10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

TÜRK EDEBİYATI DERSİ
10. SINIFLAR (ANADOLU BÖLÜMÜ) II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI (ORTAK SINAV)
ALDIĞI NOT:

SORULAR
SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUANLAMA 10 5 10 10 10 20 10 5+5 5 10

S-1 Halk hikayelerinin yapısı, anlatımı hakkında bilgi vererek halk hikayelerinden iki eserin adını belirtiniz.

S- 2 İlahi, Semai, türkü nazım biçimleri özel bir ……………………… ile söylemeleri bakımından benzerdir.

S- Mesnevi türünün Türk edebiyatındaki yeri ve önemi nedir? Aşk, din(tasavvuf), eleştiri (hiciv) ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.

S-4 Rubai nazım biçimi ile Tuyuğ nazım biçimini karşılaştırıp ünlü rubai ve tuyuğ yazarlarına örnek veriniz.

S-5 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun ve doğru şekilde tamamlayınız.

Gazeller ……………………………… ölçüsü ile yazılır, Nazım birimi……………………………dir. Son beyitine…………………………. denir ve …………………, ……….. , ………………………….., …………………………………… ,……………………………………………. Konuları işler.
İslamiyet Öncesi Destansı Türk edebiyatında ölüm konusunu işleyen şiirlere……….…………… Divan Edebiyatında ….…………………… Halk Edebiyatında ise………………………………………. denir.

S-6 Aşağıdaki boşlukları uygun ve doğru bir şekilde doldurunuz.
Nazım Biçimi Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği Tema Nazım birimi
ve sayısı Türün En büyük Şairi
Kaside

İlahi

Şarkı

Terkib –i Bent
Nefes

S-7 Aşağıdaki cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.
 Şarkı, Türklerin türkü türünden esinlenerek divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimidir. ( )
 Makâlât Pir Sultan Abdal’ın sembolik bir öğretici eseridir. ( )
 Öyküleme gerektiren konular mesnevi türü ile yazılır ( )
 Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler ve terkipler kullnılmıştır. ( )
 Dede Korku Hikayeleri on iki epik hikâyeden oluşan İslami dönem ilk destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseridir ( )

S – 8 Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb- ı hayât Suya virsün bâğbân gülzârı zahmet çekmesün
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâre su

a) Yukarıdaki beyitler kasidenin ………………………………………………….. ve…………………………………………… bölümlerinden alınmıştır.
Beyitlerde ………… sesleri ile …………………… uyak yapılmıştır.

b ) İki beyitteki en belirgin olan iki sanatı sebebiyle birlikte gösterip açıklayınız

S-9 Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?

a) Naat b) Hicviye c) Bahariye d) Fahriye e) Tevhit

S- 10 Fuzûlî’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her sorunun tam ve doğru cevabı 10’ar puandır.
F.Semra TOSUN İbrahim Hakkı YALÇIN Aylin ÖZBEK Fatma TURGUT Mustafa GÜNDOĞDU Dilek TORUN Zehra DÖNMEZ

www.sorubak.com
Ayfer ŞİRİP
Müdür Yardımcısı Hamit DOĞAN
Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 1 = 8

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.