Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

Adı-Soyadı: Sınıf-No:
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
ÇİĞDEMLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM TELAFİ YAZILI SORULARIDIR

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.
B) Servet – i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.
C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.
D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.
E) Ekrem’le Hamit’in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.
2.
I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.
V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.
Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?
A) I. ve II. B) IV. ve V. C) III. ve IV. D) II. ve V. E) II. ve III.

3. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.
B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.
D) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.
E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir
4.Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatında realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Ömer Seyfettin C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Namık Kemal

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.
B) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
C) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
D) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
E) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

6.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
B) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

7. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Çankaya – Halide Edip Adıvar
B) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin
C) Safahat- Mehmet Akif Ersoy
D) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı
E) Fatih — Harbiye – Peyami Safa

8.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.
C) Aruz vezninin kullanılması.
D) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.
E) Nazmın nesre yaklaştırılması.
9.Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. Fecr-i
Âti’den Milli Edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi,
Edebiyat Araştırmaları, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatında
ilk Mutasavvıflar” gibi eserleri vardır.
Yukarıda hangi edebiyat tarihçimizden söz edilmektedir?
A) Cevdet Kudret B) Nihat Sami Banarlı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar D)Mehmet Fuat Köprülü
E) Vasfi Mahir Kocatürk
10. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler
B) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya
C) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev
D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye
E) Sinekli Bakkal, Handan
11. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?
A) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.
B) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
C) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.
D) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.
E) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.

12. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhon Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Falih Rıfkı Atay
13.
1. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.
Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak bozuklukları konu edinir.
Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?
A) Peyami Safa — Halide Edip Adıvar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Peyami Safa – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

14. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A) Bir Tereddüdün Romanı
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu
D) Fatih-Harbiye
E) Kendi Gök Kubbemiz
15. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?
A) Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.
B) Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.
C) Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.
D) Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.
E) Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

16…..Avrupa’da Bir Cevelan’da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey’in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan gezi kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri……………. olur. “Denizaşırı”, “Tuna Kıyıları”, Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Yolcu Defteri”, “Bizim Akdeniz”, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar, …………. “Anadolu Notları” ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Mithat Efendi — Reşat Nuri Güntekin — Falih Rıfkı Atay
C) Ahmet Mithat Efendi- Falih Rıfkı Atay- Reşat Nuri Güntekin
D) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Falih Rıfkı Atay
E) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay — Halikarnas Balıkçısı

17. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir?
A) Eski Şiirin Rüzgarıyla
B) Kendi Gök Kubbemiz
C) Siyasi ve Edebi Hatıralarım
D) Süleymaniye Kürsüsünde
E) Eğil Dağlar
18.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.
B) Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.
C) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.
D) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.
E) Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?
A) Kaşağı
B) Kızıl Elma
C) Pembe İncili Kaftan
D) Beyaz Lale
E) Bahar ve Kelebekler

20.’İlk’lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?
A) İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa – Telemak
B) İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat
C) İlk yerli roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk – ı Talat ve Fitnat
D) İlk edebi roman: Namık Kemal – İntibah
E) İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai – Sergü¬zeşt

21.”En önemli yapıtı ‘Araba Sevdası’dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimlemeleri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan ‘Çok Bilen Çok Yanılır’ oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme – i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, Şemsa adlı öyküleri vardır. Servet – i Fünun dergisinde yandaşı gençleri bir araya geti¬rir.”
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Recaizade Ekrem
C) Muallim Naci
D) Abdülhak Hamit
E) Cenap Şahabettin
22.I.-II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dönemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni biçimler görülür.
E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgilenilmez.
23Mehmet Akif (I) Tanzimat edebiyatımızın bu önemli ismi (II), şiiri düzyazıya yaklaştırmış (III), aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış(IV), şiirlerini “Safahat”(V) adlı, kitapta toplamıştır.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

24Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Namık Kemal’in “İntibah” adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğidir.
B) Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah romanı yanlış batılılaşmayı eleştiren romanlardandır.
C) “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı roman, Halide Edip Adıvar’ın hayatıyla benzerlikler taşımaktadır.
D)Tarık Buğra, “Küçük Ağa” adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.
E) Recaizade M. Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk realist roman örneğidir.

25.Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Ömer Seyfettin B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Refik Halit Karay D) Ahmet Haşim
E) Halide Edip Adıvar
www.sorubak.com

BAŞARILAR…
CEVAP ANAHTARI
1.B
2.E
3.D
4.C
5.A
6.B
7.A
8.B
9.D
10.C
11.A
12.E
13.C
14.E
15.A
16.C
17.D
18.E
19.B
20.E
21.B
22.E
23.B
24.C
25.D

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

49 − 42 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.