ortaokul bilişim teknolojileri 2.dönem 1.zümresi 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

…………… İLKÖĞRETİM OKULU

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

www.sorubak.com

Karar No                              : 2

Karar Tarihi                         : 17.02.2014

Yer                                         : Müdür Yardımcısı Odası

Toplantıya Katılanlar          : ……………, ……………, ……………                                                                                                                                      

01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

02) 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu-ünite-temaların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti,

* Varsa aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi için ikinci dönem alınacak önlemlerin kararlaştırılması,

* Değişiklik kararlarının ünitelendirilmiş yıllık plana not edilerek gerekli değişikliklerin yapılması,

03) 1. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

04) 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

05) 1. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,

* Varsa, aksaklıkların giderilmesi için alınacak tedbirlerin ve yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenip, ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

06) Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan gezi, gözlem, deney ve uygulamaların yapılıp yapılamadığı,

* Aksayanların telafisi için alınması gereken tedbir ve düzenlemelerin kararlaştırılması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

07) 1. dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için yapılacak değişikliklerin ilgili öğretmenlerle birlikte belirlenerek ünitelendirilmiş yıllık plana kaydedilmesi,

* Ders içi ilişkilendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirmeler, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin iyi yapılıp yapılamadığı, varsa bu konudaki sorunların belirlenip yazılması,

08) 1. dönem yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sayılarının yeterli olup olmadığı, sınav çeşitlerinin derse uygunluğu ve zamanlarının düzenli yürüyüp yürümediğinin tespiti,

* Derslerde yaptırılan hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp- yürümediğinin belirlenmesi,

* Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilen projelerle ilgili işlerin uygulanmasında aksama varsa yapılması gereken değişikliklerin karara bağlanması,

09) 1. dönem idareden istenen desteklerin hangilerinin sağlanıp- sağlanamadığının tespiti,

10) 1.dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi,

* Derste ulaşılmak istenen başarıya ulaşılıp- ulaşılamadığının belirlenmesi,

* Şubeler arası farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi,

* 2. dönem başarının yükseltilmesi için öğretmenlerce alınacak ek tedbirlerin kararlaştırılması ve yeni hedef başarı %’ sinin tespit edilmesi,

11) 2. dönem başarısının artırılması için; idarenin ve velilerin alması gereken yeni tedbirlerin tespiti ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması,

12) Diğer konularda 2. dönem yapılacak uygulamaların kararlaştırılması ve bu işler için idareden ve velilerden istenecek desteklerin belirlenmesi,

13) Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip,‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemine alınması istenen sorunların tespiti,

14) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)   Toplantı 17 Şubat 2014 çarşamba günü saat 12:00’da Müdür Yardımcısı odasında, Okul Müdür Yrd. …………… başkanlığında, Bilişim Teknolojileri Formatör Öğrt. …………… ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni …………… eşliğinde başladı.  Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2)   I. dönemde alınan kararlar ve uygulamalar yapılan planlar doğrultusunda uygulandı. I. Dönem zümrede alınan karar doğrultusunda her sınıfta bir dönemde 1 basamak işlenmiş ve II. Dönemde yeni basamaklara geçilecektir. I. dönemin sonunda işlenilen basamaklar ve üniteleri yetiştirilmiştir.

3)      I. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışlar gerçekleştirilmiştir.  Her hangi bir aksaklıkla karşılaşılmamıştır.

4)      I. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. İlave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek duyulmamıştır. Anlatım, Gösterim ve uygulama teknikleri sırasıyla derslerde kullanılmaktadır.

5)      I. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerde herhangi bir aksaklık meydana gelmediği görüldü.

6)      Yıllık planlarda herhangi bir gezi gözlem belirtilmemiş olup derslerde anlatılan konular uygulanmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılının II. Dönemi’nde teknolojik fuarların açılması durumunda bu fuarlara gezilerin yapılması için gerekli işlemler yapılabilir.

7)      Diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yeterli oranda kurulamamaktadır. Ders öğretmenlerinden bilişim teknolojileri sınıfının kullanılması ile ilgili talep gelmemektedir. Öğretmenlerimiz derslerinde sınıfta ki projeksiyonları, laptoplarını ve kablosuz internet erişimini kullanmaktadırlar.

8)      Bilişim Teknolojileri dersi seçmeli ders olması nedeniyle notla değerlendirilemediğinden yazılı sınav uygulanmamaktadır.

9)      En büyük sıkıntı olan kalabalık sınıflar için istenen tabureler okul idaresi tarafından alınmıştır. Bunun dışında okulda kablosuz internet bağlantısı için gerekli sistem kurulmuştur. Okul idaresi tarafından istenilen destek sağlanmaktadır.

10)  Bilişim Teknolojileri dersi seçmeli ders olması nedeniyle notla değerlendirilemediğinden yazılı sınav uygulanmamaktadır. Bu nedenle sınıflar arasındaki başarı yüzdeleri hesaplanmamıştır.

11)  Bilişim Teknolojileri dersi öğrencilerin ilgisini çektiği için zaman zaman öğretmen kontrolünde dersin son 10 dakikasında bireysel bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmaları için imkanlar verilmiştir. Öğrenci başarısının arttırılması için, öğrencilerin BT Sınıfını ve interneti mümkün olduğunca kullanımının teşvik edilerek BT Sınıfının hazır halde bulundurulması gerekmektedir. .

12)  4. sınıflarda 3. basamak, 5. sınıflarda 4. basamak, 6. sınıflarda 5. basamak, 7. sınıflarda 6. basamak, 8. sınıflarda 7. basamak ders kitabının uygulanması uygundur.

13)  Okulda çalışan İngilizce öğretmenlerine Dyned programıyla ilgili gerekli eğitimin verilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerimize sunum hazırlama ve sunum üzerinde değişiklik yapma konularında da bir eğitim verilmesi gerekmektedir.

14)  2013-2014 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sonlandırılmıştır:

KARARLAR:

1)   Anlatma-gösterip yaptırma  yöntem ve teknikleri sırasıyla uygulanmasına,

2)   II. Dönem açılabilecek olan il içi teknolojik fuarlara gidilmesine,

3)   4. sınıflarda 3. Basamak, 5. Sınıflarda 4.Basamak, 6. Sınıflarda 5. Basamak, 7. Sınıflarda 6.Basamak, 8.Sınıflarda 7. Basamak uygulanmasına,

4)   Diğer ders öğretmenleri ile BT sınıfının kullanılması ve sınıflarda bilgisayar, projeksiyon ve kablosuz ağın kullanımında gerekli yardımın sağlanmasına,

5)   Dyned ile ilgili İngilizce öğretmenlerine sunum yapılmasına karar verildi

6)   Öğretmenlere sunum hazırlama ve sunular üzerinde değişiklik yapma konusunda bilgi verilmesine karar verildi.

 

OKULA ÖNERİLER

1)   Bir bilgisayara bir öğrenci düşecek şekilde sınıf mevcutlarının azaltılması yada bilgisayar sayısının arttırılmalı.

2)   Bilgisayar laboratuarının tam donanımlı olması. Eksikliklerin giderilmesi.

3)   Okulun daha fazla teknolojik araç gereçlerle donatılması, eğitimde teknoloji kullanımına destek olacak ve öğrenci başarısında etkili olacaktır.

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ÖNERİLER

1)   Bilgisayar konusunda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlere hizmet içi eğitimler sağlanmalı.

2)   Okullardaki bilgisayar sayıları arttırılmalı.

3)   Yazılım ve donanım olarak okullara daha fazla katkı sağlanmalı.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖNERİLER

1)   Bilişim Teknolojileri dersinin notla değerlendirilmesi.

2)   Laboratuarlardaki bilgisayar sayılarının arttırılması.

3)   Yazılım olarak okullarda kullanılabilecek yazılımların lisanslı bir şekilde okullara dağıtılması. 

www.sorubak.com

 

     ……………                                                        ……………                                            ……………

Okul Müdür Yardımcısı                     Blş. Tekn. Form. Öğretmeni                     Blş.Tekn.Öğretmeni

 

… / 02 / 2014

………………………….

…………… İ.Ö.O.Müdürü

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.