Matematik Geometri sene başı zümre toplantısı 2014-2015

2014 – 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ

MATEMATİK DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

Zümre No                   :  1

Tarih                          :    /09/2014

Saat                            :  10.00

Toplantı Yeri             :  Öğretmenler Odası

Zümre Başkanı          : Hasan BAYÖRS

Zümre Öğretmenleri  :  Murat İCİK, Nail ACER,

www.sorubak.com

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı kâtibinin seçimi
3. Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitim ’in Genel Amaçlarının 1739 Sayılı Kanun ’dan okunması,
4. Matematik dersinin genel ve özel amaçlarının okunması.
5. Zümre toplantılarıyla ilgili yönetmelik maddelerinin okunup değerlendirilmesi. (2104 sayılı T.D.). Zümre                  Öğretmenler Kurulu toplantısı ile ilgili ( Lise ve Ortaokullar yön. 57/d , 77) maddelerinin okunması.
6.Bölge öğretmenler zümresi toplantısında alınan kararların okunması ve değerlendirilmesi.
8. Matematik  dersleri müfredat programları (T.D. 2343-2351-2455-2470-2575) ve ders kitaplarının incelenmesi ilgili sayılı Tebliğler dergilerindeki müfredat programının okunup açıklanması,
9. Öğretim metotlarının belirlenmesi ve plâna işlenmesi,
10. Öğrenci başarısının arttırılması için alınacak tedbirler,
11. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretilmesi, 2104- 2212 – 2504 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki konuların işlenişi
12. Yıllık planların yapılması ile ilgili dikkat edilecek hususların görüşülmesi.(2089 ,2551, 2069,2141 sayılı T.D )

Çalışma takvimine göre Yıllık planların uygulanması , müfredat programın tamamlanabilmesi hususundaki görüşler. Günlük planların hazırlanmasına ilişkin esaslar.
13.  ödevlerin verilip toplanması, değerlendirilmesi(2182 sayılı Tebliğler Dergisi), Ödev esasları, konuların tespiti (2300)
14. Ders araçlarının tespiti ve dönem planlarına aktarılması

15. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.
16. Öğrencilere matematik sevgisi ve ilgisinin kazandırılması
17. Konuların işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler. Derse hazırlanarak girilmesi hususu.
18. Ölçme-değerlendirmede uygulanacak esasların tespiti,
19. Yazılı ve Sözlü sınavlar (Ortaöğretim Sınıf Geçme Yön. 16.-25. mad.). Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması için yapılacak yazılı sınavlar.
20. Sınıf Geçme Yönetmeliğinin okunması (2438–2445–2455–2460 sayılı T.D. ) 08.12.2004 tarih ve 25664  sayılı Yeni M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği)
21. 2425 sayılı tebliğler dergisindeki Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin okunması. Öğretmen , öğrenci ve veli ilişkisi .
22. 4 Yıllık Müfredatın Uygulanması ve müfredat programın tamamlanabilmesi hususundaki görüşler.
23. Bilimsel Etkinlik ve yarışmalar ile ilgili yapılacak çalışmalar.
24. Dilek ve temenniler

 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR :

 

1) Kazım Karabekir Fen Lisesi Matematik öğretmenleri yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, toplanmışlardır.  Tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olduğu görülmüştür..

Zümre başkanı Hasan BAYÖRS toplantıyı açarken şunları söyledi: “1. Dönem başlarken yapacağımız bu zümre toplantısıyla Matematik dersimizin daha verimli hale getirilmesi için görüşmeler yapacağız. 1. Dönemin okulumuz eğitim-öğretimine ve zümremize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzun fen lisesine dönüşmesi nedeniyle matematik derslerinin yoğunluğunun artacağını söyledi ” Hasan BAYÖRS  tarafından gündem sunuldu. Hasan BAYÖRS tarafından gündem maddesi eklemek isteyenin olup olmadığı soruldu. Belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 2) Kurul  yazmanlığına   Nail ACER  seçildi..

 

3) Milli  Eğitim  Temel  Kanununun   ilk  üç  maddesinde  ifadesini  bulan  amaçlar  doğrultusunda  1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu D K  tarafından okundu. Genel Amaçlar açıklandı. Türk milli eğitiminin amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı.

Milli eğitim temel kanunun önemli maddelerinin (1,2,3,10,11,43,44,45,46) okundu. Okulun kuruluş amaçları okunarak eğitim-öğretimin bu amaçlar doğrultusunda yapılması üzerinde duruldu.

Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerdeki ifadesini bulunan amaçlar doğrultusunda “Kendine güvenen, geleceğe umutla bakan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, vatanını ve milletini, ailesini seven” gençler yetiştirmek için her türlü çabanın sarf edilmesine  gayret gösterilecektir.

4)Matematik dersinin amaçları 1940 – 1952 – 2343 – 2351 – 2357 STD  yayımlanan müfredat programları okunup incelendi.

Matematik Dersinin genel amaçları :

 1. a) Öğrencilere Atatürk   İlke   İnkılaplarına  ve  milletine   bağlı ,  Türk Milletinin Milli ve Ahlaki ,İnsani ,  Manevi  ve Kültürel değerlerini benimseyen , koruyan ve geliştiren , Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve    sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren vatandaşlar olarak yetiştirmek.
 2. b) Öğrencilerin daha önce kazandıkları sayı ve işlem kavramlarını derinleştirmek ve pekiştirmek.
 3. c) Öğrencilere günlük  hayatlarında  karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olacak bir düşünme yolu kazandırmak.
 4. d) Öğrencilerin edindikleri  bilgi ,   teknik  ve  becerileri  ,  problemleri  çözmede  günlük  yaşayışlarında ve başka derslerde  verimli şekilde uygulamayı sağlamak.
 5. e) Analiz etme , Tümdengelimle , Tümevarımla , Muhakeme etme , Genelleştirme ile düşünme yolunu göstermek.
 6. f) Öğrencilerin düşüncelerinin verimini artırmak yönünden , inceleme , araştırma ve kritik yapma , öğrendiklerini  şema haline  koyma ,   düzenli  ,  dikkatli  olma  ,  öğrendiklerini  açık ve öz  olarak  ifade  etme  alışkanlığını   kazandırmak.
 7. g) Öğrencilerde bilimsel  düşüncenin oluşması yönünden , araştırma merakı uyandırmayı , tarafsız olmayı , peşin   hükümden kaçınmayı , açık fikirli olmayı , bilginin yayılmasını arzu etmeyi kazandırmak.

 

5)  Hasan BAYÖRS:“Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı, Zümre Öğretmenler Kuruludur. 21. yy. da bilgiyi değil bilgiye giden yolları öğretiyoruz. Değişen çağda herkes; Biz öğretmenler de öğrenciyiz.  Eğitim Öğrencinin Öğrenci için Öğrenciyle olması gereklidir. Zümre toplantılarımızda hiçbir zaman bu husus unutulmamalıdır.” dedi.

Zümre toplantılarının amacının dersin işlenişi aşamalarında sınıflarda paralellik sağlanması ve derslerin akışı içinde her zaman görüş alışverişinde bulunmak için gerekli zamanlarda görüşmeler yapılmasının yararlı olacağına karar verildi.

Zümre öğretmenleri toplantısında alınan bu kararlar Milli Eğitim Kanunu’ nun 2.’ nci maddesinde belirtilen genel amaçlara uygun olup , öğrencilerin eğitim ve öğretim bakımından noksan kısımlarını tamamlamak, başarıyı artırmak amacı ile alınmıştır.

Zümre öğretmenler kurulu ile ilgili yönetmelikler Nail ACER tarafından okundu.

6) Bölge okullarıyla yapılan zümre toplantı tutanağı Nail ACER tarafından okundu. Alınan kararlardan istifade edileceği belirtildi.

H.BAYÖRS 2013-2014Eğitim Öğretim yılında müfredat konularının planlandığı şekliyle işlendiğini söyledi

Nail ACER’da  planlarda bir aksaklık olmadığını konuların zamanında işlendiğini söyledi. Ayrıca 2.dönem 19 mayıs gençlik ve spor bayramı münasebetiyle öğrencilerin zaman zaman çalışmalara katılmak zorunda kalacaklarını bu sebeple de konuların işlenilmesinde aksaklık olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını söyledi.

 

7) Matematik  dersi müfredat programları (T.D. 2343-2351-2455-2470-2575-2014-2551 07/09/2013 trh meb ort öğrtç krm yönt.) ve ders kitaplarının incelenmesi ilgili sayılı Tebliğler dergilerindeki müfredat programının okunup açıklandı gerekli bilgiler alındı. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığının ders programı okundu ve programın ders kitaplarıyla uygun olduğu görüldü.

 

8) H.BAYÖRS :“Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.  Öğrenci    merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir. ” Dedi.

Nail ACER söz alarak ,“Öğrencilerin Matematik  derslerine daha aktif katılımlarını sağlamak için akıllı tahtanın daha fazla kullanılması gerekiyor; işlenecek dersler  CD’ler ve soru bankalarıyla daha zevkli hale getirilir kanaatindeyim.”dedi.

Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda  aşağıdaki bilgiler elde edildi:

 1. a) Konular genel olarak öğretmen tarafından anlatılacak, tanım ve konuların anlaşılması için yeterince örnek verilecek.
 2. b) Öğrencileri derslerde aktif tutmak için sık sık  “Soru-Cevap” yöntemine başvurulacak.
 3. c) Öğrencilerin başarılı çalışmaları hemen notla değerlendirilip,sözle taltif edilecek.
 4. d) Defterlerini düzenli tutmaları sağlanıp, kitap ve gerekli ders araç gereçlerini getirmeleri sağlanacak.
 5. e) Konunun özelliğine göre Uygulanacak Metotlar;Düz anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Tümevarım Ve Tümdengelim, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Buluş Yoluyla Öğretim, Senaryo İle Öğretim,Analizle Öğretim, Tartışma Yöntemi.

9)

Ekonomik  durumu iyi olmayan öğrencilerin  eksiklerini gidermek, üniversite sınavına hazırlanabilmesi ve ders başarısını arttırmak konuların pekiştirilmesi amacıyla  konulara kaynaklık eden test kitaplarının kullanılmasına;bu amaçla çok sayıda kaynak temin edilmesi için özel dershanelerden kaynak kitap temini konusunda girişimlerde bulunulmasına,ayrıca tüm sınıflarda müfredat programının yetiştirilmesi konusunda bir problem olmadığından derslerin son 10 dakikasında müfredata uygun ve YGS-LYS’ye hazırlık amaçlı çalışma yapılmasına  karar verildi.

 

11) H.BAYÖRS: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflediği Türkiye idealini kavratmak anlamında kutlanacak gün ve haftalarda  bu ideallere inanmış öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke edinmeliyiz.

Aynı amaçlar doğrultusunda  18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı’nda  2104 ,2212 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayınlanan Atatürk ilke ve inkılaplarına ayrıntılı olarak yer verilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

12) Çalışma takvimi incelendi.

 

 • Tüm sınıflarda yıllık planlar müfredattaki sıraya göre yapılacak
 • Müfredat programları okunup incelenecek
 • Görülen kayıp ders saatleri tespit edilerek konular kalan süreye dağıtılacak
 • Ders saatlerinin dağılımına dikkat edilecek anlaşılmayan konular tekrar edilecek
 • Yazılı yoklamalar
 • DÖNEM İÇİN                                                                   2.DÖNEM
 • 03-07 KASIM                                                      16-20 MART
 • 08-12 ARALIK 27 NİSAN-8 MAYIS
 • 12-16 OCAK 01-05 HAZİRAN
 • Her öğretmen girdiği sınfın yıllık planlarını kendi hazırlayacak.

 

13) Proje ödevlerin ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmesine ödev konularının öğrencileri  araştırma, ve     inceleme,yapmaya teşvik edici türden olmasına özen gösterilmesi belirtildi. Ayrıca yönetmelik emirleri çerçevesinde proje ödevlerin belirtilen zamanda  verilmesi, konuların özenle seçilmesi,ödev konusunda belli aralıklarla rehberlik edilmesi  gerektiği  zümre başkanı H.BAYÖRS tarafından belirtildi.

Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici , günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri türden , Matematiği korkulacak değil sevilecek bir ders yapacak konulardan  oluşmasına aşağıdaki esaslar dahilinde karar verildi..

 

Ödev konuları; yönetmelikler, Atatürk ilke ve inkılâpları, müfredat programı ve yaşadığımız çevre dikkate alınarak belirlenecek.

  Kullanılacak yöntemler, inceleme, tanıtma, röportaj, gözlem çalışması.

   Ödev konuları her öğrenciye ayrı konularda ferdi ödev veya grup ödevi olabilecek şekilde verilecek.

   Seçilen ödevin niteliğine göre öğrencilerin aralarında iş bölümü yapmaları sağlanacak.

  Ödev konuları ile birlikte yaralanabilecekleri kaynaklar belirtilecek.

Ödevlerin yapılırken takip edilmesi, gereken rehberliğin yapılması ve değerlendirildikten sonra öğrencinin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

Ödevler  mutlaka   kaynak  belirtilerek   verilecektir .  Öğrenciye   bu  kaynağı  nereden  bulacağı  söylenmelidir .

Ödevler   hazır  problem  şeklinde  soru  olarak  değil .  Bir  konuyu  derinlemesine  incelenmesi   ve   araştırılmasına   yönelik  olmalıdır .

  Öğrencilerin  yararlanacağı   kaynak   bulunduğu  çevrede   bulunabilir  olmalıdır .

 

 Öğrenci   bir  konuda  ödev  hazırlamak   istiyorsa   bu  konu  öğrenciye    ödev  olarak   verilmelidir .

 

 Ödevlerin   toplama  tarihi  ve   nasıl  değerlendirileceği   öğrenciye  önceden   duyurulmalıdır .

 

 Ödev  hazırlama  safhaları  öğretmen  tarafından   kontrol  edilecektir .

 Öğrencilerden Matematik soru bankasındaki tüm soruların çözümlerini yapmalarının da istenmesi ödev olarak verilmelidir.Böylece öğrencilerin bir soru bankası bitirmeleri sağlanmış olur.

 

Ödevlerin  değerlendirme  esasları  tutanağa  geçirildi. Puanlama   aşağıdaki   şekilde  olacaktır.

Hazırlık  ve   ön  çalışma                           :   20    puan   

           Tertip ,  düzen  ve   zamanında  getirme :    20   puan

           Bilgi  ölçümü                                              :   40    puan

           Öğrencinin     ödeve  katkısı                     :   20  puan

                                                                      + —————————

                                                Toplam                  :  100   puan

Ödev Konularının  Belirlenmesi  :

 

 1. Sınıflar Matematik
 2. Sınıflar Matematik
Kümeler

Fonksiyon ,İşlem

Sayılar

İstatistik ve Olsılık

Üçgenler

vektörler

Yukarıdaki Konularla ilgili Matematik soru Bankasının çözdürülmesi

 

10.sınıf matematik dersi konularıyla ilgili Matematik soru Bankasının çözdürülmesi

 

 

 11.Sınıflar Matematik
 1. Sınıflar Matematik

 

1) Karmaşık Sayılar

2) Logaritma

3)Tümevarım ve diziler

4)Matris, Determinant ve Doğrusal denk. sistemleri

5)Yukarıdaki Konularla ilgili Matematik soru Bankasının çözdürülmesi

 

1) Fonksiyonlar

2)  Limit ve Süreklilik

3)  Türev

4)  İntegral

5)Yukarıdaki Konularla ilgili Matematik soru Bankasının çözdürülmesi

 

      2300 sayılı tebliğler dergisinde ki ödev konularının ilgili kısımları okunarak ödev konuları, müfredat konuları doğrultusunda verilmesine, herhangi bir soru bankasının tamamının çözdürülmesi şeklinde verilmesi ve lise son sınıf öğrencilerine son 5 yılda çıkan YGS-LYS sorularının verilebileceği uygun görüldü.

        Ödevler Kasım ayının 1. Haftasında verilip , Nisanın 3. haftasında toplanmasına karar verildi.

Murat İCİK: “Öğrenciler proje ödevleri alırken dersi geçmek düşüncesiyle değil , araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla almalılar.Biz de bunu öğrenciye bu şekilde aktarmalıyız.”dedi.

Matematik Öğretmeni  Murat İCİK   Ödevlerin verilmesinde  hassas davranılmasının önemli olduğunu belirtti.

Ödev  verilirken öğrenciyi araştırmaya  yöneltmenin  başarıyı artıracağını belirtti.  İsteyen öğrencilere  ikinci  ödevinde verilebileceği  belirtti .Bu öneri oy birliği ile kabul edildi  .                                                                                                                                                                                                              

14) Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları kullanılacak. Derslerde kullanılacak olan defterlerin özellikleri derslerin mahiyetine göre öğretmenler tarafından öğrencilere duyurulacaktır. Ders araçları,ders kitabı,YGS-LYS hazırlık kitapları,cetvel, pergel,iletki,MEB tavsiyeli yardımcı kaynaklar konu ile ilgili testler ve çeşitli sunumlar ve CD ler olarak tespit edilmiştir.

Okulumuzda ders araç ve gereci sıkıntısının bulunmadığı yeterince var olduğu ve öğretmenlerin kullanımına açık olduğu dersin  özelliğine uygun olarak ders araç ve gereçlerinin kullanılması gerektiği  ve bu becerilerin öğrencilere de kazandırılmasına önem verilip,özen gösterilmesine karar verildi.

 

15) Öğrencilerin istenilen seviyeye ulaşılabilmeleri ; ders çalışma sistemlerinin öğrencilere kavratılması için  rehber öğretmenleri işbirliği yapılmasına karar verildi.

Öğrencinin muhakeme,kavram ,karar yeteneğini geliştirmek,güzel Türkçe’mizi gerektiği gibi konuşma ve yazmaları için: Türkçe’nin güzel konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılmasını sağlamanın yanında dilimizi doğru kullanıp öğrencilerimize daha yararlı olunması amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Murat İCİK: “Edebiyat öğretmenleriyle öğrencilerin okuduklarını anlayabilmelerini sağlamak hususunda biyoloji dersinin genetik ihtimallerinin hesaplanması hususunda fizikte türevin kullanıldığı konularda  ilgili derslerin öğretmenleriyle gerekli işbirliği yapılması gereklidir. “ dedi.

Nail ACER: “Zümre iş birliği karşılıklı amaç birlikteliği içinde gelişme ve yenileşmeyi sağlar.Etkin öğretim,aktif öğrenmeye yardımcı olarak  zümre işbirliği oluşturacağımız diğer zümreler ile öğrencinin muhakeme, kavram ve karar yeteneğini geliştirecektir.” dedi.

     Fen Bilimleri grubu öğretmenleri ile matematik işlemlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukları çözmede fikir alış-verişi yapılıp gerekli tavsiyelerin alınmasına karar verildi.

Ayrıca sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerimizdeki  başarılarının dikkatle gözlenip,uygun tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

16) Hasan BAYÖRS: Matematik soyut kavramlar ile inşa edilen düzenli ve kesin biçimi ile alışkın olduğumuz günlük düşünce esasına dayanır. Bize yabancı gelen düşüncenin kendisi değil düşüncemizi ifade eden özel simgelerdir.Matematik ele alınan bilgiyi ya da problemlerin çözümlerini içeren yolları buluşçu düşünceye dayalı sistematik bilgi olarak ifade etmemizi sağlayan evrensel bir dil, evrensel bir kültür ve teknolojidir. Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenir.  Bu hedef doğrultusunda ;

 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve  matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.
 • Yüksek öğretime temel olacak tüm matematik altyapısının hazırlanması ve öğrencilere analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi üst düzeyde matematiksel düşünme becerileri kazandırılmaya çalışılır.
 • Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını  fark  etmeleri sağlanır.
 • Her türlü eğitim teknolojisi ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde hedeflere uygun olarak kullanılır.

Bu doğrultuda  Okulumuzda matematik konuları yöntem zenginliği ile  işlenirken, matematiksel düşünme ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla bu yıl başladığımız 9. sınıf düzeyinde  konuları beklentilere temel teşkil edecek şekilde  detaylı ve gelecekte bir lise mezunundan beklendiği gibi donanımlı insan  altyapısını almış öğrenciler mezun edebilme hedefimize uygun olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin Matematiğe karşı ilgili ve  analitik merakının peşinden giden öğrenciler olabilmelerini sağlamak  için proje çalışmalarına önem verilmekte ve öğretimin projelerle desteklenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, öğrencilere matematik proje çalışmaları yaptırılmaktadır. Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda araştırma yapması teşvik edilirken, planlı ve ekiple çalışma  sorumluluğu kazandırılmaktadır.

 

17) Hasan BAYÖRS: “Değerli meslektaşlarım ,çağdaş eğitimin, öğrenci merkezli işbirliği her yerde öğretim araçlarıyla ,bilgiyi öğrenci ile paylaşan, öğretim amaçlarıyla desteklenmiş,dönütlerden yararlanarak pekiştirme özellikleri vardır.Bu  özellikler dikkate alındığında kendimize özel yapılabilirlik manasında  da olsa çalışmalar başarıyı arttırıcı önlemler almalıyız .”dedi.

 

Murat İCİK: “Her öğrencinin kendine özgü yeteneği ve çalışma temposu  diğerlerinden farklıdır.Bu farklılık dikkate alınmalıdır.Araştırma yapmak,tekrarlamak sureti ile öğrenilenler belleğe yerleşir.Böylece öğrenci kendini güvende hisseder.Bu nedenle derslerde problem çözerken güncel yaşama uyarlayarak örnekler  verilerek,  bilginin kalıcı olması sağlanmalıdır.”dedi.

Nail ACER:“Matematik derslerinin işlenişinde problem çözme yöntemi kullanılabilir.Problemi tanıma,geçici hipotezi formüle etme ,veri toplama ,sonuca ulaşma ,sonucu test etme bu yöntemin özellikleridir.Bu yöntemde zihinsel analiz etme ,genelleme ,sentez yapma işlemleri vardır.Bu yöntem öğrencinin etkin katılımını sağlar.Algılama ,akılda tutma,öğrenilen sorumluluklarını geliştirme,ders kitabı dışında materyal araştırma, öğrenenlerin fikirlerinden yararlanmaktadır.Bu yöntemde öğretmenin sınıf yönetiminde iyi yetişmiş olması gerekir.Hepimizin bu konuda başarılı olacağı hususunda hiç kuşkum yok.Öğrencilerimizin etkin öğrenme-öğretme konularında iyi yetiştirilmeleri gerekir.”dedi.

Öğretim metotlarının uygulanması doğrultusunda Öğrencileri ilgilerini artırmak amacıyla yapılacak uygulamalı çalışmalar için de aşağıdaki esaslar belirlendi:

Konular genel olarak öğretmen tarafından anlatılacak , tanımların ve konunun anlaşılması için yeterince örnek  verilecek.

  Öğrencileri aktif tutmak için sık sık “Soru -Cevap yöntemine” başvurulacak.

   Her bölümün sonunda o bölüme ait sorular ,  testler   dağıtılacak.

   Öğrencinin başarılı olduğu durum hem notla değerlendirilecek hem de hoşa gidecek sözlerle teşvik edilecek.

Öğrencilerin konulara ilgi duymaları, kolay kavramaları için hazırlık çalışmaları yapmaları sağlanacak. Ön hazırlık çalışmalarının kontrol edilecek.

Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlamak için öncelikle dersin sevdirilmesi gerektiği vurgulandı.Öğrencilere kazanacakları davranışların yaşamlarında ne işe yarayacakları abartılmadan söylenecek.Kazandırılacak en üst düzeydeki hedef belirtilecek. Ders konularının öneminin zaman zaman vurgulanacak.

Ders araç gereçlerinin kullanımına daha fazla dikkat etmek ve öğrencilerin bu araç gereçleri kullanırken daha dikkatli olmalarının sağlanması, kitap, defter getirmeyen öğrencilerin bunu alışkanlık haline getirmelerinin önlenerek Defterlerini  düzenli  tutmaları  , kurşun kalemle yazmaları , gerektiği yerde renkli kalem    kullanmaları sağlanacak. Bu şekilde Ders araç gereçlerinin en iyi şekilde kullanılması sağlanacak.

 Konuların sonunda neler öğrendik? sorusunu özet bilgilerle değerlendirmek.

   Maddeleme çalışmalarına yer verilecek.

   Konularda adı geçen yabancı sözcükler tahtaya yazılarak açıklanması yapılacak.

   Çeşitli tablolar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılacak.

Başarısızlığı görülen öğrencilerin başarısının artırılması için alınacak tedbirler konusunda,şu etkinliklere yer verilmesi kararlaştırıldı.

 • Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,
 • Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirilmesine,
 • Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına,güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırılmasına,
 • Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığına inandırılmasına,bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
 • Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
 • Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,
 • Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine,sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
 • Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin,Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,
 • Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına
 • Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,
 • Ders işlenişinde bir önceki konunun kısaca tekrarının yapılması ve yeni konuyla bağlantı kurulması.
 • Ezbercilikten kaçınmaları için önceki konularla bağlantı kurulabilmesi, sebep-sonuç ilişkilerini kavrayabilmelerinin sağlanması.
 • Ayrıca yeni müfredat doğrultusunda 9. ve 10. sınıflarda küme teşekkülleri yapılacak.Dersler proje hazırlama ağırlıklı işlenecek ve bu doğrultuda ödev faaliyetleri değerlendirilmesine karar verildi.
 • Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine,güzel Türkçe’mizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına

 

Murat İCİK Öğrenciye; düşünme, karşılaştırma, araştırma yapma alışkanlığının kazandırılması ve bu konuda öğretmenin rehber olması hususunu vurguladı.

 

18) Ölçme değerlendirmedeki esaslar:

 1. a) Yazılı yoklamalarda;

      Yazılı sorularının Matematik öğretiminin amaçlarına uygun, düşündürücü, sebep-sonuç ilişkisini kurdurtabilecek nitelikte olması kararlaştırıldı.

      Soru sayısı olarak; Çok sorulu, kısa cevaplı (tek kelimelik veya çok kısa sorular sorulmayacak) soruların yanında, uzun cevaplı sorular da sorulacak, bu şekilde hazırlanacak olan yazılı sorularının sayısının 10 olması kararlaştırıldı.

      Sınavda her sorunun not baremi öğrenciye bildirilecek, yazılı kağıdını nasıl kullanacağı anlatıldıktan sonra bundan da puan verileceği öğrenciye duyurularak uygulanacak.

    Yazılı sınav tarihleri belirlenirken diğer sözel derslerle çakışmamasına özen gösterilecek  ve sınav tarihi öğrenciye en az on  gün önceden bildirilecek

     Kapsam olarak; Müfredat programının başından itibaren yazılı soruları hazırlanacak, 2. ve 3. yazılı sınavları da yeni konulardan %70, daha önceki konulardan %30 oranında soru sorulması kararlaştırıldı.

     Yazılı soruları hazırlanırken sınıf seviyeleri dikkate alınacak.

     Yazılı sınavlara ek olarak çoktan seçmeli (test) sınavının, her dönem için bir kez ve dönem sonunda yapılabileceği  kararlaştırıldı.

     Sınav sonrasında, genel hatalar belirlenecek başarısız olunan konularda hazırlık soruları verilecek, konunun tekrarı sağlanacak.

 1. b) Sözlü yoklamalarda;

      Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özen ve aktivitesi,

      Konularda ders araç ve gereçlerini kullanması,

      Konular arasında sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmesi, dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.

      Bir önceki konunun tekrarı yapılırken öğrencilere sorular sorularak değerlendirme yapılacak.

      Öğrencinin defter kullanması ve hazırlık çalışmalarının sözlü notunu ve öğretmenin kanaatini etkileyeceğinin bildirilmesine karar verildi.

        Sözlü notu için özel bir ders ayrılmayacağına öğrencinin yıl içindeki başarı durumuna göre ders anında ve öğrenciyi teşvik edici olarak verilmesi ve öğrenciye ders esnasında duyurulması kararlaştırıldı.

Ölçme değerlendirme konusunda Matematik dersinden her dönem için üç yazılı sınav yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Hasan BAYÖRS “Bu derslerde yapılacak değerlendirmeler sadece üç yazılı ve en az bir sözlü notuna dayandırılmamalı, öğrencinin yaptığı her türlü etkinlik mutlaka değerlendirilmeli, öğrenci bir bütün olarak ele alınmalıdır”dedi.                                                                                        .
Konuyla ilgili olarak yeni ölçme değerlendirme yaklaşımlarının çok iyi araştırılıp, uygulanmasının önemine değinen Hasan BAYÖRS”Artık eskimiş teknikleri bir kenara bırakmalı, öğrenciyi yaptığı bir hesapla, çalıştığı bir projeyle, davranışları, sorumluluk duygusu gibi birçok etkenle bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Küme Çalışmasına önem verilmeli”dedi.

 

Bu bağlamda öğrenci ürün dosyalarının oluşturulması, idare ile işbirliği halinde öğrencinin iyi bir takiple öğrenci performans değerlendirme formlarının değerlendirilmesi ve bu yolla yeni müfredat kapsamında Öğrenci başarısının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

 

 • Yazılıdan sonra başarısız oldukları konular tespit edilecek. Tekrar yapılacak
 • Öğrenci velileriyle görüşmeler yapılacak
 • Öğrenci sık sık tahtaya kaldırılacak

19) İlgili yönetmelik gereği her dönemde son sınavların ortak olarak  yapılması kararlaştırıldı.
Yapılacak Ortak sınavların her dönemin son yazılısının çalışma takvimine uygun bir tarihte yapılması kararlaştırıldı.

 

20) Ortaöğretim Sınıf Geçme Yönetmeliğinin. maddeleri Hasan BAYÖRS  tarafından okundu. Bu konuda soru olanın olup olmadığı soruldu. Sorusu olan arkadaş olmadı. Hasan BAYÖRS  bu yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesini İstedi.

 

21) (2438, 2445, 2455, 2460 sayılı Tebliğler Dergilerinden) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin tümü Hasan BAYÖRS  tarafından okundu. Hasan BAYÖRS   konu ile ilgili sorusu olanın olup olmadığını sordu. Öğretmen arkadaşlar: “Yönetmelikte sorularımız yeterince cevap buluyor, yok.” Dediler.

 

22) Liselerin 4 yıla çıkarılması ile ilgili genelge incelendi.Hasan BAYÖRS  : “ değerli arkadaşlarım Küme çalışması , Proje Hazırlama ve Performans Değerlendirme konusunda görüşlerini belirttiler. Önceki gündem maddelerinde bu hususlardan efektif olarak söz edip kararlarımızı aldığımızdan burada bahsetmeyeceğiz.” Dedi.

 

Matematik grubu derslerinin öğrencilerin düşünce eğitimine ağırlık verdiğini, bu nedenle öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkinin ders etkinliklerini de çeşitlendirdiğini söyleyen Hasan BAYÖRS  “Yeni müfredatın biz öğretmenlerden istediği gibi: Öğretmen daima öğrencisine rehberlik etmeli, dersin zevkli bir yönünün de öğrencinin kişilik gelişiminde önemli bir rol oynamasıdır. Bu nedenle öğretmen, öğrencisiyle yakın olmalı, öğrencinin düşünsel paylaşımlarını arttıracağı sınıf ortamları hazırlamalıdır.”dedi.

 

23) Liselerarası Proje Yarışmalarında okulumuzu temsilin katılacak öğrencilerin tespiti için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak öğrenci seçimi yapılmasına karar verildi.

Tübitak  tarafından yıllık düzenlenen yarışmaların takibi ve bu doğrultuda çalışma ve  oryantasyon yapılması kararlaştırıldı.

 

24)  Kurul Başkanı Hasan BAYÖRS  sırayla arkadaşların yeni öğretim yılı ile ilgili dilek ve temennilerini belirtmelerini istedi.

 

Matematik  Öğretmeni  Murat İCİK Konuların  sonlarında YGS-LYSsorularına yer verilmesinin yararlı     olacağını belirtti. Ayrıca öğrenci velileri ile   öğrencilerin ders durumları  ve davranışları periyodik  aralıklarla görüşülmesi  özellikle başarısız  ve problemi olan  öğrencilerle daha çok ilgilenmenin yararlı olacağını söyledi.

 

Matematik  Öğretmeni Nail ACER: sınıf    seviyesi göz önüne  alınarak ders  işlenmeli, seviyeye uygun

ders anlatmanın ve buna göre sınav sorularının hazırlanmasının yararlı olacağını belirtti.

 

Matematik öğretmeni  Murat İCİK, öğrencilerle iyi  bir iletişim  kurulup amaçlarının   kavratılması gerektiğini    bu doğrultuda   öğrenmeyi  kolay kılacak  programlı ve  metodlu  çalışmayı    öğrencilere   öğretmenin yararlı olacağını  belirtti.

 

Kurul Başkanı Hasan BAYÖRS  Eğitim öğretim çalışmalarının yanında öğrencilere göstereceğiniz duyarlı yaklaşım ve başarılı etkinliklerden dolayı hepinize şimdiden teşekkür ediyorum

Matematik Öğretmeni  Hasan BAYÖRS  “ Yapılan ayrıntılı zümrenin yararlı olacağını belirtti. Sık sık bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmanın yararlı olacağına inanıyorum. Dedi.

 

Kurul Başkanı Hasan BAYÖRS  Türk Milli Eğitim Amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Milli değerlere bağlı, milletini vatanını ortak sevinç ve tasalarını paylaşabilen sorumluluğunun bilincinde birlik ve beraberlik duygularına sahip öğrenciler yetiştirmeye çalışılacağını belirtti.

 

Vatan millet sevgisiyle dolu, benlikleri atalarıyla barışık, kişilikli, araştıran, tartışan, özgüvene sahip gençler yetiştirmek dileğiyle, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisiyle Zümre başkanı  Hasan BAYÖRS     başka söz alan olmadığı için toplantıyı, 2014-2015   Eğitim ve Öğretim Yılının öğrencilerimize, okulumuza , bizlere faydalı olmasını ifade ederek , hepimize başarı ve mutluluk getirmesini dileyerek” toplantıyı kapattı.

 

MATEMATİK ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

HASAN BAYÖRS                       MURAT  İCİK                           NAİL ACER

Zümre Başkanı                        Matematik Öğretmeni                Matematik Öğret.

Matematik Öğretmeni

                                                                                  / 09 / 2014

Uygundur.

                                                                            Osman BÜYÜKKAYA

                                                                                 Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

NELER ÖĞRENDİK?

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.