11.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

AYŞE KEMAL İNANÇ AİHL 11. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
(CEVAPLARINIZI ARKAYA İŞARETLEYİNİZ.)
1. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki biyo çeşitliliği tehdit eden, insan kaynaklı faktörler arasında gösterilemez?
A) Tarımda düzensiz ve aşırı şekilde ziraî ilaç kullanımı
B) Tabiat parklarının kurulması
C) Küresel ısınma
D) Aşırı avlanma ve toplama yapmak
E) Sulak alanların kurutulması

2. Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde oksijen üretiminin daha fazla olduğu Söylenebilir?
A) Tropikal yağmur ormanları
B) Okyanuslarda 100 metreden sonraki alanlarda
C) İnsan popülasyonunun fazla olduğu yerlerde
D) Kutup bölgelerinde
E) Dönenceler üzerindeki çöllerde

3. Anadolu’da kurulmuş medeniyetlerin
aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle
etkileşime girdiği söylenemez?
A) Mezopotamya B) Roma C) Pers
D) Mısır E) İnka

4. Anadolu’da yaşamlarını sürdüren ilk insanların toplayıcılıktan tarım hayatına geçmesi hangi olayın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Liman şehirlerinin kurulması
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Ticaretin başlaması
D) Yerleşik hayata geçmeleri
E) Sanat ürünlerini ortaya koymaları

5. İlk şehir yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Verimli tarım alanlarının ve su kaynaklarının varlığı
B) Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin olması
C) Avrupalı kaşiflerin Coğrafi Keşifleri başlatması
D) İnsanlar arasında ticaretin başlaması
E) İnsanın yerleşik hayata geçmesi

6. Tarih öncesi dönemlerde aşağıdakilerden hangisi insanların Anadolu’da yerleşmek için seçtiği alanlardan biri değildir?
A) Sanayinin geliştiği yerler
B) Düz ve ovalık alanlar
C) Verimli tarım alanları
D) Su kaynaklarının çevresi
E) Akarsu vadileri

7. Marmara Bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde birinci sırada yer alır?
A) Haşhaş B) Buğday C) Pamuk D)Fındık E) Ayçiçeği

8. Bir bölgede engebeli ve yüksek alanların
bulunması ve kar yağışının yeterli olması
kış turizmi açısından olumlu faktörlerdir.
Bu durum göz önüne alındığında aşağıdaki merkezlerden hangisinde kış turizminin gelişmesi beklenmez?
A) Kayseri B) Hakkâri C) Konya D) Artvin E) Bolu

9 . Ekonomik faaliyet türleri olan üretim, tüketim
ve dağıtımı etkileyen doğal unsurlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden
biri olarak gösterilemez?
A) Yükselti B) Su kaynakları C) Yer şekilleri
D) İklim koşulları E) Sermaye birikimi

10 . Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden
hangisi üzerinde doğal unsurların etkisi
diğerlerine göre daha azdır?
A) Arıcılık faaliyetleri
B) Madencilik faaliyetleri
C) Yaylacılık faaliyetleri
D) Tarla tarımı faaliyetleri
E) Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri

11 . Türkiye’de tarım alanlarından alınan verimi arttırmak için uygulanan yöntemlerden hangisi, kırsal alandan kentlere olan göçü hızlandırmaktadır?
A) Makineleşme B) Sulama C) Tohum ıslahı
D) Gübreleme E) Çiftçinin eğitimi

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımsal faaliyetlerde makine kullanımının
artmasının ortaya çıkaracağı olumlu sonuçlar arasında gösterilemez?
A) Birim alandan alınan ürün miktarının artması
B) Hasat sırasında ürün kaybının azalması
C) Kırsal alanda işgücü fazlalığının oluşması
D) Ekilen alan oranının artması
E) Ekim ve hasat sürelerinin kısalması

13 . Aşağıdakilerden hangisi, tükenebilen doğal kaynaklardan biridir?
A) Toprak B) Orman C) Petrol D) Su E) Rüzgâr

14 . Meyvelerinden ya da tohumlarından yağ elde edilen tarım ürünlerine yağ bitkisi adı verilir.
Buna göre, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yağ bitkisi değildir?
A) Ayçiçeği B) Susam C) Soya fasulyesi
D) Çay E) Zeytin

15. Günümüzün modern şehirlerin gelişmesinde etkili olan faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim B)Tarım C) Sanayi
D)Turizm E) Hayvancılık

16. Hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde arıcılık
faaliyetleri fazla gelişme göstermez.
Buna göre, aşağıda verilen yörelerden
hangisinde hava kirliliğine bağlı olarak
arıcılığın yeterince gelişmediği söylenebilir?
A) Artvin B) Rize C) Antalya m
D) Erzurum E) İzmit

17 .Aşağıdakilerden hangisinin, tarımsal faaliyetlerde üretimi olumlu etkileyen faktörlerden biri olduğu söylenemez?
A) Modern tarım yöntemlerinin geliştirilmesi
B) Seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
C) Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması
D) Sulamalı tarıma geçilmesi
E) Tohum ıslahının yapılması

18. Japonya’da ailelerin çok çocuklu olmaları
teşvik edilirken Çin’de ise ailelerin bir çocuklu olmaları teşvik edilmiştir.
Buna göre, Japonya ve Çin’in aşağıda verilenlerden hangisi bakımından farklı olduklarını kanıtlamaz?
A) Nüfus politikaları
B) Aile planlamaları
C) Kişi başına düşen milli gelir
D) Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç
E) Doğurganlık hızı

19. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden
sonra doğal kaynaklara olan talep ve doğal kaynak kullanımı artmıştır?
A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Maden devrine girilmesi
C) Ticaretin başlaması
D) Sanayi Devrimi’nin başlaması
E) Coğrafi keşiflerin yapılması

20. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ülkemizde devlet izniyle yetiştirilen tarım ürünlerindendir?
A)Pamuk B) Soya fasulyesi C) Çay
D)Buğday E) Pirinç

21. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir malın talebi nüfusun istek ve ihtiyacına bağlıdır.
B) Bir malın talebi nüfus miktarına bağlıdır.
C) Nüfus miktarının artması tüketici sayı-
sının da artması demektir.
D) Bir malın talebi toplumun gelir düzeyi ile
doğru orantılıdır.
E) Zengin kişiler temel ihtiyaçlarının dışında talepte bulunmazlar

22. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nü-
fus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar arasında gösterilemez?
A) Tasarrufların azalması
B) Kişi başına düşen milli gelirin azalması
C) Demografik yatırımların artması
D) İşçi ücretlerinin azalması
E) Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının artması

23. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan nüfus politikaları ile ülkelerin ulaşmak istedikleri özellikler arasında gösterilemez?
A) Yaşam düzeyini yükseltmek
B) Eğitim ve sağlık koşullarını iyileştirmek
C) Sanayi üretiminde maliyetleri arttırmak
D) Kalkınma hızını arttırmak
E) Nüfus artış hızı ile doğal kaynakların
kullanım hızını dengelemek

24. Şehirler, kendi alanlarını ve yakın çevrelerini
etkileri altına alırlar. Dünya’daki bazı şehirler
küresel etkiye sahiptir.
Buna göre, bir şehrin etki alanının geniş
olmasına neden olan en önemli faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehrin kapladığı alan
B) Şehrin yerleşim alanının deniz seviyesinde olması
C) Şehrin fonksiyonel özelliği
D) Şehrin yer şekillerinin düz olması
E) Şehirde yaşayan nüfusun az olması

25. Şehirlerin fonsiyonel özellikleri dikkate
alındığında, aşağıda verilenlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha fazladır?
A) Londra B) Kahire C) Tokyo
D) New York E) Madrid

CEVAPLARINIZI BURAYA İŞARETLEYİNİZ
A B C D E A B C D E
1 O O O O O 14 O O O O O
2 O O O O O 15 O O O O O
3 O O O O O 16 O O O O O
4 O O O O O 17 O O O O O
5 O O O O O 18 O O O O O
6 O O O O O 19 O O O O O
7 O O O O O 20 O O O O O
8 O O O O O 21 O O O O O
9 O O O O O 22 O O O O O
10 O O O O O 23 O O O O O
11 O O O O O 24 O O O O O
12 O O O O O 25 O O O O O
13 O O O O O
BAŞARILAR
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
www.sorubak.com
Ahmet ÖZDİL Mustafa ÇİFTCİ

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1 Response

  1. asd dedi ki:

    cevapları nerde acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 2 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.