2013-2014 6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı soruları ve cevap anahtarı

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ADI : KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIF

SOYADI: SOSYAL BİLGİLER
SINIFI : 6 NO: 2013-2014 ÖĞRETİM YILI I DÖNEM III. ORTAK SINAVI

1-) Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini aşağıdakilerden hangisi en kesin biçimi ile belirler?
A) Hangi kıtada bulunduğu
B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
D) Hangi Yarımkürede yer aldığı

2-) Türkiye 36° – 42° Kuzey Paralelleri ile 26° – 45° Doğu Meridyenleri arasında kalır.
Buna göre Türkiye;
1. Greenwich’in batısında yer alır.
2. Kuzey yarım kürede bulunur.
3. Ekvatorun güneyindedir.
4. Orta Kuşakta yer alır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğru değildir?
A) Yalnız 1 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 2, 3

 

 
3-) Haritadaki il merkezlerinden Mersin’in ortalama sıcaklığı Sinop’tan yüksektir.
Bu durum Mersin ve Sinop illerinin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır?
A) Bitki örtülerinin B) Ekvator’a yakınlıklarının
C) Denize göre konumlarının D) Bulundukları yükseltilerin
4-)

 

 

 

 

 

 

5-)Aşağıdaki yerlerin bir haritası çizilecektir. Çizilen bu haritaların hepsi aynı ölçek ile çizilirse hangisinde ayrıntılar daha rahat görülür?
A) Dünya Haritası B) Ege Bölgesi Haritası
C) Türkiye Haritası D) İzmir İl Haritası

6-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireye kazandırdığı vatandaşlık özelliklerinden biri olamaz?
A) Tartışmadan ve sorgulamadan her düşünceyi kabul etmek
B) Demokratik değerlere sahip çıkmak
C) Haklarını ve sorumluluklarını bilmek
D) İnsan haklarına saygılı olmak

7-) 1665 yılında mikroskobun bulunuşu, birçok hastalığa neden olan bakterilerin görülmesini sağlamıştır.
Bu olay hangi çağda ve yüzyılda gerçekleşmiştir?
A) 15.yüzyıl – İlkçağ B) 16. yüzyıl – Ortaçağ
C) 17.yüzyıl – Yeniçağ D) 18.yüzyıl – Yakınçağ

😎

 

 

 

Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri arasında kalır. Türkiye’nin en güneyinden yola çıkan bir uçak, en kuzey ucuna vardığında kaç paralel geçmiş olur?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

9-) 1. Dil ve tarih coğrafya fakültesi
2. Arkeoloji bölümleri
3. Türk Tarih Kurumu
Verilenlerden hangileri sosyal bilimlerin gelişmesi hedefine yönelik açılmıştır?
A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1,2 ve 3

 

 

10-) Atatürk Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
A) Merkez Bankası B) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
C)Türk Dil Kurumu D) Türk Tarih Kurumu.

11-) John tatil için Afrika’nın güneyine gitmiştir. Tatil boyunca neredeyse hiç yağmur yağmadığını gözlemlemiştir. Burada gündüzlerin çok sıcak, gecelerin ise çok soğuk olduğunu görmüştür.
Bu bilgi doğrultusunda John’un gittiği bölgenin iklimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muson B) Çöl D) Kutup D) Ekvatoral

12-) Tarihçiler, tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler. “Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri ve Maden Devri” sınıflaması bunlardan biridir. Tarihçiler bu sınıflamayı, aşağıdakilerden hangisini temel alarak yapmışlardır?
A) Toplumdaki yönetim biçimlerini
B) Kullanılan araç gerecin cinsini
C) İnsanlar arası ilişkilerin türünü
D) Yaşanılan bölgenin özelliklerini

13-) 1.Kendilerine has motifleri olan yün halı ve motifler dokumaları
2. Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları koymaları
3. Kayaları oyarak kral mezarları yapmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri, Friglerin tarımın yanı sıra hayvancılıkla da uğraştıklarına kanıt gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

 

 

 

14-) Yasal hakkımı aramak için aşağıdaki kurumlardan hangisine başvuramam?
A) Reklam Kuruluna B) Tüketici Hakları Merkezine
C) Bakkallar Derneğine D) Tüketici Mahkemelerine

 

15-) İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Urartulara ait bir yerleşim merkezinde su bentleri ve kanallarına rastlanmıştır.
Kazıda elde edilen bulgularla, aşağıda verilenlerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki kurulabilir?
A) Oymacılık B) Ticaret
C) Madencilik D) Tarım

16-) İlk Çağ’lardan itibaren Anadolu önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve birçok medeniyet kurulmuştur.
Bu durumun oluşmasında Anadolu’nun,
1. Topraklarının verimli olması,
2. Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulun¬ması,
3. İkliminin ve yaşam şartlarının elverişli olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3
C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

17-) Hitit kralları önemli olayları “anal” denilen yıllıklara yazdırmışlardır. Önemli tarihi belge niteliği taşıyan analların tarafsız bir anlayış ile yazılmasına oldukça dikkat edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hititlerde tarafsız bir tarih anlayışının kanıtıdır?
A)Tanrılara hesap verme korkusundan dolayı zaferler kadar yenilgilerin de yıllıklara yazıldığı
B)Yıllıkların çivi yazısı ile yazılması
C)Yazıyı Asurlu tüccarlardan öğrenmiş olmaları
D)Yıllıkların kralların yaptıkları işler hakkında bilgi vermeleri

18-) İlk Çağ’da,
 Fenikeliler ve Yunanlılar, bulundukları coğrafya tarıma uygun olmadığı için denizcilikle uğraşmışlar ve değişik yerlerde koloniler kurmuşlardır.
 Hititler ve Frigler ise verimli Anadolu topraklarında tarım üretimine önem vermişlerdir.
Bu iki duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Uygarlıkların ekonomik uğraşları kültürlerini etkilemiştir.
B) Ticaretle uğraşan toplumlar siyasi birliklerini daha kolay sağlamıştır.
C) Coğrafi özellikler geçim kaynakları üzerinde etkili olmuştur.
D) Hititler ve Frigler ticari faaliyetlerde bulunmamışlardır.

19-) Hititlerde yönetim işlerinde krala yardımcı olan Pankuş Meclisinin yetkileri çok fazlaydı. Bu meclis, gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılayıp onlar hakkında hüküm verebilirdi.
Buna göre 1. Kralın yetkileri sınırsızdır.
2. Kral ve kraliçe denetim altındadır.
3. Pankuş üyelerini kral seçer.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) 1 ve 2 B) Yalnız 2
C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

20-) Anadolu’da kurulan ilk medeniyetlere bakıldığında Hititler Kızılırmak havzasına kurulurken Frigler Sakarya Nehri kenarına kurulmuştur. Lidya medeniyeti ise Ege kıyılarında Büyük Menderes ve Gediz Nehri’ni yerleşim alanı olarak seçmişlerdir.
Anadolu’da kurulan medeniyetlerin bu bölgeleri yerleşim alanı olarak tercih etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Maden yatakları bakımından zengin olması
B) Verimli topraklara ve su kaynaklarına yakın olması
C) Av hayvanları ve beslenme yerlerine yakın olması
D) Yükseltinin fazla olması
21-)

 

 

 

 

Yukarıda Anadolu uygarlıkları ile ilgili verilen eşleştirme tablosundaki bilgilerin hangisi doğru değildir?
A) Frigler B) Lidyalılar
C) Urartular D) Hititler

22-) *Doğu Batı ticaretinde söz sahibidirler.
*Ticarette takas usulüne son vermişlerdir.
* Batı Anadolu’da yaşamışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar B) Hititler
C) Urartular D) Frigler

23-)

 

 

 
Yukarıda bir bölgenin aylara göre yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yıl boyunca sıcaklıklar 10°C nin altına düşmez.
B) Yaz aylarında yağış miktarı azalırken sıcaklık miktarı artmaktadır.
C) Kış aylarında çoğunlukla kar yağışı görülmektedir.
D) Doğal bitki örtüsü makidir.

24-) 1/500.000 ölçekli bir haritada Bornova – Konak arası uzaklık 2 cm ölçülmüştür. Bu iki yer arası gerçekte kaç km’dir?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

 

 

 
25-) Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enlemin değişmesi B) Yükseltinin artması
C) Rüzgar yönü D) Bitki örtüsünün değişmesi
Ayşen COŞKUN Ebru METİN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF
BU DOSYADAKİ SORULARIN DOĞRU YANITLARI AŞAĞIDADIR.SORU SAYISI: 25
Doğru Yanıtlar Tablosu Sorunun İçeriği ve Özü
1- B Matematik Konum-Bilgi
2- C Türkiye’nin Matematik Konumu -Çıkarımda Bulunma
3- B Türkiye İklim Değişimi-Bilgi
4- D Bilimsel Araştırma Basamakları-Bilgi
5- D Harita ve Ölçek- Çıkarımda Bulunma
6- A Sosyal Bilgiler Dersinin faydaları-Çıkarımda Bulunma
7- C Çağ-Yüzyıl – Bilgi
8- A Paraleller- Hesap Yapma
9- D Atatürk ve Sosyal Bilimler- Bilgi
10- D Atatürk ve Sosyal Bilimler- Bilgi
11- B Dünya İklimleri-Sonuca Varma
12- B Geçmişten Günümüze Yerleşme- Çıkarımda Bulunma
13- A İlkçağ Anadolu Uygarlıkları(Frigler)- Çıkarımda Bulunma
14- C Tüketici Hakları -Bilgi
15- D İlkçağ Anadolu Uygarlıkları(Urartular)- Çıkarımda Bulunma
16- D İlkçağda Anadolu- Çıkarımda Bulunma
17- A İlkçağ Anadolu Uygarlıkları(Hititler)- Çıkarımda Bulunma
18- C İlkçağ Uygarlıkları- Çıkarımda Bulunma
19- B İlkçağ Anadolu Uygarlıkları(Hititler)- Çıkarımda Bulunma
20- B İlkçağ Uygarlıkları- Çıkarımda Bulunma
21- C İlkçağ Uygarlıkları- Çıkarımda Bulunma
22- A İlkçağ Anadolu Uygarlıkları(Lidyalılar)- Çıkarımda Bulunma
23- C Dört Mevsim Türkiye – Grafik Yorumlama
24- B Harita ve Ölçek-Gerçek Uzunluk Hesaplama
25- B Dört Mevsim Türkiye – Bilgi
SORULARI HAZIRLAYANLAR.
SIRA ADI SOYADI
1 Ayşen Coşkun
2 Ebru Metin

www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

87 + = 97

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.