Eğitimde Öncü Adres

Rönesans Hareketleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşiflerin de etkisiyle XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da edebiyat ve güzel sanatlardaki gelişmelere Rönesans adı verilir.
Geniş ve yaygın anlamıyla Rönesans, insa¬nın ve dünyanın keşfi ile insan-ların ortaçağ bilgisiz¬liğinden kurtularak, hür, tenkitçi ve dinden uzak bir kişilik kazan-maları, tabiata yönelmeleri demektir. Önce İtalya’da başlamış daha sonra Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde görül¬müştür.
a) Rönesans’ın Nedenleri:- – Ortaçağdaki güzel sanatların XV. ve XVI.yüzyıllarda daha da gelişmesi
– – Matbaanın ve kağıdın kullanılması ile yeni buluş ve düşüncele-rin kolayca yayılması
– XV. ve XVI. yüzyılda Avrupa’da bir çok dü¬şünürün ortaya çıkması
– Avrupa’da sanat ve edebiyattan zevk alan bir kesimin ortaya çıkması
– Sanatçıları destekleyen Meşen denen bir sınıfın oluşması
– İstanbul’un fethi nedeniyle buradaki bazı bilginlerin İtalya’ya gelerek Yunanca’yı ve antikite eserlerini öğretmeleri
– Coğrafi Keşifler nedeniyle insanların dü¬şünce ve ufkunun gelişmesi İslam dünyasının etkisi
– Rönesans hareketi önce İtalya’da başla¬mış daha sonra Fransa, Alman-ya ve İngil¬tere’de yayılmıştır.
b) Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri:
1) 1) Coğrafi konumu nedeniyle bir çok kültür ile etkileşmesi.
2) 2) En önemli ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduğu için zenginleşmiş olması ve güzel sanatlara ilgi duyulması.
3) 3) Eski Roma, Yunan ve Helen uygarlıkları¬na ait bir çok ese-rin İtalya’da bulunması
4) 4) Roma’nın dini merkez olması nedeniyle bir çok büyük mi-mari yapı ve sanat eseri¬nin yapılması
5) 5) Birbirinden bağımsız bir çok küçük krallı¬ğın bulunması nedeniyle halkın diğer in¬sanlara göre daha özgür yaşaması
Rönesans Hareketlerinin Öteki Avrupa Ülkelerine Yayılması
İtalya’da başlayan Hümanizm ve Rönesans hareketleri zamanla diğer Av-rupa ülkelerine de ya¬yıldı. Bunun başlıca nedenleri:
1. İtalya’nın Avrupa’nın din ve kültür merke¬zi olması: Avrupa’-dan bir çok öğrenci ve Hıristiyan ziyaretçi İtalya’ya gelmekteydi. “Bunlar Roma’da gör¬dükleri şeyleri ülkelerine etkinürdüler, oralarda da bu gördük-leri gelişmeleri yaşatmak istediler.
2. İtalya Savaşlarının Etkisi : 1494 ile 1559 yılları arasında çıkan İtalya savaşlarında krallar ve komutanlar gördükleri kıymetli eşya ve tabloları sa¬tın alarak ülkelerine etkinürdüler. Böylece italyan Rö¬nesans’ı yakın bazı ülkeleri etkilemiştir. Al-manya ve Fransa gibi. Avrupa’da İtalya’dan sonra Röne¬sans ilk olarak Fransa’da başla-mıştır.
Fransa’da Rönesans :
Bizzat krallar Rönesans’ın kurucusu oldular, sanatçıları ve hümanistleri korudular. Rable, Ronsar, Monteigne gibi hümanistler Fransız Dili ve Edebiyatının doğmasını sağladılar. Mimari alanın¬da da gelişmeler oldu. Luther sarayı yapıldı.
Almanya’da Rönesans :
Almanya’da Rönesans, Reform’la birlikte gelişti. Erasmus, Döklen ve Luther başta gelirler. Erasmus, Deliliğin Methi adlı eseri yazdı. Mimari çok gelişmiş Gotik tarzıyla Köln belediye binası ve Haydelberg şatosu yapıldı.
İngiltere’de Rönesans :İngiliz Rönesansmın en önemli ismi Shakespeare’dir. Eserlerinin konusu-nu eski çağ tarihlerin¬den alan dram ve trajediler yazdı. En ünlü eseri Hamlet, Otello, Romeo ve Julyet’tir.
c) Rönesans’ın Sonuçları:1) 1) Skolastik düşünce yıkıldı ve serbest dü¬şünce ortamı doğdu.
2) 2) Deney ve gözleme dayalı pozif düşünce ortaya çıktı.
3) 3) Kilise otoritesi zayıfladı, Reform’a zemin hazırlandı.
4) 4) Bilim, sanat, edebiyat alanında bir çok yeni eserler oluşturuldu.
5) 5) Avrupa’da sanat ve edebiyattan zevk alan¬lar ile bunlarla alay eden iki toplum sınıfı oluştu.
6) 6) Rönesans’ın en tanınmış simaları İtalya’da Vinci, Rafael, Donatello ve Mikelanj Fran¬sa’da Montaigne, Almanya’da Albert Dürer ve İngiltere’de Shakespeare’dir.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir