Troposfer

Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir. Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16–17 km.,45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9–10 kmdir. Bunun nedeni ekvatorda ısınan havanın hafifleyerek yükselmesi kutuplarda ise soğuyan … Devamını oku…

Noktürnal canlılar

Noktürnal canlılar, gündüzleri dinlenen, geceleri aktif olan canlılar. Yarasa ve galago gibi bazı hayvanlar tamamen noktürnal iken, kedi gibi hem gündüz hem gece aktif olan ya da sadece alaca karanlıkta aktif olan canlılar da mevcuttur. Noktürnal canlıların gece aktif olmalarının temel nedenleri, avlanma şansını artırmak, avcı hayvanlara yem olma riskini azaltmak ve su kaybını minimuma … Devamını oku…

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi

MÜLK ARAZİ Mülkiyet hakkı arazi sahibinin olan topraklardır. Mülk arazi ikiye ayrılır: 1. Öşri Topraklar: Fethedildiği zaman Müslümanlara verilen topraklardır. Topraklar, sahiplerinin mülkü sayılır, isteyen topraklarını satabilir, bağışlayabilir, vakfedebilir, miras bırakabilirdi. Toprağı işleyenler, elde ettikleri ürünün 1/10’unu vergi olarak devlete verirlerdi. Bu vergiye “öşür” denirdi. 2. Haraci Topraklar: Bu toprakların sahipleri Gayrimüslimlerdi (Müslüman olmayanlar). Bunlardan … Devamını oku…

Beyin Göçü ve Sonuçları

Beyin göçü; bize göre, nitelikli insangücünün ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınma gayretleri ve menafatleri karşısında pasifleştirilmesi sürecidir. Gelişmiş ülkelerin yüksek vasıflı emek ithalinden vazgeçemeyişleri sadece geniş istihdam imkânlarına bağlanamaz. Yüksek vasıflı İnsangücü arzının artışı ne ölçüde olursa olsun, bu ülkeler uzun dönemde yine de bir insangücü açığı ile karşı karşıya gelebilmektedirler. Bir vasıflı elemanın yetiştirilmesi, … Devamını oku…

2.Abdülhamit Dönemi (1876–1909)

* 1876’da I. Meşrutiyet Genç Osmanlılar (Jön Türkler/Namık Kemal, Mithat Paşa, Ziya Paşa)’ın çalışmalarıyla II. Abdülhamit tarafından ilan edildi. I. Meşrutiyet’in ilanı ile; padişahın yetkileri kısıtlandı. Halk ilk kez yönetime katılma hakkı elde etti. 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi kabul edildi. NOT: Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti ve Türk tarihinin ilk anayasasıdır. * Anayasaya göre, padişah … Devamını oku…

II. Mahmut (1808–1839) Islahatları

Askeri Alandaki Islahatlar * Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. * Eşkinci Ocağı kuruldu. * İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı, sadece erkekler sayıldı. (1831). * Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (1826). Tarihte bu olaya “Vaka’yı Hayriye/Hayırlı Olay” denir. * Yeniçeri Ocağı’nın yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” (Muhammed’in Övülmüş Askerleri) ordusu kuruldu. * Tıp Okulu ve Harp Okulu kuruldu. … Devamını oku…

Osmanlıda Askeri Teşkilat (Ordu Yönetimi)

İlk askeri teşkilat Orhan Bey zamanında kuruldu. Osmanlı ordusu, KARA ve DENİZ KUVVETLERİ olmak üzere ikiye ayrılırdı. KAPIKULU ASKERLERİ  Bunlar; padişaha bağlı, aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı.  İstanbul’da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı.  Devşirme sistemi ile seçilir ve yetiştirilirlerdi.  Yaya (piyade) ve atlı (süvari) olmak üzere ikiye ayrılırdı.  … Devamını oku…

Osmanlıda Devlet Yönetimi

Osmanlı Devleti mutlak monarşi ile yönetilirdi. Devletin başında Osmanlı soyundan gelen bir padişah bulunurdu. Hükümdarlık babadan oğla geçerdi. Osmanlı hükümdarları; Bey, Padişah, Gazi, Han, Hakan, Sultan, Hünkâr, Hüdavendigar gibi unvanlar kullanırlardı. Padişahlar, Yavuz Sultan Selim’den itibaren “halife” unvanını da kullanmaya başladılar. Padişah çocuklarına “çelebi” veya “şehzade” denilirdi. Şehzadeler sancaklara atanır ve yanlarına “lala” adı verilen … Devamını oku…

Kıtalar Hakkında Bilgiler

Kıtalar Yeryüzünün önemli bir bölümünü kaplayan, büyük kara kütleleri. Kıtalar, büyüklüklerine göre: Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Avustralya olarak dizilirler. Avrupa, Asya’nın geniş bir yarımadası durumunda olduğundan ikisine birlikte Avrasya denir. Avustralya kıtası, 8.000.000 km2lik yüzölçümü ile en küçük kıta; Grönland 2.175.600 km2lik yüzölçümü ile en büyük adadır. Birbirine bitişik olan … Devamını oku…

Germiyanoğulları Beyliği

Germiyanoğulları Beyliği Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliği. Toprakları, doğuda Afyonkarahisar ve Denizli, batıda Gediz ve Menderes vâdilerine kadar uzanırdı. Germiyan, önceleri Türk aşiretlerinden birinin adıyken, Anadolu Selçuklu Devleti’nin (1077-1307) son zamanlarında, 1300 yılında kurulan Germiyanoğulları Beyliğine de ad oldu. Germiyan aşiretinin Anadolu’ya ne zaman geldiği belli değildir. On üçüncü yüzyılda Malatya taraflarında, … Devamını oku…

Karamanoğulları (Karamanoğlu) Beyliği

Karamanoğulları (Karamanoğlu) Beyliği On üçüncü asırda, Konya ve havâlisine hâkim olup, 1487 senesine kadar devam eden büyük Türk beyliği. Karaman aşîreti, Oğuzlar’ın Avşar boyuna mensuptur. Türkiye Selçuklu sultanı Birinci Alâeddin Keykubad (1219-1237), Türkmen aşîretlerini Bizans ve Kilikya hudutlarına yerleştirmişti. Bu sırada, 1228 senesinde Kilikya, Ermenilerden alınınca, Ermenek taraflarına da Karaman aşîreti yerleştirildi. O zaman, Karaman … Devamını oku…

Lozan Barış Antlaşması’nın Hükümleri

1. Kapitülasyonlar:Her türlü kapitülasyonlar bütün sonuçlarıyla kaldırılmıştır.(Türk tarafının istediği şekilde halledilen tek konu) 2. Dış Borçlar:İlk dış borcu 1854’te Kırım Savaşı esnasında İngiltere ve Fransa’dan almıştı ve o günden bu güne çokça artmıştı.Dış borçlar, Osmanlı Devletinin parçalanmasıyla ayrılan devletler arasında paylaştırıldı.kendine düşen payı da taksitler halinde ve Frank veya Türk parasıyla ödemeyi kabul etti (1954 … Devamını oku…

İkinci Balkan Savaşı ve Sonuçları

Balkan Devletlerinin ,ele geçirdikleri Balkan topraklarını aralarında paylaşamamaları üzerine(özellikle Makedonya)başlamıştır.(Bulgaristan çok toprak almıştı)Durumu fırsat bilen Osmanlılar,Edirne ve Kırklareli’yi işgalden kurtardı.Romanya da Bulgaristan’ın zor durumundan yararlanarak savaşa girdi.Zor durumda kalan Bulgaristan ,Balkan Devletleriyle Bükreş Antlaşması imzaladı.(1913)ve bazı topraklarını onlara bıraktı. Osmanlı devleti de Bulgaristan’la İstanbul Antlaşması(29 Eylül 1913) imzalandı.Buna göre; a) Edirne ,Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı … Devamını oku…

Fransız İhtilali’nin Sebep ve Sonuçları

NEDENLERİ: 1. Fransa kralı ve yardımcılarının lüks içindeki yaşantısına rağmen halkın sefalet içinde yaşaması 2. Kralın baskı ve zulümleri 3. Halkın;soylular,rahipler,burjuvalar, köylüler olarak sosyal guruplara ayrılması 4. Köylülerin,nüfusun büyük bölümünü oluşturmalarına rağmen yoksulluk çekmeleri ve vergi yükünün onların sırtlarında olması 5. Kralın yeni vergiler koyması İHTİLALİN SONUÇLARI 1. İhtilal devam ederken yayımlanan,”Fransız İnsan ve Yurttaşlık … Devamını oku…