Hz Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

Pazar, 4 Nisan 2010, 23:01 | Ders Notları, Sosyal Bilgiler | 26 Yorum |

Bedir Savaşı (624)

• Muhacirler Mekke’de bıraktıkları malları­na karşılık Mekke kervanına el koymuştur. Bu­nun üzerine Mekkeliler ile yapılan savaşı Medi­neli Müslümanlar kazandı.

• Müslümanların Mekkelilere karşı kazan­dığı ilk zaferdir.

• İslam savaş hukuku doğdu. Savaşta elde edilen ganimetlerin 1/5’i devlet hazinesine, 4/5’inin ise savaşa katılanlara verileceği karar­laştırıldı.

• Savaşta esir düşenler fidye ödemeleri veya Müslüman gençlere okuma-yazma öğret­meleri karşılığında serbest bırakıldı.

UYARI:

Esirlerin okuma-yazma karşılığında serbest bırakılması, İslamiyet’in eğitime ver­diği önemi gösterir.

Uhud Savaşı (625)

•  Mekkeliler, Bedir yenilgisinin intikamını almak için, Medineli Müslümanlara savaş açtı.

• Uhud dağı eteklerine yerleştirilen okçula­rın yerlerini terk etmeleri üzerine, Halid bin Velid komutasındaki müşriklerin saldırısı sonucu Müs­lümanlar bu savaşı kaybetmiştir.

• Müslümanların Mekkeli müşrikler karşı­sında aldıkları ilk ve tek yenilgidir.

Hendek Savaşı (627)

• Mekkeli müşriklerin Müslümanları tama­men ortadan kaldırmak istemelerinden dolayı, müşrikler tekrar harekete geçti.

• Hz Muhammed, İranlı Müslüman komu­tan Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi ile Medine şeh­rini hendeklerle çevirdiler ve savunmada kaldı­lar.

• Müslümanlar istediklerini almış olarak bu savaş sona erdi.

• Bu savaş Müslümanların son savunma savaşı olmuştur.

Hudeybiye Antlaşması (628)

• Hz Muhammed 628 yılında Kabe’yi ziya­ret etmeye karar verdi. 1500 Müslüman’la bera­ber yanlarına sadece kılıç alarak Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıktı.

Hudeybiye mevkine gelindiğinde Hz Os­man elçi olarak gönderildi ve Kabe’yi ziyaret için izin istendi. Mekkelilerin Hz Osman’ı alıkoyma­ları üzerine savaş kararı alındı. Bunun üzerine Mekkeliler barış istedi.

Yapılan antlaşmaya göre;

• İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılma­yacak.

• Müslümanlar o sene Hac yapmayacak; ertesi yıl 3 gün süreyle silahsız olarak Kabe’yi zi­yaret edebileceklerdi.

UYARI:

Bu madde Mekkelilerin Müslümanlar­dan çekindiğini gösterir.

• Reşit olmadan İslamiyet’i seçen Mekkeli­ler Medine’ye alınmayacak, ancak Mekke’ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecekti.

• Her iki taraf da istedikleriyle antlaşmalar yapabileceklerdi.

Hudeybiye Antlaşması ile;

• Mekkeliler Müslümanları hukuken tanıdı­lar.

• Mekke’de İslamiyet daha hızlı yayılmaya başladı.

Hayber Kalesi’nin Fethi (629)

• Şam ticaret yolunu tehdit eden Mekkelileri Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudiler üzerine bir sefer düzenlendi.

• Yahudilerin elindeki Hayber Kalesi fethe­dildi.

• Müslümanların ilk taarruz savaşıdır.

Mute Savaşı (629)

• Bir Müslüman keşif kolunun Bizans’a bağlı Gassaniler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi sonucunda Gassaniler üzerine se­fere çıkılmıştır.

• Hz Muhammed sefere katılmadı. İslam ordusu Bizans karşısında başarısız olmuştur.

• Bizans ile yapılan ilk savaştır.


UYARI:

Gaza (Gazve): Hz Muhammed’in bizzat katıldığı savaşlara denir.

Seriye: Hz Muhammed’in katılmadığı savaşlara denir.


Mekke’nin Fethi (630)

• Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşmasının maddelerine uymaması üzerine Hz Muhammed Mekke’nin fethi için harekete geçti.

• Önemli bir direnişle karşılaşmadan Müs­lümanlar şehri ele geçirdi. Kabe putlardan te­mizlendi. Böylece İslamiyet’in yayılışı kolaylaştı.

Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)

• Müslüman olmayan Arap kabilelerin Müslümanlara karşı birleşmesi üzerine Hz Muhammed hareket geçti. Huneyn şehrinde ya­pılan savaşta putperestler yenilgiye uğradı.

• Huneyn’den kaçan putperestler Taife sığındılar. Buraya yapılan seferden sonuç alına­madı. Ama daha sonra şehir kendiliğinden İsla­miyet’i kabul etti.

Tebuk Seferi (631)

• Bizans İmparatorluğu’nun büyük bir ordu ile Arabistan’a yürüdüğü haberi alınınca Hz Mu-hammed sefere karar vermiştir. Ancak Tebük şehrine varılınca haberin asılsız olduğu anlaşıl­mış ve geri dönülmüştür.

• Tebük seferi Hz Muhammed’in son se­feri olmuştur.

Veda Hutbesi (632)

• Hz Muhammed, 632 yılında hac görevini yerine getirmek için kalabalık bir kafile ile Mek­ke’ye giderek son kez Hac görevini yerine getir­miştir.

•Arafat’ta yaklaşık 150000 kişiye bir ko­nuşma yaptı. Hz Muhammed bu hutbede: -Kuran-ı Kerim’in tamamlandığını,

– Cahiliye devrinin kapandığını,

-Kan davalarının sona erdiğini,

– Faiz ve zinanın haram olduğunu,

– Bütün Müslümanların eşit olduğunu be­lirtti.

• Hz Muhammed 8 Haziran 632’de Medi­ne’de vefat etti.

sorubak-hz muhammed dönemi siyasi olayları-hz muhammed dönemi siyasi olaylar-hz muhammed dönemi olayları-hz muhammed döneminin önemli olayları
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

"Hz Muhammed Dönemi Siyasi Olayları" içeriği hakkında 26 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. ceydadilara diyor ki:

  ellerinize sağlık ödevimize yardımcı oldunuz

 2. Elif diyor ki:

  Allah razı olsun 🙂

 3. yusuf diyor ki:

  Çok güzel olmuş 🙂 . Sizin sayenizde ödevimi yaptım.ALLAH razı olsun

 4. abdulkadir düz diyor ki:

  çok güzel olmuş allah razı olsun

 5. İlayda diyor ki:

  Çok güzel olmuş çok yardımcı oldunuz. Çokkk… teşekkürler. Allah sizden razı olsun… 🙂

 6. emir eren demir diyor ki:

  çok güzel

 7. alperen aydın diyor ki:

  kuzenim emir eren demir

 8. yağmur diyor ki:

  çok güzel olmuş çok yardımcı oldu

 9. hakkı başer diyor ki:

  hiç güzel olmış
  H.Z. MUHAMMEDİN KATILDIĞI SAVAŞLAR

  BEDİR SAVAŞI (624)
  Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke’de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi.

  Sonuçları:
  1.Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir.
  2.Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
  3.Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.
  4.Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman’a okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.

  UHUD SAVAŞI (625)
  Nedenleri:
  1.Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri.
  Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler. Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.

  Sonuçları:
  1.Mekkeliler savaştan galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç elde edemediler.
  2.Okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştı. Bu durum Peygamberin emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

  HENDEK SAVAŞI(627)
  Nedenleri:
  1.Uhud savaşından sonra Medine ‘den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları.
  2.Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri.
  Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi. Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman’ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı. Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler.

  Sonuçları.
  1.Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı olmuştur. Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler savunma konumuna geçmiştir.
  2.Medine çevresindeki bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur.

  HUDEYBİYE BARIŞI(628)
  628 yılında Müslümanlar Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmek istediler.Mekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler. Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.
  1.Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
  2.Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
  3.Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
  4.Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.

  ÖNEMİ: Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular.

  HAYBER’İN FETHİ (629)
  Hayber’de yaşayan Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapıyorlar, İslam’ı kötülüyorlardı. Bunun üzerine Buranın fethine karar verildi. Hayber kalesi Yahudilerden alındı.
  ÖNEMİ : Hayber’in fethi ile Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiş ve güvenliği sağlanmıştır.

  MUTE SAVAŞI (629)
  Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler.

  MEKKE’NİN FETHİ (630)
  Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke’nin fethine karar verildi. Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi. Mekke’nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi.

  HUNEYN SAVAŞI (631)
  Mekke’nin fethinden sonra İslam’ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke’nin dışında toplandılar. Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta’if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı. Bir süre sonra Ta’if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular.

  TEBÜK SEFERİ (631)
  Bizans İmparatoru Heraklius’un büyük bir ordu ile Arabistan’a geldiği haberi üzerine Hz. Muhammed Tebük’ e doğru sefere çıktı. Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı. Tebük Seferi Hz. Muhammed’in son seferi olmuştur.

  Hz.Muhammed son bir kez Mekke’de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi. 632 yılında Medine’de vefat etti. Hz.Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına “Ravza-i Mutahhare” denir.

 10. sena diyor ki:

  nasılsın amca benim adım karizma
  nasılsın amca benim adım kanca
  nasılsın amca benim adım karınca
  ::D:DD:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:
  sena712 ask fm yaz soru sor :D:D:D:D:D:D

 11. hanife erol diyor ki:

  çokkkkk gşzil olmuş mersi:D

 12. taha turhan diyor ki:

  saol admin proje ödevimden 1oo aldım 😛

 13. yağmur diyor ki:

  Lütfen önemli olayları yazının (savaş değil)

 14. bilge diyor ki:

  Cook guzel tesekkurler

 15. fulya diyor ki:

  Bazı konular eksik ama site güzel.Bilgiler iyi 🙂 🙂

 16. ismini vermek istemeyen yorumcu diyor ki:

  çooooook güzel 🙂 teşekkürler :* 😛

 17. senem diyor ki:

  Teşekkür ederim

 18. Teşekkür ederi sizlere
  ☺☺☺

 19. İsmini vermek istemeyen izleyici diyor ki:

  Güzel

 20. Elanur gül diyor ki:

  Bu nedir ya bunlara benim dedemde biliyo

 21. SENANUR diyor ki:

  çok mütavazi bir sayfa benim işme çok yaradı sınavda burda yazılanların aynısı çıktı nerdeyse bu siteyi tebrikediyrum … başarılar… :):):):):):):):):)

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecsemde gecmesemde muaf olup mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim fakat...
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecede gecmesemde mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim üniversite...
 • Raven: ben bu sene girdim ve kazandım fakat hangi bankaya ve kimin adına yattığını bilmiyorum .Lütfen bana yardımcı olabilir misin ? Şimdiden teşekürler 🙂
 • MUAMMER: TEOG ÜZERİNDEN BURSLUK KAÇ PARA
 • nurdan erdem: Benim yuzdelik dilimiz 43 anadolu liseli yuzde ligi ise 30 bu liseyi tuttura bilirmiyim
 • buket: ama sen 1defa aldın ama ne kadra para çektin senini paran içerde yatıyo şu an
 • seda melda: Ben 13 yaşında bir kız çocoğuyum. Amansız bir hastalığa yakalandım. Doktorlar bira çare bulamadılar. Göz Yaşlarımla şehirler şeyhi Hz. Hüseyinin kız kardeşi olan Hz....
 • mahmut: bune ya okadar eşyayı nasıl alıcam 100 tl den fazla eder
 • TURKEY: italyano mukembelo turkeyeo muhteşemooooo
 • melisa: Kazandım hesaplamalarima göre 2017 bursu 587 TL olacak hadi inşallah