Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları

Anayasamızda; “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde vatandaşlıktan çıkma, veya vatandaşlığa girme yasalarca düzenlenmiştir. Kamu kavramı, toplumun tümünü ifade eden bir kavramdır. Devletlerin vatandaşlarına tanıdığı, sınır çerçevesini anayasa ve yasalarla çizdiği haklar da kamu haklarıdır. Devletler, kamu haklarının sınırlarını çizerken, sınırsız bir yetkiye de sahip değildir. Özellikle … Devamını oku…

Kanun Hükmünde Kararname nedir?

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME CIKARMA YETKİSİ: Yetki Bakımından:KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK lerinde yetki ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir. Yetki kanunu bakımından: Bakanlar Kurulu kendiliğinden KHK çıkaramaz. TBMM nin bir yetki kanunu çıkarması gerekir. Ancak ohal ve sıkıyönetim dönemlerinde yetki kanununa gerek olmadan KHK çıkartılabilir. Yetki Kanunun içeriği: … Devamını oku…

BM (Birleşmiş Milletler) Özellikleri

1.Dünya savaşı sonrası dünyada barışı sağlamak amacıyla Türkiye’nin de 1932 de üye olduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.Ancak 2.dünya savaşının çıkmasıyla bu örgüt dağılmış uluslararası barışı ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla daha kapsayıcı bir örgüt olan Birleşmiş Milletler kurulmuştur. BM kendini adalet ve güvenliği ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararası tüm ülkelere sağlamak amacıyla kurulmuş global bir … Devamını oku…

Seçimden sonraki süreç nasıl işliyor?

Meclise yeni başkan seçilecek, yeni bir hükümet kurulacak. Seçimden Sonra Meclis Trafiği 1. Seçim kesin sonuçlarının YSK tarafından TRT kanallarında ilanını takip eden 5. gün saat 15:00’da TBMM Genel Kurulu çağrısız toplanacak. 2. Bu birleşimde önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılacak,birleşime en yaşlı üye başkanlık edecek, en geç 6 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak. … Devamını oku…

Anayasada düzenlenen ve kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar

Anayasada düzenlenen ve kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar * Devlet Tüzel Kişiliği * İl Özel İdaresi * Belediye İdaresi * Köy İdaresi * Üniversiteler * TRT * Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu * Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Kamu tüzel kişiliği kanunla kurulan kurumlar * Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü * Savunma Sanayi … Devamını oku…

Kpss Vatandaşlık mini notlar

1921 Anayasası: – Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir. – Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır. – Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur. – Meclisin bakanları her zaman değişebilir. – Bakanlar kurulunun meclise kullanabileceği hiçbir silahı yoktur. – Bakanlar teker teker meclis tarafından seçilir. – Devlet Başkanlığı müessesi yok. – Meclis … Devamını oku…

1961 Anayasası önemli noktalar

Kapsamı: 1-Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsendi. 2-Cumhuriyet senatosu kuruldu. 3-Nispi temsil sistemi benimsendi. 4-Anayasa mahkemesi kuruldu. 5-Kişisel hak ve hürriyetler genişletildi. 6-Cumhuriyetin nitelikleri değişmez kabul edildi. 7-Sosyal hukuk devleti anlayışı benimsendi. 8-Yürütme sınırlandırıldı. 9-Cumhurbaşkanlığı sembolikleştirildi. 10-Üniversiteler, TRT, DPT ve MGK anayasaya a-lındı. 11-Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde karar­name çıkarma, Yüksek Savcılar Kurulu, Yüksek Hakimler Kurulu ve Askeri … Devamını oku…

1982 Anayasası önemli noktalar

1982 ANAYASASI Hükümet Sistemi: Parlamenter sistem, Kabine Sistemi – Kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) bir anayasadır. – En “sert” anayasamızdır (değiştirilmesi özel kurallara bağlı). – Yürütme organı güçlendirilmiştir. – Siyâsî kararlar almadaki zorlukları giderici hükümler getirmiştir; şunlardır: – Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır. – Cumhurbaşkanı dördüncü tur sonunda da seçilemezse genel seçimler … Devamını oku…

Yasama (TBMM) konu özeti

YASAMA ( TBMM ) TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Seçimler, yargı organının denetimindedir. Bu organ, Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir). Seçimler, 5 yılda bir yapılır (savaş durumunda TBMM seçimleri 1 yıl erteleyebilir). Bu süre dolmadan da genel seçimler … Devamını oku…

Yürütme (Bakanlar Kurulu , Cumhurbaşkanı) Konu özeti

YÜRÜTME ( BAKANLAR KURULU – CUMHURBAŞKANI ) 1-Bakanlar Kurulu – Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve örgütlenmesi kanunla olur. – TBMM üyeleri arasından Çoğunluk İlkesi gereği TBMM’ye en fazla üyeyi sokmuş partinin genel başkanı Başbakan olarak Cumhurbaşkanınca atanır. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Azınlıktaki bir parti genel başkanını da … Devamını oku…

Yargı Konu Özeti

YARGI Hâkimlik Teminatı: 1982 Anayasası bu teminatın içerisine savcıları da almıştır. Buna göre, hâkim ve savcılar azlolunamaz ( suç unsuru hariç ), kendileri istemedikçe, anayasada gösterilen yaştan ( 65 ) önce emekliye ayrılamazlar ( olumsuz sağlık koşulları hariç ). 1-Yüksek Mahkemeler a) Anayasa Mahkemesi – 11 asıl 4 yedek üyeden oluşur. – Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. … Devamını oku…

İdare Hukuku Konu özeti

İdare Hukuku İdarenin esasları İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği – İdare,  kuruluş  ve  görevleriyle  bir  bütündür  ve kanunla düzenlenir. – İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. – Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Yönetmelikler – Başbakanlık,  bakanlıklar ve  kamu tüzel-kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların … Devamını oku…

1961 ve 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması

1961 ve 1982 ANAYASALARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. BENZERLİKLER – İki anayasa da, askerî müdahale sonrasında hazırlanmıştır. – İki anayasada da, bir kanadı sivil, bir kanadı askerî kesim oluşturmuştur: Askerî Kanat Sivil Kanat 1961: Millî Birlik Komitesi Temsilciler Meclisi 1982: Millî Güvenlik Konseyi Danışma Meclisi – İki anayasa da halk oyuna sunularak kabûl edilmiştir (1961: %61, 1982: … Devamını oku…

Kpss Anayasa ders notları

VATANDAŞLIK DERSİ DERS NOTLARI OSMANLI İMPARATORLUÐU VE ANAYASAL GELİŞMELER 1-Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli ”Sened-i İttifak”tır. 2. Mahmut döneminde, Alemdar Mustafa Paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. Anayasal nitelikte olmayan bir belgedir. 2-Osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’dır. Abdülmecit döneminde yapılmıştır. 3-Anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli ”Islahat Fermanı”dır. … Devamını oku…