Liseler arasında nakil ve geçişler 2021

meb

lise nakil işlemleri 10. sınıf 2021, 9.sınıf lise nakil işlemleri, 11.sınıf nakil işlemleri 2021, meb nakil 9.sınıf lise nakil işlemleri 2021, 10. sınıf nakil işlemleri 2021, 10. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?, lise nakil yönetmeliği 2021

Liselerde Nakiller Ne Zaman Açılacak? Tıkla

Okullarla İlgili Bilgi Al!

Liseler arasında nakil ve geçişler  2020

 (1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,

c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

d) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,”

e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2)  Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler, okulların açık kontenjanlarına göre;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem bitiminden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere zamana bakılmaksızın yapılır. Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep alınır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.”

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmi ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Resmi ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Uluslararası Program uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.”

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.

Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme

 (1)  Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde;

a)Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.

c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde yapılır.

(2)  Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dahil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır

 (3)  Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

(4)  Nakil ve geçiş işlemleri;

a) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.”
(5)  e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır. Ancak tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçişlerinde bu sürelere bağlı kalınmaksızın işlem yapılır.

(6)  Nakil şartlarının taşınması durumunda;

a) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan,

b) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.

 (7) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve  merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.

 (8) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

(9)  Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı küçük olana,

b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana,öncelik verilir. 

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller

(1) a)  Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.

b) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar, her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.

(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması halinde 9 uncu sınıflar için OBP; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır. Eşitlik halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir

(4) e-Okul sisteminden alınan nakil başvurularıyla e-Okul kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir. Başvurular, haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili belge e-Okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.

(5) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması halinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.”

 (6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Şehit veya gazi çocuklarının nakilleri

Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler

 (1) a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.”

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz.

 Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

 (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;

a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

ç)  37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.

107 Responses

 1. mehdi dedi ki:

  ben şuan sınavsız bi okula yerleştim okuldan pek memnun değilim ve başka sınavsız okul ile değiştirmek istiyorum peki sorum şu : 9dan 10 a geçiş yapımında 9.sınıfın obp sine mi bakıyolar yoksa farklı bir durum mu söz konusu
  lütfen cevap verin

 2. buse dedi ki:

  nasıl nakil verebilirim

 3. serpil dedi ki:

  bir şey sorabilir miyim? AKBAL a geçebilmemiz için en düşük okul ortalamasının kaç olması gerekiyor

 4. Büşra dedi ki:

  Şimdi ben onuncu sınıfa geçtim emele gitmek istiyorum ne zamana kadar tercih yapabilirim yardımcı olur musunuz?

 5. Yusuf dedi ki:

  Ben daha yeni başlıyacam buraya buranın puanı kaç

 6. Dilruba dedi ki:

  Bu sene bu okula gitmek istiyorum fakat istediğim bölüm sağlık bakım teknisyenliği burda varmı bilmiyorum yazmıyorda hiçbir yerde

 7. Derin dedi ki:

  Arkadaşlar suan 9 sınıfın bitmek üzere yaz tatilinde nakil yapmak istiyorum yani 10 sınıfı başka okulda okuyacam yaz tatilinde sizce nakil olur mu lütfen cevap verin

 8. sude dedi ki:

  11.sınıf imam hatip lisesindeyim özel anadolu lisesine geçmek istiyorum mümkün müdür?

 9. Aylin Ertekin dedi ki:

  seneye 10. sınıf olacağım şuan özel okulda okuyorum ve seneye sınavlı puanımın yettiği bir devlet okuluna geçmek istiyorum. ama seneye. ne zaman başvuru yapmam gerekir? cevaplarsanız çok sevinirim.

 10. Süleyman oyit dedi ki:

  Nakil basvurulari ne zaman basliyor

 11. Ezgi dedi ki:

  Nakil tarihleri belli mi

 12. Nisa Gürcan dedi ki:

  Ben şuan Sağlık Meslek 9.sınıf öğrencisiyim ve haftaya falan bir Anadolu lisesine nakil olmak istiyorum. İşte haftaya falan nakil olabilir miyim yoksa 2. dönemin başında mı nakil olabilirim?Lütfen çok acil cevap verin.

 13. Savas dedi ki:

  Spor lisesi 11. Sınıf Anadolu lisesine nakil varmı lutfen biri cevap versın

 14. pismann dedi ki:

  Ben 10. Sınıfa kadar fen lisesinde okudum sonra 11 sınıfta Anadolu’da geçiş yaptım çok pişmanım fen lisesine geri dönmek istiyorum ama 11 sınıfta Anadolu’da fene geçiş yok galiba ne yapmalıyım bu yaşa kaldırılan keşke ya

 15. arda dedi ki:

  Nakil başvurumu nasıl silebilirim.Acil

 16. arda dedi ki:

  nakil başvurumu nasıl silebilirim

 17. arda dedi ki:

  nakil başvurumu silmek istiyorum.nasıl yapabilirim

 18. Irmam dedi ki:

  19 23 ağustos ‘ta olan nakil dönemininde nakil yapamadımda acaba bi dahaki nakil ne zaman acaba

 19. ergin dedi ki:

  e devletten nakılı nasıl yapıyorsunuz

 20. İsimsiz dedi ki:

  Bn 8. Sinifi yeni bitirdim tercih yaptım bana arnavutköy anadolu lisesi cikti ama ben mehmet akif ersoy cok programli anadolu lisesini istiyorum tekrar tercih yapma hakkim var mı

 21. İsimsiz dedi ki:

  Ben 8. Sinifi yeni bitirdim tercih yaptım bana arnavutköy anadolu lisesi cikti ama ben mehmet akif ersoy cok programli anadolu lisesini istiyorum tekrar tercih yapma hakkim var mi

 22. aktug dedi ki:

  liseye giremedim ve liseye girmek için ne yapmalıyım

 23. aktug dedi ki:

  şimdi okula giremezsek ne oluyor ve okula girmek için ne yapmalıyım.

 24. Iraq dedi ki:

  18 yaşındayım ve 6 aylık, beni okulda kabul ediyor musunuz?

 25. Iraq dedi ki:

  18 yaşındayım ve 6 aylık, beni okulda kabul ediyor musunuz?

 26. suwo dedi ki:

  Yazın da nakiller oluyormuş ,nakillerin ne zaman olduğunu biliyor musunuz ??

 27. Fatma dedi ki:

  Heryerde puanla nakil yapılır falan yaziyor ama herkes yüzdelik dilime göre diyo kafayı yicem hangisi daha önemli cevap veriin

 28. İclal dedi ki:

  Anadolu meslek lisesindeyim 10. Sınıf yaz tatili şu an ama 11 de başka okula gidemiyorsun meslek dışındaki.15 temmuz da yapılacak nakil başvurularında geçebilir miyim sistem de 11. Sınıf mıyım lütfen yardımcı olun:(

 29. MeLiH dedi ki:

  Lise 9.sınıf öğrencisiyim 10 a geçicem bu yıl lisemi değiştirmek istiyorum değiştirme işlemleri ne zaman ve nerden yapılmalıdır

  • ____ dedi ki:

   tarihleri tam olarak geldiğinde (daha açıklanmadı diye biliyorum) ebeveynlerinden birisinin e devleti üzerinden öğrenci nakli diye aratıp meb öğrenci nakli yerine girersin ve yaparsın.

 30. Burhan Can Karagöz dedi ki:

  Ben 10. sınıfa geçtim acaba nakil işlemleri ne zaman açılır bilginiz varsa yazabilir misiniz? ( tam tarih olarak)

 31. Eren dedi ki:

  10. sınıfım okulun kapanmasına 5 gün var meslek lisesindeyim anadoluya nakil yaptırmak istersem
  teog pıanıma mı bakarlar yoksa 10. sınıf ders ortalamasına mı cevaplayan olursa sevinirm

  • adwkdjl dedi ki:

   teog puanına bakılır bence vakıt kaybetmeden anadoluya geç pişman olma sonra

  • İclal kibar dedi ki:

   Bende aynı soruyu soracaktım hâlâ 10. Sınıf gözüküyorum 15 temmuzda olan olan nakil başvuruların da anadolu geçmek istiyorum ama

 32. Meral Alkan dedi ki:

  Yurtdışından gelen çocukların nakil işlemlerinde nasıl bir prosedür izleniyor?

 33. Meral Alkan dedi ki:

  Yurtdışından gelen çocukların naklinde nasıl bir prosedür izleniyor? Almanya mesela.

 34. Merve dedi ki:

  Merhaba ben 10.sınıfım nakil vermek istiyorum.nakil vericeğim okul sınavlı yazıyor e devletten nakil yaparken fakat meb’in kontenjan sitesinde okul sınavsız gözüküyor.ben nakil aldırmak istediğim liseye yeniden sınava girerek mi geçebileceğim yoksa teog puanımla mı? Okul sınav ile öğrenci seçebilecek kadar nitelikli bir okul değil. Benim teog puanım 408 okulun puanı 405 ve nakil sırasında 1.sıradayım. Bu sınavın 9.sınıflar için olduğunu düşünüyorum fakat emin olamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 35. Ümit dedi ki:

  4 Mayıs 2019 da nakil başvurusu yaptım ne zaman açıklanır.

 36. Gülücan dedi ki:

  Kızım Özel sağlık meslek lisesinde okuyor 10 sınıfta devlet sağlık meslek lisesini istiyor ama yakınımızdaki sağlık meslek lisesine teog puanı 25 puan az olduğu için sistem kabul etmiyor ders notları şuan çok iyi takdir belgesi var ortalaması 94 devlet Okuluna naklini nasıl alabiliriz.

 37. can dedi ki:

  nakilim bir türlü çıkmıyor ne yapmalıyım

 38. tarık dedi ki:

  arkadaşlar ben 12. sınıfım meslek lisesinde okuyorum ve staj yapıyorum anadolu lisesine nakil olma imkanım var mı ?
  teşekkürler…

 39. gamze dedi ki:

  4 subat sonra ki nakil tarihi belli mi acaba?

 40. gamze dedi ki:

  4 ŞUBAT SONRASI NAKİL TARİHİ BELLİ Mİ ACABA ?

 41. gamze dedi ki:

  4 şubat sonrası nakil tarihi bellimi ?

 42. Akshsks dedi ki:

  Nakil siram surekli yukseliyor ben bu kadar dusuk oldugunu sanmiyorum acaba nakil islemi kabul edilirken nakil sirasina gore mi aliniyor Acill Cevap verirseniz Sevinirim

 43. evlat dedi ki:

  ımam atıp okuyorum anadluya eçış yapmak ıstıyorum ama 10.sınıf ıkıncıdönem ımam atıpten anadoluya eçış yokmuş..lütfen yardım edın ben ne yapmalıyım..

  • isimsiz dedi ki:

   bende aynı durumdayım maalesef… 10. sınıfın 2. dönemine kadar istedin istedin yoksa imamhatip dışına çıkamazsın istediğin Anadolu lisesinde boş kontenjan olması lazım ayrıca.

 44. Şeyma dedi ki:

  Açık öğretim düz lisedeyim ve mesleğe geçiş yapmak istiyorum dilekçeyi nasıl hazırlamalıyım bilgilendirirseniz sevinirim

 45. Emir dedi ki:

  Neden hala açılmadı sistem 11.sinifim 15tatil bitirdi nakil başvurusu yapamıyorum

 46. admin dedi ki:

  Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul
  müdürlüğüne dilekçe ile yapılır.

  Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir.

  Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

  Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir

 47. KlncNmn dedi ki:

  Şuan İstanbulda bir lisede hazırlık sınıfı okuyorum. Sene sonunda başka bir okula nakil istiyeceğim. LGS puanımamı bakılır yoksa karnememi. Bide 9. sınıftanmı başlayacağım. Lütfen bilen birisi cevap versin

  • evlat dedi ki:

   şımdı sane hazırlık okuduğuna öre deceğın okulda hazırlık oladabılır olmayadabılır ama bence hazırlık sınıfı olan bı okula geç aam mesela senın okuduğun hazırlık ıngiglizceyse hazırlık sınıfı işspanyolca fransızca gibi ingilizceden farklı hazırlık bulunduran okula geçme..yok eğer hazırlık ınıfı bulunmayana bır okula gideceksen kendıneden 1 yaş küçüklerle okuayaya razı olacakassın sanırsıam ya da 10.sınfdan başlatırlar..bıde karnenene değıl lgs notuna bakarlar..nette ayrıntılı açılamalar bulunan sitelerl var lınk koyayım bı bak ıstersen

  • Anonim dedi ki:

   ben de aynı durumdayım

  • sanane dedi ki:

   hayır gerizekalı 9 dan tekrar başlamıyorsun

  • ziyaretçiiii dedi ki:

   her ikisinede bakıyorlar yani çok çalış

 48. Ayse dedi ki:

  Acil cevap verin lütfen 15 tatilde nakil varmı var ise nezaman başvuru yapmamız gerek lütfen araştırmaktan yoruldum lütfen

  • dilan dedi ki:

   benimde öğrenmem gerek

  • ali dedi ki:

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi gereği 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren ortaöğretim kademesindeki tüm özel ve devlet okullarında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı II.Dönem Başlangıcına Kadar Nakil Başvuru ve Kabul Onay İşlemleri Yapılmayacaktır.

 49. onur dedi ki:

  ya yardım edin ne olur 15 tatilde nakil isteniyormu mersinden artvine taşındık nakil ne zaman istenecek

 50. Birisi dedi ki:

  15 tatilde nakil yapılabiliyormu?

 51. Ömer dedi ki:

  Biri cevap versin lütfen 2. Dönem başka liseye geçiş varmı

 52. biri dedi ki:

  Şimdi Ocak’ın son haftası başvuru yapsak Şubat’ın 1’inde belli olur mu?

  • Yok dedi ki:

   Bende bunun cevabını arıyorum

   • evlat dedi ki:

    aşvuru yapamazsın şuan en erken 4ünde şubatın 4üde yap 5inde açılacak..bu ay böyle..ynai ayın sonunu beklemememıze gerek kalmıcak..

  • evlat dedi ki:

   başvuru yapamazsın şuan en erken 4ünde şubatın 4üde yap 5inde açılacak..bu ay böyle..ynai ayın sonunu beklemememıze gerek kalmıcak..

 53. merve dedi ki:

  15 tatilde nakil yapılabilir mi ? anlıyamadım

 54. Ayse dedi ki:

  Istedigim okulla aramda 1 puan fark var nakil yapamiyorum ne yapmaliyim

 55. Ahmet Özdemir @ahmetozdmr1018 dedi ki:

  Gerçekten Yararlı Bir Bilgi, Teşekkürler.

 56. mehmet dedi ki:

  cuma günü açıldı ben yaptım bile ne zaman açıklanır sonucu bilmiyorum

 57. Nasuh dedi ki:

  Bende ocağın 30unda dilekçe yazdirdim babama yarın yeni okula mi gitcem lütfen cevap verin yaaaa

 58. admin dedi ki:

  e okul sisteminde kaydın hangi okulda görülüyorsa o okula gitmen gerekir.

 59. evlat dedi ki:

  bende 30 şubatta müdürle konuştu babam 30 unda sıstem kapalıydı yapamadılar 1 ıle 5 ı arasında nakıl verıelcek benım nakıl ırışım yarın ya da buün yapılacaka sen 6 şubatta kabul edılırsen yenı okuluna ıdersın. şöylekı 4 şubat nakıl son ün 5 şubat nakıl onay ünü 6 şubatta er şey bellı olur..

 60. Nasuh dedi ki:

  Eski okulun numarasi ile giriş yapabiliyorum o zaman hala ordamiyim

 61. admin dedi ki:

  Doğal olarak eski okuluna gitmen gerekecek. Çünkü yoklama hala eski okulundan alınıyor.

 62. Nasuh dedi ki:

  Peki ne xaman yeni okula giderim

 63. Ayşe dedi ki:

  Ben başka bir okula nakil vermek istiyorum fakat nakil başvuruları ne zaman bilmiyorum yarın nakil verirsem ne zaman açıklanır ya da yarin değil de 5 Şubat ta verirsem oluyor mu

 64. evlat dedi ki:

  bugün nakıl son gün yarın giriş yapamazsın sisteme nakıl onay günü konuş hemen ver.öğlene dek babana dilekçe yazdır ya da müdürle konuşsun ama bugün nakıl alsın son gün son!!

 65. merve dedi ki:

  ayın son iş günü belli oluyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

63 − 61 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.