Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf biyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

2013-2014 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ 12. SINIF 2. DÖNEM  II. SINAVI

——–A———

ADI:………………………………SOYADI: ………………………………… 

SINIF: …………………………… NO: …………………………………….

 

 1. Canlıların, ATP üretebilmeleri için gerekli enerjiyi sağlama yollarından bazıları şunlardır.
  I. Glikolizin gerçekleştirilmesi
  II.  Güneş enerjisinin soğurulması
  III. Oksijenin kullanıldığı E.T.S. ’den elektronlarının aktarılması
  Bu olaylardan hangileri canlıların (kemosentez yapanların bir kısmı hariç) tümü tarafından gerçekleştirilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

 

 1. Canlılarda;
  I. Krebs devri
  II. Glikoliz
  III. Fotosentez
  reaksiyonlarından hangileri glikoz molekülü ile başlar?
    
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II   
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) II ve  III

 

 1. Oksijenli solunumda,
  I. ADP den ATP nin oluşması
  II.  Pirüvattan asetil CoAnın oluşması
  III. Oksijenin elektron alması
   IV. PGAL den pirüvatın oluşması
  olaylarından hangileri, NAD nin indirgenmesini sağlar?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve IV
  E) III ve IV

 

 

 

 1. Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında;
  I. Gece boyunca
  II. Güneş ışınlarının şiddetine fotosentez için en uygun olduğu süre içinde
  III. Solunum ürünü ve fotosentezde kullanılan madde miktarlarının birbirine denk olduğu zaman aralığında
  IV. Bitkinin çok miktarda terleme yaptığı süre içindepH ölçümleri yapılmıştır.
  Bu durumların hangilerinde ölçülen pH asit özelliğinde olur?
  A) Yalnız I

  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV

 

 1. Devirsel fotofosforilasyon sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır;
  I. Sitokromların yükseltgenmesi
  II. Klorofilin indirgenmesi
  III. Ferrodoksinin indirgenmesi
  Işığın soğurulmasıyla hareket geçen bir elektronun devrinde, bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I, II ve III
  B) II, I ve III
  C) II, III ve I
  D) III, I ve II 
  E) III, II ve I

 

 1. Yüksek yapılı bitkilerde,
  I. NAD
  II. NADP
  III.Plastokinon
  maddelerinin indirgenmesi ve yükseltgenmesi olaylarından hangileri fotosentez sırasında gerçekleşir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

 

 1. Birer karakter yönüyle;

l. Aa x Aa

ll. AA x aa

lll. Aa x aa

lV aa x aa

şeklindeki çaprazlamalardan hangileri, kontrol

(test) amaçlı bir çaprazlamadır?

A) l ve II

B) l ve III

C) II ve III

D) II ve lV

E) III ve IV

 1. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde, işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada, daha sonrada görevinin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapında bulunmuştur.
  Buna göre, işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp, glikoz sentezlendikten sonra, işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan,
  I. Amino asit yapımı
  II. Nişasta sindirimi
  III. Protein yapımı
  IV. Nişasta yapımı
  olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre geçekleşmiştir?
  A) IV, III, I, II
  B) IV, II, I, III
  C) III, IV, II, I
  D) II, IV, III, I
  E) II, I, III, IV

 

 1. MmGGDdeeXY  genotipli bir birey kaç çeşit sperm hücresi oluşturabilir? ( Genler bağımsız )

A)     16

B)      8

C)      6

D)     4

E)       2

 

 1. Ökaryot hücrelerde;
  I. ETS enzimleri
  II. RNA molekülleri
  III. ATP sentez enzimleri
  moleküllerinden hangileri mitokondrilerin iç sıvısında bulunur?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E)II ve III

 

 1. Bir hücrede, DNA ların replikasyonunu sağlayan;
  I. Organik baz, şeker ve fosfattan nükleotitlerin sentezlenmesi.
  II. Çift zinciri oluşturacak nükleotitler arasında hidrojen bağlarının kurulması.
  III. DNA polimeraz enziminin nükleotitler arasında şeker fosfat bağlarını kurması.
  IV. DNAaz enziminin çift zinciri oluşturan hidrojen bağlarını açması.
  olaylarının gerçekleşme sırası, aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?
  A) I-II-III-IV
  B) II – I – IV – III
  C)I – IV – III – II
  D) III – II – I – IV
  E) II – IV – III – I
 2. Hücrelerde, yeni DNA moleküllerinin sentezlenmesi süresince;
  I. Deoksi adenin nükleotit
  II. Timin ribonükleotit
  III. Adenin ribonükleotit
  şeklindeki moleküllerden hangileri kullanılır ve harcanır?
  A)Yalnız I

  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II  ve III

 

 1. Bir DNA nın kendini eşlemesi sırasında kullandığı nükleotit sayıları şöyledir:
  – 40 Adenin nükleotit
  – 30 Guanin nükleotit
  – 20 Timin nükleotit
  – 50 Sitozin nükleotit
  Bu DNA da bulunan pürinli nükleotitlerin, toplam nükleotit sayısına oranı nedir?
  A)1/2
  B)1/3
  C)1/4
  D)1/6
  E)1/8

 

 1. Hücrede ATP- sentezinde kullanılan,
  I. Azotlu baz
  II. Beş karbonlu şeker
  III. Fosforik asit
  moleküllerinden hangileri, aynı şekliyle DNA nın yapısında da bulunabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E)I ve III

 

 1. Oksijenli solunumda, bir molekül glikozun parçalanmasıyla 38 ATP lik enerji kazanılır.
  Bu enerji, hücrenin;
  I. Mitokondri zarları
  II. Hücre plazması
  III. Mitokondri sıvısı
  IV. Çekirdek zarları
  kısımlarından hangilerinde üretilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve IV
  D)I, II ve III
  E) II, III ve IV

 

 1. AaBbccDdEe genotipinde olan bir canlı, normal olarak aşağıdaki gametlerden han­gisini veremez?
  A) abccDE
  B) abcde
  C) ABcdE
  D) Abcde
  E) AbcDE

 

 1. AaDdkkNn genotipli bir canlı, Mendel ku­rallarına göre, aşağıdaki gamet çeşitlerin­den hagisini oluşturamaz?
  A) AdkN
  B) adkn
  C) aDKN
  D) ADkn
  E) aDkN

 

 1. Bir zigotun I. mitozu sonucunda oluşan iki blastomer birbirinden ayrılarak bölünüyorlar ve iki ayrı embriyo gelişiyor.
  Bu embriyolardan meydana gelen bireyle­rin, aşağıdaki özelliklerinden hangisi farklı olabilir?
  A) Cinsiyetleri
  B) Genotipleri
  C) Kan grupları
  D) Protein yapıları
  E) Fenotipleri

 

 1. Bezelyelerde;
  – Sarı tohum rengi yeşil tohum rengine,
  – Yuvarlak tohum şekli buruşuk tohum şek­line,
  – Uzun gövde şekli kısa gövde şekline do­minanttır.
  Buna göre fenotip şekilleri aşağıda verilen bezelyelerden hangisinin genotipi sadece fenotipine bakılarak tahmin edilebilir?
  A)San, yuvarlak, uzun
  B) Sarı, buruşuk, uzun
  C) Yeşil, buruşuk, kısa
  D) Yeşil, yuvarlak, uzun
  E) Sarı, yuvarlak, kısa
 2. Tek yumurta ikizlerinin birbirine benzeme­sinde,
  I.Aynı genotipli hücrelerden oluşmaları
  II. Vücutlarında aynı çeşit proteinlerin sentezlenmesi
  III. Aynı anda aynı çeşit gametleri oluşturma­ları
  özelliklerinden hangileri etkili değildir?
  A) Yalnız I
  B) I, II
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

 

 1. Dd x Dd çaprazlanmasından oluşacak oğul bireyler arasında kaç çeşit genotip görüle­bilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 2. Aynı türden A ve B bireylerinin eşeyli üre­me ile meydana getirdikleri yavrular, birbi­riyle aynı genotipte ise aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?
  A) A ve B nin genotipleri aynıdır.
  B) A ve B nin fenotipleri aynıdır.
  C) A ve B heterozigottur.
  D) Yavrular arı döldür.
  E) A ve B arı döldür.
 3. aaBbCcDd genotipine sahip bir zigot geli­şerek bir embriyo oluşturuyor. Bu embri­yonun vücut hücrelerinin genotipi aşağı­dakilerden hangisi ile gösterilebilir?
  A) abcD
  B) ABCD
  C) AaBb
  D) aaBbCcDd
  E) aabbccDd

 

 1. ikiz kardeşlerin,
  I. Protein yapıları
  II. Göz renkleri
  III. Cinsiyetleri
  IV. Genotipleri
  gibi özelliklerinden hangi ikisi­nin aynı olması, bunların aynı yumurta ikiz­leri olduğunu kanıtlar?
  A) I, II
  B) I, III
  C) I, IV
  D) II, III
  E) III, IV

 

 1. Aşağıda genotipi verilen bireylerden han­gisi arı döldür?
  A) aaBBccDD
  B) Aa
  C) AabbCCDd
  D) AaBbCc
  E) aaBBCcdd

 

www.sorubak.com

 

 

 

NOT: Her soru 4 puandır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI
SNABCDE
1ABCDE
2ABCDE
3ABCDE
4ABCDE
5ABCDE
6ABCDE
7ABCDE
8ABCDE
9ABCDE
10ABCDE
11ABCDE
12ABCDE
13ABCDE
14ABCDE
15ABCDE
16ABCDE
17ABCDE
18ABCDE
19ABCDE
20ABCDE
21ABCDE
22ABCDE
23ABCDE
24ABCDE
25ABCDE

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 1 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.