12.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2014 2015

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YUNUS EMRE LİSESİ 12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

1)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özelliklerinden değildir?

 1. A) Temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır.
 2. B) Halka inme Anadolu’yu tanıma çabası ana ilkelerden biri olmuş, halkın her kesimi edebiyata girmiştir.
 3. C) Yeni dil, eski dil tartışmaları sona ermiş, Türkçe, kurumsal çabalarla geri dönülmez bir sadeleşme yoluna girmiştir.
 4. D) Ölçüsüz, kafiyesiz, serbest şiir bu dönemde etkinlik kazanmış ve şiire büyük bir açılım getirmiştir.
 5. E) Roman ve öykü ikinci planda kalmış, şiir en çok tercih edilen bir tür haline gelmiştir.

2) Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. A) Edip Cansever- Sonrası Kalır
 2. B) Turgut Uyar – Arz-ı Hal
 3. C) Sezai Karakoç- Hızır’la Kırk Saat
  D)Cemal Süreya –Günaydın Yeryüzü
  E) İlhan Berk- Güneşi Yakanların Selamı

 

3) Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen yargı ayraç içinde verilen edebiyat akımıyla ilgili değildir?

A)Mükemmeliyetçilik esas alınmış, konuya değil; an­latıma önem verilmiştir. (Klasizm)

B)Tiyatroda, üç birlik kuralına -yer, zaman ve olay bir­liği- uyulmamış, dram gelişmiştir. (Romantizm)

C)Sanatçılar, yapıtlarında, kişiliklerini gizlemiş; olayla­rı tarafsız bir gözle anlatmışlardır. (Realizm)

D)Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; kendilerinde uyandırdığı izle­nimleri anlatmışlardır. (Parnasizm)

E)İnsan psikolojisiyle fizyolojisi birbirine bağlı kabul edilmiş; yapıtlarda, kahramanların fiziksel özellikle­ri ayrıntılı olarak verilmiştir. (Natüralizm)

 

4)Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Tiyatroda büyük bir atılım gerçekleştirilir, devlet tiyatroları kapatılarak özel tiyatrolar açılır.

B)İlk yıllarında Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan eserler verilmiş, bu anlayışla yazılan hikâyelerde Mauppassant tarzı hikâyenin özellikleri görülmüştür.

C)Egzistansiyalizm ve sürrealizmin etkileri görülür. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü alsa da serbest tarzda şiirler de yazılır.

D)Toplumcu gerçekçi yazarlar, köyden büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı sorunlar üzerinde durur.

E)Öz şiir anlayışını sürdüren şairler, biçim kusursuzluğuna önem vermişlerdir.

5) Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçiler tarafından kaleme alınan olay kaynaklı eserlerden biri değildir?

 1. A) Hababam Sınıfı        B) Susuz Yaz         C) Devlet Ana
 2. D) Evet İsyan        E) Hanımın Çiftliği

 

6) Sabahattin Ali’yle birlikte Marko  Paşa mizah gazetesini çıkardı ve büyük ses getirdi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan gülmece öyküleri, röportaj ve fıkralarla çağdaş Türk edebiyatının tanınmış ve en verimli kalemlerinden biri durumuna gelmiştir. 1956’da İtalya’da yapılan Uluslar arası Gülmece Yarışması’nda ilk ödül olan Altın Palmiye’yi  “Kazan Töreni” adlı öyküsüyle kazandı. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Rıfat Ilgaz   B) Ataol Behramoğlu   C) Aziz Nesin
 2. D) Attila İlhan       E) İsmet Özel

 

7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

 1. A) Tırpan- Fakir Baykurt

B)Bebeklerin Ulusu Yok- Ataol Behramoğlu

 1. C) İçimizdeki Şeytan-Sabahattin Ali

D)Yer Demir Gök Bakır- Kemal Sadık Göğçeli

 1. E) Erbain- Sezai Karakoç

  8)Aşağıdakilerden hangisi İsmet Özel’i yansıtan özelliklerden biri değildir?

A)Üzerinde en çok durduğu konu halkın direnişidir.

B)Yazdıklarıyla kendine özgü bir şair olmayı başarabilmiştir.

C)Şiiri, okur ile haykırış arasında bir köprü olarak seçer.

D)Şiirinde uzak çağrışımlara başvurmamış ve belirgin imgeler kullanmıştır.

E)Toplumu belirleyen faktörleri belirleyip şiirlerine taşımıştır.

 

Bir ateş düştü canıma

Yanarım kimseler bilmez

9) Bu beyitin birinci dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?

 1. A) İstiare       B)Teşbih       C)  Mecaz-ı mürsel
 2. D) Kinaye             E) Hüsn-i talil

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Toplumsal Gerçekçiler tarafından göstermeye bağlı metinler çerçevesinde oluşturulan eserlerden biridir?

 1. A) Dağların Sultanı B) 72.Koğuş C) Vatan Sağolsun
 2. D) Kürk Mantolu Madonna E) Destursuz Bağa Girenler

 

11)Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

 1. A) Başaklar Gebe         B) Göçebe        C) Destan Gibi
 2. D) Sonsuzluk Kervanı E) Sarı Sıcak

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl ve Mehmet Akif’in ortak özelliği olamaz?

 1. A) Şiirde dini ve mistik konuların anlatımına yer vermek.
 2. B) Yaşadıkları dönemde oluşan edebi topluluklara katılmayıp sanat hayatlarını kendilerine özgü bir çizgide sürdürmek.
 3. C) Farklı bir sanat anlayışıyla aynı ideolojiyi anlatmak.
 4. D) Şiirde”hece”den başka ölçü kullanmamak.
 5. E) Şiirde “ölçü”ye ve “kafiye”ye önem vermek.

 

13)Aşağıdakilerden hangisi II. Yeniciler için söylenemez?

 1. A) Anlamdan çok söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
 2. B) Şiirin kendine özgü bir dili olması gerektiğine inanmışlarıdır.

C)” Şiir görüntülerin verildiği bir sanat olmamalıdır.” düşüncesiyle eser vermişlerdir.

 1. D) Sözcüklerin hayal dünyasında uyandırdığı buluşlara önem vermişler ve bunları kullanmışlardır.
 2. E) Şiirde tabiat tasvirlerini önemsemişler, şiirde öyküleyici anlatımı kullanmışlardır.

 

İlk kitabı ”Kınar Hanımın Denizleri’yle büyük ilgi uyandırdı. Özellikle Pazar Postası’ndaki şiirleri sanatçının ünlenmesinde önemli rol oynadı. Kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de İkinci Yeni’nin içinde farklı bir kanal açtı. Ona göre şiirin kilit noktası dildir. Devlet ve Tabiat kitabındaki şiirlerinde ise okurlarını sokağın diliyle buluşturdu. Yort Savul da kendisinden sonraki kuşaklara yön gösterdi.

14) parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ece Ayhan B) Turgut Uyar C) Cemal Süreya
 2. D) Edip Cansever E) Sezai Karakoç

 

15)Cumhuriyet döneminde kaleme alınan denemeler, bütünüyle olmasa da ağırlıklı olarak şiir türüyle ilgili olan ürünlerdir.

 Aşağıdakilerden hangisi Cemal Süreya’nın bu açıklamaya örnek olabilecek bir yapıtıdır?

 1. A) Üvercinka B) Sevda Sözleri C) Sıcak Nal
 2. D) Şapkam Dolu Çiçekle E) Beni Öp Sonra Doğur Beni

 

16)Coşku ve heyecanı dile getiren metinler çerçevesinde eser veren Attila İlhan, Aziz Nesin, Süreyya Berfe, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu  gibi birçok Toplumsal Gerçekçi şair yetişmiştir.

Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi bu cümlede adı geçen şairlerden birine ait değildir?

 1. A) Bir Uzun Yol B) Bir Yusuf Masalı C) Bir Gün Mutlaka
 2. D) Ben Sana Mecburum E) Sevgiye On Ölüme Beş Kala

 

17) Cumhuriyet dönemi dergileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)Kültür- mizah dergisi olan  “ Öküz Dergisi” Leman Dergisi’nden ayrılarak oluşturulmuştur, Genel yayın Yönetmeni Metin Üstündağ’dır.

 1. B) “ Türk Edebiyatı” dergisinin kurucusu Ahmet Kabaklı, Genel Yayın Yönetmeni Beşir Ayvazoğlu’dur.
 2. C) 1941-44 yılları arasında yayımlanan “Çınaraltı “ dergisinin sahibi Orhan Seyfi Orhon’dur.
 3. D) “Dergâh” ve “ Hece” adı verilen dergiler yayım hayatlarına devam eden edebiyat dergileridir.

E)” Ağaç” ve “ Büyük Doğu” dergilerini Neci Fazıl ile Sezai Karakoç birlikte çıkarmışlardır.

 

18) aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi edebiyatın özelliklerinden değildir?

 1. A) Toplumsal çatışmayı ve bu çatışmanın insan üzerindeki etkilerini yansıtır.

B)Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde “insan, toplum ve üretim ilişkileri” vardır. Toplum için sanat anlayışı vardır.

 1. C) Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır. Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
 2. D) Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski’den gelen yansımalardır.
 3. E) Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü azaltmıştır.

 

19) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 1. A) Can Yücel İlk şiirlerini “Rengârenk ”, ünlü dünya şairlerinden çevirdiği şiirleri ise “Şiir Alayı “ adlı kitapta toplamıştır.
 2. B) Turgut Uyar’ın Aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlediği şiirlerinde Garip akımının izleri görülür. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin etkili olduğu şiirleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairlerinden biri olmuştur.

C)Turgut Uyar, İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde durmuştu. Sonraları toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazdı.

 1. D) Soğuk Otların Altında ve Virgülün Başından Geçenler adlı eserlerin sahibi Ülkü Tamer’dir.
 2. E) Nazım Hikmet’in lakabı “Güzel Yüzlü Şair” veya “Mavi Gözlü Dev”dir. Türkiye’de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türkiye şiirinin önemli isimlerindendir.

 

20) Aşağıdakilerden hangisi sinemaya uyarlanan Cumhuriyet dönemi romanlarından biri değildir?

A)Yılanı Öldürseler    B)Tütün Zamanı    C)Ağrı Dağ Efsanesi

D)Kadının Adı Yok    E) Çakırın Destanı

 

21)Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. A) Bir Siyasinin Şiirleri- Nazım Hikmet
 2. B) Bir Ermeni General- Ataol Behramoğlu
 3. C) Ezik Otlar- Necati Cumalı
 4. D) Bu Ülke- Cemil Meriç

E)Havaya Çizilen Dünya- Fazıl Hüsnü Dağlarca

22)Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde Divan edebiyatından, Halk şiirinden ve mitolojiden  etkilenmeler görülür?

 1. A) Cahit Külebi B) Süreyya Berfe
 2. C) Ziya Osman Saba   D) Faruk Nafiz Çamlıbel
 3. E) Behçet Necatigil

 

23)Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak isti­yorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanıma­mız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları’yla, Ekmek Kavgası’yla, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

 1. A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal -Haldun Taner
 2. B) Haldun Taner – Ahmet Hamdi Tanpınar – Or­han Kemal
 3. C) Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar -Haldun Taner
 4. D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner – Or­han Kemal
 5. E) Haldun Taner – Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar

 

24)Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

 1. A) Salah Birsel-Boğaziçi Şıngır Mıngır
 2. B) Abbas Sayar- Tutunamayanlar
 3. C) Vassaf Bey- Memduh Şevket Esendal
 4. D) Fahim Bey ve Biz – Abdülhak Şinasi Hisar
 5. E) Sait faik Abasıyanık – Kayıp Aranıyor.

 

25)               işte

Isınmış parke yolun kokusu

Demek ki ben mutsuzum

Tuhaf bir su içmişim de sanki içim görünüyor

Gözlerim buzdan

İçimde yaz kırıkları

Bu dizeler, aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

 1. A) Yoruma açık bir anlatımı olma
 2. B) kapalı bir anlatıma başvurma
 3. C) kendine özgü bir biçemi olma
 4. D) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma
 5. E) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma

 

 

AD SOYAD :…………………………………………….……

 

NUMARA   :………………………………………………..

 

SINIF      :……………………………………

 

12345678910111213
A
B
C
D
E
141516171819202122232425 
A
B
C
D
E

AYSEL SAVAŞ                                   YAZDAN TAŞDEMİR

Türk Dili ve Ed. Öğ.                                            Okul Md.

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YUNUS EMRE LİSESİ 12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAPLARIDIR. 

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özelliklerinden değildir?

 1. A) Temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır.
 2. B) Halka inme Anadolu’yu tanıma çabası ana ilkelerden biri olmuş, halkın her kesimi edebiyata girmiştir.
 3. C) Yeni dil, eski dil tartışmaları sona ermiş, Türkçe, kurumsal çabalarla geri dönülmez bir sadeleşme yoluna girmiştir.
 4. D) Ölçüsüz, kafiyesiz, serbest şiir bu dönemde etkinlik kazanmış ve şiire büyük bir açılım getirmiştir.
 5. E) Roman ve öykü ikinci planda kalmış, şiir en çok tercih edilen bir tür haline gelmiştir.

 

2) Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. A) Edip Cansever- Sonrası Kalır
 2. B) Turgut Uyar – Arz-ı Hal
 3. C) Sezai Karakoç- Hızır’la Kırk Saat
  D)Cemal Süreya –Günaydın Yeryüzü
  E) İlhan Berk- Güneşi Yakanların Selamı

 

3) Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen yargı ayraç içinde verilen edebiyat akımıyla ilgili değildir?

A)Mükemmeliyetçilik esas alınmış, konuya değil; an­latıma önem verilmiştir. (Klasizm)

B)Tiyatroda, üç birlik kuralına -yer, zaman ve olay bir­liği- uyulmamış, dram gelişmiştir. (Romantizm)

C)Sanatçılar, yapıtlarında, kişiliklerini gizlemiş; olayla­rı tarafsız bir gözle anlatmışlardır. (Realizm)

D)Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; kendilerinde uyandırdığı izle­nimleri anlatmışlardır. (Parnasizm)

E)İnsan psikolojisiyle fizyolojisi birbirine bağlı kabul edilmiş; yapıtlarda, kahramanların fiziksel özellikle­ri ayrıntılı olarak verilmiştir. (Natüralizm)

 

4)Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Tiyatroda büyük bir atılım gerçekleştirilir, devlet tiyatroları kapatılarak özel tiyatrolar açılır.

B)İlk yıllarında Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan eserler verilmiş, bu anlayışla yazılan hikâyelerde Mauppassant tarzı hikâyenin özellikleri görülmüştür.

C)Egzistansiyalizm ve sürrealizmin etkileri görülür. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü alsa da serbest tarzda şiirler de yazılır.

D)Toplumcu gerçekçi yazarlar, köyden büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı sorunlar üzerinde durur.

E)Öz şiir anlayışını sürdüren şairler, biçim kusursuzluğuna önem vermişlerdir.

 

5)Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçiler tarafından kaleme alınan olay kaynaklı eserlerden biri değildir?

 1. A) Hababam Sınıfı  B) Susuz Yaz         C) Devlet Ana
 2. D) Evet İsyan E) Hanımın Çiftliği

 

6) Sabahattin Ali’yle birlikte Marko Paşa mizah gazetesini çıkardı ve büyük ses getirdi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan gülmece öyküleri, röportaj ve fıkralarla çağdaş Türk edebiyatının tanınmış ve en verimli kalemlerinden biri durumuna gelmiştir. 1956’da İtalya’da yapılan Uluslar arası Gülmece Yarışması’nda ilk ödül olan Altın Palmiye’yi  “Kazan Töreni” adlı öyküsüyle kazandı. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rıfat Ilgaz           B) Ataol Behramoğlu          C) Aziz Nesin

 1. D) Attila İlhan               E) İsmet Özel

 

7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

 1. A) Tırpan- Fakir Baykurt

B)Bebeklerin Ulusu Yok- Ataol Behramoğlu

 1. C) İçimizdeki Şeytan-Sabahattin Ali

D)Yer Demir Gök Bakır- Kemal Sadık Göğçeli

 1. E) Erbain- Sezai Karakoç

 8)Aşağıdakilerden hangisi İsmet Özel’i yansıtan özelliklerden biri değildir?

A)Üzerinde en çok durduğu konu halkın direnişidir.

B)Yazdıklarıyla kendine özgü bir şair olmayı başarabilmiştir.

C)Şiiri, okur ile haykırış arasında bir köprü olarak seçer.

D)Şiirinde uzak çağrışımlara başvurmamış ve belirgin imgeler kullanmıştır.

E)Toplumu belirleyen faktörleri belirleyip şiirlerine taşımıştır.

 

Bir ateş düştü canıma

Yanarım kimseler bilmez

9) Bu beyitin birinci dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?

 1. A) İstiare        B)Teşbih       C)  Mecaz-ı mürsel
 2. D) Kinaye E) Hüsn-i talil

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Toplumsal Gerçekçiler tarafından göstermeye bağlı metinler çerçevesinde oluşturulan eserlerden biridir?

 1. A) Dağların Sultanı B) 72.Koğuş C) Vatan Sağolsun
 2. D) Kürk Mantolu Madonna E) Destursuz Bağa Girenler

 

11)Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

 1. A) Başaklar Gebe B) Göçebe C) Destan Gibi
 2. D) Sonsuzluk Kervanı E) Sarı Sıcak

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl ve Mehmet Akif’in ortak özelliği olamaz?

 1. A) Şiirde dini ve mistik konuların anlatımına yer vermek.
 2. B) Yaşadıkları dönemde oluşan edebi topluluklara katılmayıp sanat hayatlarını kendilerine özgü bir çizgide sürdürmek.
 3. C) Farklı bir sanat anlayışıyla aynı ideolojiyi anlatmak.
 4. D) Şiirde”hece”den başka ölçü kullanmamak.
 5. E) Şiirde “ölçü”ye ve “kafiye”ye önem vermek.

 

13)Aşağıdakilerden hangisi II. Yeniciler için söylenemez?

 1. A) Anlamdan çok söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
 2. B) Şiirin kendine özgü bir dili olması gerektiğine inanmışlarıdır.

C)” Şiir görüntülerin verildiği bir sanat olmamalıdır.” düşüncesiyle eser vermişlerdir.

 1. D) Sözcüklerin hayal dünyasında uyandırdığı buluşlara önem vermişler ve bunları kullanmışlardır.
 2. E) Şiirde tabiat tasvirlerini önemsemişler, şiirde öyküleyici anlatımı kullanmışlardır.

 

İlk kitabı ”Kınar Hanımın Denizleri’yle büyük ilgi uyandırdı. Özellikle Pazar Postası’ndaki şiirleri sanatçının ünlenmesinde önemli rol oynadı. Kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de İkinci Yeni’nin içinde farklı bir kanal açtı. Ona göre şiirin kilit noktası dildir. Devlet ve Tabiat kitabındaki şiirlerinde ise okurlarını sokağın diliyle buluşturdu. Yort Savul da kendisinden sonraki kuşaklara yön gösterdi.

14) parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ece Ayhan  B) Turgut Uyar         C) Cemal Süreya
 2. D) Edip Cansever E) Sezai Karakoç

 

15)Cumhuriyet döneminde kaleme alınan denemeler, bütünüyle olmasa da ağırlıklı olarak şiir türüyle ilgili olan ürünlerdir.

 Aşağıdakilerden hangisi Cemal Süreya’nın bu açıklamaya örnek olabilecek bir yapıtıdır?

 1. A) Üvercinka B) Sevda Sözleri         C) Sıcak Nal
 2. D) Şapkam Dolu Çiçekle  E) Beni Öp Sonra Doğur Beni

 

16)Coşku ve heyecanı dile getiren metinler çerçevesinde eser veren Attila İlhan, Aziz Nesin, Süreyya Berfe, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu gibi birçok Toplumsal Gerçekçi şair yetişmiştir.

Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi bu cümlede adı geçen şairlerden birine ait değildir?

 1. A) Bir Uzun Yol B) Bir Yusuf Masalı C) Bir Gün Mutlaka
 2. D) Ben Sana Mecburum E) Sevgiye On Ölüme Beş Kala

 

17) Cumhuriyet dönemi dergileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)Kültür- mizah dergisi olan  “ Öküz Dergisi” Leman Dergisi’nden ayrılarak oluşturulmuştur, Genel yayın Yönetmeni Metin Üstündağ’dır.

 1. B) “ Türk Edebiyatı” dergisinin kurucusu Ahmet Kabaklı, Genel Yayın Yönetmeni Beşir Ayvazoğlu’dur.
 2. C) 1941-44 yılları arasında yayımlanan “Çınaraltı “ dergisinin sahibi Orhan Seyfi Orhon’dur.
 3. D) “Dergâh” ve “ Hece” adı verilen dergiler yayım hayatlarına devam eden edebiyat dergileridir.

E)” Ağaç” ve “ Büyük Doğu” dergilerini Neci Fazıl ile Sezai Karakoç birlikte çıkarmışlardır.

 

18) aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi edebiyatın özelliklerinden değildir?

 1. A) Toplumsal çatışmayı ve bu çatışmanın insan üzerindeki etkilerini yansıtır.

B)Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde “insan, toplum ve üretim ilişkileri” vardır. Toplum için sanat anlayışı vardır.

 1. C) Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır. Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
 2. D) Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski’den gelen yansımalardır.
 3. E) Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü azaltmıştır.

 

19) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 1. A) Can Yücel İlk şiirlerini “Rengârenk ”, ünlü dünya şairlerinden çevirdiği şiirleri ise “Şiir Alayı “ adlı kitapta toplamıştır.
 2. B) Turgut Uyar’ın Aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlediği şiirlerinde Garip akımının izleri görülür. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin etkili olduğu şiirleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairlerinden biri olmuştur.

C)Turgut Uyar, İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde durmuştu. Sonraları toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazdı.

 1. D) Soğuk Otların Altında ve Virgülün Başından Geçenler adlı eserlerin sahibi Ülkü Tamer’dir.
 2. E) Nazım Hikmet’in lakabı “Güzel Yüzlü Şair” veya “Mavi Gözlü Dev”dir. Türkiye’de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türkiye şiirinin önemli isimlerindendir.

 

20) Aşağıdakilerden hangisi sinemaya uyarlanan Cumhuriyet dönemi romanlarından biri değildir?

AYılanı Öldürseler      B)Tütün Zamanı      C)Ağrı Dağ Efsanesi

D)Kadının Adı Yok      E) Çakırın Destanı

 

21)Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. A) Bir Siyasinin Şiirleri- Nazım Hikmet
 2. B) Bir Ermeni General- Ataol Behramoğlu
 3. C) Ezik Otlar- Necati Cumalı
 4. D) Bu Ülke- Cemil Meriç

E)Havaya Çizilen Dünya- Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

22)Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde Divan edebiyatından, Halk şiirinden ve mitolojiden etkilenmeler görülür?

 1. A) Cahit Külebi B) Süreyya Berfe
 2. C) Ziya Osman Saba D) Faruk Nafiz Çamlıbel
 3. E) Behçet Necatigil

 

23)Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak isti­yorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanıma­mız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları’yla, Ekmek Kavgası’yla, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

 1. A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal -Haldun Taner
 2. B) Haldun Taner – Ahmet Hamdi Tanpınar – Or­han Kemal
 3. C) Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar -Haldun Taner
 4. D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner – Or­han Kemal
 5. E) Haldun Taner – Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar

 

24)Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

 1. A) Salah Birsel-Boğaziçi Şıngır Mıngır
 2. B) Abbas Sayar- Tutunamayanlar
 3. C) Vassaf Bey- Memduh Şevket Esendal
 4. D) Fahim Bey ve Biz – Abdülhak Şinasi Hisar
 5. E) Sait faik Abasıyanık – Kayıp Aranıyor.

 

25)                               işte

Isınmış parke yolun kokusu

Demek ki ben mutsuzum

Tuhaf bir su içmişim de sanki içim görünüyor

Gözlerim buzdan

İçimde yaz kırıkları

Bu dizeler, aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

 1. A) Yoruma açık bir anlatımı olma
 2. B) kapalı bir anlatıma başvurma
 3. C) kendine özgü bir biçemi olma
 4. D) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma
 5. E) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma

 

AD SOYAD :…………………………………………….……

 

NUMARA   :………………………………………………..

 

SINIF      :……………………………………

 

12345678910111213
A
B
C
D
E
141516171819202122232425 
A
B
C
D
E

www.sorubak.com

AYSEL SAVAŞ                                   YAZDAN TAŞDEMİR

Türk Dili ve Ed. Öğ.                                            Okul Md.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + = 12

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.