11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

………………………………… ANADOLU LİSESİ

 2013-14 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

11-SA (3.YAZILI)/TA/TB SINIFI COĞRAFYA III

DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:

NO:                                ALDIĞI NOT:

SINIF:   www.sorubak.com

1- I- hammadde kaynakları ithal edip sanayi ürünleri ihraç etmesi

II- ülkenin yılda 100 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesi

III- ülke arazilerinin yaklaşık % 70 inin dağlık olması

IV- tarımsal üretimin ülke ihtiyaçlarını karşılayamaması

Yukarıda verilenlerden hangileri Japonya nın ekonomim yönden gelişmiş bir ülke olduğunu göstermez?

a) I ve II          b) I ve III          c) II ve III

d) II ve IV            e) III ve IV

2- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Aral Gölü’nde meydana gelen olumsuzluklardan birisi değildir?

A)Gölün alanının ve hacminin azalması

B)Tuzlanma sonucu tarım alanlarının kullanılmaz hale gelmesi

C)Gölde değişik canlı türlerinin ortaya çıkması

D)Bölgede kış mevsiminin daha sert geçmesi

E)Gölde bulunan liman ve tersanelerin yok olması

3- Hollanda da tarım alanlarından alınan verimin yüksek olmasında;

I-Tarımla uğraşan nüfusun fazla olması

II-İntansif ( yoğun ) tarım metotlarının uygulanması

III-Tarım alanlarının geniş olması

Gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

a) yalnız I      b) yalnız II      c) yalnız III

d) I ve II            e) I,II ve III

4. – Aşağıdakilerden hanisi Türk kültürünü etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Nüfus yoğunluğu

B)Bulunduğu coğrafi konum

C)Ekonomik faaliyetler

D)Komşu medeniyetler

E)İklim özellikleri

5- İngiltere nin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) yağış rejimi düzenlidir

b) yazları serin kışları ılıktır

c) yıllık sıcaklık farkı fazladır

d) doğal bitki örtüsü karma ormanlardır

e) yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm nin üzerindedir

6-aşağıdakilerden hangisi, Konya Havzası nın yer altı sularının giderek azalmasının nedenlerinden biri değildir?

a) aşırı su tüketimi  b) buharlaşma   c) sıcaklık d) kaçak kuyular   e) obruk oluşumu

7- Hindistan da nüfusun Ganj ovaları çevresinde yoğunlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

a) orman zenginliğinin az olması

b) yer şekillerinin engebeli olması

c) verimli sulak alanların bulunması

d) sanayinin yeterince gelişmemesi

e) nüfus yoğunluğunun fazla olması

8- yağmur ormanlarının tahrip olmasının yol açtığı problemler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) sel  ve taşkınların sıklaşması

b) biyotik türlerin yok olması

c) iklim değişikliklerinin başlaması

d) volkanik faaliyetlerin artması

e) kuraklığın artması

9- I- kara ve demir yolu taşımacılığı yeterince gelişmemiştir

II- kişi başına düşen milli geliri fazladır

III- tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle yapılır

IV- kıyılarında verimli delta ovaları oluşmuştur

Yukarıdaki verilenlerden hangileri Hollanda nın genel özelliklerinden değildir?

a) I ve II         b) I ve IV             c) II ve III

d) II ve IV          e) III ve IV

10- Bölgeleri ekonomik özelliklerine göre sınıflandırdığımızda aşağıda verilen illerin hangisi farklılık gösterir?

A)Konya             B)Aksaray                C)Şanlıurfa

D)Antalya               E)Manisa

11- Japonya da aşağıdaki turizm çeşitlerinden hangisi daha fazla gelişme göstermiştir?

a) kış turizmi   b) doğa turizmi  c) deniz turizmi

d) kaplıca turizmi   e) tarih ve kültür turizmi

12- ülkemizde aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisine daha az rastlanır?

a) su kirliliğine              b) hava kirliliğine

c) nükleer kirliliğe        d) toprak kirliliğine

e) katı atık kirliliğine

13- ilk sanayileşme hareketi, buhar gücüyle çalışan makinelerin icadıyla İngiltere nin kuzeyindeki Manchester ve Liverpool kentlerinde başlamıştır.

İlk sanayileşme hareketinin bu kentlerde başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) ılıman iklim koşullarının yaşanması

b) ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

c) kent nüfusunun kır nüfusundan fazla olması

d) İngiltere nin kuzeyinin güneyine göre daha güvenli olması

e) buhar makinelerinin çalışmasını sağlayan kömür yataklarının bulunması

14  I.Buhar makinesinin icadı ile

      II.Gemi yapımının yaygınlaşmasıyla

      II.Hayvanların evcilleştirilmesiyle

Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi doğal kaynakların önemini artırmıştır?

a)Toprak-Akarsu-Ormanlar

b)Kömür demir-Ormanlar-Meralar

c)Su-Kömür demir-Meralar

d)Tarım toprağı-Akarsular-Madenler

e)Kömür demir-Akarsu-Meralar

15- I- nüfus artış hızı son yıllarda düşmüştür

II- çalışan nüfusun yarıdan fazlası tarım sektöründedir

III- nüfusun dağılışında doğal faktörler etkili olmuştur

IV- nüfus bakımından dünya nın dördüncü büyük ülkesidir

Hindistan ın nüfus özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a) I ve II       b) I ve III    c) II ve III

d) II ve IV         e) III ve IV

16-. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da Nil Nehri üzerinde kurulan Aswan Barajı’nın çevreye yarattığı sorunlardan biri değildir?

A)Nil deltası şiddetli erozyon ve tuzlanmaya maruz kalmıştır.

B)Tarım alanlarında gübre kullanımı artmıştır.

C)Nil deltasında yeni açılan tarım alanları sulanmaya başlanmıştır.

D)Tarımsal üretimde azalma meydana gelmiştir.

E)Akdeniz kıyılarında bazı canlı türleri yok olmuştur

17- Hollanda ya ait özellikler arasında aşağıdakilerden gösterilemez?

a) yer altı kaynakları bakımından zengindir

b) ılıman okyanusal iklimin etkisi altındadır

c) dış ticaretinde hayvansal ürünler önemli yer tutar

d) topraklarının yarıya yakını deniz seviyesinin altındadır

e) batı Avrupa nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir

18- ekosistem, denizlere veya nehirlere dökülen atıkları birkaç yıl veya daha uzun süre zarfında temizleyebilme özelliğine sahiptir. Ancak bazı atıklar kolayca parçalanıp ortadan kaldırılamamaktadır.

Buna göre, aşağıdaki atıklardan hangisi, diğerlerine göre daha uzun sürede ortadan kaldırılmaktadır?

a) gaz atıklar  b) kağıt atıklar   c) sıvı maddeler

d) bitkisel atıklar    e) plastik atıklar

19- aşağıdaki gelişmelerden hangisi, kömür yataklarının uzağında da sanayi tesislerinin kurulabilmesine ortam hazırlamıştır?

a) ateşin bulunması

b) madenlerin keşfedilmesi

c) dinamonun kullanılması

d) çanak-çömlek yapılması

e) yerleşik yaşama geçilmesi

20- aşağıdaki ülkelerden hangisinin, gelen turist sayısı bakımından dünya turizmindeki payı daha fazladır?

a) Fransa            b) Çin                c) Almanya

d)  ABD             e) Avusturya

21- Hindistan da yaz mevsimlerinin yağışlı kış mevsimlerinin kurak geçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a) dağların denize paralel uzanmasıyla

b) ortalama yükseltinin fazla olmasıyla

c) yaz aylarında sıcaklık ortalamalarının artmasıyla

d) ülkenin güney-kuzey yönünde geniş yer kaplamasıyla

e) yaz musonlarının yağış bırakırken kış musonlarının yağış bırakmamasıyla

22- I.Doğal kaynakların potansiyeli

      II.İnsanların ihtiyaçları

      III.Kullanılan yöntem ve teknolojiler

      IV.Coğrafi Konum

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörlerden biri değildir?

a)Yalnız II     b)Yalnız IV       c)I, II ve III

d)III ve IV     e)I ve II

23- Ham madde kaynakları dünyada dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Her ülkenin sahip olduğu hammadde kaynakları farklıdır.

Aşağıda bazı ham madde kaynakları ve buna sahip olan ülkeler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Ham madde                        Ülke

A) Orman ürünleri                    Brezilya

B) Doğal gaz                             Rusya

C) Pamuk                                  Özbekistan

D) Demir cevheri                      Çin

E) Altın                               G. Afrika Cumhuriyeti

24- aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanımına örnek değildir?

a) Karadeniz sahil yolunda dolguyla yol yapmak

b) Konya da yer altı su seviyesinin düşmesini engellemek için kaçak kuyuları kapatmak

c) Antalya nın Gazipaşa ilçesinde, dağlık alan dikkate alınmadan hava alanı yapmak

d) Konya da hakim rüzgar yönü düşünülmeden, organize sanayi bölgesinin yerini seçmek

e) Elazığ da verimli tarım arazi üzerine çimento fabrikası kurmak

25-Aşağıdakilerden hangisi, küresel çevre sorunlarından biri değildir?

a) küresel ısınma

b) asit yağmurları

c) volkanik patlamalar

d) orman yangınları ve erozyon

e) ozon tabakasının seyrelmesi

26-  Japonya hammadde kaynakları bakımından fakir olmasına rağmen, elektrik, elektronik, optik alet ve makine üretiminde birinci, demir çelik sanayinde ikinci sırada yer alır. Ancak Japonya da tekstil sanayi yeterince gelişmemiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a) tekstil ürünleri ihracatına sınırlandırma getirilmesiyle

b) ülke topraklarının pamuk tarımına elverişsiz olmasıyla

c) tekstil ürünlerinin ekonomik değerinin düşük olmasıyla

d) tekstil sanayinde çalışacak nitelikli iş gücünün olmamasıyla

e) ucuz iş gücünde güneydoğu Asya ülkeleri ile rekabet edememesiyle

27- Neolitik çağda ( yeni taş çağı ) insanlar ormanlardan  hangi amaçlarla yararlanmamıştır?

a) Yemek pişirmek

b) Isınmak

c) Suda yüzen kütüklerle yolculuk yapmak

d) Maden ergitmek

e) Kil fırınları için enerji üretmek

28. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın kıyı kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Düz arazinin sınırlı olduğu ülkede dolgu yoluyla yeni alanlar oluşturulmuştur.

B)Kıyının doldurulması sırasında bazı canlıların yaşam alanı olan bataklıklar kurutulmuştur.

C)Kıyının doldurulmasıyla elde edilen alanların tümü sanayi ve liman faaliyetlerine ayrılmıştır.

D)Ülkede kıyının doldurulması sonucunda uluslar arası havalimanı oluşturulmuştur.

E)Kıyının doldurulmasıyla elde edilen alanlar ülkede depremden en az etkilenen alanlar durumundadır

29-Aşağıdaki harita Türkiye’de pamuk ekim alanları gösterilmiştir.

Buna göre, pamuk ekim alanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Yaz kuraklığı olan bölgelerde yetiştirilir.

B)Sulama yapılan bölgelerde üretimi fazladır.

C)Karadeniz bölgesinde pamuk üretimi yağış rejimi nedeniyle yapılamaktadır.

D)Doğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk üretiminin olmamasının temel nedeni yaz yağışlarının olmasıdır.

E)Iğdır ve çevresinde pamuk üretiminin yapılmasının nedeni çevresine göre alçakta olmasıdır

30- Dünyadaki küresel ticaretin önemli bir kısmı Atlantik ve Pasifik’ten yapılır. Hint Okyanusu’nda ticari faaliyetler diğer okyanuslara göre çok daha düşüktür. Bu durumun oluşmasında;

I  – Özel konum özelliği

II – Tropik rüzgarların esiş alanında olması

III – Tuzluluk oranının fazla olması

Gibi etmenlerden hangisi yada hangileri etkili olmuştur.

A) Yalnız I         B) Yalnız II            C) I – II

D) II – III             E) I – II – III

31- •    Artvin-Ergani-Küre

Yukarıdaki yerlerden ortak olarak çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır            B)   Krom                C)   Linyit

D) Petrol           E)  Bor

32- Ülkemizde heyelanın olaylarının daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yer şekillerinin eğimi

B)Bitki örtüsünün seyrek olması

C)Kar erimeleri ve yağış

D)Buharlaşmanın artması

E)Sıcaklıkların yükselmesi

33- aşağıdakilerden hangisi barajların yarattığı çevresel sorunlar arasında yer almaz?

a) tabanında zehirli metan gazının birikmesi

b) yabani hayatın olumsuz etkilenmesi

c) bazı doğal ve tarihi varlıkların sular altında kalması

d) yöre halkının yer değiştirmek zorunda kalması

e) suyun kontrolü ve yönetimini kolaylaştırması

www.sorubak.com

 

NOT:  29.soru 4 puan diğer sorular 3 puandır.          BAŞARILAR.

Cevap anahtarına kodlayın aksi takdirde geçersiz sayılacaktır

 

Coğrafya   öğretmeni

KAYNAR

 

Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 6 = 7

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.