11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ

11-D SINIFI   COĞRAFYA  DERSİ

 1. DÖNEM 1. YAZILI  YOKLAMASI 

 

Adı  ve  Soyadı:…………………………

No                     :…………………  –A

 1. Bazı şehirler bünyesinde uluslararası resmi kurumları barındırarak son derece önemli merkezler olmuşlardır.

Aşağıdaki Avrupa şehirlerinden hangisi buna en iyi örnektir?

 1. A) Lizbon B) Brüksel C) Londra              D) Roma                   E) Atina

 

 1. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Yapılan araştırmalara göre başta insan kaynaklı faktörlerin etkisi ile günümüzdeki tür kayıpların geçmişe göre bin ile 10 bin kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden biri değildir?

 1. A) Akarsuların sanayi atıkları ile kirletilmesi
 2. B) Orman arazilerine yerleşim alanlarının açılması
 3. C) Sanayileşme ile hava kirliliği ve küresel ısınmanın artması
 4. D) Tarım alanlarının bilinçsiz ilaç ve suni gübre kullanımının yaygınlaşması
 5. E) Volkanik patlamaların meydana gelmesiyle orman yangınları çıkması

 

 1. Aşağıda haritada karasal biyomlardan bazıları taranarak verilmiştir.

 

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan biyomların hangisinin ortaya çıkmasında nemli ve yağışlı iklim koşulları etkili olmuştur?

 1. A) I B) II C) III       D) IV       E) V

 

 1. Bitki ve hayvan türlerinin belli kuşaklar üzerinde yoğunlaşmaları iklim özellikleri ile ilgilidir.

Aşağıda verilen coğrafi bölgelerden hangisi bitki ve hayvan türleri bakımından zengindir?

 1. A) Orta Asya B) Ekvatoral bölge
 2. C) Güneydoğu Asya D) Kuzey
 3. E) Kuzey Afrika

 

 1. Ekosistemdeki bitki ve hayvanlara zarar veren aşağıdaki olaylardan hangisi iklimle yakından ilgilidir?

A)Tarımda makineleşme     B)Gübreleme

C)Orman tahribi     D)Kuraklık   E)Asit yağmurları

 1. Denizler yeryüzünün %71’ini kaplamakta ve yeryüzünün en dinamik ve üretken ekosistemlerinden birini oluşturmaktadır. Denizlerdeki ekolojik sistemlerin zarar görmesi, çok sayıda canlı türünün yaşam alanlarının ve gezegendeki tüm yaşam sürecini besleyen sistemlerin yok olması anlamına gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu kadar önemli olan deniz ekosistemine zarar veren bir durum değildir?

 1. A) Sanayi atıklarının denizlere bırakılması
 2. B) İç kuvvetlerle, kara ve deniz dağılışının değişmesi
 3. C) Evsel atıklarla denizlerin kirlenmesi
 4. D) Aşırı avlanma
 5. E) Batan tankerlerle denize petrol yayılması

 

 1. Küresel ısınma bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda sıcaklıklarda 2 ۫C ile 4 ۫C arasında değişen bir yükselme olacağı ileri sürülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın etkilerinden biri değildir?

 1. A) Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar görülecektir.
 2. B) Bazı bölgelerde şiddetli kuraklık görülecektir.
 3. C) Deniz seviyesine yakın yerler sular altında kalacaktır.
 4. D) Canlılar göçe zorlanacaktır.
 5. E) Türkiye gibi orta kuşak ülkelerinde orman zenginliği artacaktır.

www.sorubak.com

 1. Bir ürünün, üretim miktarının artmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 2. A) Ürünün üretim maliyetinin azalması.
 3. B) Ürüne olan talebin artması.
 4. C) Ürünün kullanım alanının genişlemesi.
 5. D) Ürünün satışından elde edilen karın azalması.
 6. E) Ürünün başka bölgelere ulaştırılabilmesi.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
 2. A) Teknolojik gelişmeler B) Sermaye
 3. C) Bitki örtüsü D) Pazarlama E) Gelir düzeyi

10.

Yerşekilleri ulaşımı etkileyerek üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerine etkide bulunur.

Aşağıda verilen haritada numaralandırılan yerlerin hangisi yada hangileri yerşekilleri nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde olumsuz etkide bulunmuştur?

V
III
I
IV
II

A)Yalnız I           B)Yalnız III            C)III ve V

 1. D) I ve II E)III ve IV
 2. İnsanların tüketim faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 3. A) Moda B) Gelir düzeyi C) Reklam
 4. D) Teknolojik gelişme E)Tanıtım

 

 1. Bir tarım ürününün anavatanı dışında da yetiştirilmeye başlanması, en çok aşağıdakilerden hangisini gösterir?
 2. A) Sulama koşullarının iyileştiğini
 3. B) Ürüne olan talebin arttığını
 4. C) Tarımda makineleşmeye geçildiğini
 5. D) Tarım topraklarının sanayi tesislerine ayrıldığını
 6. E) Ürünün ihracat değerinin düştüğünü

 

 1. Dünya nüfusu arttıkça veya yerleşmeler, aileler kalabalıklaştıkça temel ihtiyaçlar artmaktadır. Bu da tüketin artmasına neden olmaktadır. Nüfusun kalabalık olduğu yerler tüketimin fazla olduğu yerlerdir.

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde tüketim daha fazla gerçekleşmektedir?

A)Ardahan    B)Sinop    C)Uşak  D)Adana   E)Bitlis

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

A)Modern pazarlama        B)Ulaşım

C)İletişim    D)İnsan kaynakları         E)Moda

 

 1. Üretilen bir mal ve hizmetin tüketiminde nüfus miktarı önemli rol oynamaktadır.
III
I
V
IV
II

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde nüfus miktarına bağlı olarak tüketim daha fazla olmaktadır?

 1. A) I B) II C) III         D) IV           E) V

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İnsan ihtiyaçlarının değişmesi üretim ve tüketim faaliyetlerinin de farklılaşmasına neden olur.

B)Üretim ve tüketim faaliyetleri ile nüfus yoğunluğu arasında paralellik vardır.

C)Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesinde insan istekleri önemlidir.

D)Teknolojik gelişmeler ekonomik unsurların gelişmelerine neden olur.

E)Ekonomik faaliyetler birbirleriyle etkileşim halindedir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
 2. A) Yerşekilleri B) İklim C) Su kaynakları
 3. D) Ulaşım E) Bitki örtüsü
 4. Hammaddenin bozulabilir olduğu yerlerde, tesisler hammaddeye yakın veya kolay ulaşılabilecek alanda kurulmaktadır.

Aşağıda verilen tesislerin hangisi kurulurken yukarıdaki faktör göz önüne alınmıştır?

 1. A) Petrol rafinerisi B) Otomobil fabrikası
 2. C) Cam fabrikası D) Konserve fabrikası
 3. E) İlaç sanayi

19.

I-Mal ve hizmetlerin kullanılması

II.Mal ve hizmetlerin sağlanması

III.Mal ve hizmetlerin pazara ulaştırılması

Yukarıda verilen bilgileri karşılayan tanımlar hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

I                   II                      III

 1. A) Üretim Dağıtım Tüketim
 2. B) Dağıtım Tüketim    Üretim
 3. C) Tüketim Üretim    Dağıtım
 4. D) Üretim Tüketim    Dağıtım
 5. E) Tüketim Dağıtım Üretim

 

 1. Bazı hammaddelerin işlenmesinde bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu nedenle kurulacak tesisler su kaynaklarına yakın yerlerde kurulur.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen tesislerin hangisinin kuruluşunda su kaynaklarına yakınlık önemli olmamıştır?

 1. A) Nükleer santraller B) Kağıt fabrikaları
 2. C) Termik santraller D) Demir-çelik
 3. E) Gıda unlu tesisler

 

 1. I. Moda
 2. Liman

III. Eğitim

Yukarıda şehirlere ait fonksiyonel özellikler verilmiştir.

Bu fonksiyonlara örnek olabilecek şehirler aşağıdakilerden hangisidir?

I                   II                    III

 1. A) Atina Essen New York
 2. B) Paris Hamburg Oxford
 3. C) Rotterdam New york Paris
 4. D) Tokyo Washington Oxford
 5. E) Amsterdam İstanbul Tokyo

 

 1. ‘’Küresel etkiye sahip olan şehirlerde yer alan bankacılık ve borsacılık gibi faaliyetler dünyanın her tarafını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.’’ görüşünü sanunan biri, bu görüşünü aşağıdaki şehirlerden hangisi için söyleyebilir?
 2. A) Atina B) Sofya C) Newyork
 3. D) Madrid E) Lizbon
 4. Günümüzde dünyadaki siyasi gelişmelerin belirlenmesinde küresel etkiye sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir?
 5. A) Atina B)Washington C) Tiflis
 6. D) Şam E) Ankara
 7. Bazı şehirlerde ticaret, hizmet ve sanayi gibi birçok fonksiyonel özellik bir arada bulunabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

 1. A) New York B) Kudüs C) Mekke
 2. D) Ankara E) Kahire

 

 1. İlk çağ’da büyük şehirlerin bir kısmı tarih boyunca önemini korumuş, bir kısmı da günümüze kadar varlığını koruyarak gelmiştir.

Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

 1. A) Roma B) Tokyo C) Atina
 2. D) New York E) Paris

 

 1. New York şehrinin küresel etkiye sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
 2. A) Finans merkezi olması
 3. B) Dünya politikasına yön veren siyasi kuruluşların bulunması
 4. C) Dünyanın en önemli şirket merkezlerinin bulunması
 5. D) Ulusal ve uluslararası alanda etkili medya kuruluşlarının bulunması
 6. E) Deniz turizminin geliştiği bir merkez olması

 

 1. Küresel etki alanı geniş olan şehirlerin büyük bir kısmının kuzey Yarım Küre’de yer alması;
 2. iklim koşullarının elverişli olması
 3. Sanayileşmiş ülkelerin daha fazla yer alması

III. Yerşekillerinin sade olması

etmenlerinden hangileriyle açıklanamaz?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II   C)Yalnız III
 2. D) I ve II E) II ve III

 

 1. Bazı şehirlerin gelişmesinde tek bir fonsiyon etkili olurken bazılarının gelişmesinde birden fazla fonksiyon birlikte etkili olmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde şehrin küresel bir etki alanı oluşturmasında tek bir fonksiyonel özellik etkili olmuştur?

 1. A) Paris B) Mekke C) Tokyo
 2. D) Londra E) N ew YORK

 

 1. Bir yerde kuru tarımdan sulamalı tarıma geçilmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasını sağlamaz?
 2. A) Köyden kente göç artar.
 3. B) Birim alandan daha fazla verim elde edilir.
 4. C) Tarım ürünlerinde çeşitlilik artar.
 5. D) Tarımdan elde edilen gelir artar.
 6. E) Toprağın nadasa bırakılması önlenir.

 

 1. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin iklim seçiciliği en fazladır?
 2. A) Patates B) Üzüm C) Fındık
 3. D) Şekerpancarı E) Haşhaş

 

31 . Küçük tarım arazilerinde tüm teknolojik olanaklar kullanılarak yapılan tarıma “entansif tarım” denir.

Buna göre entansif tarım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Birim alandan en yüksek verim elde etme amaçlanır.
 2. B) Yoğun nüfus topluluklarının bulunduğu alanların talebini karşılamaya yöneliktir.
 3. C) Modem tarım yöntemidir.
 4. D) Elde edilen verim ve geliri fazladır.
 5. E) Modern tarım yöntemi olduğundan fazla emek harcanmadan yapılır.

 

 1. Türkiye’de tarım alanlarından bir bölümünün traktörle işlenemeyecek durumda olması, tarımda makineleşmede istenilen düzeye ulaşılamayacak alanların halen var olduğunu kanıtlar.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, bu görüşün içeriğini destekler niteliktedir?

 1. A) Tarım alanında hayvan gücüne duyulan gereksinimin tümüyle ortadan kalkmayacağı
 2. B) Traktör kullanımıyla ilgili bilgi eksikliğinin sürüp gideceği
 3. C) Hayvan gübresine duyulan ihtiyacın süreceği
 4. D) Traktör’den, toprak işleme dışındaki amaçlarla yararlanılabileceği
 5. E) Hayvancılığın, ülke ekonomisinde katkısının artacağı
 6. Aşağıdakilerden hangisi, canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?
 7. A) Dağların uzanış biçimi
 8. B) Yıllık sıcaklık ortalaması
 9. C) Yağışın yıl içinde dağılışı
 10. D) Kara ve denizlerin dağılışı
 11. E) Çayır ve meraların sürülerek tarım alanına çevrilmesi

 

 1. Dünyada ilk şehir yerleşmeleri, akarsu vadileri ve verimli tarım alanları çevresinde kurulmuştur.

Bu durum, ilk şehir yerleşmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

 1. A) Deniz ticaretinin geliştiğinin
 2. B) Ekonominin tarıma dayalı olduğunu
 3. C) Sanayi faaliyetlerinin yaygın olduğunu
 4. D) Nüfusun eğitim düzeyinin yüksek olduğunu
 5. E) Yerleşme üzerinde ulaşım olanaklarının etkili olduğunu
 6. Sanayi inkılabıyla birlikte kentlerin sayısının ve nüfuslarının hızla artmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 7. A) Doğum oranlarının artması
 8. B) Sanayileşen bölgelere yoğun göçlerin olması
 9. C) Sanayileşme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi
 10. D) Sanayileşen bölgelerde ortalama yaşam süresinin uzun olması
 11. E) Beslenme koşullarının iyileşmesine bağlı olarak bebek ölümlerinin azalması
 12. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, şehirlerin gelişimi ve nüfuslarının artmasında daha fazla etkili olmuştur?
 13. A) Sanayi B) Tarım         C) Balıkçılık
 14. D) Hayvancılık E) Turizm

 

 1. Yerşekilleri
 2. Su kaynakları

III.Ulaşım teknolojisi

IV.İhtiyaçlar

Yukarıdakilerden hangileri üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden değildir?

 1. A) I-II B) I-III C) II-III  D) II-IV  E) III-IV

 

 1. Yeryüzünde sanayi faaliyetlerinin dağılışı ile aşağıdakilerden hangisi arasında daha güçlü bir ilişki vardır?
 2. A) Ulaşım B) Boylam C) Toprak
 3. D) Bitki örtüsü E) Yağış

 

 1. Tarımsal faaliyetlerin özeliği, tarımda kullanılan teknolojiler, üretim miktarları ve üretilen ürünlerin kalitesi, üretilen ürünlerin fiyatlanma durumu ve dünya piyansına uyguluğu üretim açısından önemlidir.

 

V
I
IV
II
III

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde üretimde modern (intansif) tarım yöntemi kullanılmaktadır?

 1. A) V B) IV C) III          D) II         E) I

 

 1. Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve üretilen mamul maddelerin taşınması faaliyetlerine ulaşım denir. Dağıtım faaliyetlerinin sürdürülmesinde ulaşımın hızlı ve ucuza mal edilmesi önemlidir.
V
II
I
III
IV

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde ulaşımın zor olmasına bağlı olarak dağıtım faaliyetleri daha zor olmaktadır?

 1. A) I B) II       C) III        D) IV      E) V

 

BAŞARILAR..                 –A

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 2.5 puandır..

Süre: Bir ders saatidir..

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2 Responses

 1. Sümeyye dedi ki:

  Cevaplarini verebilirmisiniz?

 2. arda dedi ki:

  Crevaplari yazarmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37 + = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.