabakalaşmaya …………………………….
D) Kültürün bölgelere özgü aldığı biçime…………………………………..
E) Hitler –Üstün Alman ırkı yada Üstün Yahudi ırkı isteğine sosyolojide ………………………….
28- Aşağıdaki tanımlanan sosyolojik kavramları uygun olan boşluğa yazınız
A-Hukuki yaptırımı olan kurallara………………
B-Toplumda üstün tutulan değerlere…………….
C-Atatürk yaşamı boyunca kültürel …………… ………..ile savaşmıştır.
29- Karadeniz bölgesinde coğrafi koşullar nedeniyle oluşan yaygın köy tipi hangisidir.?
A-Toplu Köy B- Hat köy C-Dağınık köy D-Daire köy E-Yol köy
30- Aşağıda tanımlanan evlilik tiplerini uygun olan boşluğa yazınız.?
A)- Eşi ölen kadın kocasının erkek kardeşi ile evlenmesine………………..
B)- Evlenen erkek kadın evine yerleştiği evliliğe………………
C)- Aynı klan denk eş evliliğine………………
D)- Ayrı ev açmaya dayalı evliliğe…………….
E) Erkeğin birden fazla kadınla evliliğine……………………
NOT BAREMİ :1-25 arası soruların doğru cevabı 3 puan diğerleri 5 puandır.Başarılar Dilerim. 26-27-28-30 sorular boşluk doldurmadır.Cevabı boşluğa yazılacaktır.
YANITLAR
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26 X X X
7 17 27 X X X
8 18 28 X X X
9 19 29
10 20 30 X X X
:
Öğrencinin Adı Soyadı : www.sorubak.com
SINIFI

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.