12.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

Adı, soyadı:
Sınıfı, numarası:
2014–2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………………………. ORTAÖĞRETİM 12.SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Sınav yeri ve tarihi:
Sınav saati ve süresi: , 40 dakika
Puan dağılımı: Her soruda yazılıdır.
Başarılar…

1. Aşağıda adı verilen bileşiklerin kapalı (molekül) formülünü yazınız (1×2=2 puan).
a. Karbon tetraklorür (Tetraklorometan)
b. Kloroform (Triklorometan)

2. C4H8 bileşiğinin dördü yapı izomer, ikisi geometrik izomer olmak üzere toplam 6 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (2×6=12 puan).

3. Benzen halkasına SO3H grubunun bağlanmasıyla benzen sülfonik asit bileşiği oluşur. SO3H grubu -meta yönlendiricidir. Benzen sülfonik asit bileşiğine gerekli şartlarda klor atomu eklenmesiyle oluşan bileşiğin adı nedir? (3 puan)
4. Aşağıda verilen denkleştirilmiş reaksiyon denkleminde A ve B bileşiklerinin açık veya kapalı formülünü yazınız (3×2=6 puan).

3C + CaO + yüksek sıcaklık → A + CO
A + 2H2O → B + Ca(OH)2

A:
B:

5. Aşağıdaki reaksiyon denklemlerinde boş bırakılan yere gelmesi gereken maddelerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×8=24 puan).

a. CH3―CH=CH2 + Br2(karbon tetra klorürde) →
b. nCF2=CF2 →

c. H―CΞC―H + [Ag(NH3)2]+1 → + NH3 + (NH4)+1
d. CH3―CΞC―H + HBr →
e. CH3―CΞC―H + 2HBr →
f. CH3COOH + C2H5OH ⇆ + H2O

g. CH3CHO + 2Ag+1 + 2(OH)-1 → + 2Ag + H2O

h. CH3―CΞC―H + HOH → ⇆

(h şıkkında boş bırakılan yerlerin her ikisi de doğru ise toplam 3 puan, yalnız biri doğru ise 2 puandır.)
6. Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2×4=8 puan).

a. Bazı alkinler amonyaklı gümüş nitrat veya amonyaklı bakır (I) nitrat ile tepkime vermez. Bu alkinlerin genel açık formülünü yazınız.

b. Alkinleri kısmi doyurmak için aktifliği azaltılmış katalizör olan Lindlar katalizörü (kinolinle aktifliği azaltılmış Pd/CaCO3) kullanılır; bu tepkimede hangi bileşik grubu oluşur? Adını yazınız.

c. C2H2 bileşiğinin Ni veya Pt ile tam doyurulmasında hangi bileşik oluşur? Kapalı formülünü yazınız.
d. Bir bileşiğin alkan mı yoksa alken mi olduğunun anlaşılmasında kullanılan özel test vardır; bu test hangi özel isimle bilinir (Bu testte alken ile potasyum permanganat, bazik ortamda tepkimeye girer; diol, mangan dioksit ve potasyum hidroksit oluşur).

7. Aşağıda girenleri verilen propene hidrojen bromürün katılmasına ait reaksiyon denklemi iki olasılık üzerinden yürüyerek ana ürün ve yan ürün olmak üzere iki farklı ürün oluşur; uygulamada bu iki üründen birinin daha fazla (ana ürün), diğerinin ise daha az (yan ürün) olduğu görülmüştür.

CH3―CH=CH2 + HBr → ……………

a. Ana ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

b. Yan ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).
8. 2-klorobütan bileşiği KOH bileşiğinin alkoldeki çözeltisiyle ısı etkisiyle ayrılma reaksiyonu verir; meydana gelen organik bileşik karışımı (%80 ana ürün ve %20 yan ürün olmak üzere) aşağıdaki reaksiyon denkleminde gösterilmemiştir.

CH3―CH―CH2―CH3 + KOH(alkolde) → …………… + KCl + H2O

a. Boş bırakılan yere gelmesi gereken ana ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).
b. Boş bırakılan yere gelmesi gereken yan ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).
9. 1 mol etil alkolden (C2H5―OH) derişik sülfürik asit (derişik H2SO4) katalizörlüğünde 170 °C’ta 1 mol su ayrılması sonucu ana ürün olarak alken oluşur. Ana ürün olan alkenin yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

10. 2 mol etil alkolden (C2H5―OH) derişik sülfürik asit (derişik H2SO4) katalizörlüğünde 140 °C’ta 1 mol su ayrılması sonucu ana ürün olarak eter oluşur. Ana ürün olan eterin yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

11. Aşağıda formülü verilen bileşiklerin IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (3×5=15 puan)

a. HCΞC―CH=CH―CH3
b. HCΞC―CH2―CH=CH2

c. C2H5COOCH3
d. CH2―CH2―CH2

e. [―CCl2―CCl2―]n

12. Aşağıda adı verilen bileşiklerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×4=12 puan).

a. 4-amino-3,3-dimetilbütanal

b. 1-fenil-3-hekzanon

c. Diizopropil eter
d. m-dinitrobenzen

2014–2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………………… ORTAÖĞRETİM 12.SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI (CEVAP ANAHTARI)
Sınav yeri ve tarihi:
Sınav saati ve süresi: , 40 dakika
Puan dağılımı: Her soruda yazılıdır.
Başarılar…

1. Aşağıda adı verilen bileşiklerin kapalı (molekül) formülünü yazınız (1×2=2 puan).
a. Karbon tetraklorür (Tetraklorometan): CCl4
b. Kloroform (Triklorometan): CHCl3

2. C4H8 bileşiğinin dördü yapı izomer, ikisi geometrik izomer olmak üzere toplam 6 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (2×6=12 puan).
Siklobütan
Metilsiklopropan
1-büten (1-bütilen)
Cis-2-büten (Cis-2-bütilen)
Trans-2-büten (Trans-2-bütilen)
2-metilpropen (İzobüten veya izobütilen)
2-büten (2-bütilen)
Büten
3. Benzen halkasına SO3H grubunun bağlanmasıyla benzen sülfonik asit bileşiği oluşur. SO3H grubu -meta yönlendiricidir. Benzen sülfonik asit bileşiğine gerekli şartlarda klor atomu eklenmesiyle oluşan bileşiğin adı nedir? (3 puan)

3-klorobenzensülfonik asit veya m- klorobenzensülfonik asit veya meta- klorobenzensülfonik asit

4. Aşağıda verilen denkleştirilmiş reaksiyon denkleminde A ve B bileşiklerinin açık veya kapalı formülünü yazınız (3×2=6 puan).

3C + CaO + yüksek sıcaklık → A + CO
A + 2H2O → B + Ca(OH)2

A: CaC2
B: C2H2

5. Aşağıdaki reaksiyon denklemlerinde boş bırakılan yere gelmesi gereken maddelerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×8=24 puan).

a. CH3―CH=CH2 + Br2(karbon tetra klorürde) → CH3―CH―CH2

b. nCF2=CF2 → [―CF2―CF2―]n

c. H―CΞC―H + [Ag(NH3)2]+1 → H―CΞC―Ag + NH3 + (NH4)+1

d. CH3―CΞC―H + HBr → CH3―C=CH2

e. CH3―CΞC―H + 2HBr → CH3―C―CH3

f. CH3COOH + C2H5OH ⇆ CH3COOC2H5 + H2O

g. CH3CHO + 2Ag+1 + 2(OH)-1 → CH3COOH + 2Ag + H2O

h. CH3―CΞC―H + HOH → CH3―C=CH2 ⇆ CH3―C―CH3
(h şıkkında boş bırakılan yerlerin her ikisi de doğru ise toplam 3 puan, yalnız biri doğru ise 2 puandır.)

6. Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2×4=8 puan).

a. Bazı alkinler amonyaklı gümüş nitrat veya amonyaklı bakır (I) nitrat ile tepkime vermez. Bu alkinlerin genel açık formülünü yazınız.
R―CΞC―R
b. Alkinleri kısmi doyurmak için aktifliği azaltılmış katalizör olan Lindlar katalizörü (kinolinle aktifliği azaltılmış Pd/CaCO3) kullanılır; bu tepkimede hangi bileşik grubu oluşur? Adını yazınız.
Alken
c. C2H2 bileşiğinin Ni veya Pt ile tam doyurulmasında hangi bileşik oluşur? Kapalı formülünü yazınız.
C2H6
d. Bir bileşiğin alkan mı yoksa alken mi olduğunun anlaşılmasında kullanılan özel test vardır; bu test hangi özel isimle bilinir (Bu testte alken ile potasyum permanganat, bazik ortamda tepkimeye girer; diol, mangan dioksit ve potasyum hidroksit oluşur).
Baeyer testi

7. Aşağıda girenleri verilen propene hidrojen bromürün katılmasına ait reaksiyon denklemi iki olasılık üzerinden yürüyerek ana ürün ve yan ürün olmak üzere iki farklı ürün oluşur; uygulamada bu iki üründen birinin daha fazla (ana ürün), diğerinin ise daha az (yan ürün) olduğu görülmüştür.
CH3―CH=CH2 + HBr → ……………

a. Ana ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

CH3―CH―CH3
b. Yan ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).
CH3―CH2―CH2

8. 2-klorobütan bileşiği KOH bileşiğinin alkoldeki çözeltisiyle ısı etkisiyle ayrılma reaksiyonu verir; meydana gelen organik bileşik karışımı (%80 ana ürün ve %20 yan ürün olmak üzere) aşağıdaki reaksiyon denkleminde gösterilmemiştir.
CH3―CH―CH2―CH3 + KOH(alkolde) → …………… + KCl + H2O

a. Boş bırakılan yere gelmesi gereken ana ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

CH3―CH=CH―CH3

b. Boş bırakılan yere gelmesi gereken yan ürünün yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

CH2=CH―CH2―CH3

9. 1 mol etil alkolden (C2H5―OH) derişik sülfürik asit (derişik H2SO4) katalizörlüğünde 170 °C’ta 1 mol su ayrılması sonucu ana ürün olarak alken oluşur. Ana ürün olan alkenin yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

CH2=CH2

10. 2 mol etil alkolden (C2H5―OH) derişik sülfürik asit (derişik H2SO4) katalizörlüğünde 140 °C’ta 1 mol su (H2O) ayrılması sonucu ana ürün olarak eter oluşur. Ana ürün olan eterin yapı (açık) formülünü yazınız (3 puan).

C2H5―O― C2H5
11. Aşağıda formülü verilen organik bileşiklerin IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (3×5=15 puan)

a. HCΞC―CH=CH―CH3
3-penten-1-in veya 1-pentin-3-en veya pent-1-en-3-in veya pent-3-in-1-1en
b. HCΞC―CH2―CH=CH2
4-in-1-penten veya 1-penten-4-in veya pent-1-en-4-in veya pent-4-in-1-en
c. C2H5COOCH3
Metil propiyonat veya metil propanoat
d. CH2―CH2―CH2
1-bromo-3-floropropan
e. [―CCl2―CCl2―]n
Politetrakloroeten (Politetrakloroetilen)

12. Aşağıda adı verilen bileşiklerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×4=12 puan).

a. 4-amino-3,3-dimetilbütanal
H2N―CH2―C―CH2―C―H

b. 1-fenil-3-hekzanon
―CH2― CH2― C―CH2― CH2―CH3
c. Diizopropil eter H―C―O―C―H

d. m-dinitrobenzen
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.