ÖSYM bilgi güvenliği ve yönetimi daire başkanlığı ihale ilanı

İHALE İLANI

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Soru Hazırlama ve Sınav Uygulamaları için Donanım, Yazılım ve Hizmet Alımı işi 6114 sayılı Kanun ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 24. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2013/165966

1-İdarenin

a) Adresi                                : Üniversiteler Mahallesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  3122988156 – 3122988645

c) Elektronik Posta Adresi     :  ihale@osym.gov.tr

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Adı           : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Soru Hazırlama ve Sınav Uygulamaları için Donanım, Yazılım ve Hizmet Alımı işidir

b) Miktarı ve türü:

AçıklamaMiktar
1Sunucu4 Adet
2Veri Depolama Sistemi2 Adet
3Ağ Anahtarı8 Adet
4Kabin2 Adet
5Zero-Client Cihaz (TİP-1), Monitör, Klavye ve Lazer Optik Fare100 Adet
6Zero-Client Cihaz (TİP-2), Monitör, Klavye ve Lazer Optik Fare100  Adet
7Ultrabook5 Adet
8Notebook1 Adet

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

ç) Teslim edileceği yer/yerler: Üniversiteler Mahallesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı

Bilkent /ANKARA adresinde bulunan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Merkez Binası

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer         : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ön Büro Hizmet Binası Toplantı Salonu 1. Kat Bilkent/ANKARA

b) Tarihi ve saati         :29/11/2013 Cuma – 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %75’i oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici, sözleşme kapsamında teslim edeceği donanım ve yazılımlar için, kesin kabul tarihinden itibaren yedek parça dahil, 5 (beş) yıl mal ve hizmet garantisini verecektir. (5 adet notebook ve 1 adet notebook, üretici tarafından standart olarak sağlanan en az 2 yıl garanti kapsamında olmak kaydıyla, bu kapsamın dışındadır.)

 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İsteklilerin, şartnamede tanımlanan ürün, servis çeşitliliğini ve büyüklüğünü içeren, daha önce tek sözleşme kapsamında gerçekleştirmiş oldukları işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığı ÖSYM Satın Alma Müdürlüğü Bilkent/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÖSYM Satın Alma Müdürlüğü Bilkent/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 

12. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

13. Kısmi veya alternatif teklif verilemez.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

24 + = 34

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.