almanca 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2014-2015

……… ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2014–2015 ÖĞRETİM YILI  

II.DÖNEM ALMANCA DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER  KURULU TOPLANTISI

 

Toplantı Tarihi                  :11/02/2015

Toplantı Saati                      : 12:30

Karar No                                  : 2

Toplantı Yeri                       :Öğretmenler odası

Toplantıya Katılanlar   :  …………………………… Almanca öğretmeni ( Zümre Başkanı)

                                            …………………………… Almanca öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Madde : Açılış ve yoklama
 2. Madde: Gündem Maddelerin Okunması ve Değerlendirilmesi
 3. Madde: Bir önceki “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.
 4. Madde : 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması,
 5. Madde : Yeni Programa Göre 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde Yayınlanan Atatürkçülükle İlgili Konuların Okunması
 6. Madde :Yabancı dil eğitimi ve öğretimi yönetmeliğinin ve Almanca dersinin genel ve özel amaçları okunması
 7. Madde: Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi
 8. Madde :Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)
 9. Madde :Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı için okutulacak kitapların seçimi
 10. Madde: Yıllık Ödevlerin Toplanma ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi
 11. Madde : Ölçme ve değerlendirme. Yazılı Tarihlerinin belirlenmesi

Ortak sınavların yapılış zamanı ve biçiminin görüşülmesi

 1. Madde :Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.
 2. Madde: Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği. Almanca Dersinin Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer
 3. Madde: Başarıyı Arttırıcı Çalışmalar.
 4. Madde: Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Madde : Açılış ve yoklama

……………………  Anadolu Öğretmen Lisesi Almanca Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu,  Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin 75 Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere ……………………….  başkanlığında toplandı. Başkanlıkça yapılan yoklamada, Almanca Öğretmeni …………………… bulunduğu görüldü.

 1. Madde: Gündem Maddelerin Okunması ve Değerlendirilmesi

……………………… gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Alınacak kararların eğitim ve öğretime hayırlı olması dileğiyle toplantıya başlandı.

 3.Madde:Bir önceki “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.

2014–2015 Öğretim yılı 1. kanaat döneminde yapılan Zümre toplantısında  alınan kararlar ve toplantı tutanakları Almanca Öğretmeni …………………………… tarafından okunarak gözden geçirildi ve 2014–2015 Öğretim yılı 1.döneminin  genel bir değerlendirilmesine geçildi. Konu ile ilgili olarak …………………………. “Geçen dönem, iyi bir eğitim öğretim dönemi  geçirdiğimize inanıyorum.. Yeni Müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmadığını ve derslerin planlanan sürede bitirildiğini tespit ettiğini   dile getirdi.

 1. Madde : 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün    okunması ve açıklanması.

““1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.),

“Genel Amaçlar

Madde 2.

Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.” Zümre başkanı ………………………….  tarafından okundu.

Almanca Öğretmeni  ………………………………………. “Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında, dersin işlenmesinde hareket noktamız bu amaç ve ilkeler olacaktır ,” dedi.

 1. Madde : Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması.

Almanca dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülük ile ilgili konular (sayfa 49) okunup incelendi. Buna göre; 9.sınıflarda ATATÜRK’ÜN HAYATI Öğrenim hayatı, Askerlik Hayatı, Siyasi Hayatı, konularının işleneceği ve  Öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak işleneceği, b u konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği,

 1. sınıflarda ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik ,Milliyetçilik, Halkçılık ,Devletçilik ,Laiklik ,İnkılâpçılık; konularının işleneceği  ve Öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak, Atatürk ilkelerinin adları verilip bir ya da birkaçı kısaca açıklanacağı,bu konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği,

11.sınıflarda ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ Atatürkçülüğün nitelikleri Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş olması temelinde milli kültür olması , Atatürkçülüğün nitelikleri, konularının işleneceği  ve öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak işleneceği, bu konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği,

12.sınıflarda ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ Aklı ve bilimi esas alması Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi Yurtta ve dünyada barışı esas alması Evrensel olması konularının işleneceği   ve Atatürkçülüğün nitelikleri, öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak işleneceği  bu konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği üzerinde duruldu.

Ayrıca, Almanca Atatürk’ü anlatan sözlerin yazılması veya değişik site ve kaynaklardan bulunan sözlerin öğrencilerin seviyelerine Almancadan Türkçeye veya Türkçeden Almancaya sözlük yardımıyla çevirme çalışmalarının yapılmasının çok faydalı olacağını ve ayrıca dönem ödevleri verilirken Atatürk’ün Hayatı ile ve sözleri ile ilgili ödevlerin verilmesi mümkün olacağı üzerinde Zümre başkanı …………………………………………… durdu.

 

 1. Madde : Yabancı dil eğitimi ve öğretimi yönetmeliğinin ve sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçların okunması.

Almanca Dersinin Genel Amaçları

Almanca dersinin genel amaçları okundu. Buna göre; Almanca Dersinin Ortaöğretim Kurumları Almanca Dersi Öğretim Programı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 1. Genel Amaçlar

Yabancı dil öğretiminin amacı, Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

 1. Yabancı dil öğrenmekten zevk almalarını sağlamak,
 2. Hedef dili konuşan ülkelerin kültür değerlerini tanımalarına ve ayırt etmelerine olanak tanımak,
 3. Kendi değerlerini fark ederek farklı olana hoşgörü ve saygı göstermelerini sağlamak,
 4. Kendi kültür değerlerini yabancılara aktarmalarını sağlamak,
 5. Yazılı ve sözlü ürünlerle farklı/dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,
 6. Kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmek,
 7. Kişisel, sosyal, kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak,
 8. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek,
 9. Hedef dilde söz varlığını zenginleştirmek,
 10. Bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirmek,
 11. “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde belirlenen ölçütlerle uyum sağlamak,
 12. Yabancı dil öğrenmenin gereğine inanarak en az bir yabancı dili kullanmada kararlı olmalarını sağlamaktır.
 13. Programın Kapsamı
 14. Öğrenme Alanları

Ç. Kazanımlar

 1. Açıklamalar
 2. Dil Bilgisi
 3. Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar,

Üzerinde duruldu.

 1. Madde: Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer

Türkçe ve İngilizcenin gramer yapısında faydalanmak gerektiğini ve Almanca da başarılı olabilmek için Almancayı ana dil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmanın çok faydalı olacağını Almanca Öğretmeni ……………………………….. ifade etti. Böylelikle derste, Almancanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılması gerektiğini ayrıca Zümre Başkanı sözü ile destek verdi. Hedef dil Almancanın yalnızca ana dil ile değil, 1. yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasına,  benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması için öğrencilere fırsat verilmeli yani öğrencilerin kendileri bazı benzerliklerini ve farklılıklarını bulmalıdır. Bu sırada olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine, dikkat çekilmelidir. Ancak yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Almancadaki birçok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 2. yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır.  Ayrıca 1. yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden 2. yabancı dilin öğreniminde de faydalanılabilinir. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminin kendisi Almanca dersinin de temeli olmalıdır.

 1. Madde : Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)

Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Yöntem Ve Teknikleri (Sayfa 23-24 ) okundu ve derslerde kullanmamız gerektiği üzerinde duruldu.

Ders konularının işlenişinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

 • Einleitendes Gesprach (giriş konuşması) •Sprechen/Durchführung (uygulama)
 • Hörverstehen (duyduğunu anlama) •Versprachlichung von Bildsequenzen (resimli anlatım)
 • Fragen zum Inhalt (içerik soruları) •Schreiben eines Textes oder eines Teiles ( yazılı anlatım)
 • Diktat (dilbilgisi kuralları) •Leseverstehen (okuduğunu anlama)
 • Wortschatz (sözcük bilgisi)
 1. Madde : Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi

Zümre Başkanı ………………………….. 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan “ Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin branş dersleri ile ilgili bölümlerini okudu. Zümre Başkanı ……………………..: “Bildiğimiz gibi her alanda başarılı olmak için planlı çalışmanın önemi büyüktür. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar yapacağız sorularının cevabı, iyi bir planlamayla verilmelidir. Plansız bir dersin asla amacına ulaşamayacağı aşikârdır. Bundan dolayı bütün derslerde planlı bir çalışma yapmalıyız. Buna göre çalışama takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir. Toplam çalışma haftası belirlenerek Yıllık Planların bu doğrultuda yapıldığı belirtildi. Resmi tatil kabul edilen özel günler ve haftalar belirlenmiş ve yıllık planlar hazırlanırken bunların göz önünde  bulundurulduğunu Almanca Öğretmeni …………………………………………… tarafından belirtildi. Daha sonra yıllık plandaki aksamalar belirlenerek daha sonra telafi edileceği söylenmiştir.  Ayrıca: “Standart bir plan yoktur. Plân, okul ve öğrenci şartlarına uygun olarak esnek ve gelişmeye açık olmalı hatta sınıfların seviyelerine değişkenlik gösterilmesi gerekiyor.’’ dedi. Yapılan incelemelerin sonucunda “Yeni yönergeye göre branş öğretmenleri günlük plan değil ders planı yapmalı. Üst üste iki ders varsa bütünlük açısından bunlar bir planda gösterilebilir, dersten önce planı okul müdürüne onaylatma zorunluluğu yoktur. Bir de yıllık plandaki ‘düşünceler’ bölümünü geçen sene kullanmamız bizim için büyük bir fayda sağladığını ve bu tutumun devam edilmesi gerektiğini Zümre Başkanı ifade etti ve yıl boyunca planda gördüğümüz aksamaları ya da hataları bu bölüme not almamız, 2014-2015 yılı için  yapacağımız plan için çok faydalı olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı için henüz okutulacak bir kitap tespit etmediği için ,kitap seçimi yeni programa göre 9.ve 10 sınıflar için A1  – 11.ve 12 sınıflar için A1+ şeklinde seçilecektir.

 1. Madde: Yıllık Ödevlerin Toplanma ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi

Zümre Başkanı ……………………….., ödevlerin verilmesinde, ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in doğrultusunda yapılması ve ödevin amacı öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Almanca Öğretmeni ……………………………………. ayrıca verilen ödevlerin internet ortamında araştırmaya elverişli olmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin verilen ödevleri diğer okullardaki öğretmenlere yaptırmalarının önüne geçmek için gerekli tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere verilecek ödev konularını açık ve anlaşılır hazırlanmasının yanı sıra öğrenciye zorluk vermeyecek şekilde müfredata uygun olmasına; ayrıca öğrencilere kaynak araştırması aşamasında yardımcı olunması gerektiği üzerinde duruldu. Yönetmelik ilkeleri çerçevesinde, okul aile ve çevre olanaklarıyla, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurularak, bireysel çalışma, gerektiğinde de küme çalışması biçiminde ödevlendirilmesi gerektiği üzerinde Zümre Başkanı durdu.  Ödevler öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılmasının çok faydalı olacağı zümrece kabul gördü. Bilgisayar çıktısı, Slâyt hazırlama, öğrencilerin istekleri doğrultusunda Site hazırlama gibi teknolojinin imkânlarından faydalanmak gerektiği ayrıca kabul maddesi olarak kayıtlara geçti. Fakat bu tür ödevlerde öğrencinin hazırladığı kanaati öğretmende mevcut olmalıdır.  Ödevlerin  Kasım ayında verildiği , Nisan  ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilmesi kararı alındı. Ödevlerin sayfa sınırlandırılması serbest bırakılacak fakat özden ayrılmayacak. Ödev değerlendirme ölçütleri zümrece şu şekilde karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

KRİTERPUAN
Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı,10
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması,10
Ödevi bizzat yapması ve çabası,15
Ödevi hazırlama esnasında  ders öğretmeni ile diyalog kurması,15
Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği,5
Ödevin doğruluk derecesi,10
Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu,10
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması,5
Tertip, temizlik ve estetik görünüm,10
Ödevin zamanında teslim edilmesi,10
TOPLAM100

 

 1. Madde : Ölçme ve değerlendirme.

Yeni Programın ölçme ve değerlendirme ile ilgili 25 den 48 e kadar olan sayfaları incelendi. Zümre başkanı ……………………………….. bunlara dikkat etmemiz gerektiğini belirtti. 2.dönemde de sınavların aşağıdaki konulara göre yapılacağını söyledi.

9.sınıfTemaİçerik
1Birey ve ToplumSelamlaşma,Vedalaşma,Kişisel Bilgiler
2EğitimOturduğumuz Şehir,Derslerimiz,Okulumuz
3DeğerlerZaman,Arkadaş,Aile
4Kişilik ve KarakterFiziksel Özellikler,Evimiz,Biriktirdiklerimiz
5Hayaller ve PlanlarBir günümüz,Hafta sonumuz,Hobiler
6Sağlık ve BeslenmeBeslenme,İçecekler,Fast food
7DuygularDoğum günüm,Şans,Moral
8SporSpor uluslararasıdır,Kazanmak veya kaybetmek,Tatil ve seyahat
 
 
10.sınıfTemaİçerik
1TasarımAlışveriş,Giyim,Eski ve yeni
2Kişilik ve KarakterAlışkanlıklar,Kendini tanıma,Kişisel Gelişim
3EğitimDil öğrenimi,Dil ve düşünme,Bireysel öğrenme
4Doğa ve çevreSıcaklık,Hava durumu,Mevsimler
5DünyamızBahar bayramı,Şeker Bayramı,Başka Bayramlar
6Sağlık ve BeslenmeHastalıklar,Tedavi,Sağlıklı Yaşam
7İletişimInternet,Çevre,Telefon
8TurizmŞehrimizin yolu,Seyahat,Tatil
11.sınıfTemaİçerik
1TasarımAlışveriş,Giyim,Eski ve yeni
2Kişilik ve KarakterAlışkanlıklar,Kendini tanıma,Kişisel Gelişim
3EğitimDil öğrenimi,Dil ve düşünme,Bireysel öğrenme
4Doğa ve çevreSıcaklık,Hava durumu,Mevsimler
5DünyamızBahar bayramı,Şeker Bayramı,Başka Bayramlar
6Sağlık ve BeslenmeHastalıklar,Tedavi,Sağlıklı Yaşam
7İletişimInternet,Çevre,Telefon
8TurizmŞehrimizin yolu,Seyahat,Tatil
12.SınıfTemaİçerik
1DünyamızÜlkeler,Diller,Kıtalar
2Doğa ve ÇevreHayvanlar, Çevre ve müzik,Gruplar
3Kişilik ve KarakterFiziksel özellikler,Kendini tanıma,Etkileşim
4Sağlık ve BeslenmeSağlıklı yaşam,Sağlıklı beslenme,Etkileşim
5EğitimTeşhis ve tedavi,Bilim adamları,Okul çeşitleri
6MesleklerMeslek seçimi,Meslek tanıtımı,Geleceğin meslekleri
7İletişimInternet,Bilgisayar,Medya
8TurizmSeyahat,Kültür,Sanat eserleri

 

Almanca Öğretmeni ……………………………………… işlenecek konularla ilgili yapılacak sınavların 9, 10 ve 11 Sınıflarda anlatıma dayalı klasik sınav sistemi olması gerektiğini 12. Sınıflarda ise Test yönteminin kullanılabileceğini belirtti. Zümre Başkanı …………………… bu ifadeye katıldığını belirtti. “Birer eşleştirme, boşluk doldurma ya da doğru yanlış sorusu da 9, 10 ve 11. Sınıflar için kullanılabilir” dedi. “İkinci sınav için zümre sınav öncesinde tekrar toplanarak sınav konularını belirleyebilir”. Bu ifadeler karara bağlandı.

 1. dönem Kavrama ve iletişim bilgisini ölçen 1 Yazılı +1 Gramer ağırlıklı Arbeitsblatt + ortak sınav olan ise İletişim ve Gramer bilgisini ölçen 1 yazılı.Yazılı tarihleri aşağıda verilmiştir.Yazılı tarihinin tam günü ayrıca yazılıdan 2 hafta önce zümre öğretmeni tarafından kararlaştırılacaktır.
YAZILI / DÖNEM2. DÖNEM
1. YAZILI YOKLAMA     (İletişim)Mart 4.Hafta
2. ORTAK SINAV (İletişim+ Gramer)Mayıs  4.Hafta

 

 1. Madde : Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.

Zümre Başkanı derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti. Derslerde kullanılan kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli olmalıdır. Derslerde Almanca ders kitabı, Almanca Sözlük kaynak eserler kullanılması uygun olacağını ifade etti. Öğrencilere kaynak eserlere başvurma, sözlüklerden faydalanma alışkanlığı kazandırılmasının önemi üzerinde duruldu. Almanca Öğretmeni …………………… Sadece ders kitabına bağlı kalmak yeterli olamayacağını, güzel metinlerden ve eserlerden de yararlanmak dersi ilgi çekici hale getirmek gerektiğini ifade etti. Derslerde ayrıca Akıllı Tahtadan yeterince  yararlandıklarını ve bununda derse karşı ilgiyi artırdığını söyledi.

 1. Madde: Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

Zümre Başkanı ………………….. Eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik, şüphesiz ki başarıyı artırmada en önemli etkenlerden biri olduğunu ve bizim dersimizin başarısı diğer öğretmenlerle birlikte hareket etmekle daha da artacağını ifade etti.  Almanca Öğretmeni ……………………………… diğer zümre öğretmenleriyle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olunması gerekliliği üzerinde durdu.. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı zümresiyle dilbilgisi konularında işbirliği halinde olunması gerektiğine karar verildi. Dönem boyunca dilbilgisi konuları verilirken daha verimli olmak için Edebiyat zümre öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesine karar verildi.

Almancanın bugün İngilizceden sonra ikinci Yabancı Dil olarak öğrenilmesi Almanca ile akraba dil olan İngilizceden yararlanmamız gerekmektedir. İngilizcenin bu süreçte aktif kullanımı ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğretim-öğrenim sürecini kısaltacağı gibi, kolaylaştıracağı da açıktır. Sistemin temeli çok basittir. Almanca ve İngilizce nerede Türkçeye benziyor nerede Türkçeden ayrılıyor. Almancayı öğrenirken bilmemiz gereken tüm dilbilgisi malzemesini irdeleyip İngilizce ile karşılaştırmamız gerekmektedir. Özellikle cümle yapılarının öğrenilmesinde benzer ve farklı yönler üzerinde durularak iki dil arasında olumlu transferler ön plana çıkarılmasında fayda olacağını Almanca Öğretmeni ………………………………… ifade etti. En çok kullanılan cümle kalıpları üzerinde durularak temel yapıların kısa sürede öğrenilmesine önem verilmesinin çok faydalı olacağını, bütün önemli cümle kalıplarının tek tek üzerinde durmak gerektiğini Almanca Öğretmeni …………………………… ifade etti. Bu konuda İngilizce Zümre Öğretmenleri ile zaman zaman diyalog içerisine gerilmesinde fayda olacağı zümrede kabul görerek, karar maddesi olarak kararlaştırıldı.

 1. Madde: Başarıyı Arttırıcı Çalışmalar:

Zümre Başkanı …………………….  “Okul Müdürümüz okulumuzda ders başarısını arttırıcı çalışmalara özellikle önem vermemizi istemiştir. Almanca Öğretmeni …………………………… “2.dönem  içinde 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerimizin hazırlayacağı birçok proje olacak, bunlar arasında kısa tiyatro oyunları, sözlük hazırlama, takvim hazırlama, Almanca şarkılar söyleme, gazete hazırlama gibi etkinlikler var. Okulumuzun imkanları elverdiği ölçüde bunların sergisini yapabiliriz”. dedi.   

 

 1. Madde: Dilek ve temenniler.

Zümre Başkanı ……………………… dersimizle ilgili her türlü konuyu ele aldık. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılının II.döneminin  önceki yıllara nazaran daha başarılı ve verimli geçeceğini düşünüyorum. Eklenecek ve görüşülecek başka bir konu olup olmadığı soruldu. Toplantı tutanağının çoğaltılarak bir örneğinin okul idaresine verilmesi, bir örneğinin de zümre öğretmenlerin dosyalarında bulunması gerektiğini belirtti. Toplantı 2014–2015 Öğretim yılının II.Döneminde  yapılacak Çalışmalarla Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak Milli, Ahlaki ve insani değerleri geliştirerek öğrencilerimize milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli yurttaşlar olarak eğitilebilmesi temennisiyle kapatılmıştır.

                              

 

                             ………………………                                                                                …………………………………..

         Almanca Öğretmeni                                                                Almanca Öğretmeni                  

               Zümre Başkanı              

www.sorubak.com

 

UYGUNDUR

11/02/2015

…………………………………..

Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.