2013 İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri

2013 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU TASLAĞIDIR

1- Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

2- a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

b. 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayıp 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan bulundukları ilde 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar da yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

ç. 2012 ve 2013 yılında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

3- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenler, 15 Eylül 2013 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönmek kaydıyla, yer değiştirme hakkından yararlanabilir.

4- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, 15 Eylül tarihine kadar, yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden, en geç 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

5- 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

6- a. 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır. Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re’sen yapılacaktır.

b. Başta eğitim kurumu müdürlükleri olmak üzere ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 (üç) yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

c. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinde sayılan mazeret halleri kapsamında mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiren öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri talepleri halinde ertelenecektir.

ç. Bu kapsamda, 3 (üç) yıllık sürenin hesabında sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dahil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde, fiilen öğretmen olarak çalıştıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 (üç) yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

d. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

7- Soruşturma sonucu başka “il”e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları “il”e yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

8- a. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden, görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettiren, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

b. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde, diğer eş özür durumuna bağlı atama döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e eş durumundan atama başvurusunda bulunamaz.

9- İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e atama başvurusunda bulunamaz.

10- 2013 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

11- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri, yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

12- Başvuru Formu’nun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuru yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilirler; bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler; ancak başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılamaz.

13- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

14- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün ise, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri, aynı gün tamamlanacaktır.

15- Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

16- Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde vazgeçebilir. Bu başvurular elektronik ortamda iptal edilir.

17- İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden, en çok 25 eğitim kurumunu tercih edebilir. Bu tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenlere, 26 ncı seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir.

Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26 ncı seçenek olarak kendilerine sunulan bir il’e daha atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.

Tercihlerine atanamayan öğretmenlerden 26 ncı seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

18- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları; İngilizce öğretmenleri ise, ilkokullar ile diğer okulları tercih edebilecektir.

19- Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.

20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebileceklerdir.

Güzel sanatlar ve spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden, geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar da güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.

21- Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

22- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek; eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurası ile atamaları yapılacaktır.

23- Görev yerinden ayrılmamış olmak kaydıyla, yer değiştirmeler tamamlandıktan sonra Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen özür durumlarından birinin oluşması hali hariç, isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

Ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.

24- Başvurulara ilişkin tereddütler öncelikle ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda açıklamalarda yer almayan diğer hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

2013 YILI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuru taslağının kamuoyu görüşüne açılması 05 – 09 Temmuz 2013

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 18 – 24 Temmuz 2013

Atamaların yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve kararnamelerin gönderilmesi 26 Temmuz 2013

Tebliğ/tebellüğ ve yeni görev yerine başlama işlemlerinin tamamlanması 29 Temmuz 2013 tarihinden itibaren

2013 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağı ile ilgili görüş ve önerileriniz için “MEB katılım modülüne” giriniz.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.