2013-2014 9.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

1)Hayvanhücresindebulunanorganellerden 7 tanesininadlarınıyazarakgörevleriniaçıklayınız.

2)Aşağıdakiboşluklarıdoldurunuz.
a) ……………………… hayvanhücrelerindedıştaniçedoğruboğumlanmaşeklindegerçekleşir.
b) Üremehücreleri …………………. bölünmeyleoluşturulur.
c)Homologkromozomlarbirbirlerinetutunarakdörtkromatitliveikikromozomlu …………. Oluştururlar
d)İnterfazdansonra, ………………. bölünmesi (karyokinez) ve ……………………….. bölünmesi (sitokinez) olmaküzereikikademedemitozgerçekleşir.
e)Gelişmişcanlılarınvücuthücrelerindekikromozomsayısı …………….. (2n).
f)Kromozomlartetratoluşturduğusıradakardeşolmayankromatitlerbirçoknoktadanbirbirlerinetemaseder. Bu noktalara ………………. denir
g)Kromozomlar en belirginhalini …………… alırlar.
h)Basityapılıtekhücrelicanlılarda, çoğalmasırasında, hücrebölünürkençekirdekzarıkaybolmaz. Bu bölünmetipinegizlimitozveya ……………… denir.
ı)Hücre ilk defa 1665 yılındabiringilizbilimadamıolan ………. ………….. tarafındanölümantardaboşodacıkhalindebolundu.
i)Belirginbirzarlaçevriliçekirdeğiolmayanveribozomdışındaorganelleribulunmayanhücrelere ……… hücredenir.
j)Zarlaçevrilibelirginbirçekirdeğiveorganelleriolanhücrelere ………… hücredenir.
İlk defa 1665 yılında Robert Hook, mantardokusunuincelemişgözlemlediğiyapılardaküçükboşluklargörmüşvegördüğübuboşluklaraiçiboşodacıklaranlamınagelen ……………… demiştir.
k)………………bitkilerde sarı, kırmızı, turuncurenkteolanplastidlerdir.
l) Üstüste 3 mitozbölünmegeçirenbirhücredesonuçta ……… hücreoluşur.
m)Spermveyumurtabirleşerek ……………. oluşturur. Böyleceneslinkromozomsayısıkorunmuşolur.
n) ………….—>Doku —> ……………..—>Sistem —> …………….
o) ……………….. enerjiüretir.
3)Ökoryotbirhücredeaşağıdakilerdenhangisininkarşısındakiolaylailişkisiyoktur?

A) Ribozom—————-Protein sentezi B)Hücrezarı—————-ATP sentezi
C) Mitekondri—————HücreSolunumu D) Çekirdek—————-Bölünme
E) Kloroplast —————-Fotosentez
4)Aşağıdakilerdenhangisimayozbölünmeyimitozbölünmedenayıranözelliktir?
A) Homolog kromozomlarınayrılması
B) Metafazdakromozomlarınekvatordüzlemindedizilmesi
C) Kromatidlerinayrılması
D) DNA nınkendinieşlemesi
E) Bölünmesırasındaçekirdekçiğinkaybolması
5)Aşağıdamayozbölünmeyleilgilibazıözelliklerverilmiştir:
– Kromozomlartetratoluşturur. -Kromozomlararasında gen alışverişiolur.
– DNA’lareşlenir. -Homolog kromozomlarkutuplaraçekilir.
– Kromozomlarınetrafındaçekirdekzarıoluşur.
AşağıdahücrebölünmesiyleilgiliverilensafhalardanhangisininÖzelliğiverilmemiştir?
A) İnterfaz B) Profaz C) Anafaz D) Telofaz E) Metafaz

6)Aşağıdakihücreyapılarındanhangisininkarşısındakiolaylailişkisiyoktur?
A) Golgi aygıtı —————-salgılama B)Hücrezarı—————-maddealınımı
C)Ribozom—————-Protein sentezi D) Lizozom—————-yağsentezi
E) Mitekondri—————-enerjiüretimi

7)Kromozomlaranalizedildiğindeyapısındaaşağıdakilerdenhangisininbulunmadığıgörülür?

A)Amino asit B) Fosfat C)Deoksiribozşekeri D)Azotlubaz E) Vitamin

8)Bitkivehayvanhücresiarasındakifarklardan 5 tanesiniyazınız.

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 30 = 36

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.