11.sınıf sosyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

………BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARIDIR.
www.sorubak.com
S-1-İtalya’da kozmetik ürünlerini satmak isteyen bir Amerikan şirketi, ürünlerin reklamında elinde çiçek tutan bayan modeller kullanmış ama bekledikleri ilgiyi görememiştir. İtalyanların, çiçeği geleneksel olarak cenazelerde kullanıyor olmaları kozmetik ürünlerine ilgisiz kalmalarına yol açmıştır.
Bu parçadaki olayda, şirketin amacına ulaşamaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Ürünün üretildiği ülkenin dışında pazarlanmaya çalışılmasına
B) Hitap edilen tüketici kitlesinin yanlış belirlenmesine
C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesine
D) Reklamın tek pazarlama yöntemi gibi düşünülmesine
E) Ürünün, değerinden pahalıya satılmasına
S-2-Farklı kültürler arasında, ileri, yüksek ya da ilkel kültür şeklinde karşılaştırma yapmak yanlıştır. Sadece bir kültürün zamanla geçirdiği değişim hakkında bir şeyler söylenebilir ve o kültürün çeşitli evreleri birbiriyle karşılaştırılabilir.
Bu parçadaki yaklaşımın, kültürün hangi özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir?
A) Farklı kültürlerin birbirlerini etkilemesinden
B) Kuşaktan kuşağa aktarılmasından
C) Ait olduğu topluma özgü olmasından
D) Bireylerin yaşam tarzını etkilemesinden
E) İnsan ilişkileri sonucu oluşmasından
S-3-Bir yazarımız İstanbul’daki evlerinde bir süre konuk ettiği Güney Afrikalı arkadaşından teşekkür mektubu alır. Arkadaşı yazarın ve ailesinin misafirperverliklerini, yemeklerinin lezzetini övdükten sonra, “Yalnız, oradayken soramadım; çatı katında niçin bizimkilere benzeyen büyü kapları vardı?” diye sorar. Yazar önce şaşırır. Sonra durumu kavrar. Damdaki kiremitlerde kırıklar olduğu için babaannesi yağmurun aktığı yerlere tencere, tas, leğen koymuştur.Yazarın arkadaşının çatıdaki kapları büyü kabı zannetmesi, kültürle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
A) Kuşaktan kuşağa aktarılmasına
B) Bireyler arası ilişkilerde etkili olmasına
C) Öğretici nitelik taşımasına
D) Topluma özgü olmasına
E) Ekonomik etkenlerle belirlenmesine
S-4-1950’li yıllarda ABD’de yaşayan bir Türk sosyolog, yine sosyolog olan ABD’li arkadaşıyla birlikte Türkiye’ye kendi köyüne geliyor. Sohbet sırasında ABD’li sosyolog, köylülere traktör gibi modern tarım araçlarına sahip olup olmadıklarını soruyor. Köylüler sahip olduklarını söylüyorlar. Arkadaşının olmadığı bir sırada Türk sosyolog köylülere, “Siz bunlara sahip değilsiniz ki niçin böyle
söylediniz?” diye sorduğunda, “Elin yabancısına mahcup olmayalım, diye!” yanıtını veriyorlar. Bu parçada anlatılanlar, sosyolojide araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğuna işaret etmektedir?
A) İncelenecek toplumun kültürünü tanımanın
B) Fiziksel olaylarla sosyal olaylar arasındaki farkı kavramanın
C) Köy ve kent topluluklarını ayrı ayrı ele almanın
D) Araştırma konusunun sınırlarını belirlemenin
E) Doğru olup olmadığı belirlenebilir bir hipotez
S-5- Bireyin üyesi olduğu toplumdan uzaklaşma ,o topluma ve kültüre düşman olma hatta o toplumu reddetme durumudur. Bir yönüyle bireysel olan bu durum toplumsal bir boyut kazanabilir. Örneğin bir toplumun aydın kesiminin içinde yaşadığı topluma ait değerleri reddetmesi olayın toplumsal boyutudur.
Bu parçada anlatılan durum şağıdakilerden
Hangisini ifade eder.?
A-Soyutlanma B-Mekanik dayanışma
C-Organik dayanışma D-Kuralsızlık
E-Yabancılaşma
S-6-Toplumumuzun ne ölçüde doğulu yada batılı olduğunu belirlemesi gerekir.Kendi geçmişini ifade etmesi ,irdelemesi hatta diğer uluslar içindeki yerini ifade etmesi gerekir.Bu konunun Önemini M. Kemal Atatürk şöyle ifade ediyor. “Kendi benliğini bilmeyen milletler tarih sahnesinden yok olmaya mahkumdur.”
Bu parçada vurgulanmak istenen temel yargı aşağıdakilerden hangisidir.?
A-Toplumsal statü
B-Toplumsal dayanışma
C-Toplumsal kimlik
D-Toplumsal rol
E-Toplumsal çözülme

S-7-Kültürel öğeler ,insanın biyolojik ,psikolojik ve toplumsal nitelikteki temel gereksinimlerini gidermeye yöneliktir. Psikoloji bilimi doyumla sonuçlanan davranışların tekrarlanma olasılığının arttığını ve bu davranışların giderek alışkanlığa dönüştüğünü göstermiştir. Kültürel öğelerinde zaman içinde varlıklarını sürdürebilmeleri bireylere sağladıkları doyumla açıklanabilir.
Bu görüşe dayanarak aşağıdaki yargıların
Hangisine ulaşılabilir.?
A-Kültürü zenginleştirmek için bireylerde yeni gereksinimler yaratılmalıdır.
B-Gereksinimleri karşılamada yetersiz olan kültürel öğeler zamanla varlığını yitirebilir.
C-Bireylerin her türlü gereksinimlerinin karşılandığı toplumlarda kültürel gerileme başlar.
D-Aynı gereksinim değişik kültürlerde değişik yollarla karşılanmaktadır.
E-Kültürel alışveriş ,gereksinimleri birbirinden
Farklı toplumlar arasında gerçekleşebilir..
S-8- Kültür toplumsal etkileşimin ürünüdür.” “Kültür çevremizin İnsan eseri olan kısmıdır. Yukarıdaki tanımların her ikisinde de kültürün hangi yönü üzerinde durulmuştur.? A-Toplumlar arasındaki ilişkilerden Etkilenme B-Toplumdan topluma değişiklik gösterme C-Toplumsal birliği sağlayıcı olma D-İnsan tarafından yaratılmış olma E-İnsan gereksinimlerine cevap verme
S-9- I.Maddi kültür unsurları hızla değişirken, manevi unsurların bunların hızına yetişememesi II.Farklı bir kültüre katılan bireyin , o kültüre uyum sağlayamaması.Tanımı verilen iki kavram hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)Kültürel çözülme –kültür şoku B) Kültürel gecikme-Kültür şoku C)Asimilasyon-kültürleşme D)Zorla kültürleme-alt kültür E)Kültürel çatışma-kültür şoku
10–)Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz? A)Evrensel ve milli olmak üzere iki farklı yöne sahiptir. B)Toplumların kimliğini oluşturması C)Değişime ve gelişime kapalı olması D)Süreklilik arz etmesi E)Kuşaktan kuşağa aktarılması
S-11- Sosyal kontrolün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A)Toplumsal düzenin devamını sağlamak B)Bireylerin akla uygun davranmasını sağlamak C)Bireylerin güvenliğini sağlamak D)Toplumun güven içinde yaşamasını sağlamak E)Toplumsal sorunları çözmek
S-12-Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden değildir? A)Sosyal ilişki ortak bir anlam taşır B)Grup bireyleri ortak bir amaç için uğraşır C)Grup bireylerinin birbirini tanıması gerekmez D)Grupta işbölümü vardır E)Belli bir sosyal ilişki biçimi vardır
S-13–) Aşağıdakilerden hangisi statü ile ilgili verilmiş doğru bir bilgi değildir? A)Her statünün toplumda ayrı bir yeri ve önemi vardır B)Her statünün belli bir rolü vardır C)Kişinin toplum içindeki yerini gösterir D)Her statü sadece bir kişiye verilir E)Bireyin anahtar statüsü vardır
S-14- Aşağıdakilerden hangisi açık sosyal tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir? A)Eğitimin öneminin fazla olması B)Tabakalar arası geçişin serbest olması C)Yaratıcılığın ön planda olması D)Gelişmiş toplumlarda egemen olması E)Verilmiş statülerin fazla olması
S-15-Nasrettin Hoca, yetiştiği toplumun zekâsını, duyarlılığını yansıtır. O ne denli halkının dili, düşüncesi, söylem gücü olmuşsa halk da onun dilini, düşüncesini, söylem gücünü beslemiştir. Bu bağlamda Nasrettin Hoca söylemleriyle tek bir kişi değil, halk yaratıcılığından doğmuş bir düşünce imecesidir. Nasrettin Hoca fıkraları Hoca’nın yaşadığı yıllarda yüz, bilemedin iki yüz kadarken bu sayının günümüzde bini aşması bu düşünsel imecenin göstergesidir.
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine örnek oluşturur?
A) Birey toplumsal hayatın ürünüdür.
B) Kültür, bir toplumun ortak mirasıdır.
C) Kültür, bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılar.
D) Ortak kültür sosyal dayanışmayı güçlendirir. E) Kültür, yeni kuşaklara dil aracılığıyla aktarılır

S-16-Doğu Sibirya’da yaşayan Evenlerin en önemli geçim kaynağı avcılıktır. Hayvanların eti yiyecek, derisi giyecek olarak, boynuzları da çeşitli süs eşyası ya da aletlerin yapımında kullanılır. Ancak gelenekler avlanmada bazı sınırlamalar getirir. Örneğin, yavrulu dişi hayvanların avlanması yasak, ihtiyaçtan fazla hayvan avlamak ise büyük günah sayılmaktadır. Çünkü onların inançlarına göre, avlanan hayvan avcının mülkü değil, av ruhunun hediyesidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Ekonomik koşullar kültürü şekillendirir.
B) Toplumsal kurumlar birbirini etkiler.
C) Az gelişmiş toplumlarda yüz yüze ilişkiler yoğundur.
D) Yaşanılan coğrafya üretim biçimini belirler.
E) Toplumsal kontrol üretimin devamını sağlar
S-17-Eski Mısır’da varlıklı kesimin “Haik” adı verilen düz, uzun bir kumaşla vücutlarını ve başlarının etrafını sardığını, süslü ve daha gösterişli olanları yasa gereği yüksek rütbeli memurların, Çin’den gelen pahalı ipekten yapılanları da yalnızca kraliyet ailesinin giydiğini, geri kalan insanların ise vücutlarının çok az yerini örttüklerini hiyerogliflerden öğrenmekteyiz.
Bu cümle aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
A) Statüler bireylerin yaşam biçimlerini belirler.
B) Doğuştan edinilen statülerin değiştirilmesi güçtür.
C) Statüler topluma ve kültüre göre değişir.
D) Toplumsal yapı insanların yaşantısına göre şekillenir.
E) Hukuk kuralları kimi toplumlarda gücünü dinden alır.

S-18-Bir futbol takımı, ortak amaç ve idealleri paylaşan, aynı kurallara uyan ve davranışları eş güdümlü olan oyunculardan meydana gelir. Takım sadece aynı formayı giymiş on bir insan demek değildir. Her oyuncunun bir görevi vardır. Hepsi birden topa yönelmez ya da gol atmaya çalışmaz. Her oyuncu, başına buyruk hareket ederse ortaya bir takım oyunu çıkmaz.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Ortak amaçlar grubun sürekliliğini sağlar.
B) Toplumsal ilişki türü grup türünü belirler.
C) Grup, bireylerin toplamından farklı bir bütündür.
D) Bireylerin anahtar statüleri gruptaki rollerini belirler.
E) Bireyin, amacına ulaşma isteği gruba bağını güçlendirir
S-19- İşçi ve işveren çıkarları ,yaşam biçimleri farklıdır. Onları ayıran yasal engeller olmasa da toplumsal olarak fiziksel , kültürel yaşam alanları ayrılmıştır. Parçada sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir.?
A)-Dikey hareketlilik B)-Sosyal sınıf C)Yatay hareketlilik D)-Sosyal bütünleşme E)Toplumsal hareketlilik
S-20-Tabakalar arası geçişin belli şartlara bağlandığı tabakalaşmaya yarı kapalı yarı açık sosyal tabakalaşma adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi yarı kapalı sosyal tabakalaşma örneğidir. ?
A)-Kast sistemi B)-Lonca sistemi C)Sosyalist sistem D)Kölelik düzeni E)Veraset sistemi
NOT BAREMİ: Soruların puan değeri doğru olmak koşuluyla 5 puandır.Başarılar.
Öğrencinin Adı Soyadı : Sınıfı ve Numarası
SOSYOLOJİ CEVAP ANAHTARI

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 32
5 12 19 26 33
6 13 20 27 34
7 14 21 28 35

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 70 = 80

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.