Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevap anahtarı 2012-2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

CUMHURİYET LİSESİ 2012/2013 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

1)    Aşağıdakilerden hangisi ‘Kutadgu Bilig’in bir özelliği değildir?

A) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.

B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.

C) Dört kişi arasında geçen ‘diyaloglu’ bir sahne oyununa benzer.

D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.

E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

 

2)    I. Meddah                      II. Orta Oyunu                       III. Karagöz

            Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı

B) Tümünün sahnede oynanması

C) Tulûata dayanması

D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları

E) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

 

I

II

 Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misal

Seni eken biçer bir gün

Çiğdemin menevşen kokar

Güzeller göğsüne takar

İçinde sunalar oynar

Derindir göllerin senin

III

Kalktı göç eyledi Avşar illeri

Ağır ağır giden iller bizimdir

Arap atlar yakın eyler ırağı

Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

3)    Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai, varsağı, koşma        B) Koşma, varsağı, semai

C) Semai, destan, koşma         D) Varsağı Semai, , Koşma

E) Koşma, destan, varsağı

 

4)    Sekiz cennet yaptın sen Âdem için

Adın büyük onun bağışla suçun

Âdemi cennetten çıkardın niçün

Buğday nene lâzım harmancı mısın

            Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deme  B) Nefes C) Nutuk  D) Semai E) Şathiye

 

5)    Divan şiirindeki “gazel” ve “mersiye”nin halk edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?

A) Koşuk- Sagu                        B) Koşma-Mani                        C) Koşma-Ağıt

D) Güzelleme-Ağıt                  E) Türkü-Kaside

 

6)    Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?

A) Roman B) Destan                                C) Hikâye D) Makale                E) Masal

 

7)    (I) Mersiye     (II) Ağıt (III) Mesnevi         (IV) Koşuk               (V) Sagu

            Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?

A) I–III–V                             B) II–III–V            C) I–II-V                D) II-IV–V                             E) III-IV–V

 

8)    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Heşt Behişt / Sehî Bey                                     B) Şikâyetnâme / Fuzûlî

C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî                             D) Mantıku’t Tayr / Ahmedî

E) Mecâlisü’n-Nefâis / Ali Şîr Nevâî

 

9)    Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manas Destanı                                   B) Battalname                         C) Kerem ile Aslı

D) Oğuz Kağan Destanı                            E) Dede Korkut Hikâyeleri

 

10)  Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Taşlama-güzelleme             B) Güzelleme-koçaklama          C) Taşlama – şarkı

D)            Hicviye-güzelleme E) Taşlama-gazel

 

11)  Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halil Hacı İvaz                   B) Evliya Çelebi       C)Kambur Bâli Çelebi

D) Şeyh Küşterî                            E) Zuhurî

 

12)  Seni seven âşık neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

            Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare               B) Mecaz-ı Mürsel                  C) Telmih                D) Teşhis                E) Teşbih

 

13)  Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?

A) Aruz vezni ile yazılmış olma

B) Kaside, mesnevi, gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.

C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme

D) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.

E) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma

 

14)  1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.

            Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Fuzûlî       B) Bâkî                     C) Nedim D) Nef’î   E) Kadı Burhaneddin

 

15)  Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile

Hakk’ı seven kullar ile

Çağırayım Mevla’m seni

            Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış.

B) Yarım kafiye ve redif kullanılmış.

C) Anonim Halk Edebiyatının izleri görülür.

D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.

E) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

 

16)  Aşağıdaki eser–sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Divan-ı Lügati’t Türk–Kaşgarlı Mahmut

B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

C) Risalet’ün Nushiye – Yunus Emre

D) Mesnevî – Mevlânâ

E) Atabetü’l Hakayık – Ahmet Yesevi

 

17)  Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?

A)            Koşuk–Âşık edebiyatı                              B) Mesnevi–Divan edebiyatı

C)            Gazel–Divan edebiyatı                             D) Nutuk–Tekke edebiyatı

E) İlahi–Tekke edebiyatı

 

18)  “Sözlü edebiyat” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği

B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu

C) ‘Ozan, oyun, kam, baksı, şaman’ adı verilen kişilerce ‘kopuz’ denilen çalgı eşliğinde söylendiği

D) Yabancı dillerden ve kültürlerden çok etkilendiği

E) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği

 

 

19)  Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?

A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.

B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.

C) Genellikle bir yazar tarafından yazılır.

D) Hikâyelerdeki zaman belirsizdir.

E) Dil son derece sadedir.

 

20)  Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar

            Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis                B) İntak   C) Telmih                D)            İstiare E) Nida

 

21)  “Türk Dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ve Araplara Türkçe öğretmek ara sıra içime doğar dururdu…”

Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A) Divan – ı Hikmet Ahmet Yesevi

B) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet

C) Divan ü Lügat’t Türk – Kaşgarlı Mahmut

D) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

E) Bakırgan Kitabı – Süleyman Ata

 

22)  “Şu dağlar olmasaydı

Çiçeği solmasaydı,

Ölüm Allahın emri

Ayrılık olmasaydı.”

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Mani olduğu

B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği

C) Tam uyakla uyaklandığı

D) Dilinin özentili, süslü olduğu

E) Konusunun ayrılık olduğu

 

23)  Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?

A) Fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından oluşturulduğu

B) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü

C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu

D) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı

E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu

 

24)  Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

E) Gazel 3–5 beyitten, koşma 5–15 dörtlükten oluşur.

 

25)  Aşağıdakilerden hangisinde Anonim Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)            Nutuk-semai-nefes-deme

B) Mersiye-ilahi-nefes-deme

C)Nefes-devriye-mani-şathiye

D) Mani-ninni-ağıt-türkü

E) İlahi-nefes-deme-nutuk

 

26)  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?

A) Battalname                         B) Orta Oyunu                         C) Meddah

D) Karagöz                                              E) Köy Seyirlik Oyunları

 

27)  Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.

            Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantıku’t-Tayr

B) Divan-ı Hikmet

C) Su Kasidesi

D)            Mesnevi

E) Makâlât

 

28)  ‘Orhun Yazıtları’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlkinde, Tonyukuk’un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği

B) On biri sessiz, üçü sesli on dört harfli Uygur alfabesiyle yazıldığı

C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği

D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı

E) 1983’te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı

 

 

29)  Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici,  dinî,  ahlâki konular işlenir.

B) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.

D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.

E) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca… şeklindedir; mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.

 

30)  “XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri ‘Vesiletü’n Necat’tır. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanrı’ya yakarış (münâcât), peygamberin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır.”

Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)            Fuzuli-Şikâyetname

B)            Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk

C)            Nabi-Hayriye

D)            Süleyman Çelebi-Mevlid

E)            Nef’i-Siham-ı Kaza

 

31)  XIV.  yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedî                              B) Pir Sultan Abdal  C) Fuzuli D) Gülşehrî                             E) Nef’î

 

32)  Ölen bir kişinin ardından yazılan Divan edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağıt                    B) Kaside C) Mesnevi                              D) Mersiye                             E) Rubaî

 

33)  Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?

A) Mukaddime                         B) Muhavere           C) Fasıl                    D) Serim E) Göstermelik

 

BAŞARILAR DİLERİZ.

X

A GRUBU CEVAP ANAHTARI

X

1

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

26

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

28

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

29

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

30

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

31

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

32

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

33

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

X

X

X

X

X

X

Öğrencinin

 

Adı Soyadı: www.sorubak.com

 

Numarası:                                                             Sınıfı:

 

Doğru Sayısı:

 

Puan:

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Yorumlar
  1. Ümit diyor

    Hani CevapLrı Yk Kardes ? Ama Genede eLLerine- ELLerinize SaqLık 🙂

  2. azra diyor

    on numara